Smog będzie polskim OZE [prima aprilis]

To koniec walki ze smo­giem! Rząd rady­kal­nie zmie­nia zało­że­nia Poli­tyki Ener­ge­tycz­nej Pol­ski do 2030 roku. Smog zosta­nie uznany za Odna­wialne Źró­dło Ener­gii i sta­nie się pod­stawą nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej kraju. Agen­cje rzą­dowe wyku­pią każdą ilość sadzy i smoły odzy­ska­nej z domo­wych komi­nów, przez co nie­opła­cal­nym sta­nie się wypusz­cza­nie dymu do powie­trza. Naj­da­lej w ciągu roku grozi nam gwał­towne oczysz­cze­nie powietrza.

Uwaga! To prima aprilis!

Dotąd pro­blem, odtąd źró­dło zarobku

Prze­cieki o pla­nach nagłego zwrotu w poli­tyce ener­ge­tycz­nej kraju poja­wiały się już od kilku mie­sięcy, ale nikt poza Gazetą Wybor­czą nie bił na alarm. Rząd naj­pierw posta­wił tamę zale­wowi pru­skich wia­tra­ków, potem wziął się za dro­gie i nie­efek­tywne dopłaty do wymiany kotłów i ocie­pla­nia domów, a teraz zamie­rza zra­cjo­na­li­zo­wać dzia­ła­nia anty­smo­gowe, tj. zaprze­stać zwal­cza­nia smogu, a roz­po­cząć jego wyko­rzy­sty­wa­nie jako Odna­wial­nego Źró­dła Ener­gii. Pierw­szym kro­kiem zmian jest posła­nie do kosza ustawy o OZE autor­stwa poprzed­niego rządu, która pro­mo­wała głów­nie wiatrakowo-solarne inte­resy nie­miec­kiego kapi­tału. Prze­cież my nie gęsi i swoje OZE mamy!

Mini­ster­stwo Ener­ge­tyki już przy­go­to­wuje wnio­sek do Komi­sji Euro­pej­skiej o uzna­nie smogu jako peł­no­praw­nego Odna­wial­nego Źró­dła Ener­gii. KE nie będzie miała innego wyj­ścia jak przy­chy­lić się do wnio­sku, bowiem smog wypeł­nia zna­ko­mi­cie defi­ni­cję OZE jako źró­dła ener­gii, któ­rego wyko­rzy­sty­wa­nie nie wiąże się z dłu­go­trwa­łym jego defi­cy­tem, ponie­waż jego zasób odna­wia się w krót­kim cza­sie (każ­dego zimo­wego popo­łu­dnia!). To otwo­rzy drogę do wyko­rzy­sta­nia unij­nych środ­ków na roz­wój ener­ge­tyki roz­pro­szo­nej. Każdy posia­dacz kop­ciu­cha sta­nie się pro­su­men­tem — będzie mógł korzyst­nie odsprze­da­wać pro­du­ko­waną przez sie­bie smołę, sadzę i dym! Odtąd nikt o zdro­wych zmy­słach nie będzie wyrzu­cał tego komi­nem, bo wtedy sąsiad odfil­truje to sobie z powie­trza i zarobi.

Naro­dowy Pro­gram Prosmogowy

Wiemy, że chmury dymu wydo­by­wa­jące się z domo­wych komi­nów to w więk­szo­ści nie­spa­lone paliwo. Dotąd kop­ce­nie przy­no­siło straty kop­cą­cemu i jed­no­cze­śnie stwa­rzało pro­blem fatal­nej jako­ści powie­trza. Od teraz to nie­spa­lone paliwo odzy­ski­wane i wyko­rzy­sty­wane ponow­nie z korzy­ścią dla wszystkich.

Mecha­nizm jest sto­sun­kowo prosty:

  • Kowal­ski dalej będzie ogrze­wał się czym chce i jak chce,
  • ale pań­stwo uru­chomi skup inter­wen­cyjny smoły i sadzy,
  • z pozy­ska­nego tą drogą surowca pro­du­ko­wane będzie eko­lo­giczne odna­wialne paliwo bez­dymne po 1000zł/t
  • o które będzie się zabi­jać pol­ski prze­mysł, bo spa­la­nie go zamiast węgla nie będzie się wli­czać do limi­tów emi­sji CO2, co pozwoli zaosz­czę­dzić miliardy zło­tych rocznie
  • doto­wane będzie także odzy­ski­wa­nie smogu z powie­trza, zarówno przez osoby pry­watne jak i firmy,
  • dla­tego w krót­kim cza­sie w cen­trach miast zamiast sta­cji moni­to­ru­ją­cych jakość powie­trza poja­wią się sta­cje fil­tru­jące z powie­trza palny urobek.
filtry_smog

Fil­tro­wa­nie smogu z powie­trza może się oka­zać żyłą złota. Na zdję­ciu fil­try uży­wane w jed­nym z pol­skich uzdro­wisk w dniu z 400-procentowym prze­kro­cze­niem norm zapy­le­nia, które w ciągu 15 minut pracy zebrały z powie­trza pół kilo czy­stego węgla.

Eks­per­tyzy wyko­nane na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Ener­ge­tyki wyka­zują, że Naro­dowy Pro­gram Pro­smo­gowy przy­nie­sie pań­stwu pol­skiemu roczny zysk netto w wyso­ko­ści ok. 10 miliar­dów zło­tych i wzrost PKB o 2pp. rocz­nie. Nie mówiąc o zysku z likwi­da­cji pro­ble­mów spo­łecz­nych: ubó­stwa grzew­czego czy cho­rób powo­do­wa­nych przez smog. Ostrożne sza­cunki zakła­dają zanik pro­blemu prze­kro­czeń dopusz­czal­nych pozio­mów tru­cizn w powie­trzu po 6 mie­sią­cach od uru­cho­mie­nia pro­gramu a po roku Pol­ska ma stać się lide­rem pod wzglę­dem jako­ści powie­trza w Europie.

Bar­dziej scep­tyczna część fachow­ców wska­zuje na moż­liwe pato­lo­gie pro­gramu prosmogowego:

  • pirac­two komi­nowe — może dojść do zor­ga­ni­zo­wa­nych kra­dzieży dymu z komi­nów sąsia­dów pod osłoną nocy. Aby temu zapo­biec, roz­wi­jany jest nowy model urzą­dze­nia fil­tru­ją­cego insta­lo­wa­nego na czo­pu­chu kotła, który będzie oddzie­lał cenną palną frak­cję spa­lin i gro­ma­dził uro­bek w szczel­nym pojem­niku w kotłowni, co będzie bar­dziej efek­tywne niż fil­tro­wa­nie na wylo­cie komina i wyklu­czy ryzyko kradzieży
  • fala dobro­wol­nych odejść w gór­nic­twie - może się oka­zać, że miesz­kańcy Ślą­ska zre­zy­gnują z pracy w kopal­niach, bo zaro­bek na odzy­ski­wa­niu smogu będzie tam szcze­gól­nie atrak­cyjny. Jest to wszak rejon kraju, gdzie kil­ku­krotne prze­kro­cze­nia norm jako­ści powie­trza są na porządku dziennym.
  • pro­blemy zdro­wotne lud­no­ści z powodu nagłej poprawy jako­ści powie­trza — leka­rze ostrze­gają, że zupełne wyeli­mi­no­wa­nie smogu z pol­skiego powie­trza w tak krót­kim cza­sie może wywo­łać masowe powi­kła­nia cho­ro­bowe u ludzi nawy­kłych do oddy­cha­nia syfem. Dla­tego Mini­ster­stwo Zdro­wia przy­go­to­wuje pro­gram suple­men­ta­cji wziew­nej pyłem węglo­wym dla grup naj­więk­szego ryzyka, aby umoż­li­wić im stop­niowe przy­sto­so­wa­nie do oddy­cha­nia czy­stym powietrzem.

To dziwne, ale nikt nie jest przeciw

Różne śro­do­wi­ska dotąd prze­ja­wia­jące aler­gię na węgiel zgod­nie przy­znały, że Naro­dowy Pro­gram Pro­smo­gowy to genialne posu­nię­cie zała­twia­jące kilka pro­ble­mów za jed­nym zama­chem. Cie­szą się nie tylko wła­ści­ciele kop­ciu­chów (co oczy­wi­ste). Odzy­ski­wać sadzę i smołę można rów­nież z kominków.

Ale dla­czego nie pro­te­stuje branża gazowa? To pro­ste. Oka­zało się, że bar­dzo łatwo da się tak roz­re­gu­lo­wać każdy kocioł gazowy, aby pro­du­ko­wał duże ilo­ści sadzy.

PS. Arty­kuł cał­ko­wi­cie zmy­ślony! Prima aprilis!

2 myśli nt. „Smog będzie polskim OZE [prima aprilis]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *