Raz wdepniesz i koniec

Jak już się dowiesz, że twój stary piec może spalać bez dymu, do tego o połowę mniej, to jest spo­ra szansa, że będziesz kom­bi­nował dalej. To wcią­ga.

Po dwóch lat­ach wal­ki z kotłem w końcu udało mi się opanować do koń­ca mojego smo­ka o mocy 23KW z pomocą kole­gi Szponiego. Kocioł to wyrób garażowy z Plesze­wa z pio­nowy­mi wymi­en­nika­mi, oczy­wiś­cie zaopa­tr­zony był w dmuchawę i sterown­ik. Po 3 miesią­cach pale­nia zauważyłem, że tu coś nie gra. Żeby kocioł tyle pal­ił i był tak zawalony smołą…

Zacząłem szukać w necie odpowiedzi i znalazłem “eko­nom­iczne spalanie węgla kami­en­nego”. Po przeczy­ta­niu tek­stu zacząłem zmieni­ać, kom­bi­nować i jakoś udało się ura­tować komin oraz ściany w nowowybu­dowanym domu (były już wyk­wity) — tak lało się po kominie i ścian­ie, a dymu co nie miara. A to wszys­tko dzię­ki Last Rico. Oto zmi­any jakie wykon­ałem:

 • zmniejsze­nie komory zasy­powej z 40x40 na 30x20,
 • odlanie czap­ki betonowej na komin — ter­az jest ujś­cie 15x15, a było 27x24 (majster powiedzi­ał, że w takim to będzie się pal­ić lux),
 • zami­ana dmuchawy na miarkown­ik,
 • doro­bi­e­nie klapy do podawa­nia powi­etrza,
 • doro­bi­e­nie KPW w drzwiczkach zasy­powych

Przez 1,5 roku pal­iłem w tak zmienionym kotle, ale to wciąż nie było tak jak powin­no. Nie mogłem pozbyć się dopal­ić całego dymu aż do ter­az. Które­goś dnia napisałem na PW do kole­gi Szponiego i opisałem mu swo­je prob­le­my. Pogadal­iśmy i zaczęła się zabawa w ślusarza.
Zapro­ponował obłoże­nie szamotem, mam go w kotle około 15 całych cegieł i około 16 połówek. KPW zmieniona, z drzwi wyrzu­cona a zamon­towana z boku kotła w wyczystce z rury 1,1/4 cala dalej idzie do wymi­en­ni­ka w górę i kolanka­mi wycelowana w sam środek zasy­pu (Szponi pro­ponował mi to rozwiązanie 2 lata temu a ja idio­ta nie posłuchałem nieste­ty — tyle kasy poszło w atmos­ferę).

Najważniejsza rzeczą jaką wykon­ałem dzię­ki namowom Szponiego było doro­bi­e­nie krzyża [rozwiązanie na wzór litewskiego kotła Strop­u­va]. Ten krzyż z naw­ier­cony­mi dzi­u­ra­mi to tak jak­by przedłuże­nie KPW, który opuszcza się wraz ze spala­ja­cym zasypem. Jest dopa­sowany do rur­ki KPW i dzi­ała jak teleskop.

Po tych zab­ie­gach dymu w kominie nie ma ale za to zosta­je kasy w kieszeni. Obec­nie spalam 10kg węgla na 24h (nie wygaszam). Wcześniej też spalałem 10kg ale w 10h :). Czys­ta oszczęd­ność Panowie i Panie [jeśli jakieś są ;)]. Pole­cam takie rozwiązanie i dzięku­je koledze Szponiemu za czas poświę­cony moje­mu prob­le­mowi.

palacz66

I jeszcze dwa filmi­ki:

12 myśli nt. „Raz wdepniesz i koniec

 1. grabpa58

  Witam.
  Jestem pod wraże­niem, osiąg­niętego sukce­su przez kol. palacz66 i szcz­erze grat­u­lu­ję.
  Nie wiem jaką kol. powierzch­nię ogrze­wa i jak docieplony jest dom(być może tzw. ter­mos).
  Ale 10kg węgla/24h toż to mis­tr­zost­wo wszechświa­ta.
  Przeglą­dam różne fora na ten tem­at i z tego co udało mi się dowiedzieć, to tak spek­taku­larnych wyników nie osiągnął nikt nawet najwięk­si spec­jal­iś­ci w ustaw­ia­n­iu i pale­niu w kotłach z poda­jnikiem nawet w cieple­jsze dni niż teraz,a cóż dopiero w zasy­powym. Poz­draw­iam ciepło.

  Odpowiedz
  1. Juzef Autor wpisu

   Cóż, w kon­wencjon­al­nym kotle zasy­powym a nawet poda­jnikowym taki wynik był­by pode­jrzany. Ale to rozwiązanie naśladu­je kocioł Strop­u­va, który rzeczy­wiś­cie ma tak sze­rok­ie możli­woś­ci mod­u­lacji mocy, więc nie skreślałbym z automatu tego wyniku jako niewiary­god­ny. Spróbu­ję uzyskać więcej detali odnośnie budynku i warunk­ów pogodowych, kiedy taki wynik był osiąg­nię­ty.

   Odpowiedz
 2. szponi

  Kolego grabpa58
  Na mnie ten wynik tez nie robi jakoś spec­jal­nego wraże­nia, chy­ba dlat­ego, że też tyle spalam. Ja mam mieszkanie 47m2 i 3 m wys. w starej nieo­cieplonej kamieni­cy. Palę ruskiem w dwóch zasy­pach po 5–6kg w zależnosci od warunk­ów na zewnątrz (chałup­ka wygrzana, woda w insta­lacji prak­ty­cznie nie styg­nie). Mnie oso­biś­cie nie uda­je się (i cześ­ciowo już nie chce) , aż tak dobrze dopal­ić gazów jak palacz66, a wynik 0,5–0,6kg/h jest jak najbardziej do przyję­cia finan­sowo 🙂

  Poz­draw­iam
  szponi

  Odpowiedz
  1. palacz66

   Witam.
   Te wyni­ki to tylko i wyłącznie dzię­ki koledze Szponi-emu. Wynik będzie jeszcze lepszy,okazało się, że mój koci­olek ma pod popiel­nikiem dzi­ur­ki a może dzi­ury.
   Do kole­gi grab­pa 58
   Odpisze na Two­je pyta­nia wiec­zorkiem ale uwierz, że to wszys­tko praw­da:-).
   Dzię­ki SZPONI jeszcze raz:-)

   Odpowiedz
  2. Tomaszek

   Szponi, może mógłbyś doradz­ić z doświad­czenia jaką moc pieca dobrać dla mieszka­nia w nieo­cieplonej kamieni­cy o metrażu 62m2 — kocioł DS 8 czy 11kW? wysokość 3,1m, bojler 80–100l. Pro­gram SDG PURMO po wprowadze­niu danych poda­je 6,7kW (wyma­gana moc grzew­cza grze­jników), strona ciepłowłaś­ci­we pokazu­je ~5kW a wszyscy insta­la­torzy 10–11kW. Co tu zro­bić?

   Odpowiedz
 3. palacz66

  Przepraszam , że dopiero odpisu­je.
  Nowy domek ok 160m2 z pod­daszem ale ono nie ogrze­wane na pod­daszu na wel­bunku rozłożona weł­na 15cm dom z pus­ta­ka na nim sty­ropi­an 15cm posadz­ka również 15cm. Na dole ok 120m2 ogrze­wane ok 85m2.
  Poz­draw­iam

  Odpowiedz
 4. szponi

  Tomaszek

  Ja mam bard­zo podob­ne mieszkanko do Two­jego, metraż mniejszy, bo 47m2, ale zapotrze­bowanie praw­ie iden­ty­czne jak Two­je. Co tu zro­bić? Po pier­wsze — nie słuchać insta­la­torów, oni w Twoim kotle pal­ić nie będą i to nie oni będą się z nim męczyć jak będzie przewymi­arowany. Po drugie — jes­li czas Cię nie goni, a życie nie zmusza, to poczekać trochę, aż wydłu­biemy z Juze­fem dol­ni­a­ka małej mocy (głównie na potrze­by mojego mieszka­nia). W tej chwili jest on na etapie prac kon­cep­cyjnych. Jak będziemy pewni pro­ponowanych rozwiązań zna­j­da sie one na stron­ie. Jeśli nie możesz czekać, to poradzę Ci na priv­ie: szponi@interia.pl

  Odpowiedz
 5. dar12ek

  W jakim jakim cza­sie spala się te 10 kg czy przez 24h . Jeżeli te 10 kg węgla pali się 24h to powiem że
  jest to mis­tr­zows­ki wynik.

  Odpowiedz
  1. Juzef Autor wpisu

   Było napisane, że 10kg/24h. To nie powin­no dzi­wić, sko­ro mowa o nowym, dobrze ocieplonym domu, w którym dodatkowo pomieszczenia ogrze­wane są izolowane przez część nieogrze­waną. To ci, którzy w takich domach spala­ją 24kg/10h mają prob­lem.

   Odpowiedz
 6. Mario1969/1

  Żar­li­wie Poz­draw­iam Wszys­t­kich
  Głównie twór­cę Juze­fa
  dzię­ki Niemu i Koledze LR grze­ję lokum nawet do 4 zł dzi­en­nie z tem­per­at­u­ra­mi na którzy mówią za ciepło, ale ja lubię tak.
  Grat­u­lac­je dla Palacza 66
  nie dużo mi do Ciebie braku­je. Paląc cią­gle wypal­iłbym 9,4 kg moc­nego węgla na dobę (lecz tak się nie da bo musi­ałbym mieć otwarte okna) ale w mniejszym lokum. Ogrze­wam 60m2 (nie liczę piwni­cy gdzie tem­per­atu­ra to 16–19 (ty 85) w domku 2/2 z 3 stron nieo­cieplonego mieszka­nia ‚na górze ciepło-lubi sąsiedzi, z boku pus­tostan, pod lochy z kotłem przy obec­nych tem­per­at­u­rach 3 w nocy 8 w dzień zasyp do 5kg pali się pon­ad 12h (ostat­nie szamo­towe wari­ac­je nie zmieś­ci się więcej niż 6kg wsadu ) w domu po 12 następ­nych godz­i­nach tem­per­atu­ra jeszcze 20–24. Wcześniej też nie było źle do 8,5 kg pal­iło się 15–17 przy tem­per­at­u­rach zewnętrznych 0 ‚-4. A w chałupie sauna po zakończe­niu pale­nia 24–28 . Nie zdarzyło się abym zapal­ił 2 razy w jed­nej dobie.
  Poz­draw­iam i gorą­ca Życzą

  Odpowiedz
 7. gs

  Grat­u­lac­je
  Mam pytanie w spraw­ie tego krzyża mianowicie jak dokład­nie coś takiego wykon­ać ? czy na teleskopie też masz powier­cone otwory ? czy tylko na samym krzyżu ? jaka śred­ni­ca i jakie odstępy miedzy otwora­mi ?
  Rozu­miem że powi­etrze główne dajesz pod ruszt a wtórne idzie przez teleskop do krzyża
  Bard­zo będę wdz­ięczny za odpowiedż
  Poz­draw­iam.

  Odpowiedz
  1. Juzef Autor wpisu

   Przekazu­jąc słowa Szponiego, który to wymyślił: “tam jakichś spec­jal­nych kom­plka­cji nie było z tym krzyżem, PG z dołu, PW przez krzyż teleskopowy, kil­ka otworków fi 10 z jed­nej strony wier­cone tak zeby wirowac powi­etrzem i tyle”

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.