Wyniki badań emisji dla rozpalania od góry

Nieza­leżne bada­nia z kilku ośrod­ków na świecie pokazu­ją, że roz­palanie od góry w prze­badanych piecach obniżało emisję pyłów o 50–80% a ben­zo-a-pirenu (badane tylko w jed­nym przy­pad­ku) o ~80%. Potwierdza to obserwac­je z domowych kotłowni: mniej dymu, mniej sadzy, mniejsze zuży­cie opału – to mniejsza emis­ja zanieczyszczeń. Zebrane zostały tutaj wszys­tkie znane jak dotąd bada­nia efek­tów roz­pala­nia od góry – nieza­leżnie od ich wyników.

Badania zagraniczne

Więk­szość badań doty­czy pieców na drewno i kominków, bowiem to drewno jest pod­sta­wowym pali­wem stałym w więk­szej częś­ci Europy. Wyjątkiem jest RPA, która leży na węglu.

RPA

Bada­nia przeprowad­zone w RPA wykazu­ją spadek emisji pyłów o ~85% dzię­ki zas­tosowa­niu roz­pala­nia od góry. Na tej pod­staw­ie przeprowad­zono w tym kra­ju sze­roko zakro­joną kam­panię infor­ma­cyjną pro­mu­jącą tę metodę pale­nia. Bada­nia przeprowad­zono na takich urządzeni­ach, jakie są tam stosowane – prostych piecach kuchen­nych dosłown­ie wykony­wanych ze starych wiad­er, co spraw­ia, że wyni­ki nie są do przełoże­nia 1:1 na naszą sytu­ację, ale dają jakieś poję­cie o efek­tach roz­pala­nia od góry.

Bada­nia z RPA, porów­nanie emisji pyłów w przelicze­niu na 1MJ uzyskanego ciepła: węgiel kami­en­ny roz­palany od dołu (pier­wsza kolum­na od lewej), węgiel kami­en­ny roz­palany od góry (dru­ga kolum­na).

Niemcy

W Niem­czech metodę roz­pala­nia od góry prze­badał insty­tut Tech­nolo­gie- und Forderzen­trum Straub­ing. W swo­jej pub­likacji na tem­at poprawnej obsłu­gi pieców na drewno opisu­je i zale­ca roz­palanie od góry.

Portugalia

Bada­nia z Por­tu­galii doty­czące spala­nia drew­na (sos­ny i buka) pokazu­ją spadek emisji pyłów od kilku­nas­tu pro­cent do nieco pon­ad połowy (zależnie od gatunku drew­na). Doty­czą spala­nia w zamknię­tym piecyku bez dopły­wu powi­etrza wtórnego, co ogól­nie nie jest najko­rzyst­niejszym sce­nar­iuszem spala­nia drew­na.

W bada­ni­ach por­tu­gal­s­kich badano emis­je pyłów przy pra­cy na różnych mocach, wpływ powi­etrza wtórnego a także metody roz­pala­nia. Słup­ki czarne to wyni­ki dla drew­na bukowego, słup­ki “cętkowane” to wyni­ki dla sos­ny. Pier­wszy od prawej zestaw kol­umn doty­czy roz­pala­nia od dołu, dru­gi od prawej – roz­pala­nia od góry.

Szwajcaria

Bada­nia szwa­j­carskie (2008) doty­czące spala­nia drew­na w piecu na drewno, piecu kaflowym i murowanym kominku wykazu­ją spadek emisji pyłów dzię­ki roz­pala­niu od góry o 50–80%. Podob­ne wnios­ki prezen­tu­ją nieco wcześniejsze (2007) szwa­j­carskie bada­nia porów­naw­cze różnych niskoemisyjnych metod spala­nia drew­na. Kole­j­na ze szwa­j­cars­kich pub­likacji opisu­je wpływ bard­zo wielu czyn­ników na emis­je zanieczyszczeń ze spala­nia drew­na i również kon­kludu­je, że roz­palanie od góry daje dobre efek­ty.

Emis­je przy roz­pala­niu od góry (oben — szary kolor) i od dołu (unten – czer­wony) wg badań szwa­j­cars­kich podane dla trzech faz pale­nia: roz­pala­nia, nor­mal­nej pra­cy i wygasza­nia. Wykresy po lewej to dane z pię­ciu pomi­arów, po prawej – z poje­dynczego. Autorzy pod­kreśla­ją możli­wą ogrom­ną zmi­en­ność emisji w zależnoś­ci od wiedzy oper­a­to­ra. Gros emisji przy­pa­da na czas roz­pala­nia, gdzie roz­palanie od góry jest wyraźnie lep­sze, stąd meto­da ta wygry­wa pod wzglę­dem całkowitej emisji.

Na pod­staw­ie tych badań pod­ję­to w Szwa­j­carii akcję pro­mocji tech­ni­ki roz­pala­nia od góry – nazwanej tam po pros­tu praw­idłową metodą pale­nia! – Fair Feuern. Jest to akc­ja na poziomie rządów tamte­jszych kra­jów związkowych przy współpra­cy pro­du­cen­tów drew­na i kominków, zdunów, kominiarzy i orga­ni­za­cji społecznych takich jak LuftAus z Win­terthur – to jak­by “alarm smogowy”, ale taki prawdzi­wy, bo zaj­mu­je się wszelki­mi przy­czy­na­mi smogu: uczy jak poprawnie pal­ić drewnem, jak rozum­nie korzys­tać z różnych środ­ków trans­portu w mieś­cie, infor­mu­je o złej jakoś­ci powi­etrza także latem…

Porównanie emisji pyłów przy spalaniu drewna od dołu (lewo) i od góry (prawo).

Porów­nanie emisji pyłów przy spala­niu drew­na od dołu (lewo) i od góry (pra­wo). Źródło: pod­sumowanie szwa­j­cars­kich badań, 2008, str. 28

Porównanie emisji

Porów­nanie emisji pyłów kole­jno w piecu na drewno, piecu kaflowym i kominku przy pale­niu od dołu (pomarańc­zowe słup­ki) oraz przy pale­niu od góry (szare słup­ki). Źródło: bada­nia szwa­j­carskie z 2008 roku.

Norwegia

Nor­wes­ki insty­tut SINTEF pro­mu­je roz­palanie od góry od 2010 roku a w jed­nej ze swych pub­likacji poda­je, że meto­da ta obniża emisję pyłów dwukrot­nie w małych piecach oraz nawet sześ­ciokrot­nie w przy­pad­ku dużych pieców na drewno i pieców kaflowych. O roz­pala­niu od góry i aproba­cie dla tej metody ze strony SIN­TEF-u wspom­i­na też autor książ­ki “Porąb i spal”.

Mongolia

Na dokład­kę doku­men­tac­ja z badań mon­gol­skiego pieca węglowego, w którym zas­tosowana meto­da spala­nia End-Lit Cross-Draft (ELCD) (wari­ant wspom­ni­anego niżej pale­nia kroczącego) poskutkowała spad­kiem emisji pyłów PM2.5 o 83%. Nie jest to klasy­czne roz­palanie od góry, ale przykład ten pokazu­je, że da się spalać węgiel dużo czyś­ciej w pozornie prostych acz prze­myślanych urządzeni­ach.

Badania polskie

Mamy posuchę jeśli chodzi o bada­nia efek­tów roz­pala­nia od góry dla typowych pol­s­kich kotłów i paliw. Nato­mi­ast na zlece­nie takowych nas nie stać i nie znaleźliśmy dotąd możli­woś­ci pozyska­nia fun­duszy na ten cel (co nie znaczy, że takich możli­woś­ci nie ma, ale my po pros­tu jesteśmy leszcza­mi nieobez­nany­mi w takiej dzi­ałal­noś­ci).

Dane z artykułu dra Zawistowskiego

W zasadzie jedyne szczątkowe infor­ma­c­je o emis­jach dla różnych kotłów i metod pale­nia przy­tacza dr inż. Jacek Zaw­is­tows­ki w swoim artykule z 2008 roku. Są to tylko licz­by będące ilus­tracją do tek­stu, bez detali badań, które były­by bard­zo przy­datne. Poniżej dla jas­noś­ci dane z artykułu zostały prz­erysowane w formie wykresów.

porownanie-emisji-spalanie-przeciwpradowe-wspolpradowe

Porów­nanie emisji z kotła roz­palanego od dołu i od góry z artykułu dr. inż. Jac­ka Zaw­is­towskiego

Z powyższych wykresów intere­su­ją nas głównie kolum­ny: pier­wsza, trze­cia i czwarta. Brak tu nieste­ty porów­na­nia takiego samego kotła i pali­wa dla dwóch różnych metod pale­nia, ale jest porów­nanie spala­nia węgla orzecha od dołu i miału – od góry. Taki układ powinien fawory­zować roz­palanie od dołu, wszak orzech to węgiel lep­szej jakoś­ci.

A jed­nak kocioł miałowy roz­palany od góry (kolum­na czwarta) emi­tu­je 65% mniej pyłu i 90% mniej ben­zo-a-pirenu niż kocioł roz­palony od dołu na lep­szym węglu (kolum­na pier­wsza). Podob­ne wyni­ki osią­ga kocioł dol­nego spala­nia zasi­lany węglem orzechem, który również spala pali­wo współprą­dowo, czyli w sposób praw­idłowy – tak samo jak kocioł górnego spala­nia roz­palony od góry, choć powinien być w stanie robić to lep­iej.

Jakąkol­wiek wiary­god­ność tych liczb opier­amy na fak­cie, że dr Zaw­is­tows­ki w momen­cie pub­likacji w/w artykułu był pra­cown­ikiem Insty­tu­tu Chemicznej Prz­erób­ki Węgla w Zabrzu – i to nie byle jakim, bowiem przez lata sze­fował tamte­jsze­mu lab­o­ra­to­ri­um bada­jące­mu kotły, jego pod­pisy wid­nieją na cer­ty­fikat­ach wydawanych swego cza­su przez Insty­tut. Wnosimy więc, że są to dane przy­toc­zone na pod­staw­ie badań przeprowad­zonych w Insty­tu­cie.

Wskaźniki emisji z różnych urządzeń grzewczych

Insty­tut Chemicznej Prz­erób­ki Węgla w Zabrzu wypuś­cił raport zestaw­ia­ją­cy wskaźni­ki emisji z urządzeń grzew­czych różnych rodza­jów. Nie ma tam bezpośred­niego porów­na­nia takiego samego rodza­ju kotła roz­palanego od dołu i od góry. Ale jest kocioł zasy­powy roz­palany od dołu (z dmuchawą i bez, na grubym węglu, flocie i drewnie) oraz kocioł miałowy (roz­palany od góry).

Powin­no dawać do myśle­nia, że kocioł z nad­muchem spala­ją­cy miał współprą­dowo (od góry) emi­tu­je o połowę mniej pyłów i DWADZIEŚCIA RAZY MNIEJ ben­zo-a-pirenu niż podob­ny kocioł spala­ją­cy gru­by (lep­szy!) węgiel, tyle że od dołu.

Badania na zlecenie Krakowskiego Alarmu Smogowego

Insty­tut Chemicznej Prz­erób­ki Węgla na zlece­nie Krakowskiego Alar­mu Smogowego, za pieniądze z małopol­skiego pro­gra­mu LIFEwykon­ał bada­nia porównu­jące emis­je przy pale­niu od dołu i od góry w kilku różnych urządzeni­ach grzew­czych. Bada­nia mają dowodz­ić, jako­by pale­nie od góry było nieprzewidy­walne: cza­sem może obniży emisję, ale prze­ważnie nic nie poprawi lub nawet ją pod­wyższy. A przy tym jest pas­mem zagrożeń dla zdrowia i życia, bólów, trudów i prob­lemów.

Pełne spra­woz­danie z badań nie zostało pub­licznie udostęp­nione. Znamy tylko lit­er­ack­ie opisy:

Porównu­jąc wnios­ki z wynika­mi pozostałych przy­toc­zonych tutaj badań oraz biorąc pod uwagę znany od lat jed­noz­nacznie negaty­wny sto­sunek do czyst­szego pale­nia zarówno ICh­PW jak i KAS (np. artykuł z 2016 roku), mam daleko idące wąt­pli­woś­ci co do naukowej rzetel­noś­ci przed­staw­ienia prob­le­mu.
Te bada­nia oraz wybiór­cze i kreaty­wne przed­staw­ian­ie ich wyników mają na celu zniechę­cić ludzi a szczegól­nie insty­tuc­je, które by ewen­tu­al­nie mogły chcieć szerzyć wiedzę o poprawnym pale­niu. Masz pieniądze i auto­ry­tet – usta­lasz nar­rację, jaką chcesz. A my w garażu może­my sobie mieć rację lub nie – gło­su i tak nie mamy.

Oczy­wiś­cie ist­nieje ryzyko, że jestem oszołomem, który się uczepił idée fixe, a kiedy fachow­cy chcą go sprowadz­ić na ziemię, to wierz­ga. Na szczęś­cie każdy może to zwery­fikować kry­ty­cznym rozumem, czy­ta­jąc ze zrozu­mie­niem wspom­ni­ane powyżej artykuły, w których:

  • nie ma słowa o pozy­ty­wnych (choć­by dom­nie­manych) efek­tach, na jakie powołu­ją się oso­by palące od góry (szczegól­nie znaczny spadek zuży­cia opału),
  • staw­iane są absurdalne oczeki­wa­nia wzglę­dem efek­tów stosowa­nia tej metody, by – po wykaza­niu, że ona ich nie speł­nia – zane­gować całkowicie sens jej stosowa­nia,
  • przyp­isu­je się pale­niu od góry zagroże­nia, które w kotłowni mogą wys­tąpić, ale na skutek błędów kon­struk­cyjnych lub zanied­bań w utrzy­ma­niu insta­lacji grzew­czej / komi­nowej, lub są w nat­u­ral­ny sposób przyp­isane do filo­zofii pra­cy kotłów zasy­powych (ryzyko “wybuchów” gazów w palenisku). Co więcej nie wyni­ka to z badań, ale jest powtórze­niem opinii, jakie były rozpowszech­ni­ane na dłu­go przed bada­ni­a­mi.

180-stop­niowa różni­ca w wynikach badań między insty­tu­ta­mi zagraniczny­mi a naszym wyni­ka z pode­jś­cia: za granicą szuka­ją sposobu, by ludzie mogli czyś­ciej pal­ić. U nas szu­ka się powodu, by spraw­ie ukrę­cić główkę, ponieważ alarmy smogowe widzą w czyst­szym pale­niu nie szan­sę na czyst­sze powi­etrze, lecz zagroże­nie mogące wstrzy­mać to, co oni uzna­ją za “prawdzi­wą” walkę ze smo­giem czyli wymi­anę kotłów na nowoczesne i ter­mo­mod­ern­iza­cję budynków. Tak, z pewnoś­cią ludzie zostaną przy starych kotłach i nie będą remon­tować budynków, tylko dlat­ego, że nauczą się poprawnie pal­ić, a nie przez brak pieniędzy na duże inwest­y­c­je…

Zagraniczne insty­tu­ty doskonale wiedzą, że efek­ty czyst­szego pale­nia nie są gwaran­towane i ogrom­nie zależą od umiejęt­noś­ci palacza, a mimo to zale­ca­ją pal­ić najlepiej jak kto potrafi, bo zawsze to lep­sze niż kopce­nie. Nasz Insty­tut, który zgod­nie ze swoim statutem ma dzi­ałać na rzecz bez­pieczeńst­wa ener­gety­cznego i ochrony zdrowia Polaków – utr­wala kopce­nie, nie tylko nie przekazu­jąc ludziom wiedzy o poprawnym pale­niu, ale przy­czy­ni­a­jąc się wydat­nie do odstrasza­nia ich od tego. Co my na to może­my poradz­ić? Nic.

 

Gdzie są nasze badania?

Od kilku lat – niemalże od początku ist­nienia por­talu – poszuki­wałem sposobów, by zle­cić prze­badanie efek­tów roz­pala­nia od góry w pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um. Nic z tego nie wyszło i raczej już nie wyjdzie. Chy­ba, że odezwie się sze­jk arab­s­ki, bo w kra­ju niko­mu to nie jest potrzeb­ne.

O jakie kwoty chodzi? Początkowo myślałem, że wystar­cza­jące było­by zlece­nie badań na wzór ates­ta­cyjnych, czyli jeden nowy kocioł roz­palony raz tak, a raz tak. To był­by koszt “tylko” w grani­cach 15–20 tys. zł. Ter­az, w świ­etle badań zle­conych przez Krakows­ki Alarm Smogowy, było­by to dalece za mało. Dla maksy­mal­nie pełnego obrazu było­by potrzeb­ne prze­badanie plus minus kilku­nas­tu różnych kotłów najlepiej w miejs­cu i warunk­ach ich codzi­en­nej pra­cy. Bez ~50 tys. zł nie ma co do tem­atu pod­chodz­ić. I nie, żadne uczel­nie nie zro­bią tego dużo taniej niż komer­cyjne lab­o­ra­to­ria, bo fachow­cy z porząd­nym sprzętem nie pracu­ją za psi grosz.

  • Próbowal­iśmy uzbier­ać przy­na­jm­niej część fun­duszy wśród ludzi. Chwała wszys­tkim, co dorzu­cili się do zbiór­ki – nieste­ty uzyskana kwo­ta jest dale­ka od potrzeb.
  • Próbowal­iśmy znaleźć jakieś “dotac­je” bo prze­cież każdy laik powie: “to proste, weź­cie dotac­je”. NIE MA. Chcesz ład­ować ludziom łopatą do głów, że smog jest i jest tak bard­zo zły? Proszę bard­zo, tu jest gar­niec ze złotem na te cele. Chcesz udowod­nić, że jest prosty sposób, by smogu było mniej? Sor­ry, ten cel się nie daje zaszu­flad­kować.
  • Próbowal­iśmy poprosić o wspar­cie różnych pro­du­cen­tów kotłów. Odpowiedzial­ność społecz­na tej branży jest gdzieś w mule poniżej dna. Wzięli hajs za kopcące pudła a ter­az nic ich nie obchodzi.
  • Próbowal­iśmy poprosić o wspar­cie kopal­nie. Biedakom brakowało wtedy do pier­wszego.
  • Próbowal­iśmy poprosić o wspar­cie sprzedaw­ców węgla. Tu zdarza­ły się chę­ci, ale możli­woś­ci nie wystar­czyło.

Świadom jestem, że wszys­tko powyższe to mogą słabe wymów­ki dla mojej nieu­dol­noś­ci. Wytrawny dzi­ałacz społeczny z kon­tak­ta­mi, wiedzą i siłą prze­bi­cia na pewno rozk­lepał­by tem­at w dwa dni. Ja jestem tylko słabo zori­en­towanym szarakiem – nie potrafię.

Co do sen­su jakichkol­wiek badań na obec­ną chwilę… One nigdy nie były potrzeb­ne zwykłym ludziom. W kotłowni liczy się efekt: oszczęd­zone pali­wo, zlik­wid­owane prob­le­my, cieplej w domu. Nato­mi­ast ci, co akty­wnie zwal­cza­ją czyst­sze pale­nie, nie robią tego na pod­staw­ie badań takich czy innych, więc i żadne inne nowe bada­nia ich przed tym nie pow­strzy­ma­ją. Dla nich motywacją jest ide­olo­gia: zwal­cza­ją węgiel za wszelką cenę a bada­nia z Zabrza są tylko jed­ną z broni w ich ręku. Stąd jak najbardziej rzetelne naukowe dowody są zawsze mile widziane, ale nie jest to moim zdaniem coś, za co warto by odd­ać nerkę.