Nie pakuj śmieciucha do nowego domu

Zaczyna się sezon zakupu kotłów i znów tabuny węglo­wych zom­bie będą upar­cie pako­wać kotły zasy­powe do swo­ich nowych, szczel­nych jak ter­mosy dom­ków. Bez odro­biny pomy­ślunku, czy to się w ogóle opłaca. A niska cena kotła i paliwa wcale nie ozna­cza, że użyt­ko­wa­nie będzie tanie i bez­bo­le­sne. I na odwrót — droż­sze kotły i paliwa bywają tań­sze, a dodat­kowo wygodniejsze.

Wystar­czy uświa­do­mić sobie parę pro­stych fak­tów doty­czą­cych kotłów zasy­po­wych i innych metod ogrze­wa­nia by zauwa­żyć, że owczy pęd ku szu­flo­wa­niu węgla — napę­dzany wyobra­że­niem o nie­by­wa­łej tanio­ści ogrze­wa­nia węglo­wego — jest głu­potą, bo koszty ogrze­wa­nia nowo­cze­snych domów róż­nymi pali­wami są zbli­żone. Różny jest tylko koszt zakupu kotła i póź­niej­szy nakład pracy. Warto to wie­dzieć, zanim podej­mie się wybór, który może uprzy­krzyć życie na lata.

Krót­kie pod­su­mo­wa­nie sprawy i sza­cun­kowe koszty przed­sta­wia poniż­sza gra­fika.

Dwa prze­ciw­le­głe światy

Domy o powierzchni do ok. 150m2 budo­wane po 2000 roku są eks­tre­mal­nie ener­go­osz­czędne nawet bez spe­cjal­nych zabie­gów ze strony inwe­stora. To efekt jako­ści mate­ria­łów i obo­wią­zu­ją­cych norm. Takie domy potrzebują

 • co naj­wy­żej 5kW mocy grzew­czej w naj­zim­niej­szą stycz­niową noc,
 • 2-3kW w prze­ciętny zimowy dzień (około zera)
 • niskich tem­pe­ra­tur wody (30-40st.C) dla ogrze­wa­nia podłogowego

Kotły zasy­powe kom­plet­nie do tego świata nie pasują.

 • w miarę dobre egzem­pla­rze zaczy­nają się od 10kW
 • ist­nieją kotły zasy­powe o mocy 5kW, ale to gra­nica tech­no­lo­giczna, któ­rej nie da się prze­sko­czyć. Są one siłą rze­czy malut­kie, miesz­czą mało opału, a więc wyma­gają czę­stego doglądania
 • Nawet ten maluśki kocio­łek o mocy 5kW, będzie bujał się w oko­li­cach 40% spraw­no­ści gdy pra­cuje na mocy 2-3kW
 • muszą mieć stały odbiór cie­pła — tego nowy dom nie zapewnia
 • muszą pra­co­wać z tem­pe­ra­turą wody powy­żej 50st.C, a to za dużo dla nowego domu, zwłasz­cza z ogrze­wa­niem pod­ło­go­wym. Nie, żadne zaworki iluśtam-drogowe nie roz­wią­zują tego pro­blemu. Czeka cię powódź smoły i lawina sadzy.

Istotą kotłów zasy­po­wych i zara­zem sed­nem ich pro­blemu w nowych domach jest stale paląca się duża obję­tość węgla. Jedyną drogą, by węgiel czy drewno mogły być — bez kosz­tow­nych zmian w insta­la­cji grzew­czej — sto­so­wane do ogrze­wa­nia w nowym domu o niskim i nie­rów­nym pobo­rze cie­pła jest zmniej­sze­nie tej stale pło­ną­cej obję­to­ści paliwa.

Droż­szy węgiel bywa tańszy

Kotły podaj­ni­kowe na eko­gro­szek o wiele lepiej spi­sują się w warun­kach niskiego i nie­re­gu­lar­nego odbioru cie­pła — wła­śnie dzięki ogra­ni­cze­niu pło­ną­cej stale obję­to­ści paliwa. Jeśli są okresy prze­stoju, to węgiel tli się tam tak samo bez­pro­duk­tyw­nie, jak w kotle zasy­po­wym, ale są to dwie gar­ście, a nie 10kg, więc i straty z tego tytułu są dużo mniejsze.

Nawet jeśli przyj­miemy cenę eko­groszku na pozio­mie 900zł/t, to ogrze­wa­nie kotłem podaj­ni­ko­wym będzie tań­sze i o wiele mniej absor­bu­jące od pale­nia w kotle zasy­po­wym, ponie­waż spraw­ność kotła zasy­po­wego będzie oscy­lo­wała w oko­li­cach 40% (pod warun­kiem popraw­nego pale­nia bez dymu), a kocioł podaj­ni­kowy bez pro­blemu osią­gnie 60–70%.

O wiele taniej można ogrze­wać mia­łem, jeśli kupi się kocioł podaj­ni­kowy z pal­ni­kiem, który daje radę także miałowi.

Pel­let wcale nie taki drogi

Ogrze­wa­nie pel­le­tem wciąż jest w Pol­sce egzo­tyczną fana­be­rią. Po czę­ści na pewno przez brak atrak­cyj­nych dofi­nan­so­wań do tego typu ogrze­wa­nia, które są normą w Euro­pie Zachod­niej. Tam zauwa­żyli już, że drewno jest tanim, czy­stym i odna­wial­nym źró­dłem cie­pła pod warun­kiem, że spali się je w cywi­li­zo­wany spo­sób. A my cią­gle za szczyt luk­susu i eko­lo­gii uwa­żamy ogrze­wa­nie gazowe, gdy gaz ziemny jest taką samą kopa­liną jak węgiel.

Ale pomia­jąc kom­plet­nie eko­lo­gię, wydaje się że pel­let jest pali­wem dla obrzy­dli­wie boga­tych bur­żu­jów. Jego war­tość opa­łowa jest o 30% niż­sza niż węgla, a cena to ok. 900zł/t. Jak takie paliwo może być opłacalne?

A jed­nak może. Spe­cjalne kotły na pel­let wypo­sa­żone w zapa­larkę mają cechę uni­kalną w świe­cie paliw sta­łych: mogą samo­czyn­nie roz­pa­lać się i wyga­szać na zawo­ła­nie. Nie mają więc strat posto­jo­wych, które w innych rodza­jach kotłów na paliwa stałe wystę­pują w więk­szym bądź mniej­szym stop­niu. Dla­tego śred­nia spraw­ność takiego kotła na pozio­mie 80% nie jest wcale nacią­gana. Dzięki tak wyso­kiej spraw­no­ści, koszt ogrze­wa­nia nawet tak dro­gim pel­le­tem jest zbli­żony do ceny ogrze­wa­nia gazem ziemnym.

Nowo­cze­sne kotły kosztują

Można oczy­wi­ście pła­kać, że te kotły auto­ma­tyczne takie dro­gie. Dobry kocioł podaj­ni­kowy to koszt ok. 6000-7000zł. W podob­nej cenie można szu­kać kotła na pel­let. To zawsze ok. 3–4 tysiące wię­cej niż zasy­po­wiec. Jeśli wziąć pod uwagę moż­liwe oszczęd­no­ści na kosz­tach paliwa (ogól­nie małe zuży­cie, więc góra 300zł rocz­nie), to taki zakup zwróci się po 10 latach.

Ale gdy doli­czyć do tego ok. 100 godzin czasu w zimie, które trzeba poświę­cić na obsługę kotła zasy­po­wego, to zwrot kosztu kotła auto­ma­tycz­nego nastę­puje po 3–4 latach.

O ile oczy­wi­ście cenisz swój czas. A nikt nie ma go za darmo. Licząc 7,7zł/godzinę netto po stawce wg płacy mini­mal­nej, owe 100 godzin two­jej pracy jest warte 770zł, co wraz z moż­li­wym do usku­ba­nia kosz­tem opału rzędu 300zł daje już 1000zł rocz­nie. A to tylko wariant mini­malny. Gdy masz moż­li­wość lep­szego wyko­rzy­sta­nia tych 100 godzin — czy to do dodat­ko­wego zarobku, czy należ­nego odpo­czynku — wtedy opła­cal­ność wyło­że­nia więk­szych pie­nię­dzy na droż­szy auto­ma­tyczny kocioł jest bezdyskusyjna.

