Dobór grzejników i sugestie inwestycji na CiepłoWłaściwie.pl

Na CiepłoWłaściwie.pl poja­wiło się parę nie­du­żych lecz przy­dat­nych zmian: dobór mocy grzej­ni­ków oraz pod­po­wie­dzi naj­bar­dziej opła­cal­nych inwe­sty­cji w ocieplenie.

A skoro jeste­śmy przy grzej­ni­kach, to jest też świeży arty­kuł w tym tema­cie: Insta­la­cja grzew­cza — jak to się robi, który ma na celu wyja­śnić, jak wła­ści­wie pogo­dzić rodzaj paliwa, rodzaj kotła, para­me­try pracy insta­la­cji i moce grzej­ni­ków, by efekt był opty­malny dla zdro­wia psy­chicz­nego, cie­le­snego i finan­so­wego domowników.

Dobór grzej­ni­ków

Dobór mocy grzej­ni­ków do kon­kret­nych pomiesz­czeń jest natu­ral­nym prze­dłu­że­niem bilansu ciepl­nego całego budynku. Skoro mamy już dość dokładne infor­ma­cje o kon­struk­cji domu, to wystar­czy parę dodat­ko­wych pytań o poszcze­gólne pomiesz­cze­nia i można ze sporą dokład­no­ścią wyli­czyć moc grzej­nika dla tego kon­kret­nego pokoju. Na pewno to lep­sze wyj­ście niż kupno grzej­nika “na metry” lub w ciemno.

Wyzna­cze­nie mocy grzej­nika wymaga zna­jo­mo­ści jesz­cze kilku para­me­trów wię­cej niż wyli­cze­nie mocy kotła, dla­tego liczne arty­kuły na ten temat zwy­kle koń­czą się na poda­niu moż­li­wego zakresu współ­czyn­ni­ków zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło — od 30W/m2 dla domu pasyw­nego do 150W/m2 dla ponie­miec­kiej sto­doły bez wrót — oraz wyli­cze­niu czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na moc grzej­nika potrzebną w danym pokoju.

Zwy­kły czło­wiek nie dostaje kon­kretu, więc albo pod­li­czy moc grzej­nika według tego jak mu się wydaje, jaką pozy­cję na skali dom pasywny-stodoła zaj­muje jego budy­nek, albo zaufa sprze­dawcy grzej­ni­ków. Sprze­dawca z kolei, jeśli będzie miał na celu dobro klienta i rze­telną pomoc, to przed zapro­po­no­wa­niem kon­kret­nej mocy grzej­nika, zapyta przy­naj­mniej o takie rze­czy jak: rodzaj paliwa i kotła, wiek i stan docie­ple­nia budynku, metraż i rodzaj pomiesz­cze­nia, liczba ścian zewnętrz­nych, okien i drzwi.

Nato­miast nie­fa­chowy sprze­dawca zapyta tylko o metraż albo bez pyta­nia będzie miał pro­po­zy­cję (w domy­śle: ta sztuka mu długo nie schodzi).

Narzę­dzie do doboru mocy grzej­ni­ków można zna­leźć na stro­nie z wyni­kiem bilansu ciepl­nego budynku, w zakładce “Dobór grzej­ni­ków”.

Nowa zakładka "Dobór mocy grzejników"

Nowa zakładka “Dobór grzejników”

Widoczny zaraz po wej­ściu for­mu­larz jest już wstęp­nie wypeł­niony zgod­nie z poda­nymi wcze­śniej infor­ma­cjami o budynku. Zmiana któ­re­go­kol­wiek z para­me­trów daje od razu prze­li­cze­nie potrzeb­nej mocy grzejnika.

Narzędzie do obliczania mocy grzejnika dla wybranego pomieszczenia

Narzę­dzie do obli­cza­nia mocy grzej­nika dla wybra­nego pomieszczenia

Narzę­dzie bie­rze pod uwagę podobny zakres infor­ma­cji o budynku co np. pro­gram Purmo Szybki Dobór Grzej­ni­ków (SDG), jed­nak ma w zamie­rze­niu być duuużo prost­sze, bez inży­nier­skiego żar­gonu i koniecz­no­ści wku­wa­nia choćby pod­staw facho­wej wie­dzy. Dla porów­na­nia tutaj jest instruk­cja do Purmo SDG, gdzie aż roi się od Tz, Qpr i gołych współ­czyn­ni­ków prze­ni­ka­nia cie­pła. Tutaj niczego z tych rze­czy nie zoba­czysz, a uzy­ska­nie wyniku zaj­mie może minutę.

Pro­gram Purmo ofe­ruje za to dokład­niej­szy dobór kon­kret­nego rodzaju i modelu grzej­nika (od jed­nego pro­du­centa) wraz z jego usy­tu­owa­niem w pomiesz­cze­niu. Narzę­dzie na CiepłoWłaściwie.pl poprze­staje póki co na wska­za­niu potrzeb­nej mocy grzej­nika. Usy­tu­owa­nie w pomiesz­cze­niu, rodzaj źró­dła cie­pła, czyli para­me­try insta­la­cji, oraz rodzaj grzej­nika (ścienny, pod­ło­gówka…) są w planach.

Co naj­pierw ocieplić?

Drugą poten­cjal­nie przy­datną nowo­ścią na CiepłoWłaściwie.pl są pod­po­wie­dzi naj­bar­dziej opła­cal­nych inwe­sty­cji w ocie­ple­nie domu.

Jak żyć?

Jak żyć?

U dołu strony z wyni­kiem obli­czeń, w sek­cji “W co zain­we­sto­wać, by taniej ogrze­wać?”, znaj­dują się pro­po­zy­cje inwe­sty­cji w ocie­ple­nie ścian, dachu czy pod­łogi, wymianę okien lub drzwi, wraz z pro­cen­to­wym spad­kiem kosz­tów ogrze­wa­nia po wyko­na­niu danej inwe­sty­cji. Są tam wymie­nione przy­padki realne do wyko­na­nia dla danego domu, które dadzą min. paro­pro­cen­towy spa­dek kosz­tów ogrze­wa­nia. Jeśli dom jest już dobrze ocie­plony i za sen­sowne pie­nią­dze nic się nie ulep­szy — to też się o tym dowiesz.

Daje to moż­li­wość racjo­nal­nego zago­spo­da­ro­wa­nia pie­nię­dzy, tak by uzy­skać naj­lep­szy efekt naj­niż­szym kosz­tem. Jeśli np. ocie­ple­nie stropu nad piw­nicą i wyło­że­nie pod­łogi na pod­da­szu wełną da podobny spa­dek kosz­tów ogrze­wa­nia co pełne ocie­ple­nie ścian zewnętrz­nych, to po co od razu przepłacać?

Uwagi mile widziane

Jeśli zauwa­żysz, że coś działa nie tak jak powinno — pisz tutaj w komen­ta­rzach lub innymi dro­gami. Jeśli masz pomysł, żeby dzia­łało lepiej — też nie wahaj się pisać. Zawsze to miło wie­dzieć, że ktoś tego używa, tym bar­dziej gdy nie jest do końca zado­wo­lony, bo będzie oka­zja coś ulepszyć.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *