Ranking kotłów węglowych

Tutaj dowiesz się, które z kotłów węglowych naszym zdaniem są skon­struowane w miarę dobrze — bez ściemy o ekologii i 85% sprawnoś­ci, twardym tech­nicznym okiem patrząc. Taka wiedza może być pomoc­na dla pod­ję­cia świadomego wyboru co do zakupu kotła węglowego. Dlaczego i jak to dzi­ała?


Biawar Opti­maxCod 4800zł

Dakon DORAod 2600zł

Defro DSBod 4500zł

Dworek MZNDod 3300zł

Elek­tromet KWWDod 2700zł

Enka PBod 2000zł

HEF HefAod 3000zł

HKS Lazar AtoCod 4900zł

HKS Lazar KrukCod 3800zł

Kalvis K-2Aod 6000zł

Kielar ECO 2Bod 4900zł

Komiz Sztok­erBod 7300zł

KSGW Zgo­daAod 2300zł

KWD CaminoCod 2700zł

Met­al-Fach SDGCod 2800zł

MPM DSAod 3000zł

Ogni­wo Eko PlusAod 7000zł

Olsz­tyn SKIDod 1500zł

p2ar INOAod 3200zł

PerEko KSW AlfaCod 1800zł

SAS SMARTBod 6800zł

SAS UWGDod 2400zł

SAS UWTCod 3800zł

SEKO Eko II-NBod 2500zł

Set­lans AirAod 1900zł

Stal­mark JuhasBod 2100zł

Tau­rus TURCod 2500zł

Tekla EcotekAod 3300zł

Tekla TytanBod 3600zł

Umega VienybeBod 5000zł

Witkows­ki KMB-RPBod 6500zł

Zębiec KWKCod 2200zł

Zębiec KWKDBod 2800zł

Zębiec SWKCod 2200zł

Zębiec WenusBod 2600zł

Żywiec RubinCod 2500zł

Mówimy które kotły węglowe są lep­iej skon­struowane. Skąd to wiemy? Obser­wu­je­my rynek kotłów węglowych przez pryz­mat doświad­czeń swoich i cud­zych — tak początku­ją­cych palaczy domowych, jak i spec­jal­istów w zakre­sie tech­nologii spala­nia węgla. Wyciągamy wnios­ki. Odd­zielamy kotły o w miarę poprawnej kon­strukcji, potenc­jal­nie tanie i łatwe w eksploat­acji od tych, które nic dobrego nie wróżą.
To nie bada­nia w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um, więc nie dowiesz się wszys­tkiego o każdym kotle, ale lep­sza taka anal­iza ofer­ty rynkowej niż pole­ganie tylko na ulotkach pro­du­cen­tów. Zobacz wyjaśnie­nie kry­ter­iów oce­ny w rankingu.

Dlaczego miałbyś nam ufać? My nie chce­my ci nic sprzedać. Kiedyś też byliśmy tam, gdzie ty ter­az i wiemy, jak łat­wo trafić na niekom­pe­tent­nego sprzedaw­cę w marke­cie, insta­la­to­ra czy szwa­gra — i mając nowy, ener­gooszczęd­ny dom, skończyć z podłym kotłem o mocy dobranej pod starą kamienicę, pożer­a­ją­cym opał i czas, a nieda­ją­cym w zami­an wiele ciepła.
Nasze opinie bazu­ją na wiedzy o tech­nologii spala­nia paliw stałych i doświad­czeni­ach użytkown­ików danego kotła. Nie jest to peł­na ani całkowicie obiek­ty­w­na oce­na, ale lep­szą wiedzę mogło­by dać tylko oso­biste testowanie kotłów w podob­nych warunk­ach, a najlep­sze było­by prze­badanie każdego kotła w akredy­towanym lab­o­ra­to­rum w warunk­ach typowego użytkowa­nia. Nieste­ty takie bada­nia nie są obow­iązkowe, są za to kosz­towne, a pro­du­cen­tom dzi­wnym trafem na nich nie zależy.

Uwa­ga! To nie są wszys­tkie kotły dostęp­ne na rynku, ale praw­dopodob­nie jedne z lep­szych. Rank­ing jest stale posz­erzany o nowe mod­ele. Jeśli szukasz opinii o jakimś kotle, a nie ma go jeszcze w rankingu — daj znać, a postaramy się go sprawdz­ić.