Czym ogrzewać

Para wodna - jedyny widoczny efekt racjonalnego spalania węgla i drewna

Para wodna — jedyny widoczny efekt racjo­nal­nego spa­la­nia węgla i drewna

Nie jest łatwo wybrać spo­sób ogrze­wa­nia domu odpo­wiedni do potrzeb. Sprze­dawcy zwy­kle będą nad­mier­nie zachwa­lać swój towar. Mito­lo­gia ludowa popchnie w kie­runku kop­cą­cego “śmie­ciu­cha”, mimo że we współ­cze­snym domu nie jest on ani tani, ani wygodny. Zni­kąd nie dowiesz się o pro­stych i opła­cal­nych roz­wią­za­niach jak np. bufor cie­pła.

Dla­tego przy­go­to­wa­li­śmy prze­gląd róż­nych rodza­jów paliw i spo­so­bów ogrze­wa­nia, abyś mógł wybrać naj­lep­szy dla sie­bie. Nie ogra­ni­czamy się tylko do węgla i drewna. Ogrze­wa­nie oparte o gaz ziemny i prąd — wbrew obie­go­wym opi­niom — nie musi zawsze być kosz­mar­nie dro­gie, a w nowych domach może być opła­calną alter­na­tywą dla węgla i drewna.

Nie będziemy wci­skać ci na siłę żad­nej opcji. Chcemy raczej, abyś mógł wybrać naj­lep­szy dla sie­bie spo­sób ogrze­wa­nia mając pełny obraz sytu­acji, o który prze­waż­nie trudno, gdy pytasz o zda­nie fachowca tylko od węgla czy sprze­dawcę tylko pomp ciepła.

nie_pakuj_smieciucha

Prze­gląd paliw z węgla i drewna

Prze­gląd spo­so­bów ogrze­wa­nia na węgiel i drewno

Nie tylko węgiel i drewno

Czym ogrze­wać miesz­ka­nie lub dom