Czym i za ile ogrzewać — CieploWlasciwie.pl

Poru­sza­nie się w tema­tyce ogrze­wa­nia domu znów staje się prost­sze. Na świa­tło dzienne wysta­wiamy nowe narzę­dzie, które — mamy nadzieję — pomoże wielu z was jak naj­le­piej wydać ciężko zaro­bione pie­nią­dze w taki spo­sób, by następna zima (i każda kolejna) była cie­pła i wolna od pro­ble­mów typu: a czy będzię się palić? a czy star­czy węgla do wio­sny? Zenek, wstań i dosyp bo zamar­z­niemy do rana.

 

CieploWlasciwie.pl

 

Oto CieploWlasciwie.pl - strona, na któ­rej bez spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy wyko­nasz pro­sty audyt ener­ge­tyczny budynku w 3 minuty.
Nie brzmi atrak­cyj­nie? Zobacz, do czego ci się to przyda:

 • poznasz przy­bli­żone zapo­trze­bo­wa­nie cieplne budynku dla ogrze­wa­nia — dzięki temu, kupu­jąc kocioł węglowy, wybie­rzesz moc odpo­wied­nią do potrzeb, a nie dwa razy więk­szą, za radą sprze­dawcy i sąsiada. Będziesz ogrze­wał eko­no­micz­nie i bez­pro­ble­mowo zamiast wal­czyć z sadzą, smołą i brać kre­dyt na kolejną tonę zmar­no­wa­nego opału. Zna­jąc potrzebną ci moc, możesz zna­leźć dobry kocioł w naszym ran­kingu.
 • jeśli podasz aktu­alne zuży­cie opału, dowiesz się jak efek­tyw­nie działa twoja insta­la­cja grzew­cza, a tym samym czy jest sens kupo­wać nowy kocioł, czy też stary spra­wuje się na tyle dobrze, że inwe­sty­cja się nie opłaci.
 • spraw­dzisz, ile kosz­to­wa­łoby ogrza­nie domu innymi źró­dłami cie­pła: węglem, mia­łem, drew­nem, gazem czy prą­dem. Nie musisz już ufać w ciemno opi­niom sąsia­dów, jaki to gaz jest zimny, bo prze­cież oni całą zimę grzeją na +18st.C, a rachu­nek ich spłu­kuje doszczęt­nie. Być może w twoim domu, dobrze zaizo­lo­wa­nym i nie­wiel­kim, roczny koszt ogrze­wa­nia gazem będzie tylko kil­ka­set zło­tych wyż­szy niż w przy­padku węgla. Czy za taką kwotę nie warto pozwo­lić sobie na luksus?
 • dowiesz się, któ­rędy twój dom traci naj­wię­cej cie­pła — izo­la­cja dachu czy stropu w piw­nicy to czę­sto naj­sku­tecz­niej­szy spo­sób dra­stycz­nego obni­że­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Nowy kocioł z elek­tro­niką i mie­dziane rurki to tylko sprawy este­tyczne — tutaj zaś dowiesz się, jak real­nie wyrwać zimie z pasz­czy część two­ich pieniędzy.

Pro­jekt jest sto­sun­kowo młody i na pewno zda­rzą się pro­blemy wieku dzie­cię­cego. Jeśli zauwa­żysz jakiś pro­blem, coś cię zde­ner­wuje (a może i ucie­szy?) — nie wahaj się prze­lać wra­żeń w maila.

2 myśli nt. „Czym i za ile ogrzewać — CieploWlasciwie.pl

 1. jan nowak

  Jako użyt­kow­nik i insta­la­tor kotłów mię­dzy innymi firmy Gal­met infor­muję, że jestem bar­dzo zado­wo­lony ze współ­pracy z tą fimą.
  Jest to Pol­ski pro­du­cent i solidny part­ner. Zatrud­nia­jąc ponad 700 osób nie może sobie pozwo­lić na złą jakość wyro­bów. Posiada rów­nież ser­wis fabryczny, który działa na tere­nie całego kraju.
  Nie­stety nie zga­dzam się z opi­niami na Pań­stwa stro­nie na temat tej firmy. Szkoda, że nie poda­je­cie Pań­stwo swo­ich namia­rów chęt­nie wymie­nił­bym poglądy prak­tyczne a nie mar­ke­tin­gowe. Brak kon­taktu do ope­ra­tora strony pozwala sądzić, że wła­ści­cie­lem tej strony jest firma kon­ku­ren­cyjna dla Gal­metu sto­su­jąca nie­uczciwe chwyty mar­ke­tin­gowe. Cie­kawe czy posia­da­cie zgodę pro­du­centa na wyko­rzy­sty­wa­nie jego mate­ria­łów mar­ke­tin­go­wych.
  Pozo­staję z powa­ża­niem.
  Uczciwy instalator

  Odpowiedz
  1. admin Autor wpisu

   Kon­takt jest powszech­nie dostępny, tylko trzeba prze­wi­nąć do końca tej strony.

   Na tej stro­nie nie ma ani jed­nej opi­nii doty­czą­cej firmy Gal­met czy też jako­ści wyko­na­nia jej wyro­bów. Jest nato­miast ana­liza kon­struk­cji jed­nego z kotłów pod kątem jego przy­dat­no­ści do eko­no­micz­nego spa­la­nia węgla, która wypada dość słabo. A to z kolei wynika nie z jakiejś anty­pa­tii do firmy jako takiej, ale z faktu, że ów kocioł należy do gatunku kotłów górno-dolnych, któ­rych zestaw wad jest podobny, nie­za­leż­nie od pro­du­centa.
   Jeśli jest Pan w sta­nie mery­to­rycz­nie pod­wa­żyć wymie­nione tam wady tego kotła, to zapra­szam do dys­ku­sji. Zawsze chęt­nie uznam swój błąd i zamiesz­czę spro­sto­wa­nie, o ile będzie to miało rze­czowe podstawy.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *