Zaczynamy czysty sezon grzewczy

fot.atoach@flickr.com

fot.atoach@flickr.com

Oto rusza niniej­szy porad­nik, usi­łu­jący przy­bli­żyć ideę czy­stego spa­la­nia węgla zwy­kłym ludziom. Pomysł roz­pa­la­nia popu­lar­nych kotłów gór­nego spa­la­nia od góry nie jest nowy, a szer­sze grono zapa­leń­ców zebrał dzięki zaan­ga­żo­wa­niu Last Rico, twórcy i guru wątku Eko­no­miczne spa­la­nie węgla kamien­nego na forum Mura­tora. Wątek ten na prze­strzeni już nie­mal 6 lat roz­rósł się jed­nak do kolo­sal­nych roz­mia­rów 500 stron, przez co nikt już nie jest w sta­nie wyło­wić cen­nej wie­dzy w nim zawar­tej. Ponadto sprawa wymaga kom­plek­so­wego i moż­li­wie czy­tel­nego opi­sa­nia, zwłasz­cza dla ludzi nie­oswo­jo­nych z tech­niką grzew­czą, a zmu­szo­nych do szu­flo­wa­nia węgla.

Na tej stro­nie podej­muję się stresz­cze­nia wie­dzy, jaką wynio­słem z w/w oraz innych dys­ku­sji na prze­strzeni lat i wła­snego doświad­cze­nia z pale­niem od góry w sta­ruszku Camino ze starą insta­la­cją z lat 80. Liczę, że uda mi się zachę­cić posia­da­czy podob­nych sta­rych kotłów, zwłasz­cza tych któ­rych nie stać na poważną moder­ni­za­cję kotłowni, do próby zmiany spo­sobu pale­nia, na czym zyskają oni, ale też i my wszy­scy — mniej będzie dookoła nas kop­cą­cych syfem komi­nów.
Wie­rzę, że więk­szość tych kop­cą­cych komi­nów to nie wynik fana­tycz­nego zasmra­dza­nia oko­licy przez ich wła­ści­cieli z powo­ła­niem do uprzy­krza­nia ludziom życia. To raczej kwe­stia nie­świa­do­mo­ści, że węglem można ogrze­wać w spo­sób bar­dziej cywi­li­zo­wany. Któż nor­malny sie­działby w kotłowni i dokła­dał po pare szu­fe­lek węgla łyka­jąc przy tym dym, gdyby wie­dział, że może zała­do­wać raz i mieć spo­kój na całą dobę, czy­stą kotłow­nię, dach i oko­licę domu?

Dokła­dam wszel­kich sta­rań, aby wie­dza tutaj zgro­ma­dzona była jak naj­rze­tel­niej­sza i wypró­bo­wana, oparta na latach dys­ku­sji wśród osób pró­bu­ją­cych palić od góry w róż­nych kotłach. Jed­nak jeśli legi­ty­mu­jesz się wie­dzą czy dużym doświad­cze­niem w tema­tach które poru­szam i stwier­dzisz, że mijam się z prawdą, lub można by napi­sać to lepiej, lub jest coś, o czym nie napi­sa­łem, a powi­nie­nem — nie wahaj się ani chwili, zostaw komen­tarz tutaj lub skon­tak­tuj się ze mną na forum.muratordom.pl lub też mailowo, jak wolisz.

Jedna myśl nt. „Zaczynamy czysty sezon grzewczy

  1. yach 48

    naj­więk­szą winą obar­czył­bym pro­du­cen­tów kotłów któ­rych instruk­cje DTR mil­czą na temat pale­nia w kotłach GS.Ponadto,nie podaje się powierzchni wymien­nika nie we wszyst­kich co prawda.Brakuje rze­tel­nych ran­kin­gów , te które są doty­czą wąskiej grupy marek.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *