Kontakt

Skargi, zaża­le­nia, pochwały, wnio­ski, pro­blemy, na które nie znaj­du­jesz tu odpo­wie­dzi? Pisz na kontakt@czysteogrzewanie.pl
Odpo­wiedź zawsze będzie, w spra­wach nie naj­pil­niej­szych naj­da­lej po kilku dniach. Bar­dzo rzadko, ale jed­nak bywa, że wia­do­mość jakimś spo­so­bem zagi­nie, więc jeśli nie ma odpo­wie­dzi po tygo­dniu – przy­po­mnij się, naj­le­piej przez Face­bo­oka.

Kto za tym stoi?

Twórcą i admi­ni­stra­to­rem ser­wisu jest Woj­ciech Tre­ter (w inter­ne­tach czę­sto jako Juzef – “u” jest celowe). Z zawodu pro­gra­mi­sta, z koniecz­no­ści domowy palacz. Regu­larne dzia­ła­nia w tere­nie pro­wa­dzi ekipa “Ryb­nik bez dymu” oraz “Pod­hale bez dymu”.

Póki co dzia­łamy jako luźna grupa osób fizycz­nych, nie­zor­ga­ni­zo­wana na razie w żadną fun­da­cję czy sto­wa­rzy­sze­nie. Dzia­łal­ność nasza opiera się bar­dziej na poświe­ce­niu czasu i wła­snej pracy niż na pie­nią­dzach, ale tam, gdzie to konieczne, finan­su­jemy się z wła­snych pry­wat­nych środ­ków pozy­ski­wa­nych z uczci­wej pracy w bran­żach dale­kich od węgla i ogrze­wa­nia w ogóle.

Nie­ru­cho­mym poru­szy­cie­lem tego przed­się­wzię­cia jest osoba znana jako Last Rico, który to na forum Mura­tora w 2007 roku napi­sał o pale­niu od góry w tra­dy­cyj­nych kotłach. Tym jed­nym postem jak rów­nież trwa­jącą potem latami aktyw­no­ścią na forum zapo­cząt­ko­wał lawinę oszczęd­no­ści w set­kach domów. Dzięki niemu wielu wresz­cie zaczęło zasta­na­wiać się, czym i jak pali oraz ile paliwa wysyła w komin. Z węgla, który dzięki niemu od tam­tej pory oszczę­dzi­li­śmy, można by usy­pać nową Gubałówkę.

Nie je, nie pije a cho­dzi i żyje?

Czy­ste Ogrze­wa­nie jest przed­się­wzię­ciem non-profit, napę­dza­nym bar­dziej cza­sem niż pie­niędzmi. W odróż­nie­niu od wielu innych por­tali o ogrze­wa­niu, nie jeste­śmy słu­pem rekla­mo­wym dla nowo­cze­snych lecz dro­gich spo­so­bów ogrze­wa­nia. Mamy kon­takt z zie­mią i widzimy czym i jak pali zwy­kły Polak. Dla­tego sta­ramy się two­rzyć bazę rze­tel­nej wie­dzy, która pozwoli mu bez wydat­ków zacząć palić o wiele czy­ściej i bar­dziej eko­no­micz­nie, tak by on był zado­wo­lony z cie­pła i oszczęd­no­ści, a jego oko­lica zyskała czyst­sze powietrze.

Nie jeste­śmy orga­nem rekla­mo­wym żad­nego z pro­du­cen­tów kotłów, insta­la­cji grzew­czych ani żad­nych innych insty­tu­cji pań­stwo­wych czy pry­wat­nych, nawet dys­try­bu­to­rów węgla. Mityczne lobby węglowe nas nie opłaca, bo na pozio­mie domo­wych kotłowni go nie ma lub nie jeste­śmy mu potrzebni.

Zebrana tu wie­dza jest efek­tem kilku lat dys­ku­sji i wymiany doświad­czeń na forum Mura­tora czy też forum.info-ogrzewanie.pl, ana­lizy lite­ra­tury z dzie­dziny spa­la­nia paliw sta­łych oraz wła­snych prób i błę­dów. Ser­wis powstał bez udziału środ­ków z budżetu pań­stwa czy Unii Europejskiej.

Ostrze­że­nie i wyjaśnienie

Wszystko, co spi­sano na tej stro­nie, jest wyra­zem naj­lep­szej wie­dzy auto­rów, którą w więk­szej czę­ści prze­te­sto­wali na sobie, jak rów­nież spraw­dziła to przez już nie­mal dekadę wie­lo­ty­sięczna inter­ne­towa spo­łecz­ność pala­czy. Nigdzie nie pod­wa­żamy obo­wią­zu­ją­cych norm budow­la­nych i zasad bez­pie­czeń­stwa w obsłu­dze kotłów węglo­wych. Ba, wręcz przy­po­mi­namy i pod­kre­ślamy te prze­pisy, prawa fizyki i zdro­wego roz­sądku, któ­rych nawet wielu fachow­ców z branży zdaje się nie znać. Wykra­cza­nie poza zale­ce­nia instruk­cji obsługi kotłów uwa­żamy za konieczne tylko w jed­nym punk­cie: gdy cho­dzi o roz­pa­la­nie od góry w tych kotłach, któ­rych kon­struk­cja ewi­dent­nie na to pozwala, a metody tej nie ma w instruk­cji, bo pro­du­cent jej tam nie dodał.

Jed­nak mimo naszych naj­lep­szych chęci nie da się zagwa­ran­to­wać, że sto­so­wa­nie zawar­tych tu porad zawsze będzie stu­pro­cen­towo bez­pieczne u każ­dego i pod każ­dym moż­li­wym wzglę­dem. Odpo­wie­dzial­ność jest po two­jej stro­nie. Jeśli nie czu­jesz się pew­nie np. chcąc zacząć palić od góry – poszu­kaj w oko­licy komi­nia­rza, który naj­pierw wszystko spraw­dzi i pokaże co i jak. Pamię­taj, że każdy kocioł nie­za­leż­nie od metody pale­nia jest urzą­dze­niem nie­bez­piecz­nym – może popa­rzyć, przy­pa­lić grzywkę nie­spo­dzie­wa­nym wyzie­wem ognia, nie­ustan­nie pro­du­kuje spa­liny zawie­ra­jące tru­jące gazy. Zawsze trzeba doń pod­cho­dzić z ostrożnością.

Chcesz użyć mate­ria­łów opu­bli­ko­wa­nych na tej stronie?

Wszel­kie tre­ści zamiesz­czone na tej stro­nie — z wyjąt­kiem ozna­czo­nych wyraź­nie dzieł osób trze­cich — objęte są licen­cją Cre­ative Com­mons BY-SA.

Ozna­cza to, że każdy może bez żad­nych opłat czy pyta­nia o zgodę publi­ko­wać nasze tek­sty i gra­fiki (te z innych źró­deł są pod­pi­sane), uży­wać ich do wła­snych opra­co­wań i roz­po­wszech­niać jak tylko uważa za słuszne. Są tylko dwa ograniczenia:

  • należy jest wspo­mnieć, że tekst / gra­fika zostały wzięte ze strony CzysteOgrzewanie.pl
  • należy udo­stęp­nić swoje dzieło stwo­rzone na bazie mate­ria­łów z tej strony na tej samej licen­cji co ory­gi­nał (czyli głów­nie umoż­li­wić innym jego rozpowszechnianie).