Czym i za ile ogrzewać — CieploWlasciwie.pl

Poruszanie się w tem­atyce ogrze­wa­nia domu znów sta­je się prost­sze. Na światło dzi­enne wys­taw­iamy nowe narzędzie, które — mamy nadzieję — pomoże wielu z was jak najlepiej wydać ciężko zaro­bione pieniądze w taki sposób, by następ­na zima (i każ­da kole­j­na) była ciepła i wol­na od prob­lemów typu: a czy będz­ię się pal­ić? a czy star­czy węgla do wios­ny? Zenek, wstań i dosyp bo zamarzniemy do rana.

 

CieploWlasciwie.pl

 

Oto CieploWlasciwie.pl - strona, na której bez spec­jal­isty­cznej wiedzy wykonasz prosty audyt ener­gety­czny budynku w 3 min­u­ty.
Nie brz­mi atrak­cyjnie? Zobacz, do czego ci się to przy­da:

 • poz­nasz przy­bliżone zapotrze­bowanie cieplne budynku dla ogrze­wa­nia — dzię­ki temu, kupu­jąc kocioł węglowy, wybierzesz moc odpowied­nią do potrzeb, a nie dwa razy więk­szą, za radą sprzedaw­cy i sąsi­a­da. Będziesz ogrze­wał eko­nom­icznie i bezprob­le­mowo zami­ast wal­czyć z sadzą, smołą i brać kredyt na kole­jną tonę zmarnowanego opału. Zna­jąc potrzeb­ną ci moc, możesz znaleźć dobry kocioł w naszym rankingu.
 • jeśli podasz aktu­alne zuży­cie opału, dowiesz się jak efek­ty­wnie dzi­ała two­ja insta­lac­ja grzew­cza, a tym samym czy jest sens kupować nowy kocioł, czy też stary sprawu­je się na tyle dobrze, że inwest­y­c­ja się nie opłaci.
 • sprawdzisz, ile kosz­towało­by ogrzanie domu inny­mi źródła­mi ciepła: węglem, miałem, drewnem, gazem czy prą­dem. Nie musisz już ufać w ciem­no opin­iom sąsi­adów, jaki to gaz jest zim­ny, bo prze­cież oni całą zimę grze­ją na +18st.C, a rachunek ich spłuku­je doszczęt­nie. Być może w twoim domu, dobrze zaizolowanym i niewielkim, roczny koszt ogrze­wa­nia gazem będzie tylko kilka­set zło­tych wyższy niż w przy­pad­ku węgla. Czy za taką kwotę nie warto poz­wolić sobie na luk­sus?
 • dowiesz się, którędy twój dom traci najwięcej ciepła — izo­lac­ja dachu czy stropu w piwni­cy to częs­to najskuteczniejszy sposób drasty­cznego obniże­nia kosztów ogrze­wa­nia. Nowy kocioł z elek­tron­iką i miedziane rur­ki to tylko sprawy este­ty­czne — tutaj zaś dowiesz się, jak real­nie wyr­wać zimie z paszczy część twoich pieniędzy.

Pro­jekt jest sto­sunkowo młody i na pewno zdarzą się prob­le­my wieku dziecięcego. Jeśli zauważysz jak­iś prob­lem, coś cię zden­er­wu­je (a może i ucieszy?) — nie wahaj się prze­lać wrażeń w maila.

2 myśli nt. „Czym i za ile ogrzewać — CieploWlasciwie.pl

 1. jan nowak

  Jako użytkown­ik i insta­la­tor kotłów między inny­mi firmy Gal­met infor­mu­ję, że jestem bard­zo zad­owolony ze współpra­cy z tą fimą.
  Jest to Pol­s­ki pro­du­cent i solid­ny part­ner. Zatrud­ni­a­jąc pon­ad 700 osób nie może sobie poz­wolić na złą jakość wyrobów. Posi­a­da również ser­wis fab­ryczny, który dzi­ała na tere­nie całego kra­ju.
  Nieste­ty nie zgadzam się z opini­a­mi na Państ­wa stron­ie na tem­at tej firmy. Szko­da, że nie poda­je­cie Państ­wo swoich nami­arów chęt­nie wymieniłbym poglądy prak­ty­czne a nie mar­ketingowe. Brak kon­tak­tu do oper­a­to­ra strony pozwala sądz­ić, że właś­ci­cielem tej strony jest fir­ma konkuren­cyj­na dla Gal­me­tu sto­su­ją­ca nieucz­ci­we chwyty mar­ketingowe. Ciekawe czy posi­ada­cie zgodę pro­du­cen­ta na wyko­rzysty­wanie jego mate­ri­ałów mar­ketingowych.
  Pozosta­ję z poważaniem.
  Ucz­ci­wy insta­la­tor

  Odpowiedz
  1. admin Autor wpisu

   Kon­takt jest powszech­nie dostęp­ny, tylko trze­ba przewinąć do koń­ca tej strony.

   Na tej stron­ie nie ma ani jed­nej opinii doty­czącej firmy Gal­met czy też jakoś­ci wyko­na­nia jej wyrobów. Jest nato­mi­ast anal­iza kon­strukcji jed­nego z kotłów pod kątem jego przy­dat­noś­ci do eko­nom­icznego spala­nia węgla, która wypa­da dość słabo. A to z kolei wyni­ka nie z jakiejś anty­patii do firmy jako takiej, ale z fak­tu, że ów kocioł należy do gatunku kotłów górno-dol­nych, których zestaw wad jest podob­ny, nieza­leżnie od pro­du­cen­ta.
   Jeśli jest Pan w stanie mery­to­rycznie pod­ważyć wymienione tam wady tego kotła, to zapraszam do dyskusji. Zawsze chęt­nie uznam swój błąd i zamieszczę spros­towanie, o ile będzie to miało rzec­zowe pod­stawy.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.