Jakie paliwo do kotła z dotacji?

Pal­isz węglem za ~1000zł/t albo zwracasz prezent – taka niespodzian­ka bywa “ukry­ta” w pro­gra­mach dotacji do kotłów węglowych. Wymo­gi wielu pro­du­cen­tów wzglę­dem pali­wa są tak wyśrubowane, że trud­no odpowied­ni węgiel dostać, a jeśli już się uda, to jego cena jest powala­ją­ca. Paląc czymś tańszym ryzyku­je się konieczność zwro­tu całej dotacji. Niby wszys­tko jest w umowie, którą każdy przed pod­pisaniem przeczy­tał, ale pewnie mało kto zdawał sobie sprawę, że dostęp­ność i cena pali­wa do “sprezen­towanego” mu kotła może być takim prob­le­mem.

Na przykładzie listy kotłów do małopol­skiego RPO sprawdźmy które z dostęp­nych na rynku ekogroszków “pasu­ją” do dotowanych kotłów.

Komu to służy?

Dlaczego kotły węglowe zmierza­ją w tak absurdal­nym z punk­tu widzenia zwykłego palacza kierunku? Śrubowanie para­metrów pali­wa to najprost­sza dro­ga do spełnienia norm emisji i otwar­cia seza­mu z dotac­ja­mi. Nie trze­ba zbyt moc­no inwest­ować w rozwój a sprzedaż się krę­ci.

Jed­nak firmy sto­su­jące taką poli­tykę nie dostrze­ga­ją, że piłu­ją pień drze­wa, z którego gałęzi wyrośli. Ludzie nie palą węglem z miłoś­ci do węgla lecz z powodu nis­kich kosztów i dostęp­noś­ci tego ogrze­wa­nia. Kotły automaty­czne na jeden rodzaj pali­wa o najwyższej jakoś­ci i cenie nie mają już żad­nej z tych zalet. Za chwilę ogrze­wanie węglowe stanie się drogim sportem niedostęp­nym dla tych, którzy taniego ciepła najbardziej potrze­bu­ją. Nie trze­ba for­mal­nie zakazy­wać węgla – on sam się takim sposobem zlik­widu­je.

Wymagania kotłów dotacyjnych co do paliwa

Poniżej lista kotłów węglowych zacz­erp­nię­ta z małopol­skiej listy urządzeń speł­ni­a­ją­cych wymo­gi Ecode­sign wraz z para­me­tra­mi pali­wa dla poszczegól­nych kotłów według zapisów w ich DTR.

Wszys­tko to są dane aktu­alne na dzień napisa­nia tego artykułu. Danych aktu­al­nych szukaj na stronach pro­du­cen­tów i w DTR poszczegól­nych kotłów – mogły się od tamtego cza­su pozmieni­ać!

Kocioł Rodzaj pali­wa Kalo­ryczność Typ Gran­u­lac­ja Wilgo­t­ność Popiół Siar­ka Spiekalność (RI)
PEREKO KSM Węgiel kami­en­ny 26–30MJ/kg, najlepiej ≥ 28MJ/kg - 5–30 mm < 20% 5% 0,6% -
Drew-Met MJ-EKONOMIK Węgiel kami­en­ny 27–28MJ/kg 31.2 5–25 mm < 15% < 7% - < 5
Koł­ton Eco­matix Węgiel kami­en­ny - 31.2 5–28 mm “suche pali­wo” - - -
Defro Sig­ma Węgiel brunatny 21–23MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 7% 0,6% 0–1% (?)
SAS Efekt Węgiel kami­en­ny > 28MJ/kg “w stanie suchym” - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5 (max. 10)
Serigstad-Elek­tromet NES V Węgiel kami­en­ny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% - - -
MCE V7 Węgiel kami­en­ny 26MJ/kg 31.2 0–25 mm < 15% ≤5% ≤0,6% “niskie pęcznie­nie (nie zlepia się)”
Stal­mark Eko pio­nier Węgiel kami­en­ny - - 5–32 mm < 9% ≤ 10% - -
Gal­met galax­ia Węgiel kami­en­ny (ekogroszek Sile­sian) 28,3MJ/kg - 8–20 mm 4,4% 7,87% 0,4% -
HKS Lazar Węgiel brunatny 18–21MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 15% - < 10
Komiz Sztok­er+ Węgiel kami­en­ny > 28MJ/kg - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5
Ter­mo-Tech Inte­gra Węgiel kami­en­ny - 31.2 5–25 mm < 11% - - -
Klimosz LE 20 Węgiel kami­en­ny > 26MJ/kg 31 / 31.1 8–25 mm < 15% < 10% - < 20
Elek­tromet EKO-KWP V Węgiel kami­en­ny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% < 10% - -
Krza­czek SKP-ECO Węgiel kami­en­ny 27–28MJ/kg - 5–31 mm < 15% < 7% < 0,6% < 5 (max. 10)

Kuri­ozum na tej liś­cie stanow­ią kotły Defro Sig­ma oraz HKS Lazar – speł­ni­a­jące wymo­gi Ecode­sign tylko przy spala­niu węgla brunatnego, którego to pali­wa zgod­nie z uch­wałą antys­mogową od 1. lip­ca b.r. nie będzie moż­na stosować na tere­nie wojew­ództ­wa małopol­skiego. Co praw­da zgod­nie z wywies­zonym na w/w stron­ie reg­u­laminem umieszcze­nie urządzenia na liś­cie nie oznacza, że na pewno otrzy­ma się na nie dotację, ale kto wie, czy ktoś przy­pad­kiem nie dostał…

Szybki przegląd rynku ekogroszków

Poniżej szy­b­ka lista pop­u­larnych ekogroszków – na pewno nie kom­plet­na, ale pokazu­ją­ca przekrój rynku: od paliw najsłab­szych po najbardziej “luk­su­sowe”. Ceny aktu­alne na obec­ną chwilę, raczej niższe niż śred­nia rocz­na z powodu martwego sezonu w hand­lu opałem na ten okres przy­pada­jącego.

Pali­wo Kalo­ryczność Typ Gran­u­lac­ja Wilgo­t­ność Popiół Siar­ka Spiekalność (RI) Cena za 1t
Jaret  21–22MJ/kg  31.2  5–25mm  16–22%  6–10% ≤ 1,2% < 10 840zł
Jaret Plus 24–25MJ/kg 31.2 5–25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% ≤ 10 928zł
Skar­bek (KWK Piekary) 26MJ/kg 31.2 5–25 ≤ 13% ≤ 7% ≤ 0,6% ≤ 20 1000zł
Piek­lorz 26–28MJ/kg 31.2 5–25mm ≤ 10% ≤ 6% ≤ 0,8% ≤ 10 960zł
Anmag 24–25MJ/kg 31.2 3–25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% < 10 800zł
Anmag Gold 25–27MJ/kg 31.2 5–25mm ≤ 10% ≤ 7% ≤ 0,8% < 10 928zł
SAMBUDROL ekogroszek Clas­sic  26MJ/kg  ?  5–25mm  10%  8% 0,9% < 20 720zł
SAMBUDROL ekogroszek Pow­er  27MJ/kg ?  5–25mm  10%  7% 0,7% < 20 840zł
SAMBUDROL ekogroszek Pow­er MAX  28MJ/kg  ?  5–25mm  10%  6% 0,6% < 20 860zł
Pres­tige Clas­sic 25MJ/kg 31.2 5–25mm 6,6% 7,8% 0,64% ? 855zł
Pres­tige Pre­mi­um 28MJ/kg 31.2 5–25mm 5,4% 5,6% 0,68% ? 955zł
Pres­tige Plat­inum 29MJ/kg 31.2 5–25mm 4,4% 3,9% 0,4% ? 995zł
Eko­Prom­e­teusz 27–28MJ/kg ? 5–25mm 5,9% 5,8% 0,31% ? 969zł
EkoSile­sian 28–30MJ/kg ? 5–25mm 4,1% 5,75% 0,45% ? 999zł
Tau­ron Ekogroszek 26MJ/kg ? 6–25mm ≤ 10% ≤ 9% ≤ 1,0% ≤ 18 799zł

Po opał do jubilera?

Z kon­frontacji wymogów dota­cyjnych kotłów odnośnie pali­wa i para­metrów pop­u­larnych ekogroszków pow­stała poniższa tabela pokazu­ją­ca jaki­mi pali­wa­mi moż­na pal­ić w danym kotle aby być w zgodzie z warunk­a­mi dotacji.

Kocioł Pali­wa zgodne z DTR
PEREKO KSM Pres­tige Plat­inum
Drew-Met MJ-EKONOMIK Eko­Prom­e­teusz
EkoSile­sian
Pres­tige Pre­mi­um
Pres­tige Plat­inum
Koł­ton Eco­matix Wszys­tkie z listy poza Jaretem (zależy jak zin­ter­pre­tować “suche pali­wo”)
SAS Efekt Pres­tige Plat­inum
EkoSIle­sian
Serigstad-Elek­tromet NES V Wszys­tkie z listy poza Jaretem
MCE V7 Pres­tige Plat­inum
EkoSile­sian
Stal­mark Eko Pio­nier Pres­tige Clas­sic
Pres­tige Pre­mi­um
Pres­tige Plat­inum
Eko­Prom­e­teusz
EkoSile­sian
Gal­met Galax­ia Pres­tige Plat­inum
EkoSile­sian
Komiz Sztok­er+ Pres­tige Plat­inum
Ter­mo-Tech Inte­gra Wszys­tkie z listy poza Jaretem i Skar­bkiem
Klimosz LE 20 Pres­tige Pre­mi­um
Pres­tige Plat­inum
Eko­Prom­e­teusz
EkoSile­sian
Elek­tromet EKO-KWP V Wszys­tkie z listy poza Jaretem
Krza­czek SKP-ECO Pres­tige Plat­inum
Eko­Prom­e­teusz
EkoSile­sian

Więk­szość kotłów wyma­ga najlep­szych czyli naj­droższych węgli. Niek­tórzy pro­du­cen­ci wpisali para­me­try tak szczegółowe i wyśrubowane, że tylko 1–2 rodza­je ekogroszku są w stanie je spełnić – te w cenie najbliższej 1000zł/t. Nie dosta­niesz takiego pali­wa na pob­liskim składzie. Najbardziej “luk­su­sowe” węgle moż­na kupić przez inter­net z dar­mową dostawą w dowolne miejsce kra­ju – i dobrze, tylko że w skali kra­ju źródeł odpowied­nio dobrego pali­wa jest niewiele, co oznacza ten­dencję do wzros­tu ceny i słabej dostęp­noś­ci przy zwięk­szonym popy­cie.

A prze­cież przed nami potężny wzrost zapotrze­bowa­nia na pali­wo do kotłów automaty­cznych – małopol­s­ka uch­wała antys­mogowa, po częś­ci też śląs­ka – stąd być może cenę 1000zł/t będziemy za parę lat wspom­i­nać z sen­ty­mentem.

W węglowo-urzęd­niczym światku absur­dom nie ma koń­ca a w razie wpad­ki po tyłku zbierze tylko szary oby­wa­tel, zwyk­le najm­niej świadomy i najm­niej win­ny:

 • Pro­du­cent, zapisu­jąc dokładne i wyśrubowane wyma­gania wzglę­dem pali­wa częs­to pewnie nie spodziewa się, że ktoś będzie chciał/musiał je lit­er­al­nie wypeł­ni­ać – ot wpisu­je to, na czym przeszedł bada­nia, ew. takie para­me­try, które w razie pre­ten­sji ze strony klien­ta że “źle się pali” posłużą jako wymówka na złe pali­wo.
 • Kon­sument, pod­pisu­jąc umowę o dotację, pewnie nie zda­je sobie sprawy, ile będzie kosz­tować pali­wo speł­ni­a­jące wymo­gi zapisane przez pro­du­cen­ta i że najpewniej nie dostanie go z hałdy pod chmurką na pob­liskim składzie, lecz będzie musi­ał ścią­gać je z drugiego koń­ca Pol­s­ki.
 • W umowie małopol­skiego RPO kon­sument zobow­iązu­je się umożli­wić pobranie prób­ki pali­wa do badań jego para­metrów. Jaki jest tego sens i cel? Najlep­sze, co zwykły człowiek może zro­bić, to zau­fać para­metrom podanym przez sprzedaw­cę opału. Jeśli badanie wykaże, że pali­wo jest gorsze niż pro­du­cent deklarował – kto beknie? Nie ma chy­ba narzędzi, by udziela­ją­cy dotacji (samorząd) ści­gał kopal­nię czy sprzedaw­cę opału – nie są one stron­a­mi umowy ani nie ma norm jakoś­ci węgla. Ma nato­mi­ast w ręku sznur od pętli, którą Kowal­s­ki założył sobie na szyję pod­pisu­jąc umowę o dotację. Jeśli pali­wo będzie gorsze niż sprzedaw­ca obiecy­wał, to na pewno nie powinien za to odpowiadać klient, ale… kto wie? Ten punkt wyglą­da na wyjś­cie awaryjne dla urzę­du, by radz­ić sobie z ewen­tu­al­ną pol­ską kom­bi­na­to­ryką.

Co gmina to obyczaj?

Powyższe wynurzenia doty­czą małopol­skiego pro­gra­mu dotacji. Gdzie indziej reguły mogą być zgoła inne, wymogu co do stosowanego pali­wa nie ma lub nie jest spec­jal­nie respek­towany. Kto coś wie ze swo­jego pod­wór­ka lub doświad­czył na sobie – niechaj się śmi­ało podzieli w komen­tarzu.

47 myśli nt. „Jakie paliwo do kotła z dotacji?

 1. zainteresowany

  Piek­lorz cena w artykule to 960 zł, a na stron­ie pro­du­cen­ta Piek­lorz luzem to 623.61 zł (https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/kopalnie-wegla-kamiennego), a wykaz auto­ry­zowanych sprzedaw­ców tutaj: https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/przedstawiciele-handlowi-sklady/typPh/autoryzowani-sprzedawcy#woj-4
  Dlaczego nie ma w artykule ekogroszku Retopal który luzem kosz­tu­je 585,48 zł, a workowany 688,80 zł (na stron­ie pro­du­cen­ta).
  Trze­ba jeszcze zwró­cić uwagę na fakt, że ceny podane w artykule to ceny ekogroszku workowanego. Moje pytanie kto z niezbyt zamożnych klien­tów, którzy do tej pory opalali mułem czy flotem kupowali go w workach?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Owszem, są te lub podob­ne węgle taniej dostęp­ne, ale przy zakupie luzem spod chmur­ki może być prob­lem z trzy­maniem para­metrów, głównie wilgo­t­noś­ci, ale i popi­ołu czy siar­ki – te naj­droższe węgle są dodatkowo wzbo­ga­cane (we właś­ci­wym tego słowa znacze­niu) przez dys­try­b­u­torów, więc to, co wyjechało pros­to z kopal­ni na skład, prze­ważnie będzie odstawać para­me­tra­mi (mimo że kopal­nia też ekogroszek sor­tu­je i oczyszcza, ale nie aż tak rygo­rysty­cznie, bo wraz z jakoś­cią rośnie cena).

   Odpowiedz
   1. KB

    Juze­fie. Mam takie pytanie… Czy masz może jakieś mate­ri­ały doty­czące kam­panii pro­mu­ją­cych roz­palanie od góry za granicą, np. akcji które były robione cho­ci­aż­by w Niem­czech czy Szwa­j­carii?

  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Dodałem do listy. Zbliżony do Jare­ta Plus, więc nie namieszał w zestaw­ie­niu.

   Odpowiedz
 2. Ania

  Właśnie dlat­ego najlepiej postaw­ić na inny typ ogrze­wa­nia i wnioskować w dotacji np. o kocioł na pelet — tu nie będzie prob­le­mu z kup­nem pali­wa, ani z ewen­tu­al­ną kon­trolą urzęd­ników — nie trze­ba też będzie zwracać dotacji:)

  Odpowiedz
  1. kazikto

   Ania co do pel­letu to będzie z cza­sem podob­nie jak z węglem. Jest pel­let i pel­let. Pel­let tez moż­na zro­bic praw­ie ze wszys­tkiego np z suchych liś­ci zmieszanych z troci­na­mi lub słomą. Jest pel­let bar­lin­ka za 1000/t i non­ame 600/t.

   Odpowiedz
 3. Ryszard

  Podob­ny wegiel…przeciez nie ma cze­gos takiego! Jest jak cos wegiel, kto­ry nada­je sie do piecow piatej klasy lub piecow Ecode­sign, a ten PODOBNY to zwk­ly mial wegla..Przeciez w kotle na wegiel (tego na dotac­je) nie moz­na spalac mialu weglow­go, bo zaplaci sie kare. Infor­mu­ja w hur­tow­naich, ze maja taki wegiel, tylko dlat­ego aby go sprzedac. Tylko nalezy pami­etac, ze w razie kon­troli spalac moz­na jedynie pali­wo do tego przez­nac­zone , ktore pro­du­cent jas­no okreslil w instrukcji. To jest juz naglos­niona sprawa wiec mysle ze niebawem wiecej ludzi bedzie swiadomych ze nie ma cze­gos takiego jak PODOBNY wegiel.
  Pani ANIU ogrze­wam dom rown­iez peletem (koci­ol zakupilem z dotac­ja) i kazdy worek pele­tu jest odpowied­nio oznac­zony. Cz zakupi­la moze Pani piec na dotac­je? Czy byla juz jakas kon­tro­la? Poz­draw­iam

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Do kotła 5. klasy nada­je się wiele rodza­jów węgli, bo te kotły spalą taki sam zakres paliw jak kotły nie-5. klasy. Jedynie w przy­pad­ku, który tu wałku­je­my (dotac­ja), trze­ba się ściśle trzy­mać para­metrów pali­wa, które zale­cił pro­du­cent. I tu jak widać są dwa obozy kot­larzy: ci, co wyp­isali szczegółowo każdy para­metr najlep­szego dostęp­nego węgla oraz tacy, którzy podali tylko ogólne wyty­czne. Najlepiej zaw­cza­su brać kotły z tej drugiej grupy i wtedy nie ma tak dużego prob­le­mu z doborem pali­wa.

   Odpowiedz
   1. robert

    nie rozu­miem tylko jed­nego… pisze Pan o tym, żeby lep­iej brać kotły z tej grupy, gdzie podali tylko wyty­czne. Czy nie lep­iej od razu zain­west­ować w lep­szy kocioł, ten cer­ty­fikowany i nie pal­ić w nim węglem. Prze­cież na dobrą sprawę nie ma ogóln­o­dostęp­nego węgla w dobrej cenie, który będzie posi­adał oznaczenia? nie boi się Pan smogu? Nie intere­su­je Pana ekolo­gia? Już nie chodzi mi o wybór stricte konkret­nej firmy, tylko koocioł porząd­ny — cer­ty­fikowany. Proszę nie odber­ać tego jako nagonkę;)

   2. Wojciech Treter Autor wpisu

    My cały czas mówimy tutaj o cer­ty­fikowanych kotłach, i to speł­ni­a­ją­cych najostrze­jsze – ba, jeszcze nieobow­iązu­jące – wymo­gi ecode­sign.
    Jakie znowu “oznaczenia”? Każdy opał – czy to węgiel, czy pel­let – ma podane para­me­try, są one tak samo wiary­godne lub nie (bo nie jest to nor­mowane ściśle). Za jakość się płaci, tak tu jak i tam.
    Jak tak bard­zo chcesz to przetrzepię w podob­ny sposób światek pel­letu. Zobaczymy jaka jest różni­ca między pel­letem za 600zł a za 1000zł i na którym z nich kotły są badane, i który potem mają w DTR wpisany.
    Jakiego znowu smogu? Przy­pom­nę: mowa jest o kotłach speł­ni­a­ją­cych najostrze­jsze normy.

