Czym ogrzewać

Nie jest łat­wo wybrać najlep­szy sposób ogrze­wa­nia – odpowied­ni do potrzeb i możli­woś­ci. Sprzedaw­cy zwyk­le będą nad­miernie zach­walać swój towar a wszys­tko inne ocz­er­ni­ać. Mitolo­gia ludowa popch­nie w kierunku kopcącego stalowego pudła, bo to jako­by zawsze tanie, za to gaz jest zim­ny i dro­gi. Mało gdzie dowiesz się o naprawdę racjon­al­nych i opła­cal­nych rozwiąza­ni­ach takich jak bufor ciepła.

Dlat­ego pow­stał przegląd różnych źródeł ciepła, abyś mógł wybrać najlep­sze dla siebie. Staramy się ser­wować skon­den­sowane fak­ty tech­niczne i doświad­czenia, które inni przes­zli na włas­nej skórze. Nie ogranicza­my się tylko do węgla i drew­na. Ogrze­wanie oparte o gaz ziem­ny i prąd – wbrew ludowym leg­en­dom – nie musi zawsze być kosz­marnie dro­gie o ile zas­to­su­je się je z pomyślunkiem, tam gdzie się najlepiej nada­je. I podob­nie węgiel/drewno: nie będzie tanie jeśli wepch­niesz je tam, gdzie nie trze­ba.

Nie wciskamy ci na siłę żad­nej opcji. Chce­my raczej, abyś miał możli­wie pełny obraz sytu­acji, o który prze­ważnie trud­no, gdy pytasz sprzedaw­cę jed­nego rodza­ju urządzeń grzew­czych. Praw­ie zawsze usłyszysz, że jego jest najlep­sze i bez wad a resztę pal licho.

Przegląd paliw z węgla i drewna

Przegląd sposobów ogrzewania na węgiel i drewno

Nie tylko węgiel i drewno

  • Promi­en­ni­ki pod­cz­er­wieni. Na czym pole­ga ich dzi­ałanie? Czy są pod­stawy do oszczęd­noś­ci, jakie obiecu­ją ich sprzedaw­cy?
  • Pom­pa ciepła. To naj­tańszy w eksploat­acji sposób ogrze­wa­nia. I nieste­ty jeden z naj­droższych w zakupie.
  • Bryki­et ze słomy. Opał trud­niejszy niż węgiel czy nawet drewno, ale jeśli za pół­dar­mo, to czemu nie?
  • Zręb­ka drzew­na. Pali­wo lokalne, odnaw­ialne, do tego bard­zo tanie – ale w Polsce wciąż nis­zowe.

Czym ogrzewać mieszkanie lub dom