Zasy­pow­ców nie skreślajmy

Nie jest tak, że kotły zasy­powe są be. Wszak cała ta strona trak­tuje głów­nie o kotłach zasy­po­wych i spo­so­bach cywi­li­zo­wa­nego radze­nia sobie z nimi. Jed­nak nowo­cze­sne budow­nic­two wkra­cza na obszary, gdzie kotły zasy­powe tech­nicz­nie sobie nie radzą i dla­tego ich sto­so­wa­nie w taki spo­sób jak dotych­czas prze­staje być opłacalne.

Mimo wszystko opła­cal­ność insta­lo­wa­nia kotłów zasy­po­wych jest bar­dzo uza­leż­niona od kon­kret­nego przy­padku. Skraj­nym przy­kła­dem może być sytu­acja, w któ­rej masz np. dostęp do wyjąt­kowo taniego opału i dużo zbęd­nego czasu. Wtedy, mimo mar­nej spraw­no­ści pracy takiego kotła, ogrze­wa­jąc kotłem zasy­po­wym wyj­dziesz na swoje.

Naj­lep­szą metodą dosto­so­wa­nia kotła zasy­po­wego do współ­cze­snego budow­nic­twa jest pod­łą­cze­nie go pod bufor cie­pła. Na Zacho­dzie to sprawa natu­ralna. U nas nie­stety wciąż egzo­tyka. Pro­ble­mem jest oczy­wi­ście cena zbior­nika bufo­ro­wego — ok. 2000zł za 500l — a znacz­nie czę­ściej brak miej­sca do jego insta­la­cji. Wynika to z pro­stej przy­czyny: nowe domy są małe. Pro­jek­tant zwy­kle prze­wi­duje malutką kotłow­nię dla kotła gazo­wego. Inwe­stor pakuje do niej na wcisk kocioł zasy­powy. Zostaje miej­sce na wia­dro węgla i pogrze­bacz, ale nie na 1000-litrowy baniak.

Bufor cie­pła czyni cuda. Już 500-litrowy zbior­nik wody wpięty odpo­wied­nio do insta­la­cji grzew­czej pozwala palić w naj­prost­szym kotle zasy­po­wym z dużą mocą, a więc czy­sto i efek­tyw­nie. Takie roz­wią­za­nie, zwłasz­cza z dobrym kotłem dol­nego spa­la­nia, jest rów­nie efek­tywne (jak nie lep­sze) od kotła podaj­ni­ko­wego na węgiel, a przy tym nie musi wyma­gać prądu. Koszt zakupu kotła i zbior­nika bufo­ro­wego prze­waż­nie będzie niż­szy niż cena kotła podajnikowego.

Licze­nie ma przyszłość

Jeśli nie miesz­kasz na Ślą­sku ani nie masz dostępu do bar­dzo taniego drewna, to kocioł zasy­powy nie będzie dla cie­bie ani wygodny, ani tani.

Gdy masz wła­sny las lub szwa­gra z tar­ta­kiem, to kup kocioł zga­zo­wu­jący drewno, dostaw bufor cie­pła i co prawda wytrze­piesz port­fel do dna, ale potem koszty ogrze­wa­nia będą znikome.

Kocioł zasy­powy bez bufora to pra­wie jak trzy­ma­nie świ­niaka w piw­nicy — nie musisz sie­dzieć przy nim cały czas, ale cał­kiem bez opieki go nie zosta­wisz. Jeśli czę­sto w twoim domu nie ma nikogo, kto mógłby roz­pa­lić lub kon­tro­lo­wać pracę kotła — nie dasz rady ogrzać domu w więk­sze mrozy, bo zosta­wie­nie kotła zasy­po­wego pra­cu­ją­cego bez nad­zoru jest co naj­mniej ryzy­kowne. Musisz mieć w rodzi­nie kogoś z chro­nicz­nym nad­mia­rem czasu by robił za pala­cza lub doło­żyć do kotła bufor ciepła.

