Dobór grzejników i sugestie inwestycji na CiepłoWłaściwie.pl

Na CiepłoWłaściwie.pl pojaw­iło się parę niedużych lecz przy­dat­nych zmi­an: dobór mocy grze­jników oraz pod­powiedzi najbardziej opła­cal­nych inwest­y­cji w ocieple­nie.

A sko­ro jesteśmy przy grze­jnikach, to jest też świeży artykuł w tym tema­cie: Insta­lac­ja grzew­cza — jak to się robi, który ma na celu wyjaśnić, jak właś­ci­wie pogodz­ić rodzaj pali­wa, rodzaj kotła, para­me­try pra­cy insta­lacji i moce grze­jników, by efekt był opty­mal­ny dla zdrowia psy­chicznego, cielesnego i finan­sowego domown­ików.

Dobór grzejników

Dobór mocy grze­jników do konkret­nych pomieszczeń jest nat­u­ral­nym przedłuże­niem bilan­su cieplnego całego budynku. Sko­ro mamy już dość dokładne infor­ma­c­je o kon­strukcji domu, to wystar­czy parę dodatkowych pytań o poszczególne pomieszczenia i moż­na ze sporą dokład­noś­cią wyliczyć moc grze­jni­ka dla tego konkret­nego poko­ju. Na pewno to lep­sze wyjś­cie niż kup­no grze­jni­ka “na metry” lub w ciem­no.

Wyz­nacze­nie mocy grze­jni­ka wyma­ga zna­jo­moś­ci jeszcze kilku para­metrów więcej niż wylicze­nie mocy kotła, dlat­ego liczne artykuły na ten tem­at zwyk­le kończą się na poda­niu możli­wego zakre­su współczyn­ników zapotrze­bowa­nia na ciepło — od 30W/m2 dla domu pasy­wnego do 150W/m2 dla poniemieck­iej stodoły bez wrót — oraz wylicze­niu czyn­ników wpły­wa­ją­cych na moc grze­jni­ka potrzeb­ną w danym poko­ju.

Zwykły człowiek nie dosta­je konkre­tu, więc albo podliczy moc grze­jni­ka według tego jak mu się wyda­je, jaką pozy­cję na skali dom pasy­wny-stodoła zaj­mu­je jego budynek, albo zau­fa sprzedaw­cy grze­jników. Sprzedaw­ca z kolei, jeśli będzie miał na celu dobro klien­ta i rzetel­ną pomoc, to przed zapro­ponowaniem konkret­nej mocy grze­jni­ka, zapy­ta przy­na­jm­niej o takie rzeczy jak: rodzaj pali­wa i kotła, wiek i stan docieple­nia budynku, metraż i rodzaj pomieszczenia, licz­ba ścian zewnętrznych, okien i drzwi.

Nato­mi­ast niefa­chowy sprzedaw­ca zapy­ta tylko o metraż albo bez pyta­nia będzie miał propozy­cję (w domyśle: ta sztu­ka mu dłu­go nie schodzi).

Narzędzie do doboru mocy grze­jników moż­na znaleźć na stron­ie z wynikiem bilan­su cieplnego budynku, w zakład­ce “Dobór grze­jników”.

Nowa zakładka "Dobór mocy grzejników"

Nowa zakład­ka “Dobór grze­jników”

Widoczny zaraz po wejś­ciu for­mu­la­rz jest już wstęp­nie wypełniony zgod­nie z podany­mi wcześniej infor­ma­c­ja­mi o budynku. Zmi­ana które­gokol­wiek z para­metrów daje od razu przelicze­nie potrzeb­nej mocy grze­jni­ka.

Narzędzie do obliczania mocy grzejnika dla wybranego pomieszczenia

Narzędzie do oblicza­nia mocy grze­jni­ka dla wybranego pomieszczenia

Narzędzie bierze pod uwagę podob­ny zakres infor­ma­cji o budynku co np. pro­gram Pur­mo Szy­b­ki Dobór Grze­jników (SDG), jed­nak ma w zamierze­niu być duu­użo prost­sze, bez inżynier­skiego żar­gonu i koniecznoś­ci wkuwa­nia choć­by pod­staw fachowej wiedzy. Dla porów­na­nia tutaj jest instrukc­ja do Pur­mo SDG, gdzie aż roi się od Tz, Qpr i gołych współczyn­ników przenika­nia ciepła. Tutaj niczego z tych rzeczy nie zobaczysz, a uzyskanie wyniku zajmie może min­utę.

Pro­gram Pur­mo ofer­u­je za to dokład­niejszy dobór konkret­nego rodza­ju i mod­elu grze­jni­ka (od jed­nego pro­du­cen­ta) wraz z jego usy­tuowaniem w pomieszcze­niu. Narzędzie na CiepłoWłaściwie.pl poprzes­ta­je póki co na wskaza­niu potrzeb­nej mocy grze­jni­ka. Usy­tuowanie w pomieszcze­niu, rodzaj źródła ciepła, czyli para­me­try insta­lacji, oraz rodzaj grze­jni­ka (ści­en­ny, podłogówka…) są w planach.

Co najpierw ocieplić?

Drugą potenc­jal­nie przy­dat­ną nowoś­cią na CiepłoWłaściwie.pl są pod­powiedzi najbardziej opła­cal­nych inwest­y­cji w ocieple­nie domu.

Jak żyć?

Jak żyć?

U dołu strony z wynikiem obliczeń, w sekcji “W co zain­west­ować, by taniej ogrze­wać?”, zna­j­du­ją się propozy­c­je inwest­y­cji w ocieple­nie ścian, dachu czy podło­gi, wymi­anę okien lub drzwi, wraz z pro­cen­towym spad­kiem kosztów ogrze­wa­nia po wyko­na­niu danej inwest­y­cji. Są tam wymienione przy­pad­ki realne do wyko­na­nia dla danego domu, które dadzą min. paro­pro­cen­towy spadek kosztów ogrze­wa­nia. Jeśli dom jest już dobrze ocieplony i za sen­sowne pieniądze nic się nie ulep­szy — to też się o tym dowiesz.

Daje to możli­wość racjon­al­nego zagospo­darowa­nia pieniędzy, tak by uzyskać najlep­szy efekt najniższym kosztem. Jeśli np. ocieple­nie stropu nad piwnicą i wyłoże­nie podło­gi na pod­daszu wełną da podob­ny spadek kosztów ogrze­wa­nia co pełne ocieple­nie ścian zewnętrznych, to po co od razu przepła­cać?

Uwagi mile widziane

Jeśli zauważysz, że coś dzi­ała nie tak jak powin­no — pisz tutaj w komen­tarzach lub inny­mi droga­mi. Jeśli masz pomysł, żeby dzi­ałało lep­iej — też nie wahaj się pisać. Zawsze to miło wiedzieć, że ktoś tego uży­wa, tym bardziej gdy nie jest do koń­ca zad­owolony, bo będzie okaz­ja coś ulep­szyć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.