Jak palić w piecu

Nawet w starym i brzy­d­kim kotle moż­na też pal­ić bez dymu, tak że pies sąsi­a­da nie będzie wiedzi­ał, że spalasz węgiel! Byna­jm­niej nie trze­ba tego robić z tros­ki o sąsi­a­da i jego psa – przede wszys­tkim dla włas­nej oszczęd­noś­ci, bo dym to nies­palone pali­wo, a dokład­niej 30–70% tego pali­wa. O tym, czy dym się spala, czy ucieka kominem, decy­du­je nie wiek pieca ani cena pali­wa, lecz sposób pale­nia.smoly-w-weglu-i-drewnie

 

Nieste­ty przez lata nikt nam nie mówił, że z dymem wyrzu­camy do atmos­fery ciężkie pieniądze, ani jak tego unikać. Wszys­tkiego, co potrzeb­ne do ucy­wili­zowa­nia swo­jej kotłowni, dowiesz się z poniższych artykułów.

 

Dlaczego piec kopci?

Czy naprawdę musi rzy­gać dymem każdy, który nie kosz­tował 10 tysię­cy, nie ma doczepi­onego kom­put­era i wia­tra­ka? Ile kosz­tu­je cię kopce­nie i jak najproś­ciej tego uniknąć?

Jak palić czysto nawet w dziurawym wiadrze

Proste piece i kotły mogą kop­cić. Mogą, ale nie muszą, jeśli obsługu­je je rozum­na oso­ba, która dowiedzi­ała się, jak pal­ić, by nie kop­cić. Jest kil­ka prostych metod, z których każdy zna­jdzie coś dla siebie. Nie muszą tego wiedzieć jedynie obrzy­dli­wi bogacze, którym wyrzu­canie kominem min. 1/3 nies­palonego pali­wa nie robi różni­cy.

Jak wyregulować kocioł zasypowy

Nawet najprost­szy kocioł ma kil­ka tajem­niczych klapek, śrubek i wajch albo nad­much i sterown­ik. Od tego, czy umiesz się nimi właś­ci­wie posługi­wać, zależy wprost jak ciepło masz w domu, ile za to płacisz oraz ile potu i łez zostaw­iasz w kotłowni. Praw­idłowo wyreg­u­lowany kocioł nie ma prob­lemów z roz­pale­niem, nie kop­ci, nie wybucha i nie zaty­ka kom­i­na.

Kiedy i jak długo palić, aby w domu było ciepło

Oszczęd­noś­ciowe marznię­cie jest półprawdą — owszem, marzniesz, ale nie oszczędza­sz tak jak ci się wyda­je. By połączyć kom­fort i jak najniższe kosz­ty ogrze­wa­nia, trze­ba unikać zarówno prze­grze­wa­nia jak i wychładza­nia budynku.

Wszystkie plagi ogrzewania węglowego

Brud, smród, smoła, sadza, wybuchy w kotle — wyda­je się, że to nor­malne i nie­u­niknione ele­men­ty pale­nia węglem czy drewnem, bo prze­cież są tak powszechne. Guzik praw­da! Wystar­czy zacząć praw­idłowo pal­ić i więk­szość prob­lemów zni­ka jak ręką odjął.

Czym bezpiecznie i legalnie palić w piecu

W domowym kotle nie moż­na spalać wszys­tkiego cokol­wiek szwagi­er jest w stanie przy­wieźć za sym­bol­iczną flaszkę. Przy spala­niu z pozoru niewin­nych mate­ri­ałów twój komin wypuszcza tru­cizny gorsze niż kom­bi­nat chemiczny. Najpierw faszeru­jesz nimi siebie i rodz­inę. Jeśli zdrowie najbliższych jest ci obo­jętne, to licz się przy­na­jm­niej z man­datem, bo ści­ganie tego pro­cederu z roku na rok dzi­ała coraz lep­iej.