W każ­dym przy­padku warto spraw­dzić ceny dostęp­nych paliw, osza­co­wać, jak będą przed­sta­wiały się koszty zakupu kotła i zuży­tego opału (w tym może pomóc CiepłoWłaściwie.pl) oraz kom­fort życia, a przede wszyst­kim roz­sąd­nie wyce­nić swój czas, który nie jest dar­mowy. Życie jest za krót­kie, by boha­ter­sko mar­no­wać czas na służ­bie pala­cza, kiedy nie ma z tego pra­wie żad­nego zysku.

26 myśli nt. „Nie pakuj śmieciucha do nowego domu

 1. Wasabi

  Wcale nie jest tak do końca jak napi­sano. Można palić w kotle zasy­po­wym z powo­dze­niem, z pełną mocą w ocie­plo­nym domu. Tylko trzeba pamię­tać o tym, że aby było faj­nie i rado­śnie trzeba gdzieś zma­ga­zy­no­wać ener­gię. I dla­tego jak się zapla­nuje solidne bufory i pojemną insta­la­cję, kotłuje się przez parę godzin na maksa i potem korzy­sta z ciepełka.

  Odpowiedz
 2. apple

  Czy da się zain­sta­lo­wać kocioł z podaj­ni­kiem tak, aby hałas nie był sły­szalny w domu?
  Kotłow­nia jest za ścianą kuchni.
  Pan hydrau­lik twier­dzi, że nawet jak się wykona dyla­ta­cję posadzki + wygłu­szy sty­ro­pia­nem ścianę kotłowni od strony kuchni, to i tak będzie sły­chać przy­naj­mniej lekki hałas.
  Jestem bar­dzo wraż­liwa na nie­po­żą­dane dźwięki, więc jeśli tak mia­łoby być, nie­stety odpada kocioł podaj­ni­kowy.
  Inny typ ogrze­wa­nia nie­stety cią­gle nie jest kon­ku­ren­cyjny w porów­na­niu z tymi na bazie paliw sta­łych, więc nie wcho­dzi w rachubę.
  Prze­pra­szam, jeżeli wpis nie do końca na temat, nie byłam pewna gdzie umieścić.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Zależy od jako­ści węgla (ile będzie zbyt gru­bych zia­ren) i od subiek­tyw­nej oceny słu­cha­cza. Jed­nemu mogą prze­szka­dzać tylko chrup­nię­cia, kto inny usły­szy nawet pracę dmu­chawy przez ścianę.
   Co można zro­bić: (1) zamon­to­wać kocioł na wibro­izo­la­to­rach, (2) jeśli wygłu­szać ścianę kotłowni to raczej wełną mine­ralną, bo sty­ro­pian słabo tłumi, (3) lać do węgla doda­tek sma­ru­jący, który wyci­sza pracę podajnika.

   Odpowiedz
 3. Arek

  Super… Pro­po­nuję uwzględ­nić także czas ocze­ki­wa­nia na insta­la­cje gazową — w Bielsku-Białej, Kamie­nicy min. 1,5 roku przy dobrych ukła­dach (może być i 3 lata). Lepiej wsta­wić cokol­wiek w czy można palić…

  Odpowiedz
 4. mmm

  sami się gubi­cie w tym co pisze­cie. jak jest dobrze ocie­plony budy­nek czyli taki jaki obo­wią­zuje stan­dard to pale­nie cały czas mija się z celem. w nowych budyn­kach wystar­czy mała moc kotła i prze­pa­le­nie a nie cią­głe pale­nie i z tego biorą się oszczęd­no­ści. czy jak spalę 1,5 tony w śmie­ciu­chu to wypro­du­kuje wię­cej gazów niż spa­la­jąc 2,5 eko­groszku? no chyba raczej nie, pró­bo­wa­łem róż­nych spo­so­bów pale­nia. wszystko zależy od mocy kotła wiel­ko­ści pale­ni­ska i wiel­ko­ści wymien­nika reszta to bajka. a naprawdę prze­te­sto­wa­łem wszystko z tej strony. ja w swoim kotle 10 kw zmniej­szy­łem pale­ni­sko o 1/3 i nagle kociol który w waszym ran­kingu jest jed­nym z gor­szych po tej małej prze­róbce oka­zuje się że jego sta­ło­pal­nośc jest wyż­sza niż waszych faworytów.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Oczy­wi­ście, że jak zmniej­sza pale­ni­sko, to każdy kocioł będzie dłu­żej spa­lać tę samą ilość opału. Bo: 1) pra­cuje z mniej­szą mocą, 2) spada moc a wymien­nik ten sam, więc i w jakimś stop­niu efek­tyw­niej odbiera ciepło.

   Odpowiedz
 5. Darek

  Moim zda­niem warto jed­nak wybrać kocioł na pel­let. Co prawda taki piec należy do tych droż­szych, ale myślę, że bio­rąc pod uwagę eko­lo­gicz­ność tego roz­wią­za­nia to wybór przy­szło­ściowy. No i piece z podaj­ni­kiem fak­tycz­nie nie pochła­niają aż tyle czasu, jeżeli cho­dzi o ich obsługę.

  Odpowiedz
 6. Emil

  A ja mam nieco inne pyta­nie.
  Czy i jakie źró­dło wybrać jako pomoc­ni­cze.
  Sprawa wygląda tak — dom — kana­dyj­czyk 110m2, pod­sta­wową źró­dłem cie­pła jest piec gazowy.
  Nie­mniej mam dostęp do drewna opa­ło­wego i zasta­na­wiam się czy nie zain­sta­lo­wać dodat­ko­wego źró­dła cie­pła, które w okre­sie jesien­nym / wio­sen­nym uży­wał­bym zamiast gazu.
  – co wybrać?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Zna­czy się: co wybrać spo­śród spo­so­bów ogrze­wa­nia drew­nem? A czy komin w domu jest, do któ­rego by się można wpiąć?

   Odpowiedz
 7. Kamil

  Sza­nowni Pań­stwo, pro­szę nie ode­brać tego postu jako wścib­ską reklamę. Po pro­stu zapra­szam w miej­sce gdzie można razem z innymi użyt­kow­ni­kami wypo­wie­dzieć się na temat wszyst­kich moż­li­wych form dokła­da­nia do pieca, od pel­le­tów, ekgo­rosz­ków na prą­dzie koń­cząc. Jeżeli oczy­wi­ście uwa­żają Pań­stwo tą reklamę za nega­tywną — pro­szę o kon­takt. Nasz adres to: http://opaloweopinie.pl/

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Forów ci u nas dosta­tek, wąt­pię by ludziom chciało się wcho­dzić na czwarte-piąte z kolei takie samo.

   Odpowiedz
   1. Kamil

    Panie Wojtku. Dzię­kuje ser­decz­nie za opi­nię. Z naszego resa­ear­chu wygląda na to, że nie ma stricte takiego forum, owszem są pewne wątki na forach budow­la­nych — ale jest w nich ogrom mate­ria­łów z daw­nych lat. Chcemy publi­ka­cjami i infor­ma­cjami foru­mo­wymi przy­kuć uwagę użyt­kow­ni­ków, któ­rzy doce­lowo inte­re­sują się tema­tem. Jeste­śmy dobrej myśli i sys­te­ma­tycz­nie budu­jemy nowe tre­ści na forum, dajmy sobie nieco czasu.
    Pozdra­wiam ser­decz­nie,
    http://opaloweopinie.pl/

 8. Darek

  Robi­cie na prawdę dobrą robotę! Sko­rzy­sta­łem z Waszej wie­dzy i roz­pala komi­nek od góry. SZKODA, źe tak mało ludzi ma wie­dzę jak palić.

  Odpowiedz
 9. Michał

  Bzdur ciąg dal­szy. W życiu nie ogrzeję domu 150mkw (taki mam, dobrze ocie­plony) w naj­zim­niej­szą stycz­niową noc mocą 5KW. To by ozna­czało, że pod­łą­cze­nie na pię­trze i par­te­rze po jed­nej farelce ok. 2000W zała­twi sprawę, A nie zała­twi, bo pró­bo­wa­łem. Przy mro­zach rzędu minus 15 takich fare­lek w moim domu musiał­bym usta­wić z mini­mum 5, a nawet 6, aby osią­gnąć cho­ciaż 20st.

  Odpowiedz
  1. pesiu

   A ja ogrzeje!
   U mnie 114m2 + 22 m2 garazu i nie­uży­towe pod­da­sze zuzywa 4,2 KW przy śred­niej tem­pe­ra­tu­rze dobo­wej –12 st C uwzgled­nia­jąc żuzy­cie na cie­pła wode do mycia ( CWU).
   mam 100% pod­ło­gówki ani jed­nego grzej­nika.
   Moze to jest pro­blem ze farelka do cie­pło w powie­trzu które łatwiej umyka bo idzie do góry .

   Odpowiedz
   1. Grzesiek

    Witam,a czy ogrze­wasz dom,bo ma dyle­mat dom 110m2+garaz 34m2 nie wiem czy będę ogrze­wał pod­łgówka w całym domu,parterówka pod­dza­sze nie użytkowe?

 10. Darek

  A ja też tak chcę!!!!!
  Jeśli nie sprawi to pro­blemu był­bym wdzięczny za kon­sul­ta­cję bo mam kilka nie­wia­do­mych w wyko­na­niu insta­la­cji. Pro­szę o kon­takt na e-mail: darekbakowski@wp.pl

  Odpowiedz
 11. bartek

  Witam chciał­bym by ktos dora­dził by mi czy warto insta­lo­wać w moim domu bufor. Mam nowy dom o pow 120 m2 +garaż w bryle budynku ok 20m2+60m2 piw­nic ogrze­wa­nych posred­nio przez kocioł. Kocioł górno-dolny robiony przez “fachowca”:) ok 25–30 kw! W domu mam mie­szaną insta­la­cję dół pod­ło­gówka góra kaloryfery(zakręcone wiek­szość roku gdyż pod­ło­gówka z dołu wystar­cza jedy­nie kalo­ry­fery w łazien­kach są odkrę­cone). Kocioł idzie cały czas na temp ok 40-42stC spa­lam ok 8 łopat węgla na 24 godz przy tem śred­niej 0stC. I moje pyta­nie czy przy zain­sta­lo­wa­niu bufora 2000l ilość spa­la­nego węgla mi spad­nie i m/w o ile .Po pro­stu czy mi się to opłaca? spa­lam ok 4t węgla. Bufor będę robił sam w kształ­cie prostopadłościanu(oczywiście odp wzmoc­niony) i ze wzgl na cene wyk

  Odpowiedz
  1. AndyOne

   Szcze­rze współ­czuje … piec 30 kW na 120 m2 … to daje 250 w/m2 Oo … — budynki z lat 70 bez ocie­ple­nia mają ok. 100 w/m2 .…

   Należy zazna­czyć, że trzy­ma­nie kotła na temp. poni­żej 50 stC skraca jego żywot­ność (kon­den­sują spa­liny). Do co opi­sane BUFOR obo­wiąz­kowy im więk­szy tym lep­szy, żeby w takim kotle palić raz na dzień albo raz na kilka dni .… Należy zazna­czyć, że praca kotła na paliwa stałe w ukła­dach z bufo­rem powinna iść, na opty­mal­nych warun­kach tj. temp. ok 85–90 stC wtedy spraw­ność spa­la­nia powinna pod­sko­czyć dra­stycz­nie, jeżeli porów­ny­wać to z temp. 40–42 stC

   Odpowiedz
 12. iowa74

  Wszystko pięk­nie. Tylko co ma zro­bić najemca lokalu 40m2 z ogrze­wa­niem kaflo­wym? Jak oszczę­dzić, jak żaden kocioł na paliwo stałe nie jest przy­sto­so­wany do takiej powierzchni, a wła­ści­ciel nie pozwala na zasto­so­wa­nie gazówki? Do tego insta­la­cja elek­tryczna nie wytrzyma 2 zwy­kłych grzej­ni­ków 2kW. No mon­drale …co ma taki ktoś zro­bić, aby było eko­no­micz­nie i ekologicznie?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *