Kontakt

Skar­gi, zażale­nia, pochwały, wnios­ki, prob­le­my, na które nie zna­j­du­jesz tu odpowiedzi? Pisz na kontakt@czysteogrzewanie.pl
Odpowiedź zawsze jakaś będzie. Rzad­ko, ale jed­nak bywa, że wiado­mość jakimś sposobem zaginie, więc jeśli nie ma odzewu po kilku dni­ach – przy­pom­nij się, najlepiej przez Face­booka.
Pyta­nia o dobór kotła proszę najlepiej kierować na fora. Nie mam cza­su na nie odpowiadać a jak już powiem, to coś podob­ne­go jak ludzie tamże.

Kto za tym stoi?

Twór­cą i admin­is­tra­torem ser­wisu jest Woj­ciech Treter, z Wrocław­ia. Z zawodu pro­gramista, z koniecznoś­ci domowy palacz od praw­ie 10 lat. Nieza­leżnie acz w podob­nym kierunku dzi­ała wiele osób w całym kra­ju. Obec­nie najin­ten­sy­wniej bodaj Gru­pa Zdrowego Odd­y­cha­nia z Tarnowa.

Póki co dzi­ałamy jako luź­na gru­pa osób fizy­cznych, niezor­ga­ni­zowana na razie w żad­ną fun­dację czy sto­warzysze­nie. Dzi­ałal­ność nasza opiera się bardziej na poświece­niu cza­su i włas­nej pra­cy niż na pieniądzach, ale tam, gdzie to konieczne, finan­su­je­my się z włas­nych pry­wat­nych środ­ków pozyski­wanych z ucz­ci­wej pra­cy w branżach dale­kich od węgla i ogrze­wa­nia w ogóle. Dzi­ała­nia terenowe (pokazy pale­nia) finan­sowane są przez orga­ni­za­torów czyli zwyk­le gminy.

Nieru­chomym poruszy­cielem tego przed­sięwz­ię­cia jest oso­ba znana jako Last Rico, który to na forum Mura­to­ra w 2007 roku napisał o pale­niu od góry w trady­cyjnych kotłach. Tym jed­nym postem jak również trwa­jącą potem lata­mi akty­wnoś­cią na forum zapoc­zątkował law­inę oszczęd­noś­ci w setkach domów. Dzię­ki niemu wielu wresz­cie zaczęło zas­tanaw­iać się, czym i jak pali oraz ile pali­wa wysyła w komin. Z węgla, który dzię­ki niemu od tamtej pory oszczędzil­iśmy, moż­na by usy­pać nową Gubałówkę.

Nie je, nie pije a chodzi i żyje?

Czyste Ogrze­wanie jest przed­sięwz­ię­ciem non-prof­it, napędzanym bardziej cza­sem niż pieniędz­mi. W odróżnie­niu od wielu innych por­tali o ogrze­wa­niu, nie jesteśmy słu­pem reklam­owym dla nowoczes­nych lecz drogich sposobów ogrze­wa­nia. Mamy kon­takt z ziemią i widz­imy czym i jak pali zwykły Polak. Dlat­ego staramy się tworzyć bazę rzetel­nej wiedzy, która poz­woli mu bez wydatków zacząć pal­ić o wiele czyś­ciej i bardziej eko­nom­icznie, tak by on był zad­owolony z ciepła i oszczęd­noś­ci, a jego okoli­ca zyskała czyst­sze powi­etrze.

Nie jesteśmy organem reklam­owym żad­nego z pro­du­cen­tów kotłów, insta­lacji grzew­czych, opału ani żad­nych innych insty­tucji państ­wowych czy pry­wat­nych. Jeśli ktoś sobie myśli, że na pewno tzw. lob­by węglowe musi to wszys­tko opła­cać – nie ma zielonego poję­cia o tej branży.

Zebrana tu wiedza jest efek­tem kilku lat dyskusji i wymi­any doświad­czeń na forum Mura­to­ra czy też forum.info-ogrzewanie.pl, anal­izy lit­er­atu­ry z dziedziny spala­nia paliw stałych oraz włas­nych prób i błędów. Ser­wis pow­stał bez udzi­ału środ­ków z budże­tu państ­wa czy Unii Europe­jskiej.

Ostrzeżenie i wyjaśnienie

Wszys­tko, co spisano na tej stron­ie, jest wyrazem najlep­szej wiedzy autorów, którą w więk­szej częś­ci przetestowali na sobie, jak również sprawdz­iła to przez już niemal dekadę wielo­tysięcz­na inter­ne­towa społeczność palaczy. Nigdzie nie pod­ważamy obow­iązu­ją­cych norm budowlanych i zasad bez­pieczeńst­wa w obsłudze kotłów węglowych. Ba, wręcz przy­pom­i­namy i pod­kreślamy te przepisy, prawa fizy­ki i zdrowego rozsąd­ku, których nawet wielu fachow­ców z branży zda­je się nie znać. Wykraczanie poza zalece­nia instrukcji obsłu­gi kotłów uważamy za konieczne tylko w jed­nym punkcie: gdy chodzi o roz­palanie od góry w tych kotłach, których kon­strukc­ja ewident­nie na to pozwala, a metody tej nie ma w instrukcji, bo pro­du­cent jej tam nie dodał.

Jed­nak mimo naszych najlep­szych chę­ci nie da się zag­waran­tować, że stosowanie zawartych tu porad zawsze będzie stupro­cen­towo bez­pieczne u każdego i pod każdym możli­wym wzglę­dem. Odpowiedzial­ność jest po two­jej stron­ie. Jeśli nie czu­jesz się pewnie np. chcąc zacząć pal­ić od góry – poszukaj w okol­i­cy kominiarza, który najpierw wszys­tko sprawdzi i pokaże co i jak. Pamię­taj, że każdy kocioł nieza­leżnie od metody pale­nia jest urządze­niem niebez­piecznym – może poparzyć, przy­pal­ić grzy­wkę niespodziewanym wyziewem ognia, nieustan­nie pro­duku­je spaliny zaw­ier­a­jące tru­jące gazy. Zawsze trze­ba doń pod­chodz­ić z ostrożnoś­cią.

Chcesz użyć materiałów opublikowanych na tej stronie?

Wszelkie treś­ci zamieszc­zone na tej stron­ie — z wyjątkiem oznac­zonych wyraźnie dzieł osób trze­ci­ch — objęte są licencją Cre­ative Com­mons BY-SA.

Oznacza to, że każdy może bez żad­nych opłat czy pyta­nia o zgodę pub­likować nasze tek­sty i grafi­ki (te z innych źródeł są pod­pisane), uży­wać ich do włas­nych opra­cow­ań i rozpowszech­ni­ać jak tylko uważa za słuszne. Są tylko dwa ograniczenia:

  • należy jest wspom­nieć, że tekst / grafi­ka zostały wzięte ze strony CzysteOgrzewanie.pl
  • należy udostęp­nić swo­je dzieło stwor­zone na bazie mate­ri­ałów z tej strony na tej samej licencji co ory­gi­nał (czyli głównie umożli­wić innym jego rozpowszech­ni­an­ie).