Jak palić w piecu

Wielu domo­wych pala­czy (obo­jęt­nie czy palą 3 mie­siące czy 30 lat) nie potrafi palić w piecu. To tak powszechne, że kop­cący syfem komin i cią­głe bie­ga­nie do kotłowni uznaje się za rzecz nor­malną i waru­nek konieczny, żeby było tanio.

Dość tego! Prze­pro­wadź rewo­lu­cję w swo­jej kotłowni. Zostaw stary, brzydki piec. Zostaw opał. Zmień przy­zwy­cza­je­nia i naucz się wła­ści­wie palić. Wtedy prze­sta­niesz kop­cić, a kotłow­nię odwie­dzisz raz dziennie.

Syf i smród albo czyste, wygodne grzanie. Ty decydujesz, jak ogrzewasz dom węglem.

Ten sam węgiel, dwa światy: syf i smród albo czy­ste, wygodne grzanie.

Zebra­li­śmy tutaj ele­men­tarz eko­no­micz­nego pale­nia w piecu — to infor­ma­cje, które pozwolą ci ogrze­wać dom węglem czy drew­nem o wiele taniej i mniej uciąż­li­wie niż do tej pory. Sko­rzy­stały na tym już tysiące osób — ty też spró­buj, a wściek­niesz się, że tyle lat męczy­łeś się nie wie­dząc, że można lepiej.

Jak pra­wi­dłowo palić w piecu

  • Jak ste­ro­wać kotłem zasy­po­wym. Sypać wię­cej i dusić czy palić mniej a czę­ściej? Przy­my­kać szy­ber, dmu­chać wia­tra­kiem, a może wkrę­cić sta­ro­świecki miarkownik?
  • Roz­pa­laj w piecu od góry. Poznaj czyst­szy, tań­szy i wygod­niej­szy spo­sób pale­nia w piecu wzo­ro­wany na zasa­dzie dzia­ła­nia nowo­cze­snych kotłów podajnikowych.

Jak to działa

Roz­wią­za­nia problemów