GórPal® — kocioł V klasy w proszku

Nie masz czasu uczyć się pale­nia od góry? Mamy coś dla cie­bie: Gór­Pal® — suple­ment opału, który za drobną opłatą roz­wiąże wszyst­kie twoje pro­blemy z ogrze­wa­niem. Koniec zmar­twień z mocą kotła, jako­ścią paliwa i nauką pale­nia. Sypiesz Gór­Pal®, pod­pa­lasz od góry i w domu jest ciepło.

Uwaga! Prima aprilis!

Dla­czego suple­ment opału?

Polacy uwiel­biają łykać gar­ściami suple­menty diety: na bie­gunkę, depre­sję, słabą pamięć, nie­trzy­ma­nie moczu, odmło­dze­nie, porost wło­sów, zanik wło­sów itp. Łatwe roz­wią­za­nia świet­nie się sprze­dają a rze­czy­wi­sta sku­tecz­ność jest tu naj­mniej istotna.

Z dru­giej strony nasza dzia­łal­ność pole­ga­jąca na dar­mo­wym prze­ka­zy­wa­niu ludziom wie­dzy czę­sto budzi podej­rze­nia. Prze­cież to nie jest nor­malne w tym kraju, żeby ktoś za darmo i bez­in­te­re­sow­nie poma­gał nieznajomym.

Dla­tego posta­no­wi­li­śmy poko­nać naturę Polaka jej wła­sną bro­nią i zaofe­ro­wać pale­nie od góry w for­mie suple­mentu opału. Gór­Pal® nie jest dar­mowy i ofe­ruje łatwe roz­wią­za­nie wszyst­kich pro­ble­mów z ogrze­wa­niem bez potrzeby anga­żo­wa­nia czasu i pomy­ślunku. Dla­tego z łatwo­ścią dotrze do szer­szego grona pala­czy, któ­rzy chcą po pro­stu, aby się paliło.

Jak to działa i czemu tak dobrze

Naj­lep­sze jest to, że nie musisz wie­dzieć, jak działa Gór­Pal®, aby móc go uży­wać! Zasto­so­wa­nie na nowym polu zasad zna­nych z home­opa­tii pozwo­liło uzy­skać z mie­szanki pozor­nie pospo­li­tych skład­ni­ków zaska­ku­jące efekty.

Skład suple­mentu opału Gór­Pal® to:

  • popiół węglowy (99,5%)
  • eks­trakt z sola­num tuberosum
  • kry­sta­liczny chlo­rek sodu
  • mono­tle­nek diwodoru
  • sprosz­ko­wany magnes (taki z gło­śnika, żeby pod­cze­pić się pod wolną ener­gię)

Wszyst­kie skład­niki wystę­pują w odpo­wied­nio dobra­nych ilo­ściach. Tylko wtedy moż­liwe jest wyko­rzy­sta­nie efektu pamięci popiołu. Zawarty w skła­dzie suple­mentu Gór­Pal® popiół pocho­dzi bowiem z naj­lep­szego kra­jo­wego węgla spa­lo­nego w naj­no­wo­cze­śniej­szych kotłach V klasy, w warun­kach opty­mal­nej spraw­no­ści. Popiół ten pamięta ide­alne warunki, w któ­rych powstał. Doda­nie go do zwy­kłego węgla w zwy­kłym kotle spra­wia, że reak­cja spa­la­nia przej­muje pamięć owego wzor­co­wego popiołu i samo­czyn­nie dosto­so­wuje się dla uzy­ska­nia ide­al­nych warun­ków spa­la­nia — nie­za­leż­nie od rodzaju kotła i jako­ści paliwa.

Zdjęcie z linii produkcyjnej GórPal®

Zdję­cie z linii pro­duk­cyj­nej GórPal®

Zasto­so­wa­nie suple­mentu opału Gór­Pal® jest banal­nie proste:

  1. na ruszt należy wsy­pać dowolną ilość opału
  2. posy­pać opał 1 łyżką suple­mentu opału GórPal®
  3. roz­pa­lić od góry

Kocioł roz­pa­lony z uży­ciem suple­mentu opału Gór­Pal® nie tylko nie dymi, ale też nie pro­du­kuje sadzy ani pyłu. Warunki panu­jące w pale­ni­sku są tak korzystne, że żaden pył nie chce z niego uciec. W cza­sie prób obser­wo­wa­li­śmy nawet, że pale­ni­sko pobie­rało dwu­tle­nek węgla z powie­trza, przez co kocioł zaczy­nał pro­du­ko­wać opał i cie­pło jed­no­cze­śnie. Sta­ra­li­śmy się ogra­ni­czyć to zja­wi­sko aby nie dobi­jać osta­tecz­nie pol­skiego gór­nic­twa. Efek­tyw­ność cieplna kotła po doda­niu suple­mentu opału Gór­Pal® nie powinna prze­kro­czyć 95%, tak by nadal ist­niała potrzeba kupo­wa­nia opału.

Ile to kosztuje?

Pod­sta­wowa cena za 25-kilowy worek suple­mentu opału Gór­Pal® to 399zł netto. Taki zapas wystar­cza na 5 ton węgla. Dla osób, które udo­stęp­niają nasze posty na Face­bo­oku, ofe­ru­jemy 50% zniżki. Zamó­wie­nia można skła­dać w komen­ta­rzach poni­żej wpisu. Pierw­sza par­tia suple­mentu trafi do odbior­ców z począt­kiem maja.

Nowe moż­li­wo­ści

Gór­Pal® sta­nowi istotny krok naprzód w naszej dzia­łal­no­ści. W ten spo­sób nie tylko dotrzemy ze zręcz­nie zaka­mu­flo­waną ideą roz­pa­la­nia od góry do szer­szego grona ludzi (tych zbyt leni­wych lub zapra­co­wa­nych, by coś zmie­nić w swoim życiu wła­snymi ręcoma), ale rów­nież zała­piemy się na pro­gramy dota­cji słu­żą­cych ogra­ni­cze­niu niskiej emi­sji. Dotąd bory­ka­li­śmy się z pro­ble­mem niskich kosz­tów naszych dzia­łań. Prze­ku­cie idei pale­nia od góry w drogi pro­dukt sku­tecz­nie temu zaradzi.

Uwaga! Prima aprilis!

Jedna myśl nt. „GórPal® — kocioł V klasy w proszku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *