Kontakt

Skar­gi, zażale­nia, pochwały, wnios­ki, prob­le­my, na które nie zna­j­du­jesz tu odpowiedzi?

Pisz na kontakt@czysteogrzewanie.pl

  • Pyta­nia o dobór kotła proszę kierować na fora. Nie mam cza­su na nie odpowiadać a jak już powiem, to coś podob­ne­go jak ludzie tamże.
  • Nie wyda­ję opinii na tem­at konkret­nych kotłów, bo nie posi­adam żad­nej wiedzy tajem­nej na tem­at rozlicznych różnych wyrobów.

Odpowiedź zawsze jakaś będzie. Rzad­ko, ale jed­nak bywa, że wiado­mość jakimś sposobem zaginie, więc jeśli nie ma odzewu po kilku dni­ach – przy­pom­nij się, najlepiej przez Face­booka.

Kto za tym stoi i jak to działa?

Odpowiedzi na najczęst­sze pyta­nia o por­tal i jego dzi­ałal­ność zna­jdziesz tam.

Chcesz użyć materiałów opublikowanych na tej stronie?

Wszelkie treś­ci tu zamieszc­zone – z wyjątkiem oznac­zonych wyraźnie dzieł osób trze­ci­ch – udostęp­nione są na licencji Cre­ative Com­mons Uznanie Autorstwa.

Oznacza to, że każdy może bez żad­nych opłat ani nawet pyta­nia o zgodę

  • pub­likować nasze tek­sty i grafi­ki (te z innych źródeł są pod­pisane), uży­wać ich jako częś­ci włas­nych pub­likacji i rozpowszech­ni­ać jak tylko uważa za słuszne;
  • podob­nie z ulotka­mi i plakata­mi – moż­na je drukować w gotowej formie, moż­na w razie potrze­by mody­fikować i rozpowszech­ni­ać gdzie bądź, w dowol­nych iloś­ci­ach – prze­cież po to są!

W każdym przy­pad­ku należy tylko dodać/zachować infor­ma­cję, że rzecz pochodzi ze strony CzysteOgrzewanie.pl – po to, by zain­tere­sowani mogli znaleźć więcej infor­ma­cji.