Opał

Kup pan opał: tani czy dobry?

Kiedy i jaki opał kupo­wać, aby kupić naj­ko­rzyst­niej. Jakie para­me­try węgla są istotne i który do czego się nadaje. Jak odróż­nić węgiel wyso­ko­ka­lo­ryczny od “papie­ro­wego” i nie dać się oszu­kać przy zakupie.

Kata­log pol­skiego węgla

Prze­gląd rodza­jów i para­me­trów węgla wydo­by­wa­nego w pol­skich kopalniach.

Co robić gdy bra­kuje pie­nię­dzy na opał

Uczone głowy myślą nad kotłami V klasy a tym­cza­sem nie­mało jest w tym kraju ludzi, któ­rzy codzien­nie mają dyle­mat: kupić opał czy jedze­nie?
Na szczę­ście bieda nie musi być powo­dem by mar­z­nąć w domu. Zobacz, skąd wziąć opał za darmo lub za sym­bo­liczną opłatą, jak ogra­ni­czyć ucieczkę cie­pła z budynku inwe­stu­jąc 100zł oraz jak palić, aby wydu­sić z każ­dej szu­fli paliwa mak­si­mum ciepła.

Cudowne dodatki do opału

Na skle­po­wych pół­kach znaj­dziesz mnó­stwo suple­men­tów opału, które obie­cują mniej­sze spa­la­nie, wię­cej cie­pła, usu­nię­cie sadzy, smoły i dymu. Ale po co pła­cić za usu­wa­nie obja­wów nie­wła­ści­wego pale­nia, gdy można pozbyć się przy­czyny paląc jak należy?