Poradnik palacza

Broszu­ra “Nowoczesne pale­nie węglem i drewnem” to 24 strony pod­sta­wowych infor­ma­cji o poprawnym, efek­ty­wnym, bez­piecznym, BEZDYMNYM pale­niu pali­wa­mi, które dotąd były udręką i złem koniecznym. Ale – poprawnie uży­wane – mogą być źródłem taniego i czys­tego ciepła.

Chcesz, by sezon grzew­czy zaczął wresz­cie nadawać się do życia? Rozpowszech­ni­aj tę broszurę gdzie tylko możesz. Nikt nie musi kop­cić, bo to się nie opła­ca – ale ludzie tego nie wiedzą!

Pobierz porad­nik

Porad­nik na licencji Cre­ative Com­mons Uznanie Autorstwa 4.0. Możesz dowol­nie pobier­ać, kopi­ować, rozsyłać, drukować, jak również wyko­rzys­tać całość lub część we włas­nych pub­likac­jach – wystar­czy zaz­naczyć, że źródłem jest CzysteOgrzewanie.pl.

Chcę wer­sję papierową

3 myśli nt. „Poradnik palacza

 1. Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog, Poznań

  bra­wo.
  Dzisi­aj po naszych wnioskach (Koal­ic­ja Antys­mogowa Bye Bye Smog, Poz­nań, prezy­dent mias­ta powołał pełnomoc­ni­ka a wkrótce spec zespół ds, wal­ki ze smo­giem, z udzi­ałem Koal­icji. Będę próbował namówić zespół na sze­roko zakro­joną kam­panie eduka­cyj­na, włącznie z pokaza­mi pale­nia od góry i dys­try­bucją choć­by tego prze­wod­ni­ka.
  Autorze, proszę napisz do nas abyśmy mogli dalej kon­tak­tować się mailowo
  koalicjaantysmogowa.poznan@gmail.com

  Odpowiedz
 2. zenek

  Właśnie w iden­ty­czny sposób palę w piecu typu niby koza w salonie ‚przy kominie kominkowym ‚piecyku żeli­wnym 12kw .Po roku pale­nia zbier­am tylko garść sadzy.Palę węglem , drewnem różnym, i tor­fem. Oszczęd­noś­ci na pali­wie są spore.Proponuję od daw­na wszys­tkim zna­jomym taki sposób spala­nia opału.

  Odpowiedz
 3. A.G.

  Palę tak od 5 lat, Pomi­mo pewnych wad na razie nikt nie wymyślił nic lep­szego jeśli chodzi pale­nie węglem w zwykłym węglowym piecu, Moja uwa­ga jest taka że w zasadzie insta­lac­ja kierown­i­cy powi­etrza wtórnego jest wyma­gana inaczej nie ma wystar­cza­jącej iloś­ci tlenu od góry aby dopal­ić cały dym, moż­na ewen­tu­al­nie uchylić drzwicz­ki zasy­powe ale to nie to samo, tak więc potrzeb­ne są prz­erób­ki.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.