Zaczynamy czysty sezon grzewczy

fot.atoach@flickr.com

fot.atoach@flickr.com

Oto rusza niniejszy porad­nik, usiłu­ją­cy przy­bliżyć ideę czys­tego spala­nia węgla zwykłym ludziom. Pomysł roz­pala­nia pop­u­larnych kotłów górnego spala­nia od góry nie jest nowy, a szer­sze grono zapaleńców zebrał dzię­ki zaan­gażowa­niu Last Rico, twór­cy i guru wątku Eko­nom­iczne spalanie węgla kami­en­nego na forum Mura­to­ra. Wątek ten na przestrzeni już niemal 6 lat rozrósł się jed­nak do kolos­al­nych rozmi­arów 500 stron, przez co nikt już nie jest w stanie wyłow­ić cen­nej wiedzy w nim zawartej. Pon­ad­to sprawa wyma­ga kom­plek­sowego i możli­wie czytel­nego opisa­nia, zwłaszcza dla ludzi nieoswo­jonych z tech­niką grzew­czą, a zmus­zonych do szu­flowa­nia węgla.

Na tej stron­ie pode­j­mu­ję się streszczenia wiedzy, jaką wyniosłem z w/w oraz innych dyskusji na przestrzeni lat i włas­nego doświad­czenia z pale­niem od góry w staruszku Camino ze starą insta­lacją z lat 80. Liczę, że uda mi się zachę­cić posi­adaczy podob­nych starych kotłów, zwłaszcza tych których nie stać na poważną mod­ern­iza­cję kotłowni, do pró­by zmi­any sposobu pale­nia, na czym zyska­ją oni, ale też i my wszyscy — mniej będzie dookoła nas kopcą­cych syfem kom­inów.
Wierzę, że więk­szość tych kopcą­cych kom­inów to nie wynik fanaty­cznego zasm­radza­nia okol­i­cy przez ich właś­ci­cieli z powołaniem do uprzykrza­nia ludziom życia. To raczej kwes­t­ia nieświado­moś­ci, że węglem moż­na ogrze­wać w sposób bardziej cywili­zowany. Któż nor­mal­ny siedzi­ał­by w kotłowni i dokładał po pare szufelek węgla łyka­jąc przy tym dym, gdy­by wiedzi­ał, że może załad­ować raz i mieć spokój na całą dobę, czys­tą kotłown­ię, dach i okolicę domu?

Dokładam wszel­kich starań, aby wiedza tutaj zgro­mad­zona była jak najrzetel­niejsza i wypróbowana, opar­ta na lat­ach dyskusji wśród osób próbu­ją­cych pal­ić od góry w różnych kotłach. Jed­nak jeśli legi­t­y­mu­jesz się wiedzą czy dużym doświad­cze­niem w tem­at­ach które poruszam i stwierdzisz, że mijam się z prawdą, lub moż­na by napisać to lep­iej, lub jest coś, o czym nie napisałem, a powinienem — nie wahaj się ani chwili, zostaw komen­tarz tutaj lub skon­tak­tuj się ze mną na forum.muratordom.pl lub też mailowo, jak wolisz.

Jedna myśl nt. „Zaczynamy czysty sezon grzewczy

  1. yach 48

    najwięk­szą winą obar­czyłbym pro­du­cen­tów kotłów których instrukc­je DTR mil­czą na tem­at pale­nia w kotłach GS.Ponadto,nie poda­je się powierzch­ni wymi­en­ni­ka nie we wszys­t­kich co prawda.Brakuje rzetel­nych rank­ingów , te które są doty­czą wąskiej grupy marek.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.