Defro Optima Komfort (Plus)

Modele Optima Kom­fort oraz Optima Kom­fort Plus, zarówno z linii Stan­dard jak i Lux, to kla­syczne kotły gór­nego spa­la­nia ze stajni Defro. Wer­sja z “Plu­sem” różni się zain­sta­lo­wa­nym elek­tro­nicz­nym ste­row­ni­kiem oraz dmu­chawą, a przez to moż­li­wo­ścią spa­la­nia miału. Jeśli zamie­rzasz palić mia­łem, fak­tycz­nie jest to zaleta. Do innych paliw lepiej daruj sobie dmu­chawę i weź sporo tań­szą wer­sję z miar­kow­ni­kiem mechanicznym.

W linii Lux, prócz lek­kiego wizu­al­nego tuningu, pro­du­cent nie dodał niczego szcze­gól­nie przy­dat­nego, a jedy­nie zmie­nił kształt odpro­wa­dze­nia spa­lin i dodał nie­zbyt potrzebną prze­słonę (szy­ber) w czopuchu.

Ocena w rankingu

Wszyst­kie cztery modele (Optima Kom­fort Stan­dard, Optima Kom­fort Lux, Optima Kom­fort Plus Stan­dard oraz Optima Kom­fort Plus Lux) to typowe i dobre kotły gór­nego spa­la­nia. Pro­du­cent twier­dzi, że mogą słu­żyć także jako kotły mia­łowe (te wypo­sa­żone w dmu­chawę), nomen omen roz­pa­lane od góry. A my tutaj mówimy ci, żebyś zawsze roz­pa­lał od góry, a dobrze na tym wyj­dziesz. Nawet jeśli w instruk­cji napi­sane było ina­czej.

Kon­struk­cyj­nie kotły te pre­zen­tują się przy­zwo­icie jak na górne spa­la­nie. Nie ma w nich rewo­lu­cyj­nych roz­wią­zań (jak wszę­dzie zresztą…), ale też niczego poważ­nie nie zepsuto. Zaletą jest bar­dzo duża powierzch­nia wymien­nika w sto­sunku do mocy kotła. Zda­rzają się na rynku wyroby, które mają nie­mal o połowę mniej wymien­nika przy tej samej mocy, a to ozna­cza mniej­szą sprawność.

Do nie­dawna wadą tego kotła był brak dopro­wa­dze­nia powie­trza wtór­nego. Jed­nak w poło­wie 2014 roku nabywcy tego kotła zaczęli pod­sy­łać popartą zdję­ciami infor­ma­cję o dostęp­no­ści drzwi­czek z rozetą powie­trza wtór­nego. Według stanu na gru­dzień 2014 strona Defro została zak­tu­ali­zo­wana i wszyst­kie kotły gór­nego spa­la­nia bez dmu­chawy mają już w stan­dar­dzie rozetę powie­trza wtór­nego.

Przy­datną rze­czą jest ruchomy ruszt. Pro­blem mogą spra­wiać boczne otwory napo­wie­trza­jące obecne w wer­sji Plus. Przy­dają się do pale­nia mia­łem, ale do grub­szych sor­ty­men­tów będą raczej prze­szka­dzać — powie­trze prze­leci przez nie, zamiast przez zasyp. Jeśli więc nie masz zamiaru palić mia­łem — nie kupuj wer­sji Plus, która ma moż­li­wość jego spa­la­nia, bo te cechy kotła, które do pale­nia mia­łem są udo­god­nie­niem — będą pro­ble­mem przy innych pali­wach.
Za ste­row­nik i dmu­chawę trzeba dopła­cić ok. 1000zł.

Z uwagi na zespo­lone drzwiczki rusztu i popiel­nika, zapewne wystąpi w tym kotle pro­blem zbyt szyb­kiego wypa­la­nia opału od strony rusztu pio­no­wego, czemu można zara­dzić pro­stym dodat­kiem. Podob­nie źró­dłem lewego powie­trza może być mecha­nizm pedału od rucho­mego rusztu — może wyma­gać uszczel­nie­nia wełną mine­ralną przy przej­ściu przez obudowę.

Główne zalety Defro Optima Komfort

  • bar­dzo duża powierzch­nia wymien­nika kon­wek­cyj­nego — pod tym wzglę­dem wciąż brak kon­ku­ren­cji, choć np. Tekla Eco­tek jest dość blisko
  • dopro­wa­dze­nie powie­trza wtór­nego w standardzie
  • moż­li­wość mon­tażu mecha­nicz­nego miar­kow­nika (nic nie stoi też na prze­szko­dzie, by zamon­to­wać miar­kow­nik elek­tro­niczny i pod­łą­czyć go pod sterownik)
  • ruchomy ruszt — co prawda bar­dziej by się przy­dał w Defro DS, ale skoro fabryka dała tutaj, to brać nie gadać

Główne wady Defro Optima Komfort

  • dmu­chawa z “sys­te­mem napo­wie­trze­nia” — jeśli nie zamie­rzasz palić mia­łem, weź wer­sję z miar­kow­ni­kiem. To nie par­ty­zantka zaka­mu­flo­wa­nego towa­rzy­stwa wro­gów postępu — pale­nie z dmu­chawą grub­szego węgla, w dodatku z napo­wie­trze­niem przez boczne ściany, prze­waż­nie skut­kuje wydmu­chi­wa­niem na siłę nie­spa­lo­nego opału komi­nem albo przy­naj­mniej zuży­wa­niem prądu na robotę, którą rów­nie dobrze za darmo zro­bi­łaby natura.
  • zespo­lone drzwiczki dolne do popiel­nika i rusztu — to nie aż tak istotne dla kutlury pracy kotła, bo z jed­nej strony zespo­lone drzwiczki mogą powo­do­wać zbyt szyb­kie wypa­la­nie opału z przodu kotła, lecz z dru­giej strony ich roz­dzie­le­nie w róż­nych kotłach powo­do­wało topie­nie się rusztu pio­no­wego z powodu braku prze­pływu powietrza.
Defro Optima Komfort (Plus)
Podstawowe informacje
Ocena: A
Rodzaj kotła: górnego spalania
Producent:Defro
Dostępne moce:8,10,12,15,20,25,30,35kW
Powierzchnia wymiennika: 107% normy
Klasa efektywności wg normy PN-EN 303-5:2012 nie przebadano
Praca w układzie zamkniętym: tak (za dopłatą)
Cena:od 2500zł
Instrukcja obsługi: dostępna

Artykuł dodano: 04-04-2013
Ostatnia aktualizacja: 14-12-2014

Minister zdrowia nie ostrzega (a powinien)

Każdy kocioł górnego spalania rozpalony od dołu truje i wyrzuca 2/3 opału kominem.

Aby ogrzewać tanio, bez smrodu i brudu, rozpalaj w takim kotle od góry albo szukaj kotła dolnego spalania.

 

Zobacz kryteria oceny w rankingu