Czym ogrzewać

Nie jest łatwo wybrać naj­lep­szy spo­sób ogrze­wa­nia – odpo­wiedni do potrzeb i moż­li­wo­ści. Sprze­dawcy zwy­kle będą nad­mier­nie zachwa­lać swój towar. Mito­lo­gia ludowa popchnie w kie­runku kop­cą­cego sta­lo­wego pudła, bo to jakoby zawsze tanie, za to gaz jest zimny i drogi. Mało gdzie usły­szysz o pro­stych i opła­cal­nych roz­wią­za­niach jak np. bufor cie­pła.

Dla­tego powstał prze­gląd róż­nych źró­deł cie­pła, abyś mógł wybrać naj­lep­sze dla sie­bie. Sta­ramy się ser­wo­wać skon­den­so­wane fakty tech­niczne i doświad­cze­nia, które inni prze­szli na wła­snej skó­rze. Nie ogra­ni­czamy się tylko do węgla i drewna. Ogrze­wa­nie oparte o gaz ziemny i prąd – wbrew ludo­wym legen­dom – nie musi zawsze być kosz­mar­nie dro­gie o ile zasto­suje się je z pomy­ślun­kiem, tam gdzie się naj­le­piej nadaje. I podob­nie węgiel/drewno: nie będzie tanie jeśli wepchniesz je tam, gdzie nie trzeba.

Nie wci­skamy ci na siłę żad­nej opcji. Chcemy raczej, abyś miał moż­li­wie pełny obraz sytu­acji, o który prze­waż­nie trudno, gdy pytasz sprze­dawcę jed­nego rodzaju urzą­dzeń grzew­czych. Pra­wie zawsze usły­szysz, że jego jest naj­lep­sze i bez wad a resztę pal licho.

Prze­gląd paliw z węgla i drewna

Prze­gląd spo­so­bów ogrze­wa­nia na węgiel i drewno

Nie tylko węgiel i drewno

  • Pro­mien­niki pod­czer­wieni. Na czym polega ich dzia­ła­nie? Czy są pod­stawy do oszczęd­no­ści, jakie obie­cują ich sprzedawcy?
  • Pompa cie­pła. To naj­tań­szy w eks­plo­ata­cji spo­sób ogrze­wa­nia. I nie­stety jeden z naj­droż­szych w zakupie.
  • Bry­kiet ze słomy. Opał zbli­żony do drewna – dobry pod warun­kiem, że tani.

Czym ogrze­wać miesz­ka­nie lub dom