Jak palić w piecu

Wielu domo­wych pala­czy (obo­jęt­nie czy palą 3 mie­siące czy 30 lat) nie potrafi palić w piecu. To tak powszechne, że kop­cący syfem komin, smród, sadzę i uciąż­liwą służbę w kotłowni uznaje się za rzecz nor­malną. Tak nie musi być! W dowol­nie sta­rym i pro­stym kotle można palić bez dymu, smrodu i cią­głego doglą­da­nia. Trzeba tylko w miej­sce utar­tych złych nawy­ków zasto­so­wać wła­ściwe działania.

Syf i smród albo czyste, wygodne grzanie. Ty decydujesz, jak ogrzewasz dom węglem.

Syf i smród albo czy­ste, wygodne grza­nie. Ty decy­du­jesz, jak ogrze­wasz dom węglem.

Dla­tego zebrany tu został swego rodzaju ele­men­tarz eko­no­micz­nego pale­nia w piecu — pod­sta­wowa wie­dza nie­zbędna aby ogrze­wać dom węglem czy drew­nem w spo­sób racjo­nalny i efek­tywny — zupeł­nie różny od widocz­nego na uli­cach. Zasady te mają opar­cie w pra­wach rzą­dzą­cych spa­la­niem węgla i drewna, a sto­sują je u sie­bie już tysiące ludzi, któ­rych życie stało się dzięki temu łatwiejsze.

Jak to działa

Roz­wią­za­nia problemów

Jak palić w piecu właściwie

  • Roz­pa­laj w piecu od góry. Poznaj czyst­szy, tań­szy i wygod­niej­szy spo­sób pale­nia w piecu wzo­ro­wany na zasa­dach pracy nowo­cze­snych kotłów podajnikowych.