Poradnik palacza

Broszu­ra “Nowoczesne pale­nie węglem i drewnem” to 24 strony pod­sta­wowych infor­ma­cji o poprawnym, efek­ty­wnym, bez­piecznym, BEZDYMNYM pale­niu pali­wa­mi, które dotąd były udręką i złem koniecznym. Ale – poprawnie uży­wane – mogą być źródłem taniego i czys­tego ciepła.

Chcesz, by sezon grzew­czy zaczął wresz­cie nadawać się do życia? Rozpowszech­ni­aj tę broszurę gdzie tylko możesz. Nikt nie musi kop­cić, bo to się nie opła­ca – ale ludzie tego nie wiedzą!

Pobierz porad­nik

Porad­nik na licencji Cre­ative Com­mons Uznanie Autorstwa 4.0. Możesz dowol­nie pobier­ać, kopi­ować, rozsyłać, drukować, jak również wyko­rzys­tać całość lub część we włas­nych pub­likac­jach – wystar­czy zaz­naczyć, że źródłem jest CzysteOgrzewanie.pl.

Czy jest wersja papierowa gdzieś?

Na razie nie. Jeśli będzie zain­tere­sowanie – się pomyśli. Według wstęp­nych sza­cunków poje­dynczy egzem­plarz musi­ał­by kosz­tować ok. 8–10zł (gdzie więcej kosz­tu­je wysył­ka i pakowanie niż wydruk) a dla kilkuset sztuk mógł­by spaść do okolic 2zł.

Jedna myśl nt. „Poradnik palacza

 1. Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog, Poznań

  bra­wo.
  Dzisi­aj po naszych wnioskach (Koal­ic­ja Antys­mogowa Bye Bye Smog, Poz­nań, prezy­dent mias­ta powołał pełnomoc­ni­ka a wkrótce spec zespół ds, wal­ki ze smo­giem, z udzi­ałem Koal­icji. Będę próbował namówić zespół na sze­roko zakro­joną kam­panie eduka­cyj­na, włącznie z pokaza­mi pale­nia od góry i dys­try­bucją choć­by tego prze­wod­ni­ka.
  Autorze, proszę napisz do nas abyśmy mogli dalej kon­tak­tować się mailowo
  koalicjaantysmogowa.poznan@gmail.com

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.