Sporo zmian na CiepłoWłaściwie.pl

Światło dzi­enne ujrza­ła dziś nowa wer­s­ja narzędzia do sza­cow­a­nia potrzeb grzew­czych budynku — CiepłoWłaściwie.pl. Nie ma w niej zalewu nowych funkcji, bo nie taki był cel. Znalazły się tu popraw­ki częs­to zgłaszanych błędów i niedo­god­noś­ci oraz zmi­any, które powin­ny ułatwić korzys­tanie z narzędzia.

Co się zmieniło

Zupełnie zmieniła się filo­zofia pytań o układ pięter budynku. To była najwięk­sza bolącz­ka poprzed­niej wer­sji aplikacji. Chci­ałem to zro­bić możli­wie pros­to a wyszło jak zwyk­le. Brakowało tam wiz­ual­iza­cji wprowad­zonych danych + nigdy bym nie przy­puszczał, że ludzie mają tak różne rozu­mie­nie poję­cia ‘piętro’.

cieplowlasciwie_2016_04_2

Ter­az dokonu­je się wyboru z listy, które pię­tra są ogrze­wane a które nie, i co najważniejsze na bieżą­co widać schematy­czny podgląd układu pięter budynku, co znakomi­cie powin­no ułatwić wery­fikację zgod­noś­ci wklepa­nych danych z rzeczy­wis­toś­cią.

Wymi­ary budynku moż­na podać jak dotąd jako dłu­gość i sze­rokość albo wpisać wylic­zoną powierzch­nię zabu­dowy. Łatwiej moż­na też określić wymi­ary budynku o niereg­u­larnym obrysie.

cieplowlasciwie_2016_04_1

Da się w końcu wyliczyć moc grzew­czą na potrze­by grza­nia ciepłej wody (CWU) oraz przy­bliżoną potrzeb­ną pojem­ność zasob­ni­ka zależnie od zapotrze­bowa­nia.

cieplowlasciwie_2016_04_3

Lekko zmienił się schemat częś­ci doty­czącej budowy ścian zewnętrznych. Ponieważ bywa­ją one murowane z różnych, częs­to wymieszanych ze sobą mate­ri­ałów, zami­ast wyboru warstw ścian z określonego mate­ri­ału i o ustalonej gruboś­ci pojaw­iły się pola do wyboru głównego i dodatkowego mate­ri­ału kon­struk­cyjnego ścian. Jeśli poda się oby­d­wa z nich, wtedy przeliczane jest to po kryjo­mu tak jak­by część noś­na ściany zbu­dowana była w 70% z głównego i w 30% z dodatkowego mate­ri­ału. Oczy­wiś­cie niesie to pewną niedokład­ność wzglę­dem poprzed­niego sys­te­mu, ale powin­no ułatwić sprawę tym, którzy nie mają dokład­nej wiedzy o tym jak dokład­nie zbu­dowane są ściany ich domu.

cieplowlasciwie_2016_04_4

Widać przy okazji, że do wielu pól pojaw­iły się obsz­erne komen­tarze wyjaś­ni­a­jące o co chodzi i sugeru­jące wybo­ry w miejs­cach, gdzie częs­to pojaw­ia­ją się wąt­pli­woś­ci.

Kole­jnym punk­tem stwarza­ją­cym liczne wąt­pli­woś­ci był wybór izo­lacji dachu/stropu i podło­gi na grun­cie bądź w piwni­cy. Fakt, że powo­dem były raczej niedorób­ki for­mu­la­rza a nie jakaś szczegól­na filo­zofia się tu cza­ją­ca.
Ter­az wszys­tko powin­no być jasne. Na pod­staw­ie poprzed­nich kroków zadawane jest pytanie o izo­lac­je tych połaci, które fak­ty­cznie stanow­ią górną i dol­ną granicę przestrzeni ogrze­wanej.