   3. robert

    Może się Pan Panie Woj­ciechu zająć tem­atem pele­tu. Zas­tanaw­iam się kogo będzie stać na ten cud­owny węgiel za 1000 zl za tonę… Otzry­małem infor­ma­cję, że cena tego super węgla, który miał­by się nadawać go kotłów 5 klasy ma wzros­nąć jesienią nawet do 1500zl/ tonę. Nie wiem kogo będzie na niego stać… Co lep­sze jego zaso­by są ogranic­zone, toteż przy­go­da z nim może okazać się prob­le­mowa dla użytkown­ików cer­ty­fikowanych pieców. W efek­cie bez­pieczniej i tak będzie pal­ić peletem. Uparłem się, wiem. Jed­nak wolę wybrać tą drogę. Innym również pole­cam. Ale co kon­sument wybierze — jego sprawa.. tylko niech pamię­ta, że jak z dofi­nan­sowa­nia kocioł weźmie, żeby biedy nie było. Poz­draw­iam serdecznie. Eko­log­iczny — pele­towy — Robert;)

 4. Wiktor

  Panie kochany, pelet sam juz sobie potrzepałem i juz wiem co i jak to panu powiem. Pelet jak nie jest pro­dukowany z płyt meblowych albo jakichs lam­i­natów to jest zawsze eko­log­iczny. Różni­ca jest tylko w iloś­ci popi­ołu. Jak pamię­tam to najm­niej ma ten A1 , A2 trochę więcej i B ma 2%. Ja B nie mogę pal­ic bo nie mam mechan­icznego wyrzu­tu popi­oły w pal­niku. Powiem nawet ze jak próbowałem prze­mysłowym pal­ic to ma duza kalo­ryczność tylko popi­ołu tez dużo za dużo na mój pal­nik. Ale prze­mysłowy tez jest eko­log­iczny tylko jest kora i wtedy ten popiół. Wiec czy zapłacę 300 500 700 1000 zawsze będę eko­log­iczny tylko nie mam pieca zeby płacić 300 czy 500 i musze 700–900.

  Odpowiedz
 5. Agusia

  Nigdy nie widzi­ałam oznaczeń węgla…pozostało mi zawsze “wierzyć na słowo” sprzedaw­cy, pelet widzi­ałam oznakowany więc chy­ba coś w tym jest. Każdy worek jest oznakowany, a węgiel hm…nie dość, że zazwyczaj zaw­iera w sobie bard­zo duzo wody, to jeszcze za to trze­ba placic. Sama zas­tanaw­iam sie nad dotacją na piec piatej klasy na pelet. Widze w tym duzo plusów zaczy­na­jac od obslu­gi pieca, po dotac­je i jakosc pali­wa. W końcu bede eko — a co ;-P

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   To tak jak­by się czepi­ać, że dres z bazaru nie ma metek. Nie ta pół­ka.
   Ist­nieją węgle o dobrych i pewnych para­me­tra­ch i stosown­ie do tego kosz­tu­ją (jak widać powyżej). Tak samo jak ist­nieje dobry pel­let i też stosown­ie do jakoś­ci kosz­tu­je.

   Odpowiedz
   1. Agusia

    Ależ ja się nie czepi­am — stwierdzam fak­ty, które mnie doty­czą 😉

 6. Piotr

  Bard­zo przy­dat­ny i rzetel­ny artykuł. Kwes­t­ia opła­cal­noś­ci może nie do koń­ca wyjaśniona ale przy­na­jm­niej uświadomie­nie o rzeczy­wistych kosz­tach jest solidne i poparte argu­men­ta­mi. Właśnie tak to wyglą­dało z mojego punk­tu widzenia. Zas­tanaw­iam się czy ten tem­at w małopolsce jest zamknię­ty czy lista kotłów rzeczy­wiś­cie powin­na tak wyglą­dać. Raczej nikłe są szanse, że ktoś zro­bi z tym porządek… nieste­ty… Tem­at pel­letu z tego punk­tu widzenia wyglą­da dość ciekaw­ie. Para­me­try dość jas­no opisane dostęp­ność i cena przyz­woi­ta przede wszys­tkim nie trze­ba szukać igły w stogu siana. Dos­tosowanie insta­lacji nie wyma­ga nic szczegól­nego. Eko­log­icznie ok jeśli chodzi o dofi­nan­sowanie. Jed­nak chy­ba głów­na zale­ta to czys­tość nieste­ty węgiel czy groszek nie ważne w jakiej cenie nam tego nie da. Jest to naprawdę ciekawa alter­naty­wa warta roz­pa­trzenia.

  Odpowiedz
 7. Rysio

  Czy naleźy się spodziewać więk­szego zain­tere­sowa­nia zakładów pro­duku­ją­cych kotly,co do pro­dukcji kotłów 5 klasy opła­canych węglem typu orzech?przez co znacznie kon­sument miał­by więk­sze pole manewru,nie wiele jest mi znanych tego typu kotłów tylko np.MPM

  Odpowiedz
 8. Przemo

  Myślę, że fab­ryk pro­du­cen­tów kotłów piątej klasy jest tyle samo co było. Tylko ter­az pozosta­je poszukać najlep­szego pro­du­cen­ta, który przeprowadz­ił bada­nia (testy) swoich kotłów pod wzglę­dem emisji i prą­du. Sko­ro mowa o pele­cie, to czy macie jakieś nami­ary na pro­du­cen­ta “solid­nych kotłów”?

  Odpowiedz
 9. Jacek

  To trochę bez sen­su że trze­ba się ściśle trzy­mać tego co podał pro­du­cent jeśli piec jest z dotacji. Cza­sa­mi może się to okazać bard­zo nie efek­ty­wne. Do kotłów tej 5 klasy moż­na uży­wać na prawdę wielu różnych odmi­an opału. No ale ludzie wyżej postaw­ieni najwyraźniej tego nie rozu­mieją.

  Odpowiedz
  1. robert

   niby dlaczego bez sen­su? W takim razie jaki miał­by być całkow­ity sens dotacji?
   Prze­cież dotac­je pow­stały między inny­mi po to by ludzie przestali pal­ić w nieeko­log­icznych piecach i nieeko­log­icznym pali­wem. Właśnie bard­zo dobrze, że są konkretne wyty­czne. Prze­cież zjawisko smogu i wsze­chobec­nego smro­du nie wzięło się znikąd… Ludzie.. nie chcę być niemiły, ale czas i pora to zrozu­mieć. Gminy roz­da­ją pieniądze, ale cel jest szczyt­ny sam w sobie. Jeżeli za kil­ka lat więk­szość lub wszyscy wymien­imy piece na kotły 5 klasy, przes­taną pal­ić węglem, a zaczną np. peletem prob­lem zniknie i będziemy mogli zacząć nowy, inny prob­le­mowy tem­at. That’s all:)

   Odpowiedz
 10. robert

  mon­taż pieca i ustaw­ian­ie para­metrów jego dzi­ała­nia należy do firmy. Jak na przykład zde­cy­du­jesz się na kocioł od nich, to przy­jeżdża­ją i robią wszys­tko nieza­leżnie czy piec był kupi­ony z dotacją czy bez. Kosz­ty, których nie poniesiesz Ty (w związku z dofi­nan­sowaniem) — poniesie gmi­na. Więc ostate­cznie fir­ma dzi­ała na takich samych zasadach, gdy­byś kupił piec od nich bez żad­nej dotacji. Nie wiem tylko jaki będzie ter­min real­iza­cji tego dofi­nan­sowa­nia od momen­tu zatwierdzenia wniosków. O to musisz dokład­nie dopy­tać w swo­jej gminie. poz­draw­iam

  Odpowiedz
 11. Trar

  A może mi ktoś powiedziec co ma zro­bic ktos ogrze­wa­ją­cy mieszkanie w starej kamieni­cy za pomocą piecokuch­ni z płaszczem wod­nym? Prze­cież nie da rady zamon­tować kotła na poda­jnik!

  Odpowiedz
  1. Analityk

   Byliśmy właśnie w takiej sytu­acji. Kos­miczne rachun­ki za ogrze­wanie w mieszka­niu zim­no. Kil­ka lat temu wspól­no­ta zamon­tował kotły ole­jowe dla całej wspól­no­ty na początku było ok ale później kos­mos kosz­ty ogrze­wa­nia 85m wynosiły nawet 600–700zł. Była propozy­c­ja wymi­any pal­ni­ka ole­jowego na pel­letowy. Nieste­ty nie wszyscy się na taką propozy­cję zgodzili i nie dało się przeprowadz­ić kole­jnej mod­ern­iza­cji. Taki urok wspól­no­ty. Nieste­ty musieliśmy dzi­ałać na włas­ną rękę. W mieszka­niu mamy pomieszcze­nie gospo­dar­cze które moż­na było wyko­rzys­tać. Fir­ma która pro­ponowała wymi­anę pal­ników całej wspól­no­cie zapro­ponowała nam mon­taż kotła w domu. Początkowo patrzyliśmy na to dość scep­ty­cznie ale sporząd­zono nam kalku­lację i trud­no było jej zaprzeczyć. Nie chodz­iło o oszczęd­noś­ci w sklali 50zł/m-c a znacznie więcej. Zde­cy­dowal­iśmy się na prze­r­o­bi­e­nie insta­lacji i mon­taż kotła pel­letowego koszt zakupu kotła z mon­tażem i insta­lacją to ok 9000zł kosz­ty pel­letu na rok to 1700zł inwest­y­c­ja zwró­ciła się w ciągu dwóch lat łącznie z przeglą­da­mi. Zakładano trochę więcej więc dodatkowy plus. W tym momen­cie może­my już mówić o oszczęd­noś­ci­ach i to nie małych. Z kotła jesteśmy zad­owoleni łatwy w obsłudze zaj­mu­je mało miejs­ca. Początkowo nasłuchi­wal­iśmy spada­ją­cych w poda­jniku gran­ulek ale szy­bko moż­na było się przyzwycza­ić. Wszys­tkim, którzy mają podob­ną sytu­ację szcz­erze pole­cam.

   Odpowiedz
 12. Magda

  Sama jestem ciekawa jak to wyjdzie w prak­tyce. Ciężko mi jest się przekon­ać do kotła, obec­ny z chę­cią bym wyrzu­ciła, tylko bała­gan w domu tworzy. No ale jeśli będzie trze­ba wymienić na inny to cóż zro­bić.

  Odpowiedz
 13. marcin

  Ciekawe co tak pan Woj­ciech ostat­nio gło­su nie zabiera? Obiecał nam przetrzepać świat pel­letu, czekamy niecier­pli­wie 🙂

  Odpowiedz
 14. Andrzej

  Witam serdecznie, naprawdę dużo dowiedzi­ałem się z tego wpisu, fajnie że są takie blo­gi na takie tem­aty jak ogrze­wanie, które prosty­mi słowa­mi wszys­tko tłu­maczą. Czekam na więcej wpisów, poz­draw­iam!

  Odpowiedz
  1. robert

   Zgadzam się z tym jak najbardziej. Najważniejsze to świadome, mądre społeczeńst­wo. Jesteśmy zamyd­lani bzdu­ra­mi i ploteczka­mi w życiu codzi­en­nym. Braku­je nam cza­su na poważne tem­aty, lub wręcz uciekamy od nich. Już nie chodzi tu o bycie tzw eco sre­co… tylko świadomym użytkownkiem sprzę­tu i dzi­ała­nia na rzecz nas wszys­t­kich. Jak tem­at pieców zostanie wycz­er­pa­ny i węglowe bru­dasy znikną z powierzch­ni zie­mi będziemy mogli zacząć nowy tem­at Panie Woj­ciechu:)

   Odpowiedz
 15. Tomek

  Bard­zo dzięku­ję za ten wpis.
  Sam miałem wymieni­ać stary piec zasy­powy, na piec na ekogroszek z dotacją (małopol­s­ka).
  Po lek­turze zaczy­nam się zas­tanaw­iać czy nie pójść jed­nak w pel­let.
  Jed­nak tutaj odstrasza­ją mnie niska kalo­ryczność tego pali­wa, co się przekła­da na więk­sze zuży­cie oraz jego cena, wcale nie najniższa — widzę, że dobrej jakoś­ci pel­let jest w cenie ekogroszku…
  Czekam na artykuł poświę­cony pel­letom.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   W pel­le­cie prob­le­my będą podob­ne (dobre = dro­gie) z tą różnicą, że mniejszych i więk­szych pro­du­cen­tów jest mul­tum i zdarza się lokalnie coś dobrego w akcep­towal­nej cenie.

   Odpowiedz
 16. Kotły Woźny Junior

  Nieza­leżnie czy to będzie pel­let czy ekogroszek i tak spełnione będą założe­nia dotacji. Cho­ci­aż wg mnie lep­iej pójść w ekogroszek, sto­sunek ceny do jakoś­ci jak i kalo­rycznoś­ci wypa­da lep­iej.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Jasne, że będą spełnione – pod warunk­iem znalezienia pali­wa o wyma­ganych para­me­tra­ch w rozsąd­nej cenie. A – jak powyżej usiłowałem wyjaśnić – właśnie z tym może być prob­lem jeśli pro­du­cent kotła prze­sadz­ił z wyma­gani­a­mi co do pali­wa w DTR.

   Odpowiedz
 17. Bartosz

  Muszę dobrze zas­tanow­ić się nad wyborem pali­wa do swo­jego pieca, u mnie też nieste­ty oznaczeń na miejs­kich składach nie widać nie wiem jak to wyglą­da. Zobaczymy ter­az okres let­ni i trze­ba się zaopa­trzyć w opał do mojego kotła. Insta­lac­je zakończyłem w maju w nowym domu. Zobaczymy jak w tym roku wyjdzie z wydatka­mi na opał.

  Odpowiedz
 18. Maciej

  Przez pare lat miałem zwykły stary piec pal­iłe w nim drewnem i węglem pier­wszym lep­szym ale duzo czy­tałem o piecach, jak wypa­da ich spalanie ipt. i pod­czas remon­tu wymieniłem sys­tem kupiłem piec na ekogroszek ter­az bedzie 3 zima z tym piecem i wiosku­je że jest bardziej opla­cal­ny w utrzy­ma­niu lep­iej wypa­da w kalo­rycznosci niz poprzed­ni, trze­ba tez zwro­cic uwage ze zmieniłem cały sys­tem.

  Odpowiedz
 19. Tomek

  Kil­ka słów na tem­at “pro­gra­mu wymi­any pieców” w Małopolsce.
  Mias­to, w którym mieszkam, bierze udzi­ał w pro­jek­cie. Były zebrane wnios­ki (ok. 150 gaz/biomasa i ok. 100 ekogroszek, przy lim­i­tach wniosków 150/150). Były audy­ty ener­gety­czne. Ter­az okaza­ło się, że do pro­gra­mu zak­wal­i­fikowano niespeł­na 100 wniosków na gaz/biomasę. Wnios­ki doty­czące ekogroszku są na liś­cie rez­er­wowej. Jed­nym słowem na “dopłaty” zała­pało się jakieś 40% zain­tere­sowanych…
  Zaszły jeszcze zmi­any w sposo­bie wylicza­niu kwot dopłat. Ponieważ, tym razem piece nie były przewymi­arowane, staw­ki dopłat za 1kW są zmi­enne. Zależą od mocy kotła — im moc była mniejsza — dopła­ta jest więk­sza (od 350zł-500zł). Podob­nie dotac­ja na mod­ern­iza­cję insta­lacji została zróżni­cow­ana: koty gaz/biomasa — do 6tyś., kotły na ekogroszek — 1tyś (mogą być drob­ne różnice w kwotach — piszę z głowy).

  Odpowiedz
 20. R.O

  1160pln plat­inum pres­tige z dostawą trage­dia, to tak jak­by w ara­bii saudyjskiej mieli naj­droższe pali­wo na świecie

  Odpowiedz
 21. Łukasz

  Ja mieszkam w małej gminie uzdrowiskowej i też czekam na stosowny ruch ze strony rad­nych by ruszył pro­gram dofi­nan­sowa­nia bo chcę wresz­cie kupić nowy piec na pel­let.

  Odpowiedz
 22. mich

  dlat­ego cieszę się ze przy wymi­an­ie kotła pos­zliśmy w pel­let, ceny nie są mega wysok­ie i są bardziej stałe niż gazu, w kotłowni czys­to, popi­ołu zosta­je garst­ka, kupu­ję olimp już dru­gi rok i pewnie w dal­szych lat­ach też będę kupować

  Odpowiedz
 23. roman

  U mnie gmi­na zrezyg­nowała z dotacji na kotły pele­towe i już do nich nie wró­ci, bo jak usłysza­łem “to też pali­wo stałe”. Z tego co czy­tam na forach, dzieje się tak nie tylko u mnie. Gmi­na dofi­nan­sowu­je piece elek­tryczne, kotły gazowe oraz ole­jowe(!). Proszę mi nie mówić, że to wina niewiedzy urzęd­ników na tem­at pele­tu, bo sko­ro dotu­ją piece elek­tryczne, gazowe i ole­jowe, to znaczy, że wiedzą już dzisi­aj, że pelet nie jest postrze­gany jako pali­wo przyszłoś­ci i eko. Ktoś rozu­mie, o co tutaj chodzi ?

  Wojew­ódz­ki Fun­dusz też nie ma się czym popisać, bo proszę zwró­cić uwagę na odpowiedź na pytanie 3 i 4:
  http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html#faq
  “Dopuszczalne ter­miny rozpoczę­cia i zakończenia inwest­y­cji” — no nie ma jak zachę­cić ludzi do inwest­y­cji. Tak jak­by eko­log­iczność rozwiąza­nia zależała od ter­minu inwest­y­cji. Co ciek­we, czas na złoże­nie kom­plet­nych wniosków to około tygod­nia. Wyglą­da to jak wyś­cig: “Gotowi do star­tu, start: rozpoczę­cie inwest­y­cji, peł­na real­iza­c­ja, szy­bkie skom­ple­towanie papierów i… może się uda”. Ktoś wię, o co tutaj chodzi?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   To jest tzw. wal­ka ze smo­giem – nikt nie wie o co chodzi, każdy w swo­ją stronę krę­ci, ale grunt, że pieniądze płyną.

   Odpowiedz
 24. Jan

  Ja mam uwagę odnośnie zależnoś­ci dany kocioł a spalanie w nim eko goszku o odpowied­nim para­metrze.
  W opisie jest błąd dla Elek­tromet EKO-KWP V gdzie jest podana kalo­ryczność > 15MJ/kg, a w instrukcji na stron­ie pro­du­cen­ta jest podane: Kocioł przez­nac­zony jest do spala­nia: Eko-groszek z węgla kami­en­nego
  — gran­u­lac­ja 5 ÷ 25 mm, – zapopie­le­nie 2 ÷ 7 %,
  — wartość opałowa >28 MJ/kg – wilgo­t­ność ≤ 11 %,
  Tak samo Ter­mo Tech Inte­gra ma w instrukcji
  Dedykowane pali­wo:
  Węgiel kami­en­ny typ a1zgodnie z PN-EN 303–5:2012, sorty­ment groszeko następu­ją­cych para­me­tra­ch:
  -gran­u­lac­ja 5
  -25mm,
  -wilgo­t­ność 28 MJ/kg

  Swo­ją drogą czy z pośród pieców które są dotowane w Małopolsce (a więc speł­ni­a­ją ecode­sign) są takie które nie mają wyma­gań wzglę­dem pali­wa na poziomie > 28 MJ/kg ?

  I tu jak widać są dwa obozy kot­larzy: ci, co wyp­isali szczegółowo każdy para­metr najlep­szego dostęp­nego węgla oraz tacy, którzy podali tylko ogólne wyty­czne. Najlepiej zaw­cza­su brać kotły z tej drugiej grupy i wtedy nie ma tak dużego prob­le­mu z doborem pali­wa.”

  Mówiąc wprost, które z kotów na Małopol­skę w przedziale 17 — 20 kW są w drugiej grupie. Im więcej czy­tam tym niej wiem i tym bardziej mam chęć zostaw­ić starego kop­ci­ucha 🙁

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Nie wiem. Nie śledzę non stop zmi­an w instrukc­jach. Treść wpisu jest aktu­al­na na dzień jego napisa­nia. Od tamtego cza­su bard­zo możli­we, że się to pozmieni­ało. Ale bard­zo możli­we, że wszyscy rów­na­ją w górę, bo eko­pro­jekt najłatwiej zro­bić na tur­bowęglu. A ile potem to człowieka będzie kosz­tować – nie ich prob­lem.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.