GórPal® — kocioł V klasy w proszku

Nie masz cza­su uczyć się pale­nia od góry? Mamy coś dla ciebie: Gór­Pal® — suple­ment opału, który za drob­ną opłatą rozwiąże wszys­tkie two­je prob­le­my z ogrze­waniem. Koniec zmartwień z mocą kotła, jakoś­cią pali­wa i nauką pale­nia. Syp­iesz Gór­Pal®, pod­palasz od góry i w domu jest ciepło.

Uwa­ga! Pri­ma aprilis!

Dlaczego suplement opału?

Pola­cy uwiel­bi­a­ją łykać garś­ci­a­mi suple­men­ty diety: na biegunkę, depresję, słabą pamięć, nietrzy­manie moczu, odmłodze­nie, porost włosów, zanik włosów itp. Łatwe rozwiąza­nia świet­nie się sprzeda­ją a rzeczy­wista skuteczność jest tu najm­niej istot­na.

Z drugiej strony nasza dzi­ałal­ność pole­ga­ją­ca na dar­mowym przekazy­wa­niu ludziom wiedzy częs­to budzi pode­jrzenia. Prze­cież to nie jest nor­malne w tym kra­ju, żeby ktoś za dar­mo i bez­in­tere­sown­ie poma­gał niez­na­jomym.

Dlat­ego postanow­iliśmy pokon­ać naturę Pola­ka jej włas­ną bronią i zaofer­ować pale­nie od góry w formie suple­men­tu opału. Gór­Pal® nie jest dar­mowy i ofer­u­je łatwe rozwiązanie wszys­t­kich prob­lemów z ogrze­waniem bez potrze­by angażowa­nia cza­su i pomyślunku. Dlat­ego z łat­woś­cią dotrze do szer­szego grona palaczy, którzy chcą po pros­tu, aby się pal­iło.

Jak to działa i czemu tak dobrze

Najlep­sze jest to, że nie musisz wiedzieć, jak dzi­ała Gór­Pal®, aby móc go uży­wać! Zas­tosowanie na nowym polu zasad znanych z home­opatii poz­woliło uzyskać z mieszan­ki pozornie pospoli­tych skład­ników zaskaku­jące efek­ty.

Skład suple­men­tu opału Gór­Pal® to:

 • popiół węglowy (99,5%)
 • ekstrakt z solanum tubero­sum
 • krys­tal­iczny chlorek sodu
 • monotlenek diwodoru
 • sproszkowany magnes (taki z głośni­ka, żeby pod­czepić się pod wol­ną energię)

Wszys­tkie skład­ni­ki wys­tępu­ją w odpowied­nio dobranych iloś­ci­ach. Tylko wtedy możli­we jest wyko­rzys­tanie efek­tu pamię­ci popi­ołu. Zawarty w składzie suple­men­tu Gór­Pal® popiół pochodzi bowiem z najlep­szego kra­jowego węgla spalonego w najnowocześniejszych kotłach V klasy, w warunk­ach opty­mal­nej sprawnoś­ci. Popiół ten pamię­ta ide­alne warun­ki, w których pow­stał. Dodanie go do zwykłego węgla w zwykłym kotle spraw­ia, że reakc­ja spala­nia prze­j­mu­je pamięć owego wzor­cowego popi­ołu i samoczyn­nie dos­tosowu­je się dla uzyska­nia ide­al­nych warunk­ów spala­nia — nieza­leżnie od rodza­ju kotła i jakoś­ci pali­wa.

Zdjęcie z linii produkcyjnej GórPal®

Zdję­cie z linii pro­duk­cyjnej Gór­Pal®

Zas­tosowanie suple­men­tu opału Gór­Pal® jest banal­nie proste:

 1. na ruszt należy wsy­pać dowol­ną ilość opału
 2. posy­pać opał 1 łyżką suple­men­tu opału Gór­Pal®
 3. roz­pal­ić od góry

Kocioł roz­palony z uży­ciem suple­men­tu opału Gór­Pal® nie tylko nie dymi, ale też nie pro­duku­je sadzy ani pyłu. Warun­ki panu­jące w palenisku są tak korzystne, że żaden pył nie chce z niego uciec. W cza­sie prób obser­wowal­iśmy nawet, że palenisko pobier­ało dwut­lenek węgla z powi­etrza, przez co kocioł zaczy­nał pro­dukować opał i ciepło jed­nocześnie. Staral­iśmy się ograniczyć to zjawisko aby nie dobi­jać ostate­cznie pol­skiego gór­nict­wa. Efek­ty­wność cieplna kotła po doda­niu suple­men­tu opału Gór­Pal® nie powin­na przekroczyć 95%, tak by nadal ist­ni­ała potrze­ba kupowa­nia opału.

Ile to kosztuje?

Pod­sta­wowa cena za 25-kilo­wy worek suple­men­tu opału Gór­Pal® to 399zł net­to. Taki zapas wystar­cza na 5 ton węgla. Dla osób, które udostęp­ni­a­ją nasze posty na Face­booku, ofer­u­je­my 50% zniż­ki. Zamówienia moż­na składać w komen­tarzach poniżej wpisu. Pier­wsza par­tia suple­men­tu trafi do odbior­ców z początkiem maja.

Nowe możliwości

Gór­Pal® stanowi istot­ny krok naprzód w naszej dzi­ałal­noś­ci. W ten sposób nie tylko dotrze­my ze zręcznie zaka­mu­flowaną ideą roz­pala­nia od góry do szer­szego grona ludzi (tych zbyt leni­wych lub zapra­cow­anych, by coś zmienić w swoim życiu włas­ny­mi ręco­ma), ale również załapiemy się na pro­gramy dotacji służą­cych ogranicze­niu niskiej emisji. Dotąd borykaliśmy się z prob­le­mem nis­kich kosztów naszych dzi­ałań. Przeku­cie idei pale­nia od góry w dro­gi pro­dukt skutecznie temu zaradzi.

Uwa­ga! Pri­ma aprilis!

5 myśli nt. „GórPal® — kocioł V klasy w proszku

 1. Paweł

  Hehe, aż szko­da, że to tylko żart 🙂 Co niek­tórym to by się przy­dało bo nauczyć się praw­idłowego pale­nia nie mają ochoty ale zaoszczędz­ić na opale i wye­lim­i­nować kopce­nie to by chcieli 🙂

  Odpowiedz
   1. Paweł

    Swo­ją drogą pode­jrze­wam, że gdy­by coś podob­ne­go wprowadz­ić na rynek (nie koniecznie musi­ało­by to w ogóle dzi­ałać) to na pewno znaleźli by się tacy, którzy by to kupili wierząc że to dzi­ała 😀

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.