Jakie paliwo do kotła z dotacji?

Palisz węglem za ~1000zł/t albo zwra­casz pre­zent – taka nie­spo­dzianka bywa “ukryta” w pro­gra­mach dota­cji do kotłów węglo­wych. Wymogi wielu pro­du­cen­tów wzglę­dem paliwa są tak wyśru­bo­wane, że trudno odpo­wiedni węgiel dostać, a jeśli już się uda, to jego cena jest powa­la­jąca. Paląc czymś tań­szym ryzy­kuje się koniecz­ność zwrotu całej dota­cji. Niby wszystko jest w umo­wie, którą każdy przed pod­pi­sa­niem prze­czy­tał, ale pew­nie mało kto zda­wał sobie sprawę, że dostęp­ność i cena paliwa do “spre­zen­to­wa­nego” mu kotła może być takim problemem.

Na przy­kła­dzie listy kotłów do mało­pol­skiego RPO sprawdźmy które z dostęp­nych na rynku eko­grosz­ków “pasują” do doto­wa­nych kotłów.

Komu to służy?

Dla­czego kotły węglowe zmie­rzają w tak absur­dal­nym z punktu widze­nia zwy­kłego pala­cza kie­runku? Śru­bo­wa­nie para­me­trów paliwa to naj­prost­sza droga do speł­nie­nia norm emi­sji i otwar­cia sezamu z dota­cjami. Nie trzeba zbyt mocno inwe­sto­wać w roz­wój a sprze­daż się kręci.

Jed­nak firmy sto­su­jące taką poli­tykę nie dostrze­gają, że piłują pień drzewa, z któ­rego gałęzi wyro­śli. Ludzie nie palą węglem z miło­ści do węgla lecz z powodu niskich kosz­tów i dostęp­no­ści tego ogrze­wa­nia. Kotły auto­ma­tyczne na jeden rodzaj paliwa o naj­wyż­szej jako­ści i cenie nie mają już żad­nej z tych zalet. Za chwilę ogrze­wa­nie węglowe sta­nie się dro­gim spor­tem nie­do­stęp­nym dla tych, któ­rzy taniego cie­pła naj­bar­dziej potrze­bują. Nie trzeba for­mal­nie zaka­zy­wać węgla – on sam się takim spo­so­bem zlikwiduje.

Wyma­ga­nia kotłów dota­cyj­nych co do paliwa

Poni­żej lista kotłów węglo­wych zaczerp­nięta z mało­pol­skiej listy urzą­dzeń speł­nia­ją­cych wymogi Eco­de­sign wraz z para­me­trami paliwa dla poszcze­gól­nych kotłów według zapi­sów w ich DTR.

Kocioł Rodzaj paliwa Kalo­rycz­ność Typ Gra­nu­la­cja Wil­got­ność Popiół Siarka Spie­kal­ność (RI)
PEREKO KSM Węgiel kamienny 26-30MJ/kg, naj­le­piej ≥ 28MJ/kg - 5–30 mm < 20% 5% 0,6% -
Drew-Met MJ-EKONOMIK Węgiel kamienny 27-28MJ/kg 31.2 5–25 mm < 15% < 7% - < 5
Koł­ton Ecomatix Węgiel kamienny - 31.2 5–28 mm “suche paliwo” - - -
Defro Sigma Węgiel bru­natny 21-23MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 7% 0,6% 0–1% (?)
SAS Efekt Węgiel kamienny > 28MJ/kg “w sta­nie suchym” - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5 (max. 10)
Serigstad-Elektromet NES V Węgiel kamienny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% - - -
MCE V7 Węgiel kamienny 26MJ/kg 31.2 0–25 mm < 15% ≤5% ≤0,6% “niskie pęcz­nie­nie (nie zle­pia się)”
Stal­mark Eko pionier Węgiel kamienny - - 5–32 mm < 9% ≤ 10% - -
Gal­met galaxia Węgiel kamienny (eko­gro­szek Silesian) 28,3MJ/kg - 8–20 mm 4,4% 7,87% 0,4% -
HKS Lazar Węgiel bru­natny 18-21MJ/kg - 5–25 mm < 15% < 15% - < 10
Komiz Szto­ker+ Węgiel kamienny > 28MJ/kg - 5–25 mm ≤ 11% 2–7% < 0,6% < 5
Termo-Tech Inte­gra Węgiel kamienny - 31.2 5–25 mm < 11% - - -
Kli­mosz LE 20 Węgiel kamienny > 26MJ/kg 31 / 31.1 8–25 mm < 15% < 10% - < 20
Elek­tro­met EKO-KWP V Węgiel kamienny > 15MJ/kg - 5–25 mm ≤ 15% < 10% - -
Krza­czek SKP-ECO Węgiel kamienny 27-28MJ/kg - 5–31 mm < 15% < 7% < 0,6% < 5 (max. 10)

Kurio­zum na tej liście sta­no­wią kotły Defro Sigma oraz HKS Lazar – speł­nia­jące wymogi Eco­de­sign tylko przy spa­la­niu węgla bru­nat­nego, któ­rego to paliwa zgod­nie z uchwałą anty­smo­gową od 1. lipca b.r. nie będzie można sto­so­wać na tere­nie woje­wódz­twa mało­pol­skiego. Co prawda zgod­nie z wywie­szo­nym na w/w stro­nie regu­la­mi­nem umiesz­cze­nie urzą­dze­nia na liście nie ozna­cza, że na pewno otrzyma się na nie dota­cję, ale kto wie, czy ktoś przy­pad­kiem nie dostał…

Szybki prze­gląd rynku ekogroszków

Poni­żej szybka lista popu­lar­nych eko­grosz­ków – na pewno nie kom­pletna, ale poka­zu­jąca prze­krój rynku: od paliw naj­słab­szych po naj­bar­dziej “luk­su­sowe”. Ceny aktu­alne na obecną chwilę, raczej niż­sze niż śred­nia roczna z powodu mar­twego sezonu w han­dlu opa­łem na ten okres przypadającego.

Paliwo Kalo­rycz­ność Typ Gra­nu­la­cja Wil­got­ność Popiół Siarka Spie­kal­ność (RI) Cena za 1t
Jaret  21-22MJ/kg  31.2  5-25mm  16–22%  6–10% ≤ 1,2% < 10 840zł
Jaret Plus 24-25MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% ≤ 10 928zł
Skar­bek (KWK Piekary) 26MJ/kg 31.2 5–25 ≤ 13% ≤ 7% ≤ 0,6% ≤ 20 1000zł
Pie­klorz 26-28MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 6% ≤ 0,8% ≤ 10 960zł
Anmag 24-25MJ/kg 31.2 3-25mm ≤ 10% ≤ 8% ≤ 0,8% < 10 800zł
Anmag Gold 25-27MJ/kg 31.2 5-25mm ≤ 10% ≤ 7% ≤ 0,8% < 10 928zł
Pre­stige Classic 25MJ/kg 31.2 5-25mm 6,6% 7,8% 0,64% ? 855zł
Pre­stige Premium 28MJ/kg 31.2 5-25mm 5,4% 5,6% 0,68% ? 955zł
Pre­stige Platinum 29MJ/kg 31.2 5-25mm 4,4% 3,9% 0,4% ? 995zł
Eko­Pro­me­te­usz 27-28MJ/kg ? 5-25mm 5,9% 5,8% 0,31% ? 969zł
Eko­Si­le­sian 28-30MJ/kg ? 5-25mm 4,1% 5,75% 0,45% ? 999zł
Tau­ron Ekogroszek 26MJ/kg ? 6-25mm ≤ 10% ≤ 9% ≤ 1,0% ≤ 18 799zł

Po opał do jubilera?

Z kon­fron­ta­cji wymo­gów dota­cyj­nych kotłów odno­śnie paliwa i para­me­trów popu­lar­nych eko­grosz­ków powstała poniż­sza tabela poka­zu­jąca jakimi pali­wami można palić w danym kotle aby być w zgo­dzie z warun­kami dotacji.

Kocioł Paliwa zgodne z DTR
PEREKO KSM Pre­stige Platinum
Drew-Met MJ-EKONOMIK Eko­Pro­me­te­usz
Eko­Si­le­sian
Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Platinum
Koł­ton Ecomatix Wszyst­kie z listy poza Jare­tem (zależy jak zin­ter­pre­to­wać “suche paliwo”)
SAS Efekt Pre­stige Pla­ti­num
EkoSIlesian
Serigstad-Elektromet NES V Wszyst­kie z listy poza Jaretem
MCE V7 Pre­stige Pla­ti­num
EkoSilesian
Stal­mark Eko Pionier Pre­stige Clas­sic
Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian
Gal­met Galaxia Pre­stige Pla­ti­num
EkoSilesian
Komiz Szto­ker+ Pre­stige Platinum
Termo-Tech Inte­gra Wszyst­kie z listy poza Jare­tem i Skarbkiem
Kli­mosz LE 20 Pre­stige Pre­mium
Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian
Elek­tro­met EKO-KWP V Wszyst­kie z listy poza Jaretem
Krza­czek SKP-ECO Pre­stige Pla­ti­num
Eko­Pro­me­te­usz
EkoSilesian

Więk­szość kotłów wymaga naj­lep­szych czyli naj­droż­szych węgli. Nie­któ­rzy pro­du­cenci wpi­sali para­me­try tak szcze­gó­łowe i wyśru­bo­wane, że tylko 1–2 rodzaje eko­groszku są w sta­nie je speł­nić – te w cenie naj­bliż­szej 1000zł/t. Nie dosta­niesz takiego paliwa na pobli­skim skła­dzie. Naj­bar­dziej “luk­su­sowe” węgle można kupić przez inter­net z dar­mową dostawą w dowolne miej­sce kraju – i dobrze, tylko że w skali kraju źró­deł odpo­wied­nio dobrego paliwa jest nie­wiele, co ozna­cza ten­den­cję do wzro­stu ceny i sła­bej dostęp­no­ści przy zwięk­szo­nym popycie.

A prze­cież przed nami potężny wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na paliwo do kotłów auto­ma­tycz­nych – mało­pol­ska uchwała anty­smo­gowa, po czę­ści też ślą­ska – stąd być może cenę 1000zł/t będziemy za parę lat wspo­mi­nać z sentymentem.

W węglowo-urzędniczym światku absur­dom nie ma końca a w razie wpadki po tyłku zbie­rze tylko szary oby­wa­tel, zwy­kle naj­mniej świa­domy i naj­mniej winny:

 • Pro­du­cent, zapi­su­jąc dokładne i wyśru­bo­wane wyma­ga­nia wzglę­dem paliwa czę­sto pew­nie nie spo­dziewa się, że ktoś będzie chciał/musiał je lite­ral­nie wypeł­niać – ot wpi­suje to, na czym prze­szedł bada­nia, ew. takie para­me­try, które w razie pre­ten­sji ze strony klienta że “źle się pali” posłużą jako wymówka na złe paliwo.
 • Kon­su­ment, pod­pi­su­jąc umowę o dota­cję, pew­nie nie zdaje sobie sprawy, ile będzie kosz­to­wać paliwo speł­nia­jące wymogi zapi­sane przez pro­du­centa i że naj­pew­niej nie dosta­nie go z hałdy pod chmurką na pobli­skim skła­dzie, lecz będzie musiał ścią­gać je z dru­giego końca Polski.
 • W umo­wie mało­pol­skiego RPO kon­su­ment zobo­wią­zuje się umoż­li­wić pobra­nie próbki paliwa do badań jego para­me­trów. Jaki jest tego sens i cel? Naj­lep­sze, co zwy­kły czło­wiek może zro­bić, to zaufać para­me­trom poda­nym przez sprze­dawcę opału. Jeśli bada­nie wykaże, że paliwo jest gor­sze niż pro­du­cent dekla­ro­wał – kto bek­nie? Nie ma chyba narzę­dzi, by udzie­la­jący dota­cji (samo­rząd) ści­gał kopal­nię czy sprze­dawcę opału – nie są one stro­nami umowy ani nie ma norm jako­ści węgla. Ma nato­miast w ręku sznur od pętli, którą Kowal­ski zało­żył sobie na szyję pod­pi­su­jąc umowę o dota­cję. Jeśli paliwo będzie gor­sze niż sprze­dawca obie­cy­wał, to na pewno nie powi­nien za to odpo­wia­dać klient, ale… kto wie? Ten punkt wygląda na wyj­ście awa­ryjne dla urzędu, by radzić sobie z ewen­tu­alną pol­ską kombinatoryką.

Co gmina to obyczaj?

Powyż­sze wynu­rze­nia doty­czą mało­pol­skiego pro­gramu dota­cji. Gdzie indziej reguły mogą być zgoła inne, wymogu co do sto­so­wa­nego paliwa nie ma lub nie jest spe­cjal­nie respek­to­wany. Kto coś wie ze swo­jego podwórka lub doświad­czył na sobie – nie­chaj się śmiało podzieli w komentarzu.

41 myśli nt. „Jakie paliwo do kotła z dotacji?

 1. zainteresowany

  Pie­klorz cena w arty­kule to 960 zł, a na stro­nie pro­du­centa Pie­klorz luzem to 623.61 zł (https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/kopalnie-wegla-kamiennego), a wykaz auto­ry­zo­wa­nych sprze­daw­ców tutaj: https://www.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/przedstawiciele-handlowi-sklady/typPh/autoryzowani-sprzedawcy#woj-4
  Dla­czego nie ma w arty­kule eko­groszku Reto­pal który luzem kosz­tuje 585,48 zł, a wor­ko­wany 688,80 zł (na stro­nie pro­du­centa).
  Trzeba jesz­cze zwró­cić uwagę na fakt, że ceny podane w arty­kule to ceny eko­groszku wor­ko­wa­nego. Moje pyta­nie kto z nie­zbyt zamoż­nych klien­tów, któ­rzy do tej pory opa­lali mułem czy flo­tem kupo­wali go w workach?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Owszem, są te lub podobne węgle taniej dostępne, ale przy zaku­pie luzem spod chmurki może być pro­blem z trzy­ma­niem para­me­trów, głów­nie wil­got­no­ści, ale i popiołu czy siarki – te naj­droż­sze węgle są dodat­kowo wzbo­ga­cane (we wła­ści­wym tego słowa zna­cze­niu) przez dys­try­bu­to­rów, więc to, co wyje­chało pro­sto z kopalni na skład, prze­waż­nie będzie odsta­wać para­me­trami (mimo że kopal­nia też eko­gro­szek sor­tuje i oczysz­cza, ale nie aż tak rygo­ry­stycz­nie, bo wraz z jako­ścią rośnie cena).

   Odpowiedz
   1. KB

    Juze­fie. Mam takie pyta­nie… Czy masz może jakieś mate­riały doty­czące kam­pa­nii pro­mu­ją­cych roz­pa­la­nie od góry za gra­nicą, np. akcji które były robione cho­ciażby w Niem­czech czy Szwajcarii?

  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Doda­łem do listy. Zbli­żony do Jareta Plus, więc nie namie­szał w zestawieniu.

   Odpowiedz
 2. Ania

  Wła­śnie dla­tego naj­le­piej posta­wić na inny typ ogrze­wa­nia i wnio­sko­wać w dota­cji np. o kocioł na pelet — tu nie będzie pro­blemu z kup­nem paliwa, ani z ewen­tu­alną kon­trolą urzęd­ni­ków — nie trzeba też będzie zwra­cać dotacji:)

  Odpowiedz
  1. kazikto

   Ania co do pel­letu to będzie z cza­sem podob­nie jak z węglem. Jest pel­let i pel­let. Pel­let tez można zro­bic pra­wie ze wszyst­kiego np z suchych liści zmie­sza­nych z tro­ci­nami lub słomą. Jest pel­let bar­linka za 1000/t i noname 600/t.

   Odpowiedz
 3. Ryszard

  Podobny wegiel…przeciez nie ma cze­gos takiego! Jest jak cos wegiel, ktory nadaje sie do pie­cow pia­tej klasy lub pie­cow Eco­de­sign, a ten PODOBNY to zwkly mial wegla..Przeciez w kotle na wegiel (tego na dota­cje) nie mozna spa­lac mialu weglowgo, bo zaplaci sie kare. Infor­muja w hur­tow­na­ich, ze maja taki wegiel, tylko dla­tego aby go sprze­dac. Tylko nalezy pamie­tac, ze w razie kon­troli spa­lac mozna jedy­nie paliwo do tego prze­zna­czone , ktore pro­du­cent jasno okre­slil w instruk­cji. To jest juz naglo­sniona sprawa wiec mysle ze nie­ba­wem wie­cej ludzi bedzie swia­do­mych ze nie ma cze­gos takiego jak PODOBNY wegiel.
  Pani ANIU ogrze­wam dom row­niez pele­tem (kociol zaku­pi­lem z dota­cja) i kazdy worek peletu jest odpo­wied­nio ozna­czony. Cz zaku­pila moze Pani piec na dota­cje? Czy byla juz jakas kon­trola? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Do kotła 5. klasy nadaje się wiele rodza­jów węgli, bo te kotły spalą taki sam zakres paliw jak kotły nie-5. klasy. Jedy­nie w przy­padku, który tu wał­ku­jemy (dota­cja), trzeba się ści­śle trzy­mać para­me­trów paliwa, które zale­cił pro­du­cent. I tu jak widać są dwa obozy kotla­rzy: ci, co wypi­sali szcze­gó­łowo każdy para­metr naj­lep­szego dostęp­nego węgla oraz tacy, któ­rzy podali tylko ogólne wytyczne. Naj­le­piej zawczasu brać kotły z tej dru­giej grupy i wtedy nie ma tak dużego pro­blemu z dobo­rem paliwa.

   Odpowiedz
   1. robert

    nie rozu­miem tylko jed­nego… pisze Pan o tym, żeby lepiej brać kotły z tej grupy, gdzie podali tylko wytyczne. Czy nie lepiej od razu zain­we­sto­wać w lep­szy kocioł, ten cer­ty­fi­ko­wany i nie palić w nim węglem. Prze­cież na dobrą sprawę nie ma ogól­no­do­stęp­nego węgla w dobrej cenie, który będzie posia­dał ozna­cze­nia? nie boi się Pan smogu? Nie inte­re­suje Pana eko­lo­gia? Już nie cho­dzi mi o wybór stricte kon­kret­nej firmy, tylko koocioł porządny — cer­ty­fi­ko­wany. Pro­szę nie odbe­rać tego jako nagonkę;)

   2. Wojciech Treter Autor wpisu

    My cały czas mówimy tutaj o cer­ty­fi­ko­wa­nych kotłach, i to speł­nia­ją­cych naj­ostrzej­sze – ba, jesz­cze nie­obo­wią­zu­jące – wymogi eco­de­sign.
    Jakie znowu “ozna­cze­nia”? Każdy opał – czy to węgiel, czy pel­let – ma podane para­me­try, są one tak samo wia­ry­godne lub nie (bo nie jest to nor­mo­wane ści­śle). Za jakość się płaci, tak tu jak i tam.
    Jak tak bar­dzo chcesz to prze­trze­pię w podobny spo­sób świa­tek pel­letu. Zoba­czymy jaka jest róż­nica mię­dzy pel­le­tem za 600zł a za 1000zł i na któ­rym z nich kotły są badane, i który potem mają w DTR wpi­sany.
    Jakiego znowu smogu? Przy­po­mnę: mowa jest o kotłach speł­nia­ją­cych naj­ostrzej­sze normy.

   3. robert

    Może się Pan Panie Woj­cie­chu zająć tema­tem peletu. Zasta­na­wiam się kogo będzie stać na ten cudowny węgiel za 1000 zl za tonę… Otzry­ma­łem infor­ma­cję, że cena tego super węgla, który miałby się nada­wać go kotłów 5 klasy ma wzro­snąć jesie­nią nawet do 1500zl/ tonę. Nie wiem kogo będzie na niego stać… Co lep­sze jego zasoby są ogra­ni­czone, toteż przy­goda z nim może oka­zać się pro­ble­mowa dla użyt­kow­ni­ków cer­ty­fi­ko­wa­nych pie­ców. W efek­cie bez­piecz­niej i tak będzie palić pele­tem. Upar­łem się, wiem. Jed­nak wolę wybrać tą drogę. Innym rów­nież pole­cam. Ale co kon­su­ment wybie­rze — jego sprawa.. tylko niech pamięta, że jak z dofi­nan­so­wa­nia kocioł weź­mie, żeby biedy nie było. Pozdra­wiam ser­decz­nie. Eko­lo­giczny — pele­towy — Robert;)

 4. Wiktor

  Panie kochany, pelet sam juz sobie potrze­pa­łem i juz wiem co i jak to panu powiem. Pelet jak nie jest pro­du­ko­wany z płyt meblo­wych albo jakichs lami­na­tów to jest zawsze eko­lo­giczny. Róż­nica jest tylko w ilo­ści popiołu. Jak pamię­tam to naj­mniej ma ten A1 , A2 tro­chę wię­cej i B ma 2%. Ja B nie mogę palic bo nie mam mecha­nicz­nego wyrzutu popioły w pal­niku. Powiem nawet ze jak pró­bo­wa­łem prze­my­sło­wym palic to ma duza kalo­rycz­ność tylko popiołu tez dużo za dużo na mój pal­nik. Ale prze­my­słowy tez jest eko­lo­giczny tylko jest kora i wtedy ten popiół. Wiec czy zapłacę 300 500 700 1000 zawsze będę eko­lo­giczny tylko nie mam pieca zeby pła­cić 300 czy 500 i musze 700–900.

  Odpowiedz
 5. Agusia

  Nigdy nie widzia­łam ozna­czeń węgla…pozostało mi zawsze “wie­rzyć na słowo” sprze­dawcy, pelet widzia­łam ozna­ko­wany więc chyba coś w tym jest. Każdy worek jest ozna­ko­wany, a węgiel hm…nie dość, że zazwy­czaj zawiera w sobie bar­dzo duzo wody, to jesz­cze za to trzeba pla­cic. Sama zasta­na­wiam sie nad dota­cją na piec pia­tej klasy na pelet. Widze w tym duzo plu­sów zaczy­na­jac od obslugi pieca, po dota­cje i jakosc paliwa. W końcu bede eko — a co ;-P

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   To tak jakby się cze­piać, że dres z bazaru nie ma metek. Nie ta półka.
   Ist­nieją węgle o dobrych i pew­nych para­me­trach i sto­sow­nie do tego kosz­tują (jak widać powy­żej). Tak samo jak ist­nieje dobry pel­let i też sto­sow­nie do jako­ści kosztuje.

   Odpowiedz
   1. Agusia

    Ależ ja się nie cze­piam — stwier­dzam fakty, które mnie dotyczą 😉

 6. Piotr

  Bar­dzo przy­datny i rze­telny arty­kuł. Kwe­stia opła­cal­no­ści może nie do końca wyja­śniona ale przy­naj­mniej uświa­do­mie­nie o rze­czy­wi­stych kosz­tach jest solidne i poparte argu­men­tami. Wła­śnie tak to wyglą­dało z mojego punktu widze­nia. Zasta­na­wiam się czy ten temat w mało­pol­sce jest zamknięty czy lista kotłów rze­czy­wi­ście powinna tak wyglą­dać. Raczej nikłe są szanse, że ktoś zrobi z tym porzą­dek… nie­stety… Temat pel­letu z tego punktu widze­nia wygląda dość cie­ka­wie. Para­me­try dość jasno opi­sane dostęp­ność i cena przy­zwo­ita przede wszyst­kim nie trzeba szu­kać igły w stogu siana. Dosto­so­wa­nie insta­la­cji nie wymaga nic szcze­gól­nego. Eko­lo­gicz­nie ok jeśli cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie. Jed­nak chyba główna zaleta to czy­stość nie­stety węgiel czy gro­szek nie ważne w jakiej cenie nam tego nie da. Jest to naprawdę cie­kawa alter­na­tywa warta rozpatrzenia.

  Odpowiedz
 7. Rysio

  Czy naleźy się spo­dzie­wać więk­szego zain­te­re­so­wa­nia zakła­dów pro­du­ku­ją­cych kotly,co do pro­duk­cji kotłów 5 klasy opła­ca­nych węglem typu orzech?przez co znacz­nie kon­su­ment miałby więk­sze pole manewru,nie wiele jest mi zna­nych tego typu kotłów tylko np.MPM

  Odpowiedz
 8. Przemo

  Myślę, że fabryk pro­du­cen­tów kotłów pią­tej klasy jest tyle samo co było. Tylko teraz pozo­staje poszu­kać naj­lep­szego pro­du­centa, który prze­pro­wa­dził bada­nia (testy) swo­ich kotłów pod wzglę­dem emi­sji i prądu. Skoro mowa o pele­cie, to czy macie jakieś namiary na pro­du­centa “solid­nych kotłów”?

  Odpowiedz
 9. Jacek

  To tro­chę bez sensu że trzeba się ści­śle trzy­mać tego co podał pro­du­cent jeśli piec jest z dota­cji. Cza­sami może się to oka­zać bar­dzo nie efek­tywne. Do kotłów tej 5 klasy można uży­wać na prawdę wielu róż­nych odmian opału. No ale ludzie wyżej posta­wieni naj­wy­raź­niej tego nie rozumieją.

  Odpowiedz
  1. robert

   niby dla­czego bez sensu? W takim razie jaki miałby być cał­ko­wity sens dota­cji?
   Prze­cież dota­cje powstały mię­dzy innymi po to by ludzie prze­stali palić w nie­eko­lo­gicz­nych pie­cach i nie­eko­lo­gicz­nym pali­wem. Wła­śnie bar­dzo dobrze, że są kon­kretne wytyczne. Prze­cież zja­wi­sko smogu i wszech­obec­nego smrodu nie wzięło się zni­kąd… Ludzie.. nie chcę być nie­miły, ale czas i pora to zro­zu­mieć. Gminy roz­dają pie­nią­dze, ale cel jest szczytny sam w sobie. Jeżeli za kilka lat więk­szość lub wszy­scy wymie­nimy piece na kotły 5 klasy, prze­staną palić węglem, a zaczną np. pele­tem pro­blem znik­nie i będziemy mogli zacząć nowy, inny pro­ble­mowy temat. That’s all:)

   Odpowiedz
 10. robert

  mon­taż pieca i usta­wia­nie para­me­trów jego dzia­ła­nia należy do firmy. Jak na przy­kład zde­cy­du­jesz się na kocioł od nich, to przy­jeż­dżają i robią wszystko nie­za­leż­nie czy piec był kupiony z dota­cją czy bez. Koszty, któ­rych nie ponie­siesz Ty (w związku z dofi­nan­so­wa­niem) — ponie­sie gmina. Więc osta­tecz­nie firma działa na takich samych zasa­dach, gdy­byś kupił piec od nich bez żad­nej dota­cji. Nie wiem tylko jaki będzie ter­min reali­za­cji tego dofi­nan­so­wa­nia od momentu zatwier­dze­nia wnio­sków. O to musisz dokład­nie dopy­tać w swo­jej gmi­nie. pozdrawiam

  Odpowiedz
 11. robert

  nie odpo­wie­dzia­łem na naj­waż­niej­sze pyta­nie. TAKFIRMA KOSTRZEWA REALIZUJE DOTACJE NA KOTŁY.

  Odpowiedz
 12. Trar

  A może mi ktoś powie­dziec co ma zro­bic ktos ogrze­wa­jący miesz­ka­nie w sta­rej kamie­nicy za pomocą pie­co­kuchni z płasz­czem wod­nym? Prze­cież nie da rady zamon­to­wać kotła na podajnik!

  Odpowiedz
  1. Analityk

   Byli­śmy wła­śnie w takiej sytu­acji. Kosmiczne rachunki za ogrze­wa­nie w miesz­ka­niu zimno. Kilka lat temu wspól­nota zamon­to­wał kotły ole­jowe dla całej wspól­noty na początku było ok ale póź­niej kosmos koszty ogrze­wa­nia 85m wyno­siły nawet 600-700zł. Była pro­po­zy­cja wymiany pal­nika ole­jo­wego na pel­le­towy. Nie­stety nie wszy­scy się na taką pro­po­zy­cję zgo­dzili i nie dało się prze­pro­wa­dzić kolej­nej moder­ni­za­cji. Taki urok wspól­noty. Nie­stety musie­li­śmy dzia­łać na wła­sną rękę. W miesz­ka­niu mamy pomiesz­cze­nie gospo­dar­cze które można było wyko­rzy­stać. Firma która pro­po­no­wała wymianę pal­ni­ków całej wspól­no­cie zapro­po­no­wała nam mon­taż kotła w domu. Począt­kowo patrzy­li­śmy na to dość scep­tycz­nie ale spo­rzą­dzono nam kal­ku­la­cję i trudno było jej zaprze­czyć. Nie cho­dziło o oszczęd­no­ści w sklali 50zł/m-c a znacz­nie wię­cej. Zde­cy­do­wa­li­śmy się na prze­ro­bie­nie insta­la­cji i mon­taż kotła pel­le­to­wego koszt zakupu kotła z mon­ta­żem i insta­la­cją to ok 9000zł koszty pel­letu na rok to 1700zł inwe­sty­cja zwró­ciła się w ciągu dwóch lat łącz­nie z prze­glą­dami. Zakła­dano tro­chę wię­cej więc dodat­kowy plus. W tym momen­cie możemy już mówić o oszczęd­no­ściach i to nie małych. Z kotła jeste­śmy zado­wo­leni łatwy w obsłu­dze zaj­muje mało miej­sca. Począt­kowo nasłu­chi­wa­li­śmy spa­da­ją­cych w podaj­niku gra­nu­lek ale szybko można było się przy­zwy­czaić. Wszyst­kim, któ­rzy mają podobną sytu­ację szcze­rze polecam.

   Odpowiedz
 13. Magda

  Sama jestem cie­kawa jak to wyj­dzie w prak­tyce. Ciężko mi jest się prze­ko­nać do kotła, obecny z chę­cią bym wyrzu­ciła, tylko bała­gan w domu two­rzy. No ale jeśli będzie trzeba wymie­nić na inny to cóż zrobić.

  Odpowiedz
 14. marcin

  Cie­kawe co tak pan Woj­ciech ostat­nio głosu nie zabiera? Obie­cał nam prze­trze­pać świat pel­letu, cze­kamy niecierpliwie 🙂

  Odpowiedz
 15. Andrzej

  Witam ser­decz­nie, naprawdę dużo dowie­dzia­łem się z tego wpisu, faj­nie że są takie blogi na takie tematy jak ogrze­wa­nie, które pro­stymi sło­wami wszystko tłu­ma­czą. Cze­kam na wię­cej wpi­sów, pozdrawiam!

  Odpowiedz
  1. robert

   Zga­dzam się z tym jak naj­bar­dziej. Naj­waż­niej­sze to świa­dome, mądre spo­łe­czeń­stwo. Jeste­śmy zamy­dlani bzdu­rami i plo­tecz­kami w życiu codzien­nym. Bra­kuje nam czasu na poważne tematy, lub wręcz ucie­kamy od nich. Już nie cho­dzi tu o bycie tzw eco sreco… tylko świa­do­mym użyt­kown­kiem sprzętu i dzia­ła­nia na rzecz nas wszyst­kich. Jak temat pie­ców zosta­nie wyczer­pany i węglowe bru­dasy znikną z powierzchni ziemi będziemy mogli zacząć nowy temat Panie Wojciechu:)

   Odpowiedz
 16. Tomek

  Bar­dzo dzię­kuję za ten wpis.
  Sam mia­łem wymie­niać stary piec zasy­powy, na piec na eko­gro­szek z dota­cją (mało­pol­ska).
  Po lek­tu­rze zaczy­nam się zasta­na­wiać czy nie pójść jed­nak w pel­let.
  Jed­nak tutaj odstra­szają mnie niska kalo­rycz­ność tego paliwa, co się prze­kłada na więk­sze zuży­cie oraz jego cena, wcale nie naj­niż­sza — widzę, że dobrej jako­ści pel­let jest w cenie eko­groszku…
  Cze­kam na arty­kuł poświę­cony pelletom.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   W pel­le­cie pro­blemy będą podobne (dobre = dro­gie) z tą róż­nicą, że mniej­szych i więk­szych pro­du­cen­tów jest mul­tum i zda­rza się lokal­nie coś dobrego w akcep­to­wal­nej cenie.

   Odpowiedz
 17. Kotły Woźny Junior

  Nie­za­leż­nie czy to będzie pel­let czy eko­gro­szek i tak speł­nione będą zało­że­nia dota­cji. Cho­ciaż wg mnie lepiej pójść w eko­gro­szek, sto­su­nek ceny do jako­ści jak i kalo­rycz­no­ści wypada lepiej.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Jasne, że będą speł­nione – pod warun­kiem zna­le­zie­nia paliwa o wyma­ga­nych para­me­trach w roz­sąd­nej cenie. A – jak powy­żej usi­ło­wa­łem wyja­śnić – wła­śnie z tym może być pro­blem jeśli pro­du­cent kotła prze­sa­dził z wyma­ga­niami co do paliwa w DTR.

   Odpowiedz
 18. Bartosz

  Muszę dobrze zasta­no­wić się nad wybo­rem paliwa do swo­jego pieca, u mnie też nie­stety ozna­czeń na miej­skich skła­dach nie widać nie wiem jak to wygląda. Zoba­czymy teraz okres letni i trzeba się zaopa­trzyć w opał do mojego kotła. Insta­la­cje zakoń­czy­łem w maju w nowym domu. Zoba­czymy jak w tym roku wyj­dzie z wydat­kami na opał.

  Odpowiedz
 19. Maciej

  Przez pare lat mia­łem zwy­kły stary piec paliłe w nim drew­nem i węglem pierw­szym lep­szym ale duzo czy­ta­łem o pie­cach, jak wypada ich spa­la­nie ipt. i pod­czas remontu wymie­ni­łem sys­tem kupi­łem piec na eko­gro­szek teraz bedzie 3 zima z tym pie­cem i wio­skuje że jest bar­dziej opla­calny w utrzy­ma­niu lepiej wypada w kalo­rycz­no­sci niz poprzedni, trzeba tez zwro­cic uwage ze zmie­ni­łem cały system.

  Odpowiedz
 20. Tomek

  Kilka słów na temat “pro­gramu wymiany pie­ców” w Mało­pol­sce.
  Mia­sto, w któ­rym miesz­kam, bie­rze udział w pro­jek­cie. Były zebrane wnio­ski (ok. 150 gaz/biomasa i ok. 100 eko­gro­szek, przy limi­tach wnio­sków 150/150). Były audyty ener­ge­tyczne. Teraz oka­zało się, że do pro­gramu zakwa­li­fi­ko­wano nie­spełna 100 wnio­sków na gaz/biomasę. Wnio­ski doty­czące eko­groszku są na liście rezer­wo­wej. Jed­nym sło­wem na “dopłaty” zała­pało się jakieś 40% zain­te­re­so­wa­nych…
  Zaszły jesz­cze zmiany w spo­so­bie wyli­cza­niu kwot dopłat. Ponie­waż, tym razem piece nie były prze­wy­mia­ro­wane, stawki dopłat za 1kW są zmienne. Zależą od mocy kotła — im moc była mniej­sza — dopłata jest więk­sza (od 350zł-500zł). Podob­nie dota­cja na moder­ni­za­cję insta­la­cji została zróż­ni­co­wana: koty gaz/biomasa — do 6tyś., kotły na eko­gro­szek — 1tyś (mogą być drobne róż­nice w kwo­tach — piszę z głowy).

  Odpowiedz
 21. R.O

  1160pln pla­ti­num pre­stige z dostawą tra­ge­dia, to tak jakby w ara­bii sau­dyj­skiej mieli naj­droż­sze paliwo na świecie

  Odpowiedz
 22. Łukasz

  Ja miesz­kam w małej gmi­nie uzdro­wi­sko­wej i też cze­kam na sto­sowny ruch ze strony rad­nych by ruszył pro­gram dofi­nan­so­wa­nia bo chcę wresz­cie kupić nowy piec na pellet.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *