Przegląd tanich i czystych kotłów na węgiel i drewno

To jest lista kotłów zasy­powych speł­ni­a­ją­cych wymo­gi 5. klasy / Ecode­sign. Warto od razu mon­tować je z buforem ciepła – to obec­nie naj­tańszy sposób na ogrze­wanie tanie, czyste i niewyma­ga­jące wiele zachodu (o ile oczy­wiś­cie gdzieś nie zakazu­ją tego uch­wały antys­mogowe).

Defro Opti­ma DS

Drew-Met UNI DS (BW)

Eko-Wery Michał

MPM DS

Ogni­wo Clas­sic DS

Piecbud KJ-WD

Set­lans Mul­ti­fu­el

Viadrus U32

Viadrus U68

Coś dodać?

Trafi tutaj każdy kocioł zasy­powy speł­ni­a­ją­cy wymo­gi 5. klasy / Eko­pro­jek­tu – wystar­czy podesłać.

Czemu tak drogo? Czemu tak mało? Gdzie się podziały tanie kotły?

Wprowadze­nie norm emisyjnych dla kotłów węglowych prze­me­blowało rynek jak nigdy dotąd. Jeszcze parę lat temu dzi­ała­ją­cy (kiep­sko, bo brud­no i nieefek­ty­wnie, ale dzi­ała­ją­cy) kocioł moż­na było kupić za niecałe 2000 zł. Obec­nie potrzeb­ne jest 8–10 tys. zł.
Czy­taj więcej: zakup kotła węglowego w 2019 roku
.

Gdzie jest dawny rank­ing kotłów? Zna­j­du­je się w stanie lik­widacji z powodu braku sił i środ­ków na jego należyte utrzymy­wanie.