Sporo zmian na CiepłoWłaściwie.pl

Świa­tło dzienne ujrzała dziś nowa wer­sja narzę­dzia do sza­co­wa­nia potrzeb grzew­czych budynku - CiepłoWłaściwie.pl. Nie ma w niej zalewu nowych funk­cji, bo nie taki był cel. Zna­la­zły się tu poprawki czę­sto zgła­sza­nych błę­dów i nie­do­god­no­ści oraz zmiany, które powinny uła­twić korzy­sta­nie z narzędzia.

Co się zmieniło

Zupeł­nie zmie­niła się filo­zo­fia pytań o układ pię­ter budynku. To była naj­więk­sza bolączka poprzed­niej wer­sji apli­ka­cji. Chcia­łem to zro­bić moż­li­wie pro­sto a wyszło jak zwy­kle. Bra­ko­wało tam wizu­ali­za­cji wpro­wa­dzo­nych danych + nigdy bym nie przy­pusz­czał, że ludzie mają tak różne rozu­mie­nie poję­cia ‘piętro’.

cieplowlasciwie_2016_04_2

Teraz doko­nuje się wyboru z listy, które pię­tra są ogrze­wane a które nie, i co naj­waż­niej­sze na bie­żąco widać sche­ma­tyczny pod­gląd układu pię­ter budynku, co zna­ko­mi­cie powinno uła­twić wery­fi­ka­cję zgod­no­ści wkle­pa­nych danych z rzeczywistością.

Wymiary budynku można podać jak dotąd jako dłu­gość i sze­ro­kość albo wpi­sać wyli­czoną powierzch­nię zabu­dowy. Łatwiej można też okre­ślić wymiary budynku o nie­re­gu­lar­nym obrysie.

cieplowlasciwie_2016_04_1

Da się w końcu wyli­czyć moc grzew­czą na potrzeby grza­nia cie­płej wody (CWU) oraz przy­bli­żoną potrzebną pojem­ność zasob­nika zależ­nie od zapotrzebowania.

cieplowlasciwie_2016_04_3

Lekko zmie­nił się sche­mat czę­ści doty­czą­cej budowy ścian zewnętrz­nych. Ponie­waż bywają one muro­wane z róż­nych, czę­sto wymie­sza­nych ze sobą mate­ria­łów, zamiast wyboru warstw ścian z okre­ślo­nego mate­riału i o usta­lo­nej gru­bo­ści poja­wiły się pola do wyboru głów­nego i dodat­ko­wego mate­riału kon­struk­cyj­nego ścian. Jeśli poda się oby­dwa z nich, wtedy prze­li­czane jest to po kry­jomu tak jakby część nośna ściany zbu­do­wana była w 70% z głów­nego i w 30% z dodat­ko­wego mate­riału. Oczy­wi­ście nie­sie to pewną nie­do­kład­ność wzglę­dem poprzed­niego sys­temu, ale powinno uła­twić sprawę tym, któ­rzy nie mają dokład­nej wie­dzy o tym jak dokład­nie zbu­do­wane są ściany ich domu.

cieplowlasciwie_2016_04_4

Widać przy oka­zji, że do wielu pól poja­wiły się obszerne komen­ta­rze wyja­śnia­jące o co cho­dzi i suge­ru­jące wybory w miej­scach, gdzie czę­sto poja­wiają się wątpliwości.

Kolej­nym punk­tem stwa­rza­ją­cym liczne wąt­pli­wo­ści był wybór izo­la­cji dachu/stropu i pod­łogi na grun­cie bądź w piw­nicy. Fakt, że powo­dem były raczej nie­do­róbki for­mu­la­rza a nie jakaś szcze­gólna filo­zo­fia się tu cza­jąca.
Teraz wszystko powinno być jasne. Na pod­sta­wie poprzed­nich kro­ków zada­wane jest pyta­nie o izo­la­cje tych połaci, które fak­tycz­nie sta­no­wią górną i dolną gra­nicę prze­strzeni ogrzewanej.

cieplowlasciwie_2016_04_5

Pod­gląd układu pię­ter budynku jest rów­nież widoczny na stro­nie z wyni­kiem obliczeń.

cieplowlasciwie_2016_04_6

Moż­liwe odchyły dla dotych­cza­so­wych wyliczeń

Gene­ral­nie nie ule­gły zmia­nie wewnętrzne mecha­ni­zmy wyli­cza­nia zapo­trze­bo­wa­nia na cie­pło. Mogą się zda­rzać nie­wiel­kie (kil­ku­pro­cen­towe) zmiany w wyni­kach dotych­cza­so­wych obli­czeń ze względu na kosme­tyczne poprawki m.in. w meto­dach obli­cza­nia powierzchni budynku czy nieco dokład­niej­szym spo­so­bie okre­śla­nia strefy klimatycznej.

Więk­sze odchyły wzglę­dem pier­wot­nego wyniku są moż­liwe tam, gdzie doszło do “pod­miany” warstw izo­la­cji pod­da­sza oraz pod­łogi parteru/piwnicy. To pro­blem wyni­kły przy oka­zji reor­ga­ni­za­cji tech­nicz­nej strony zapisu pię­ter budynku, któ­rego nie dało się do końca wyeli­mi­no­wać dla dotych­cza­so­wych wyni­ków.
Na czym on polega: zda­rza się, że war­stwa izo­la­cji, która pier­wot­nie podana była jako izo­la­cja dachu, teraz w tym samym wyniku będzie wyświe­tlana jako izo­la­cja pod­łogi pod­da­sza. Czyli “prze­sko­czy” o pię­tro wyżej lub niżej, co może spo­wo­do­wać, że np. izo­la­cja z pod­łogi nie­ogrze­wa­nego pod­da­sza będzie w obli­cze­niach potrak­to­wana jako izo­la­cja dachu, czyli gwał­tow­nie wzro­śnie strata cie­pła przez nie­ocie­ploną w takim przy­padku pod­łogę pod­da­sza, będącą gra­nicą mię­dzy pomiesz­cze­niami ogrze­wa­nymi i nie­ogrze­wa­nymi. To samo doty­czy izo­la­cji “od dołu” budynku: pod­łogi na par­te­rze, pod­łogi piw­nicy czy stropu nad nie­ogrze­wa­nym parterem.

Ten błąd, jeśli wystąpi, łatwo stwier­dzić po tym, że w opi­sie budynku izo­la­cja znaj­duje się nie tam gdzie powinna lub nie jest wymie­niona wcale. Jed­no­cze­śnie wyli­czona moc będzie rażąco wyż­sza lub niż­sza (np. o 30–50%) a głów­nym źró­dłem strat cie­pła będzie dach/strop lub pod­łoga par­teru. Napra­wić sytu­ację można po pro­stu edy­tu­jąc para­me­try wyli­czeń i doko­nu­jąc popra­wek lub licząc dla tych samych danych od nowa.

Co można by zmienić

Jest zasada, że w pro­jek­to­wa­niu apli­ka­cji zawsze myli się pro­jek­tant i wyko­nawca a nie użyt­kow­nik. Jeśli cze­goś nie rozu­miesz, to nie twoja wina, tylko tego gościa, który wymy­ślił nie­uży­teczne narzę­dzie, nie­do­pa­so­wane do two­ich potrzeb i możliwości.

Dla­tego jeśli na cieplowlasciwie.pl dostrze­żesz jakiś pro­blem, babola albo nijak nie jesteś w sta­nie dopa­so­wać swo­jego domu do tego, co można wpi­sać w for­mu­la­rzu — nie wahaj się naskar­żyć, choćby tutaj, w komen­ta­rzach.

Kuma­tym przy­po­mi­nam, że kod apli­ka­cji dostępny jest na Githu­bie. Można zaj­rzeć, pośmiać się, prze­ka­zać uwagi, pro­po­zy­cję zmiany a nawet samemu tę zmianę wdro­żyć, gdyby ktoś miał za dużo czasu i chęci.

10 myśli nt. „Sporo zmian na CiepłoWłaściwie.pl

 1. Aleksander Szurpita

  Witam

  Czy można przy­wró­cić koszty obsługi? Zdaje się ze znik­nęły z podsumowania.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Są, tylko że jedy­nie w obli­cze­niach naj­ko­rzyst­niej­szego spo­sobu ogrze­wa­nia, a nie na wykre­sie jak daw­niej. Się doda.

   Odpowiedz
 2. Grzegorz

  Mój dom jest pod­piw­ni­czony ‚ale nie cała piw­nica jest ogrzewana.Warto by dodać para­metr m2 ogrze­wa­nej piwnicy.

  Odpowiedz
 3. Dariusz

  Ja mam dość nie­ty­pową sytu­ację. Jedną kotłow­nią ogrze­wam 2 domki. Jeden o powierzchni około120m2 (par­ter plus pod­da­sze), a drugi 33m2 (tylko par­ter). Oba są budo­wane w innych latach i z innych mate­ria­łów. Trudno jest okre­ślić powierzch­nię z obrysu zabu­dowy, są różne gru­bo­ści ścian obu domów, a więk­szy ma na pod­da­szu duży taras nad czę­ścią miesz­kalną, więc powierzch­nia pod­łogi par­teru nie jest zdu­blo­wana… Tak skom­pli­ko­wana sytu­acja chyba jest nie do przej­ścia na cie­pło właściwe

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Fak­tycz­nie nie da się teraz ująć przy­padku z tara­sem nad czę­ścią miesz­kalną. Ale można pokom­bi­no­wać dając dwa pię­tra o metrażu w sumie podob­nym do fak­tycz­nego, tak jakby tarasu nie było. Zawsze to jakieś przy­bli­że­nie.
   Zoba­czę czy da się łatwo taki sce­na­riusz dodać.

   Odpowiedz
   1. Dariusz

    A jak z wer­sją dwóch budyn­ków pod­pię­tych pod jedną kotłow­nię? Trudno jest teraz okre­ślić w jakich pro­por­cjach roz­kłada się zuży­cie paliwa.

 4. Piotr

  Mam na pię­trze dwa ogrze­wane pokoje, na pozo­sta­łej (+- połowa) powierzchni to nie­ogrze­wane i nie­ocie­plone pod­da­sze — jak to podać do obliczeń?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Liczył­bym raz bez tych pokoi, drugi raz jakby całe pod­da­sze było ogrze­wane, i z róż­nicy mię­dzy wyni­kami dodał do tego pierw­szego wyniku tyle, ile odpo­wiada pro­por­cji metrażu tych pokoi do cało­ści piętra.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *