Kup pan węgiel: tani czy dobry?

Kupu­jąc opał boimy się oszustw sprzedaw­ców, a bardziej sami może­my sobie zaszkodz­ić wybier­a­jąc węgiel bezmyśl­nie. W tym artykule zna­jdziesz wskazów­ki m.in. jak rozpoz­nawać poszczególne rodza­je i typy (a więc jakość) węgla na oko oraz jak kupić właś­ci­wy dla two­jego kotła i najbardziej opła­cal­ny opał (a to nie zawsze jest ten naj­tańszy).

Kupujesz ciepło, a nie tonę kamieni

Niska cena za tonę opału nie oznacza jeszcze, że zakup jest atrak­cyjny. Nie kupu­jesz kruszy­wa dro­gowego — nie łaś się na tani tonaż. Chcesz kupić jak najwięcej ciepła za jak najm­niejsze pieniądze. Dlat­ego opła­cal­ność zakupu pokazu­je sto­sunek ceny do wartoś­ci opałowej — czyli cena za 1GJ ciepła zawartego w węglu. Liczy się to banal­nie pros­to:

cena za 1t [zł] / wartość opałowa [MJ/kg] = cena ciepła [zł/GJ]

Rzecz jas­na im niższa cena ciepła tym lep­iej. Przykład w tabeli poniżej.

Rodzaj węgla  Cena (zł/t)  Wartość opałowa (MJ/kg) Cena ciepła (zł/GJ)
KWK Bobrek 780zł 28 28zł
Mar­ke­towy “ekogroszek” 650zł 21 31zł
Czes­ki groszek luzem 450zł 19 23zł

Naj­droższe ciepło ofer­u­je wcale nie ten węgiel, którego cena za tonę jest najwyższa, lecz ten o kiep­s­kich para­me­tra­ch przy wysok­iej cenie. Nie warto ule­gać zau­rocze­niu niską ceną za tonę, ale zawsze przeliczać, ile kosz­tu­je 1GJ ciepła i na tej pod­staw­ie porówny­wać opła­cal­ność różnych rodza­jów opału.

Ciepło spalania to nie kaloryczność

Mniej ucz­ci­wi sprzedaw­cy zami­ast wartoś­ci opałowej (kalo­rycznoś­ci) poda­ją ciepło spala­nia węgla, licząc że się nie zori­en­tu­jesz. Ciepło spala­nia jest zawsze wyższe niż wartość opałowa, więc wyglą­da atrak­cyjniej i łat­wo moż­na się naciąć.

Gdzie tkwi dia­beł? Ciepło spala­nia to całkowi­ta ener­gia uwol­niona ze spale­nia węgla, wlicza­jąc w to energię ulatu­jącą wraz z wyt­wor­zoną parą wod­ną. Prob­lem w tym, że ta ener­gia jest dla nas bezużytecz­na. Aby ja odzyskać, musielibyśmy ochłodz­ić spaliny, by spowodować ich kon­den­sację. Pro­ces ten stwarza tyle prob­lemów tech­nicznych, że do tej pory nie pow­stał węglowy kocioł kon­den­sacyjny.
Dlat­ego w zakupie należy kierować się tylko i wyłącznie wartoś­cią opałową węgla, a ciepło spala­nia ignorować.

Lepszy węgiel słabszy czy mocniejszy?

Nie zawsze opła­ca się kupować najbardziej kalo­ryczny węgiel, jaki jest pod ręką. Najważniejszy jest sto­sunek ceny do kalo­rycznoś­ci — by jak naj­taniej dostać jak najwięcej energii w pali­wie (niekoniecznie jak najwięcej kilo­gramów).

Wysokokalo­ryczny opał nie zosta­je w pełni spożytkowany w cieple­jsze dni i zami­ast zysków daje straty na dymie i sadzy. Ale za to będzie świet­nie trzy­mał w dni mroźniejsze.
Niskokalo­ryczny opał spala się czyś­ciej i efek­ty­wniej nawet przy moc­no dodat­nich tem­per­at­u­rach. Ale za to w mroźniejsze dni będzie schodz­ił jak woda.

Najlep­sza strate­gia to zakup dwóch rodza­jów pali­wa:

 • słab­szego węgla lub drew­na na dni cieple­jsze
 • moc­niejszego węgla na dni chłod­niejsze

W ten sposób najlepiej wyko­rzys­tu­je się zale­ty obu rodza­jów paliw.

Niuanse paliw węglowych

W hand­lu wys­tępu­ją prz­eróżne rodza­je węgla, różnicące się ceną, para­me­tra­mi, a więc i przy­dat­noś­cią do określonych zas­tosowań.

Węgiel kamienny a brunatny

Dwa pod­sta­wowe rodza­je węgla to węgiel brunatny i węgiel kami­en­ny.

 • Węgiel kami­en­ny to ten najpowszech­niej stosowany do ogrze­wa­nia, wyraźnie czarny i twardy węgiel. Główną różnicą w sto­sunku do węgla brunatnego jest wyższa zawartość czys­tego węgla(75–90%), dzię­ki czemu jest on bardziej kalo­ryczny.
 • Węgiel brunatny zgod­nie z nazwą jest koloru brą­zowawego i cechu­je się dużo niższą wartoś­cią opałową od węgla kami­en­nego (25–70% energii jaką dostar­cza węgiel kami­en­ny). Jest kruchy i co gorsza znakomi­cie chłonie wodę — nawet do 50% swo­jej wagi. Jest powszech­nie stosowany w ener­getyce prze­mysłowej, ale bywa też ofer­owany cywilom i zna­j­du­je kupców z uwa­gi na niską cenę. Więcej o korzyś­ci­ach i prob­lemach z tym opałem w osob­nym artykule.

Jaki węgiel wybrać?

Najczęś­ciej węgiel kami­en­ny. Decy­du­jąc się na węgiel brunatny trze­ba bowiem brać pod uwagę, że jego niską cenę rekom­pen­su­je mar­na wartość opałowa, sporo popi­ołu i niekiedy olbrzymia zawartość wody, co w przelicze­niu może dać wyższą cenę za uzyskaną energię niż dla pozornie droższego węgla kami­en­nego. Pali­wo o niskiej wartoś­ci opałowej to też częst­sze wiz­y­ty w kotłowni i więcej popi­ołu do usunię­cia.
Jed­nak w bliskim sąsiedztwie kopalń węgla brunatnego jego ceny mogą być na tyle niskie, że nawet po dosusze­niu we włas­nym zakre­sie pale­nie nim będzie opła­calne.

Typy węgla

Węgiel kami­en­ny dzieli się na typy, czyli jak­by odmi­any, które moc­no różnią się właś­ci­woś­ci­a­mi i kul­turą spala­nia. Jeśli jed­nym razem kupu­jesz węgiel, który pali się czys­to i bez prob­lemów, a innym razem coś, co kop­ci i kosz­marnie brudzi kocioł, to znak, że nieświadomie przeskaku­jesz między różny­mi typa­mi węgli. Ten kopcą­cy nie jest gorszy (ba, nawet ma wyższą wartość opałową), ale trud­niej spal­ić go czys­to w domowych warunk­ach.

Pod­sta­wowe typy węgla to:

 • typ 31płomi­en­ny — najsłab­szy (20–26MJ/kg), ale spala się łat­wo i czys­to, jas­nożół­tym płomie­niem. Jeśli pozostaw­ia koks, to jest on kruchy i też szy­bko zni­ka. Najm­niej prob­lematy­czny, ale też nie bez przy­czyny nazy­wany papierowym, bo sposobem i cza­sem spala­nia właśnie papi­er przy­pom­i­na.
  Z wyglą­du matowy, jas­noczarny, po upuszcze­niu na twarde podłoże łat­wo się kruszy wzdłuż warstw. Złotawe wtrące­nia to także znak rozpoz­naw­czy tego typu węgla z niek­tórych kopalń.
 • typ 32gazowo-płomi­en­ny — nieco moc­niejszy (26–29MJ/kg), spala się pomarańc­zowym płomie­niem z czarny­mi końcówka­mi. Dobrze kok­su­je, ale też nieco się spieka.
  Z wyglą­du ciem­noczarny, błyszczą­cy, twardy (wyma­ga młot­ka, pęka na niereg­u­larne kawał­ki).
 • typ 33gazowy — mocarny (29–31MJ/kg), ale i trud­ny w spala­niu. Wydziela mnóst­wo smolistych, trudnopal­nych gazów, spala się ciemnopo­marańc­zowy­mi kopcą­cy­mi płomieni­a­mi. Pozostaw­ia twardy, dłu­go spala­ją­cy się koks. Moc­no spieka, cały zasyp potrafi skleić się w jed­ną bryłę.
  Z wyglą­du jak bryła smoły, czarny i błyszczą­cy, bard­zo twardy, o jed­no­litej struk­turze.
 • typ 34 i 35węgle kok­su­jące — wyko­rzysty­wane do pro­dukcji kok­su w prze­myśle. W cywilnych kotłow­n­i­ach nie powin­no się ich stosować, ale moż­na je cza­sem spotkać na Śląsku, gdzie w niek­tórych kopal­ni­ach gór­ni­cy dosta­ją taki węgiel w ramach dep­u­tatu. Węgle kok­su­jące są jeszcze trud­niej palne, wydzielane przez nie sub­stanc­je lotne to ciężkie smoły i gaz kok­sown­iczy (tru­jące i bard­zo trudne do spale­nia).

Jaki typ węgla wybrać?

Im wyższy typ węgla, tym wyższa kalo­ryczność, ale także coraz więcej zjawisk utrud­ni­a­ją­cych spalanie:

 • spiekanie — czyli skle­janie się brył węgla w jed­ną całość. Zaczy­na to być zauważalne od typu 32.2, ale prob­le­my zaczy­na­ją się w typ­ie 33, gdzie cały zasyp potrafi skleić się w jed­ną całość.
 • coraz trud­niej palne sub­stanc­je lotne — im wyższy typ węgla, tym cięższe zaw­iera smoły, których spale­nie wyma­ga coraz wyższych tem­per­atur. Te zazwyczaj w domowym kotle nie wys­tępu­ją, więc paląc węglem typu 33 w kotle górnego spala­nia od dołu łat­wo zro­bić z kom­i­na fontan­nę czarnego dymu i zak­leić sobie smołą wszys­tko od kotła po komin. Spalanie takiego węgla z roz­palaniem od góry pozwala ograniczyć kopce­nie, ale zawsze pozostanie delikat­ny czarny dym i sporo sadzy w kotle.

Najbardziej uni­w­er­sal­nym typem węgla jest typ 32.1, ewen­tu­al­nie 32.2. Ofer­u­je on świet­ną kalo­ryczność (ok. 28MJ/kg) a zarazem względ­nie łat­wo się spala, nie spieka praw­ie wcale (32.1) lub tylko niez­nacznie (32.2). Nada­je się zarówno do kotłów zasy­powych wszys­t­kich rodza­jów jak i kotłów poda­jnikowych.

Kotły dol­nego spala­nia potrze­bu­ją węgla niespieka­jącego, dlat­ego ich zdol­noś­ci prz­eróbcze kończą się na typ­ie 32.2. W kotle górnego spala­nia prze­jdzie każdy węgiel, ale spale­nie w miarę czys­to typu 33 wyma­ga roz­pale­nia od góry oraz pewnego doświad­czenia, gdyż istotne są pro­por­c­je podawa­nia powi­etrza głównego i wtórnego. Tego pier­wszego powin­no być możli­wie niewiele, aby węgiel nie roz­palał się gwał­town­ie, zaś drugiego dużo, aby wydzielane gazy miały szanse się zapal­ić prze­chodząc przez wierzch­nią warst­wę żaru.

Jaki typ węgla w której kopalni

 • typ 31.1 — Sobies­ki, Jan­i­na
 • typ 31.2 — Piast, Piekary, Ziemow­it
 • typ 32.1 — Chwałow­ice, Bobrek, Wesoła
 • typ 32.2 — Wujek, Stasz­ic, PG Sile­sia, Sil­tech, Bog­dan­ka, Jankow­ice
 • typ 33 — Mar­cel, Sośni­ca, Śląsk, Stasz­ic, Halem­ba, Pokój, Brzeszcze, Biel­szow­ice

Typ i inne para­me­try węgla wydoby­wanego w danej kopal­ni możesz sprawdz­ić w kat­a­logu pol­skiego węgla.

Sortymenty węgla

Węgiel dzieli się też na sorty­men­ty wg wielkoś­ci ziar­na. W kole­jnoś­ci od naj­grub­szych:

 • kost­ka (6–20cm)
 • orzech (2,5–8cm)
 • groszek (0,8–3cm)
 • miał (< 0,6cm)
 • pył i muł (< 1mm)

Jaki sortyment węgla wybrać?

Gen­er­al­nie im ziarno grub­sze, tym węgiel lep­szy do zas­tosowa­nia w domowym kotle. I nieco droższy. Reguła ta nie doty­czy ekogroszku, który jest zwyk­le droższy od kost­ki, a to przez duży popyt na węgiel o tej gran­u­lacji do kotłów poda­jnikowych.
Typowy kocioł zasy­powy jest w stanie spalać groszek, orzech i kostkę, ew. z domieszką miału. Do samego miału konieczny jest spec­jal­ny kocioł zasy­powy lub poda­jnikowy

Ekogroszek to hand­lowa nazwa groszku (teo­re­ty­cznie) pod­danego obróbce dos­tosowu­jącej do użytku w kotłach poda­jnikowych — jest odsiar­c­zony i odkamieniony. O ile oczy­wiś­cie mamy do czynienia z ekogroszkiem z zau­fanego źródła, a nie tylko odsianym zwykłym węglem groszkiem. Z powodze­niem moż­na nim pal­ić także w zwykłym kotle zasy­powym, jed­nak prze­ważnie jest to nieopła­calne, jako że ekogroszek jest wyraźnie droższy.
Miał i pył to pali­wa naj­gorszej jakoś­ci. Dobry miał powinien przy­pom­i­nać raczej żwir niż piasek. Nieste­ty ucz­ci­wi inaczej pośred­ni­cy odsiewa­ją z miału grub­sze frakc­je. Bywa też, że w trak­cie trans­portu i skład­owa­nia miał zanieczyszcza się ziemią i piask­iem. Jego zakup to gen­er­al­nie lote­ria, a co gorsza ceny idą w górę wraz z upowszech­ni­an­iem się kotłów poda­jnikowych zdol­nych spalać nawet drob­ny miał względ­nie bez prob­le­mu.
Flot i muł to nie to samo. Gran­u­lac­ja taka sama, ale skład zupełnie różny. Flot jest czystym (tyle że bard­zo drob­nym) węglem odzyskanym z kopal­ni­anego bło­ta. Pozostałość tego, co z tej wody się odstoi, to muł węglowy, który wciąż zaw­iera sporo węgla, ale równie dużo popi­ołu i co gorsza zbieran­inę met­ali cięż­kich, dlat­ego nie powinien być spalany w domowym kotle. Więcej o mule węglowym i flocie w tym artykule.

Źródła pochodzenia węgla

Mimo że Pol­s­ka węglem stoi, na rynku moż­na spotkać roz­maite węgle z różnych regionów świa­ta, o różnych właś­ci­woś­ci­ach i stop­niu opła­cal­noś­ci.

 • węgle pol­skie — to najczęś­ciej węgiel kami­en­ny, różnych typów, o różnej jakoś­ci. Jeśli jest to fak­ty­cznie ucz­ci­wy pol­s­ki węgiel, naj­gorsze co może się wydarzyć, to duża zawartość kamienia lub duża spiekalność, ew. węgiel papierowy, czyli o kalo­rycznoś­ci w okoli­cach 24MJ/kg. Prak­ty­cznie zawsze jed­nak będzie to w miarę porząd­ny węgiel kami­en­ny o wartoś­ci opałowej 24–30MJ/kg.
 • węgle czeskie — to tzw. młody węgiel — coś w pół dro­gi między węglem brunatnym a kami­en­nym. Gdy jest suchy, widać po nim wyraźnie brunatny odcień. Wartość opałowa takiego węgla o brunatnawym kolorze to 19–21MJ/kg. Łat­wo chłonie wilgoć, błyskaw­icznie się spala nie kok­su­jąc a przy niedostatku powi­etrza dra­maty­cznie kop­ci. Mimo wszys­tko zna­j­du­je ama­torów (może częs­to nieświadomych) ze wzglę­du na niską cenę (zwyk­le ok. 25% tańszy od węgla kra­jowego). Węgiel czes­ki luzem powinien kosz­tować ok. 400–500zł/t. Tańsze ofer­ty w okoli­cach 200–300zł/t (zwłaszcza z dala od czeskiej grani­cy) to pró­by wciśnię­cia jele­niom pol­skiego węgla brunatnego o sporo mniejszej kalo­rycznoś­ci. Węgiel ten bywa też pod­stawą workowanych “ekogroszków” w cenie ok. 600zł/t, częs­to z 20-pro­cen­towym udzi­ałem wody. W tej postaci jest zupełnie nieopła­cal­ny.
 • węgiel rosyjs­ki, czy szerzej: zza wschod­niej grani­cy — tu panu­je peł­na dowol­ność, ponieważ węgiel może pochodz­ić tak z Białorusi, jak i z Kazach­stanu czy drugiego koń­ca Syberii. Prze­ważnie jest tańszy od pol­skiego, jed­nak jakiej jakoś­ci pali­wo się dostanie — trud­no przewidzieć. I właśnie ta więk­sza niepewność co do para­metrów jest głównym prob­le­mem tych węgli, ale jeśli trafi się ład­ny, twardy, smoliś­cie czarny węgiel w dobrej cenie, to nie ustępu­je on niczym węglom z pol­s­kich kopalń.

Jakie znaczenie ma pochodzenie węgla?

Węgiel z Czech jest zawsze nieco mniej kalo­ryczny od pol­skiego, ale pali się lep­iej niż brunatny — dobrze nada się na cieple­jsze dni zimy. Węgle ze wschodu są różne — od kiep­s­kich brunatnych po antra­cyt. Wbrew obiegowym pomyjom wyle­wanym nań przez pol­skie lob­by węglowe, bywa on jakoś­ciowo równie dobry jak nasz rodz­imy, a jedynym prob­le­mem jest więk­szy brak pewnoś­ci jego para­metrów przy zakupie (dłuższy łańcuch pośred­ników — więcej okazji do kan­tów).

Co praw­da w przy­pad­ku dowol­nego węgla nie może­my być pewni jego para­metrów, póki go nie wypróbu­je­my, to jed­nak dla węgla pol­skiego mamy nieco więk­sze szanse, że deklarac­je sprzedaw­cy pokryją się z rzeczy­wis­toś­cią. O ile ktoś nie próbu­je nam wcis­nąć węgla zza Kaukazu, który wyglą­da jak pol­s­ki, ale nada­je się tylko do huty.

Wśród pol­s­kich sprzedaw­ców węgla, głównie ze strony Izby Gospo­dar­czej Sprzedaw­ców Pol­skiego Węgla widać ruchy zmierza­jące do uporząd­kowa­nia rynku węglowego, tj. ustal­e­nia stan­dard­ów ucz­ci­woś­ci sprzedaw­ców i jakoś­ci towaru. Nie wszys­tko jed­nak zależy od samych przed­siębior­ców, a rząd jakoś nie pali się do reg­u­lacji rynku węgla.

Węgle obcego pochodzenia należy trak­tować z rez­er­wą i zad­bać o sprawdze­nie najprost­szych para­metrów możli­wych do oce­ny gołym okiem jak np. wilgo­t­ność i pośred­nio kalo­ryczność (o tym poniżej). Zawsze warto kupić na próbę niewielką ilość — zważyć przed zasy­paniem, roz­pal­ić, potem zebrać popiół i znów zważyć. Jeśli pali się bez prob­lemów, nie ma w popiele twardych kamieni, a ilość popi­ołu to nie więcej jak 10%-15%, to węgiel taki będzie opła­cal­ny nawet jeśli cenowo jest bard­zo zbliżony do pol­skiego.

Uchwały antysmogowe – dozwolone paliwa

Wprowadzane w kole­jnych wojew­ództwach uch­wały antys­mogowe ogranicza­ją możli­wość spala­nia (tak, spala­nia, bo kupić moż­na nadal wszys­tko) niek­tórych paliw. Aktu­al­ną listę uch­wał wraz z ich wymoga­mi odnośnie paliw zna­jdziesz w przeglądzie uch­wał antys­mogowych.

Jaki opał do kotła z dotacji?

Użytkown­i­cy kotłów z dotacji powin­ni mieć się szczegól­nie na bacznoś­ci przy zakupie pali­wa. Wielu nawet nie wie, że zobow­iąza­ło się w umowie do stosowa­nia węgla o para­me­tra­ch wyz­nac­zonych przez pro­du­cen­ta w instrukcji obsłu­gi. A te bywa­ją moc­no wyśrubowane, więc i cena odpowied­niego pali­wa jest wyso­ka. Karmie­nie kotła czymś gorszym może się skończyć koniecznoś­cią zwro­tu całej dotacji.

W tym artykule zna­j­du­je się zestaw­ie­nie kotłów dotowanych z małopol­skiego RPO wraz z para­me­tra­mi i cena­mi paliw, które moż­na w nich stosować.

Jaki węgiel do jakiego kotła

Właś­ci­wie do każdego kotła zasy­powego najlep­szym sorty­mentem węgla wyda­je się orzech. Kost­ka jest gru­ba, trud­niejsza do roz­pale­nia. Groszek może być już zbyt drob­ny, ale da się go jeszcze spal­ić bez nad­muchu. Miał dobrze pali się jedynie w przys­tosowanych do tego kotłach (nad­much, rozprowadze­nie powi­etrza w komorze i sterown­ik płyn­nie steru­ją­cy powi­etrzem).

W zwykłym kotle zasy­powym bez prob­le­mu moż­na spalać ekogroszek. Prze­cież to jest zwykły węgiel. Nie ma to więk­szego sen­su eko­nom­icznego, bo ekogroszek jest wyraźnie droższy, a kocioł zasy­powy dzię­ki niemu nie będzie wyraźnie efek­ty­wniej ani wiele czyś­ciej spalał, ale da się nim pal­ić tak jak zwykłym groszkiem.

Jak rozpoznać dobry węgiel

Nie da się na oko ocenić wszys­t­kich ważnych para­metrów węgla, ale moż­na o nim w ten sposób dużo powiedzieć, w tym najważniejsze: o zawartoś­ci popi­ołu oraz kalo­rycznoś­ci.

Słabe pol­skie węgle kami­enne są szaro-czarne. Mają wyraźnie warst­wową struk­turę i łat­wo się kruszą, nawet od upuszenia z ręki na beton. Złotawe pas­ki to również cecha węgli o niskiej kalo­rycznoś­ci, z okolic 24MJ/kg.

Im bardziej smoliś­cie czarny i błyszczą­cy węgiel, tym bardziej kalo­ryczny. Poniżej zdję­cie jed­nego z naj­moc­niejszych pol­s­kich węgli: groszku z kopal­ni Mar­cel o kalo­rycznoś­ci (30MJ/kg) i niskiej zawartoś­ci popi­ołu (6%). Węgiel taki może mieć lekko warst­wową struk­turę, ale będzie bard­zo twardy. Niek­tóre węgle wyglą­da­ją wręcz jak lite kamie­nie, które bard­zo trud­no rozbić.

Groszek z kopalni marcel, fot. Miałowiec@forum.muratordom.pl

Groszek z kopal­ni Mar­cel, fot. Miałowiec@forum.muratordom.pl

Co do zawartoś­ci popi­ołu, to w bryłach węgla nie powin­no być widocznych białych pasków. To prze­rosty kamienia. To stra­ta kupu­jącego, bo płaci za kamień, zami­ast za węgiel. Takie prze­rosty prze­ważnie roz­pada­ją się w wysok­iej tem­per­aturze na proch, ale jeśli w bryłce jest więcej kamienia niż węgla, to może ona przetr­wać w całoś­ci i np. blokować ruszt ruchomy w kotle.

Dla porów­na­nia przykład słab­szego węgla. Poniżej zielony groszek z firmy Tani Opał. Mieszan­ka węgli czes­kich o deklarowanej kalo­rycznoś­ci 20–22MJ/kg. Na środ­ku dla kon­trastu ułożone kil­ka grub­szych, suchych kawałków pol­skiego węgla typ 31.

Ekogroszek z firmy "Tani opał"

Ekogroszek z firmy “Tani opał”

Pozornie ten groszek wyglą­da niemal jak pol­s­ki węgiel, ale po wyschnię­ciu ujaw­nia swój lekko brunatny kolor i naturę. Bo jest to najpewniej czes­ki węgiel, które­mu bliżej do brunatnego niż kami­en­nego. Pali się jas­nym, świecą­cym płomie­niem, ale też zni­ka błyskaw­icznie.

Co jest z nim nie tak? Jest fab­rycznie mokry. Pro­du­cent deklaru­je wilgo­t­ność 20%-25%. To dużo (ale nie dla tej firmy, bo inne ich ulepy opałowe dochodzą wilgo­t­noś­cią do 50%!). Tyle dobrze, że infor­ma­c­ja jest wyraźnie podana na opakowa­niu. Ale trze­ba czy­tać przed zaku­pem!

WP_20150909_12_13_03_Pro

Wilgoć tę widać na zdję­ciu w porów­na­niu z kilko­ma suchy­mi kawałka­mi innego węgla. Węgiel świeżo po otwar­ciu wor­ka wyglą­da jak zros­zony wodą. Worek zostaw­iony na mrozie zbry­la się w jeden klo­cek. Stałe pale­nie tak wilgo­t­nym węglem może powodować szyb­szą korozję ele­men­tów kotła poda­jnikowego. A na pewno będzie to naj­droższa woda, jaką zdarzyło ci się kupić.

Mokry węgiel o tak niskiej wartoś­ci opałowej za cenę ok. 600zł/t kom­plet­nie się nie opła­ca. Ale nie znaczy to, że woda jest do niego dole­wana celowo. Węgiel tego rodza­ju z czes­kich kopalń ma wartość opałową 18–21MJ/kg i do 30% wilgo­ci zaraz po wydoby­ciu (w końcu pokrewieńst­wo z brunatnym). Na składach na połud­niu Pol­s­ki sprzedawany luzem (czyli zwyk­le już pod­sus­zony) kosz­tu­je ok. 350–400zł/t, a biorąc pod uwagę kalo­ryczność, jego opła­cal­ność w sto­sunku do pol­skiego węgla kończy się w okoli­cach 450zł/t.

Zupełnie przy okazji ten węgiel nie speł­nia żad­nych norm dla ekogroszku (a raczej założeń, bo żadne normy for­mal­nie nie obow­iązu­ją). Ma zbyt małą kalo­ryczność, zbyt dużą zawartość siar­ki i popi­ołu, i oczy­wiś­cie zbyt dużą wilgo­t­ność.

I jeszcze jed­no zestaw­ie­nie dwóch węgli różnych typów na zdję­ciu poniżej.

Po lewej węgiel z kopalni Sobieski (typ 31), po prawej rosyjski (typ 32). Fot. szponi

Po lewej węgiel z kopal­ni Sobies­ki (typ 31), po prawej rosyjs­ki (typ 32). Fot. szponi

Z lewej sła­by pol­s­ki węgiel kami­en­ny z kopal­ni Sobies­ki typ 31.2 o kalo­rycznoś­ci ok. 20MJ/kg. Od węgli czes­kich różni się tylko czarnym zabar­wie­niem — nie jest ani trochę brunatny.
Z prawej mocarny rosyjs­ki węgiel typ 32.2 o kalo­rycznoś­ci ok. 29MJ/kg. Jego odpowied­nikiem wśród pol­s­kich węgli może być urobek kopalń Chwałow­ice, Bobrek czy Wesoła.

Testy kaloryczności ekogroszku

Użytkown­ik SUSPENSER z forum Mura­to­ra urządz­ił lab­o­ra­to­ri­um w kotłowni w celu porów­na­nia rzeczy­wis­tej kalo­rycznoś­ci różnych rodza­jów ekogroszku. Tutaj dostęp­ne są wyni­ki. Jak to czy­tać?

 • SVER to umow­na jed­nos­t­ka energii odpowiada­ją­ca MJ/kg, która określa ile energii udało się w rzeczy­wis­toś­ci uzyskać ze spale­nia kilo­gra­ma danego węgla (pomi­ar ciepłomierzem)
 • SVERS — jak wyżej, ale mier­zony latem przy okazji grza­nia CWU
 • licz­by na czer­wono to SVER/SVERS
 • licz­by na zielono to kalo­ryczność w MJ/kg deklarowana przez sprzedaw­cę
 • licz­by na niebiesko to cena za tonę sko­ry­gowana o rzeczy­wistą wagę worków
 • lit­era M oznacza, że z węgla lała się woda

Potencjalne pułapki

Jeśli mieszkasz na Śląsku, ktoś w rodzinie na pewno ma talony na dar­mowy lub pół­dar­mowy węgiel. Odbierasz sobie przy­dzi­ał wprost z kopal­ni i masz poza­mi­atane. Nato­mi­ast resz­ta kra­ju ma zasad­nic­zo dwie opc­je:

 • zakup w składzie opału — czyli lokalnej insty­tucji hand­lu­jącej węglem, o mniej lub bardziej ugrun­towanej pozy­cji rynkowej i renomie. Skład taki to częs­to dostaw­ca i sprzedaw­ca w jed­nej oso­bie — pan Gien­ek — co kil­ka dni wykonu­ją­cy kurs między Katowica­mi a swoim pla­cykiem, na którym moż­na od niego nabyć węgiel teo­re­ty­cznie pros­to z kopal­ni, prze­ważnie niesor­towany.
 • zakup w sklepach inter­ne­towych z opałem — ist­nieją takie i pow­sta­je ich coraz więcej. Ich towar wyda­je się być pewniejszy co do zgod­noś­ci z deklarowany­mi para­me­tra­mi, jako że niezad­owolony klient w internecie na pewno wró­ci i wznieci pożogę. Dużym prob­le­mem jest jed­nak koszt dostawy węgla, który wynosi obec­nie ok. 150zł przy zamówie­niu 2–3 ton. Bywa też kamu­flowany w cenie węgla, ale taka przesył­ka siłą rzeczy kosz­tu­je.

Zakup węgla to zasad­nic­zo lote­ria. Nie ma pewnoś­ci, co dzieje się z węglem na trasie między bramą kopal­ni a bramą two­jego pod­wór­ka. Zdarza­ją się dzi­wne i tajem­nicze zjawiska, których skutkiem jest zwyk­le ubytek masy węgla i/lub pogorsze­nie jego jakoś­ci tudzież zmi­ana składu chemicznego.

Najpop­u­larniejsze kan­ty to:

 • sprzedaż węgla zagranicznego gorszej jakoś­ci jako pol­skiego
 • sprzedaż zagranicznego węgla gorszej jakoś­ci bez podawa­nia kra­ju pochodzenia z nadzieją, że nieku­maci klien­ci łykną przynętę niskiej ceny
 • pod­szy­wanie się gorszego pol­skiego węgla pod lep­szy, droższy
 • miał odsiany z grub­szych frakcji (pewnie celem sprzeda­nia tej grub­szej frakcji jako ekogroszku)
 • węgiel wymieszany z kamieni­a­mi
 • miał wymieszany z piask­iem czy ziemią
 • mieszanie miału do grub­szych sorty­men­tów
 • proste oszust­wa na wadze (przy­jeżdża 1900kg zami­ast 2 ton)

Zakup miału to z kolei rosyjs­ka rulet­ka roz­gry­wana siedząc na oklep na rozwś­ciec­zonych niedźwiedzi­ach pędzą­cych ku przepaś­ci na dachu płonącego pociągu. Jeszcze kil­ka lat temu miał był sen­sownym pali­wem w atrak­cyjnej cenie. Jed­nak obec­nie jego ceny szy­bu­ją w górę, zaś jakość piku­je dra­maty­cznie w dół. To, co dostaniemy, zależy w zupełnoś­ci od ucz­ci­woś­ci sprzedaw­cy. Możli­wa gama kan­tów na miale jest olbrzymia, a więk­szość trud­na do wykrycia przed zaku­pem.

Weźmy choć­by najprost­sze z powyższej listy: wymieszanie z ziemią i odsian­ie grub­szego sor­tu. Miał powinien wyglą­dać jak drob­ny żwir, a nie jak piach, gdyż taki kaliber ziaren kwal­i­fiku­je się jako muł. Nato­mi­ast domieszek zie­mi czy piasku nie sposób zauważyć bez pró­by spale­nia miału. Może być też tak, że domieszek niepal­nych mate­ri­ałów nie ma, ale miał pochodzi z węgla marnej jakoś­ci i jego kalo­ryczność będzie miz­er­na.
Najprost­szy środek zapo­b­ie­ga­ją­cy zimowej męczarni to zakup miału ze źródła możli­wie bliskiego kopal­ni, najlepiej workowanego. Jed­nak ceny dobrego miału — zwłaszcza im dalej od Śląs­ka — ros­ną już na tyle, że jego opła­cal­ność w sto­sunku do powodowanych przezeń prob­lemów zaczy­na być wąt­pli­wa.

Zakup węgla krok po kroku

 1. Zlokalizuj składy węgla w okol­i­cy. Sprawdź też sklepy inter­ne­towe z węglem. Może któryś ma swój skład w miarę blisko i będzie mógł dostar­czyć towar włas­nym trans­portem, zami­ast drogim kuri­erem. Jeśli lokaliza­c­ja składu w ogóle może być pod­stawą oce­ny ucz­ci­woś­ci jego właś­ci­cieli, to dobrze wybier­ać składy położone przy stac­jach kole­jowych lub zaopa­tru­jące się w węgiel dostar­czany kole­ją. Trans­port kole­jowy stwarza mniej okazji do cud­ownych przemi­an węgla (zawsze na gorsze).
 2. Popy­taj na wybranych składach, z jakich źródeł pochodzi węgiel, jakie ma para­me­try. Nie masz pewnoś­ci, że usłyszysz prawdę, ale jeśli sprzedaw­ca reagu­je ner­wowo na takie pyta­nia, albo przyz­na­je się do niewiedzy, lep­iej omi­jaj taki skład opału albo przy­na­jm­niej zachowaj zdwo­joną czu­jność.
 3. Porów­naj ceny. Ale nie dla wyboru naj­tańszej ofer­ty. Szukaj węgla, który ma podob­ną cenę na wszys­t­kich składach przy tym samym deklarowanym pochodze­niu i para­me­tra­ch. W promie­niu 50km różnice w cenach takiego samego węgla są zwyk­le min­i­malne, więc pode­jrzanie tanie ofer­ty należy brać z dys­tan­su.
 4. Pytaj o pochodze­nie węgla, proś o cer­ty­fikat — dowiedz się, z której pol­skiej kopal­ni jest dostar­czany, jaki jest jego typ i kalo­ryczność. Wtedy możesz sprawdz­ić w internecie (np. w naszym kat­a­logu pol­skiego węgla), czy dana kopal­nia w ogóle pro­duku­je taki rodzaj węgla. Jeśli sprzedaw­ca nie potrafi lub nie chce podać tych infor­ma­cji, to nie zna się na rzeczy lub ma coś do ukrycia.
  W przy­pad­ku węgla zagranicznego sprzedaw­ca również powinien dys­ponować doku­men­ta­mi świad­czą­cy­mi o jego pochodze­niu.
  Obo­jęt­nie czy węgiel jest pol­s­ki, czy zagraniczny, powinieneś mieć możli­wość otrzy­ma­nia cer­ty­fikatu jakoś­ci węgla. Jest to doku­ment zaw­ier­a­ją­cy wyni­ki badań węgla przeprowad­zonych przez akredy­towane lab­o­ra­to­ri­um. Każdy poważny sprzedaw­ca powinien móc taki doku­ment przed­staw­ić. To dobre źródło infor­ma­cji o najważniejszych para­me­tra­ch pali­wa, choć dla lai­ka może być nieczytelne (zwłaszcza wer­s­ja zagranicz­na). O tym, jak czy­tać taki cer­ty­fikat, przeczy­tasz w osob­nym para­grafie poniżej.
 5. Kup po worku węgla w różnych miejs­cach na próbę. Jeśli pró­ba pale­nia danym węglem wypad­nie przyz­woicie, masz więk­szą szan­sę, że nie wtopisz się w zakup więk­szej iloś­ci lip­nego węgla, z którym będziesz męczył się całą zimę. Jeśli na składzie nie chcą sprzedać poje­dynczego wor­ka — być może nie chcą, byś się dowiedzi­ał, że mają kiep­s­ki towar.
 6. Wybierz odpowied­nią porę roku i pogodę na zakup. Węgiel powinien być możli­wie suchy w momen­cie zakupu, bo po co płacić za wodę. Najlepiej kupować węgiel między czer­w­cem a wrześniem, ze wskazaniem na sier­pień z racji nis­kich śred­nich opadów w tym miesiącu. Wybierz moment, kiedy od 2 tygod­ni było bezdeszc­zowo i słonecznie.
 7. Kup od razu zapas na cały sezon grzew­czy. Jest tu pewne ryzyko trafienia na zły opał, ale gorszym pomysłem było­by dokupy­wanie po tonie węgla w środ­ku zimy, gdy węgiel na składzie wymieszany jest ze śniegiem i błotem, a ludzie wezmą wszys­tko jak leci, byle­by się ogrzać.
 8. Wybierz się oso­biś­cie na skład. Przyjrzyj się ofer­owane­mu węglowi pod kątem opisy­wanych wcześniej para­metrów: wilgo­t­noś­ci, widocznych prze­rostów kamienia, kalo­rycznoś­ci, zawartoś­ci miału, mułu czy zie­mi.
 9. Miej oczy dookoła głowy. Patrz, co ład­owane jest na samochód, czy przy­pad­kiem kupu­jąc orzech nie dosta­jesz po cichu kilkuset kilo miału. Zwróć uwagę, jak ważony jest pojazd z węglem, czy któryś z pra­cown­ików składu nie dociąża wagi w jak­iś kreaty­wny sposób, choć­by sta­jąc na niej (i już jesteś 100kg w ple­cy). Sama two­ja obec­ność na miejs­cu powin­na utrud­nić możli­we kan­ty na wadze, których nawet byś nie zauważył zamaw­ia­jąc węgiel tele­fon­icznie i tylko czeka­jąc na dostawę. Po wyład­owa­niu węgla na twoim pod­wórku trud­no od razu poz­nać, czy przy­jechały dwie tony czy 1800kg.

Co dalej po zakupie

 1. Jeśli masz możli­wość i utrzy­mu­je się dobra pogo­da, zostaw węgiel na kil­ka dni pod gołym niebem, obser­wu­jąc jed­nocześnie prog­nozy pogody. Kil­ka dni w pełnym słońcu dodatkowo dosuszy węgiel, ale musisz uważać, by nie zaskoczyła cię nagła zmi­ana pogody i dłu­gotr­wałe deszcze, które w jeden dzień mogą zni­weczyć kil­ka tygod­ni suszenia.
 2. Przy­go­tuj miejsce do skład­owa­nia węgla. Powin­no ono być zadas­zone i odi­zolowane prze­ci­wwilgo­ciowo od grun­tu, a przy tym dobrze wenty­lowane.
 3. Rozważ zapakowanie węgla do worków zami­ast zrzu­ca­nia go na hałdę luzem. Ułatwia to trans­port węgla, zmniejsza ilość miału pow­sta­jącego przy jego prz­erzu­ca­niu i poma­ga utrzy­mać czys­tość w kotłowni. Jeśli węgiel jest jeszcze wyraźnie wilgo­t­ny, wor­ki nie powin­ny być szczel­nie zamknięte.

Domowe ważenie węgla

Gdy­byś chci­ał sprawdz­ić, czy waga dostar­c­zonego węgla zgadza się z zamówioną przez waże­nie wiad­er lub worków na domowej wadze — szko­da cza­su, bo wynik nie będzie wiary­god­ny.

Najpewniejszą metodą sprawdzenia wagi zaku­pi­onego węgla jest obec­ność na składzie pod­czas ład­owa­nia samo­chodu i sprawdze­nie wskazań tamte­jszej wagi. Waga na składzie podle­ga legal­iza­cji, czyli stosowny urząd stwierdza, że jest ona odpowied­nio dokład­na.

Waga domowa — czy to kuchen­na, czy łazienkowa — jest wagą niele­gal­i­zowaną. Oznacza to, że jej wskaza­nia są bard­zo podatne na spore odchyły, a przede wszys­tkim pomi­ary nie są pow­tarzalne. Doty­czy to nie tylko starych wag mechan­icznych, ale tak samo nowych, elek­tron­icznych.

Jeśli chcesz się przekon­ać, zrób prosty test. Zważ się na wadze łazienkowej 20 razy, za każdym razem sta­jąc na wadze w trochę inny sposób — bliżej środ­ka wagi lub na brze­gach, na pię­tach, na pal­cach, sta­jąc na jed­nej nodze itp. Rozrzut pomi­arów zależnie od jakoś­ci wagi może się­gać kilku kilo­gramów.

A to cią­gle jest przy­padek optymisty­czny — waga została zapro­jek­towana pod zakres ciężarów ludzkiego ciała. Gdy ważysz na niej wiadro lub worek węgla, nie tylko nacisk na wagę będzie nierówny jak przy stawa­niu na jed­nej nodze, ale co gorsza wchodzisz w dol­ny zakres pomi­arowy (20–50kg), gdzie waga tym bardziej nie jest dokład­na.

Lecz przede wszys­tkim złym pomysłem jest waże­nie kilku ton węgla w kilkuset por­c­jach. Każdy pomi­ar obar­c­zony jest błę­dem. Im więcej pomi­arów, tym koń­cowa ich suma bardziej odjeżdża od wartoś­ci rzeczy­wis­tej, tym bardziej gdy ważymy kiep­ską wagą. Tak więc domowe sposo­by waże­nia węgla w odniesie­niu do iloś­ci mier­zonej w tonach są nieskuteczne, a ewen­tu­al­ny stwierd­zony niedobór węgla może być przy­czyną bezpod­stawnego oskarża­nia sprzedaw­cy o oszust­wo.

Jak czytać certyfikat

Może­my zro­bić jeszcze jed­ną rzecz w celu upraw­dopodob­nienia dobrej jakoś­ci węgla, który zamierza­my kupić — poprosić sprzedaw­cę, żeby pokazał nam Cer­ty­fikat Akredy­towanego Lab­o­ra­to­ri­um z bada­nia węgla. Taki cer­ty­fikat opisu­je para­me­try węgla stwierd­zone w lab­o­ra­to­ri­um. Każdy ucz­ci­wy sprzedaw­ca powinien być w stanie przed­staw­ić taki doku­ment, nieza­leżnie od kra­ju pochodzenia węgla.

Reakcji sprzedaw­cy na naszą prośbę może być mnóst­wo:

 • zro­bi wielkie oczy, popa­trzy na nas jak na głup­ków i odpowie: Panie węgiel, to węgiel, bierz Pan ten. (W tym miejs­cu może­my zapy­tać go, czy śli­w­ki: mirabel­ki, ren­klody i węgier­ki to dla niego również to samo?)
 • zacznie krę­cić nosem, odsyłać nas na infolin­ię lub do „cen­trali”, w której nam wszys­tko wyjaśnią i odpowiedzą na nasze pyta­nia. W więk­szych sieci­ach składów węgla to typowa sytu­ac­ja — sprzedaw­ca może w ogóle nie zaj­mować się kwest­ią pozyska­nia towaru i nie mieć na miejs­cu takich doku­men­tów. Moż­na wtedy zadz­wonić do cen­trali, ale warto sprawdz­ić najpierw koszt połączenia.
 • weźmie nas na przetrzy­manie — będzie udawał, że nie wie o co chodzi. Cer­ty­fikatu nam nie załatwi, ale będzie nas zapew­ni­ał i przekony­wał na różne sposo­by, że węgiel który chce­my kupić, na pewno posi­a­da deklarowaną przez sprzedaw­cę wartość opałową.
 • nie będzie miał w biurze, ale przyniesie bądź dośle nam w określonym ter­minie. Oczy­wiś­cie jest tutaj pewnego rodza­ju ryzyko, że cer­ty­fikat nie będzie doty­czył węgla, który nas intere­su­je, ale praw­dopodobieńst­wo oszust­wa jest już mniejsze.
 • bez prob­le­mu udostęp­ni cer­ty­fikat od ręki

Sprzedaw­ców z punk­tów 1. do 3. lep­iej omi­jać sze­rokim łukiem, lecz gdy nie mamy innych możli­woś­ci zakupu węgla, to czu­jność przy zakupie powin­na być pod­krę­cona na najwyższy poziom.

Węgiel rosyjski

Przykład­owy cer­ty­fikat uzyskany od takiego składu, a doty­czą­cy węgla rosyjskiego, przed­staw­iamy poniżej.
(Dane lab­o­ra­to­ri­um, telead­resowe klien­ta i sprzedaw­cy, miejsce dostawy itp zostały z niego celowo usunięte)

certyfikat rosyjski

Jak widz­imy cer­ty­fikat doty­czy rosyjskiego węgla DGPK 50–200. Co to oznacza?
W Rosji mamy trzy pod­sta­wowe klasy węgla, które charak­teryzu­ją się zawartoś­cią częś­ci lot­nych i wartoś­cią opałową.

 • Węgle o małej zawartoś­ci częś­ci lot­nych 8–14% oznac­zone są literą T (Lean), ich wartość opałowa mieś­ci się w przedziale 25,1–28,5MJ/kg, a zawartość siar­ki wynosi 0,5%
 • Węgle o śred­niej zawartoś­ci częś­ci lot­nych 17–28% oznaczane są lit­era­mi SS(TS) i CC(TC), ich wartość opałowa mieś­ci się w przedziale 26,4–30,5MJ/kg, zawartość siar­ki wynosi 0,5%
 • Węgle o dużej zawartoś­ci częś­ci lot­nych 32–42% oznaczane są lit­era­mi D(D), G(G) i DG(DG), ich wartość opałowa mieś­ci się w przedziale 21,4–25,1MJ/kg, zawartość siar­ki 0,5%

Węgle w Rosji podob­nie jak u nas podzielone są również na sorty­men­ty. Tabel­ka z oznaczeni­a­mi i wymi­ara­mi poniżej.

Nazwa Oznacze­nie Wymi­ary ziar­na [mm]
Kost­ka P ( R ) 100 — 200..300
Orzech I K (K) 50 — 100
Orzech II O (O) 25 — 50
Groszek I M (M) 13 — 25
Groszek II C (S) 6 — 13
Miał W (Sh) 0 — 6

Ist­nieją również sorty­men­ty łąc­zone tak jak w naszym przy­pad­ku P i K. Infor­ma­cji na tem­at udzi­ałów pro­cen­towych poszczegól­nych sorty­men­tów w mieszankach węglowych nie udało nam się znaleźć.

Znacze­nie pozostałych istot­nych para­metrów węgla zawartych w cer­ty­fika­cie:

 • Total Mois­ture – (całkowi­ta zawartość wilgo­ci) – 6,84%
 • Inher­ent Moistrure – (min­i­mal­na zawartość wilgo­ci) – 2,60%
 • Ash In Dry – (zawartość popi­ołu w stanie suchym) – 4,51%
 • Ash in Received – (zawartość popi­ołu w stanie zwyk­le dostar­czanym) – 4,20%
 • Volatile Mat­ter Daf – (maksy­mal­na zawartość częś­ci lot­nych) —  42,23%
 • Volatile Mat­ter in Dry- (zawartość częś­ci lot­nych w stanie suchym) – 40,33%
 • Volatile Mat­ter as Received – (zawartość częś­ci lot­nych w stanie zwyk­le dostar­czanym) – 37,57%
 • Gross Calorif­ic Val­ue in DAF – (maksy­malne ciepło spala­nia) – 7996kcal/kg = 33,48MJ/kg
 • Gross Calorif­ic Val­ue in Dry – (ciepło spala­nia w stanie suchym) – 7635kcal/kg = 31,96MJ/kg
 • Gross Calorif­ic Val­ue as received – (ciepło spala­nia zwyk­le dostar­czanego) – 7113kcal/kg = 29,78MJ/kg
 • Net Calorif­ic Val­ue in Dry – (wartość opałowa w stanie suchym) – 7370kcal/kg = 30,85MJ/kg
 • Net Calorif­ic Val­ue as Received – (wartość opałowa w stanie zwyk­le dostar­czanego) – 6829kcal * 0,0041868MJ/kg = 28,6MJ/kg
 • Sul­phur in dry (zawartość siar­ki w stanie suchym) – 0,35%
 • Sul­phur as received (zawartość siar­ki w stanie zwyk­le dostar­czanym) – 0,33%

Czego więc dowiadu­je­my się o tym węglu z owego cer­ty­fikatu? Jest to bard­zo kalo­ryczny węgiel (~28MJ/kg) o niskiej zawartoś­ci popi­ołu. Duża zawartość częś­ci lot­nych świad­czy , że jest to węgiel płomi­en­ny. Charak­teryzu­je się tym, że bard­zo łat­wo go roz­pal­ić, płonie długi­mi płomieni­a­mi, ale po wypale­niu częś­ci lot­nych nie pozosta­je z niego wiele kok­su. O ile jesteśmy w stanie opanować i kon­trolować (czyli nie dusić) pro­ces spala­nia gazów z tego typu węgla oraz ode­brać ciepło ze spalin — to jest to węgiel bard­zo dobry.
Najlepiej sprawdzi się w kotłach dol­nego spala­nia z ceram­iczną komorą spala­nia i długim wymi­en­nikiem kon­wek­cyjnym. W kotłach górnego spala­nia, w których wymi­en­nik kon­wek­cyjny prze­ważnie jest niezbyt pokaźnych rozmi­arów część tego ciepła wypuścimy do kom­i­na w postaci spalin o zbyt wysok­iej tem­per­aturze. Co wcale nie oznacza, że nie może­my tym węglem pal­ić w kotle górnego spala­nia. Może­my i będziemy zad­owoleni z dużej wartoś­ci opałowej, ale musimy starać się kon­trolować pro­ces spala­nia tak, aby nie następował on gwał­town­ie, gdyż wtedy skończy się to kłęba­mi dymu z kom­i­na.

Czyst­sze spalanie węgla płomi­en­nego w kotle górnego spala­nia moż­na sobie ułatwić uży­wa­jąc grub­szego sorty­men­tu Orzech I i Kost­ka o wym. 50–200mm. Inten­sy­wność wydziela­nia gazów przez węgiel zależy bowiem od powierzch­ni ziaren, a ta jest tym więk­sza, im ziar­na są drob­niejsze. Tak więc grub­sze ziar­na to powol­niejsze wydzielanie gazów z węgla i lep­sza możli­wość ich spale­nia.

Jed­nak zde­cy­dowanie lep­szym wyborem dla kotłów górnego spala­nia są węgle o śred­niej (17–28%) zawartoś­cią częś­ci lot­nych np.: SS(TS) i CC(TC). Dla kotłów przez­nac­zonych do opala­nia kok­sem np. Camino itp ideałem będzie węgiel o małej (8–14%) zawartoś­ci częś­ci lot­nych np.: TPK 50–200. Tej klasy węgiel, to już praw­ie antra­cyt.

Węgiel polski

Dla porów­na­nia obe­jrzyjmy jeszcze pol­s­ki cer­ty­fikat.

certyfikat polskiIstotne para­me­try są takie same jak w przy­pad­ku cer­ty­fikatu rosyjskiego. Intere­su­je nas kolum­na “stan roboczy”. Tu również mamy do czynienia z węglem płomi­en­nym, ale o niższej wartoś­ci opałowej — ok. 25MJ/kg i niskiej zawartoś­ci popi­ołu — poniżej 5%. Węgiel jest suchy — zaw­iera tylko 12% wody, ale to mniej istotne, gdyż jego wilgo­t­ność pod­czas leżakowa­nia na placu pod chmurką będzie się zmieni­ać.

Reklamacja węgla

Jak każdy towar, tak i węgiel moż­na reklam­ować w razie niez­god­noś­ci jego para­metrów z deklarowany­mi. Nieste­ty z uwa­gi na specy­fikę tego towaru będzie to przy­pom­i­nało kopanie się ame­by z koniem.

Nie obow­iązu­ją żadne normy jakoś­ci węgla na rynku detal­icznym. Praw­dopodob­nie gdy­by ktoś wpadł na pomysł sprzedaży podsyp­ki dro­gowej nasąc­zonej zuży­tym ole­jem sil­nikowym po odpowied­nio niskiej cenie, ludzie też by to kupowali.
Nie ma też spec­jal­nych przepisów reg­u­lu­ją­cych zasady sprzedaży węgla. Może­my więc jedynie opier­ać się na stan­dar­d­owej pro­ce­durze niez­god­noś­ci towaru z umową.

Ale umowa?

Jaką umową? Od tego trze­ba zacząć. Aby jakiekol­wiek roszczenia były możli­we, na potwierdze­niu zakupu węgla powin­no znaleźć się coś więcej niż tylko zapis ‘węgiel kami­en­ny, 3 tony’. Np. pochodze­nie węgla, typ, sorty­ment, wartość opałowa, zawartość popi­ołu.

Wtedy jeśli np. zami­ast kost­ki dostaniemy groszek albo gdy węgiel ma rażą­co dużo popi­ołu, może­my mieć uza­sad­nione pre­ten­sje do sprzedaw­cy. Na wstępie lep­iej spróbować dogadać się po dobro­ci. Gdy to nie poskutku­je, zosta­je niełat­wa i nieta­nia dro­ga udowod­nienia swoich racji: konieczne będzie wyko­nanie badań lab­o­ra­to­ryjnych kupi­onego węgla, by udowod­nić niez­god­ność jego wybranych para­metrów z deklarowany­mi. To nieste­ty nie jest tanie ani łatwe, a dla kupu­jącego 3–5 ton Kowal­skiego zwyk­le też nieopła­calne.

Waga i wilgotność

Najczęś­ciej żale drob­nych palaczy doty­czą niedowa­gi zaku­pi­onego opału oraz jego wilgo­t­noś­ci. Co do wagi — może­my jedynie oso­biś­cie pod­jechać na skład opału i patrzeć na ręce sprzedaw­cy, gdy ten odważa naszą por­cję. Ew. zażą­dać okaza­nia doku­men­tów legal­iza­cyjnych wagi. Gdy dostawa węgla zostanie już wysy­pana na nasze pod­wórko, trud­no by dostaw­ca odpowiadał za niedowagę, sko­ro mogliśmy od momen­tu zakupu do chwili zgłoszenia pre­ten­sji ukryć parę wiad­er węgla w piwni­cy. Poza tym domowe metody waże­nia są z natu­ry obar­c­zone tak dużym błę­dem, że trud­no na ich pod­staw­ie wiary­god­nie zwery­fikować ilość dowiezionego węgla.

Częs­to roztrząsana kwes­t­ia wilgo­t­noś­ci węgla także nie daje dużych szans na wszczy­nanie hała­su po zakupie. Już Pol­s­ka Nor­ma stwierdza, że wilgo­t­ność węgla nie jest para­me­trem rozliczeniowym. To znaczy, że nie jest ona brana pod uwagę przy usta­la­niu ceny i nie jest pod­stawą do rekla­macji. Jest to para­metr bard­zo moc­no zmieni­a­ją­cy się z cza­sem.

Trze­ba zauważyć, że mowa tu o wilgo­ci wewnątrz ziaren węgla. Tym­cza­sem zimą węgiel jest o wiele bardziej mokry na wierzchu ziaren — tym bardziej, im jest drob­niejszy. Pozosta­je tak naprawdę nie kupować węgla skład­owanego na zalanym wodą i zawalonym śniegiem placu, chy­ba że nie ma innego wyjś­cia.

W skali hurtowej

W relac­jach kopal­nia — sprzedaw­ca węgla sytu­ac­ja wyglą­da nieco lep­iej. Każ­da spół­ka węglowa ma ustalone zasady rekla­macji iloś­ciowej i jakoś­ciowej zaku­pi­onego opału. Rekla­mac­ja jakoś­ciowa także wyma­ga bada­nia próbek opału w lab­o­ra­to­ri­um, ale gdy kupu­je się węgiel na wag­ony, to sprawa zaczy­na być opła­cal­na.

Rekla­mac­ja iloś­ciowa jest też łatwiejsza do ustal­e­nia — wag­ony z węglem są prze­ważane przy załadunku jak i przy rozładunku. Ale już w przy­pad­ku trans­portu samo­chodowego kupu­ją­cy węgiel na kopal­ni traci pra­wo do roszczeń w momen­cie załadunku węgla na pakę, a wskazanie kopal­ni­anej wagi uzna­je się za obow­iązu­jące.

Co zrobić z popiołem

Po spale­niu każdego rodza­ju węgla czy drew­na pozosta­ją jakieś iloś­ci popi­ołu — od sym­bol­icznych w przy­pad­ku drew­na po nawet idące w parę ton w przy­pad­ku kiep­s­kich węgli. Jak powin­no się tego pozby­wać? Czy popiół jest jakoś szczegól­nie niebez­pieczny?

Pod­sta­wowa opc­ja to domowy kubeł na odpady zmieszane. Tam prze­ważnie moż­na umieszczać dowol­ny (zim­ny) popiół bez dodatkowych opłat.

Moż­na też popiół wyko­rzys­tać, zarówno jako mate­ri­ał budowlany (np. do pod­bu­dowy pod utwardze­nie dro­gi) jak i — przy zachowa­niu rozsąd­nych dawek — w roli nawozu. W popiele zawarte są niepalne pier­wiast­ki, które drze­wo kiedyś wyciągnęło z gle­by. Mogą to być zarówno skład­ni­ki korzystne (np. wapń, mag­nez, potas, fos­for) jak i met­ale ciężkie (tak w drewnie jak i w węglu). Dlat­ego na usy­panej w jed­nym miejs­cu górce popi­ołu nic nie będzie chci­ało wyros­nąć, ale gdy rozsy­pać popiół na więk­szym obszarze, nie wyrządzi on szkody a wręcz zadzi­ała na korzyść. Tutaj np. wycinek z lit­er­atu­ry na tem­at popi­ołu z węgla kami­en­nego, gdzie mowa jest o dawkach pon­ad 100t/ha, więc póki nie syp­ie się grubych warstw w jed­no miejsce, popiół z węgla i drew­na sprawdza się jako nawóz.

Dobra, a co z żużlem i niedopalonym kok­sem? Żużel to nic innego jak sto­pi­ony popiół. Pier­wiast­ki, które go tworzą, nie zostaną wyko­rzys­tane przez rośliny, bo żużel nie ule­ga rozkład­owi na wol­nym powi­etrzu.
Nato­mi­ast kok­si­ki czy niedopalony węgiel drzewny to uznany na świecie nawóz i bud­ulec gle­by — tzw. biowęgiel (ang. biochar). Ist­nieje ogól­noświa­towy trend wyko­rzys­ta­nia węgla drzewnego w rol­nictwie. Dodatek węgla drzewnego do gle­by sza­le­nie ją użyź­nia a przy okazji jest to sposób na zatrzy­manie węgla w glebie (drewno gni­je, węgiel drzewny nie) a tym samym osią­ganie ujem­nej emisji dwut­lenku węgla.

Oczy­wiś­cie w żad­nym wypad­ku nie powinien trafić do gle­by popiół wzbo­ga­cony np. spalany­mi tworzy­wa­mi sztuczny­mi, gdyż zaw­iera wtedy szereg toksy­cznych i rakotwór­czych sub­stancji!

Jedna myśl nt. „Kup pan węgiel: tani czy dobry?

 1. Pingback: Inwestycje w kotłowni - poradnik zakupowy | Czyste spalanie węgla

Możliwość komentowania jest wyłączona.