cieplowlasciwie_2016_04_5

Podgląd układu pięter budynku jest również widoczny na stron­ie z wynikiem obliczeń.

cieplowlasciwie_2016_04_6

Możliwe odchyły dla dotychczasowych wyliczeń

Gen­er­al­nie nie uległy zmi­an­ie wewnętrzne mech­a­nizmy wylicza­nia zapotrze­bowa­nia na ciepło. Mogą się zdarzać niewielkie (kilkupro­cen­towe) zmi­any w wynikach doty­chcza­sowych obliczeń ze wzglę­du na kos­me­ty­czne popraw­ki m.in. w meto­dach oblicza­nia powierzch­ni budynku czy nieco dokład­niejszym sposo­bie określa­nia stre­fy kli­maty­cznej.

Więk­sze odchyły wzglę­dem pier­wot­nego wyniku są możli­we tam, gdzie doszło do “pod­mi­any” warstw izo­lacji pod­dasza oraz podło­gi parteru/piwnicy. To prob­lem wynikły przy okazji reor­ga­ni­za­cji tech­nicznej strony zapisu pięter budynku, którego nie dało się do koń­ca wye­lim­i­nować dla doty­chcza­sowych wyników.
Na czym on pole­ga: zdarza się, że warst­wa izo­lacji, która pier­wot­nie podana była jako izo­lac­ja dachu, ter­az w tym samym wyniku będzie wyświ­et­lana jako izo­lac­ja podło­gi pod­dasza. Czyli “przeskoczy” o piętro wyżej lub niżej, co może spowodować, że np. izo­lac­ja z podło­gi nieogrze­wanego pod­dasza będzie w obliczeni­ach potrak­towana jako izo­lac­ja dachu, czyli gwał­town­ie wzrośnie stra­ta ciepła przez nieo­cieploną w takim przy­pad­ku podłogę pod­dasza, będącą granicą między pomieszczeni­a­mi ogrze­wany­mi i nieogrze­wany­mi. To samo doty­czy izo­lacji “od dołu” budynku: podło­gi na parterze, podło­gi piwni­cy czy stropu nad nieogrze­wanym parterem.

Ten błąd, jeśli wys­tąpi, łat­wo stwierdz­ić po tym, że w opisie budynku izo­lac­ja zna­j­du­je się nie tam gdzie powin­na lub nie jest wymieniona wcale. Jed­nocześnie wylic­zona moc będzie rażą­co wyższa lub niższa (np. o 30–50%) a głównym źródłem strat ciepła będzie dach/strop lub podło­ga parteru. Napraw­ić sytu­ację moż­na po pros­tu edy­tu­jąc para­me­try wyliczeń i dokonu­jąc poprawek lub licząc dla tych samych danych od nowa.

Co można by zmienić

Jest zasa­da, że w pro­jek­towa­niu aplikacji zawsze myli się pro­jek­tant i wykon­aw­ca a nie użytkown­ik. Jeśli czegoś nie rozu­miesz, to nie two­ja wina, tylko tego goś­cia, który wymyślił nieużyteczne narzędzie, niedopa­sowane do twoich potrzeb i możli­woś­ci.

Dlat­ego jeśli na cieplowlasciwie.pl dostrzeżesz jak­iś prob­lem, babo­la albo nijak nie jesteś w stanie dopa­sować swo­jego domu do tego, co moż­na wpisać w for­mu­la­rzu — nie wahaj się naskarżyć, choć­by tutaj, w komen­tarzach.

Kumatym przy­pom­i­nam, że kod aplikacji dostęp­ny jest na Githu­bie. Moż­na zajrzeć, pośmi­ać się, przekazać uwa­gi, propozy­cję zmi­any a nawet samemu tę zmi­anę wdrożyć, gdy­by ktoś miał za dużo cza­su i chę­ci.

10 myśli nt. „Sporo zmian na CiepłoWłaściwie.pl

 1. Aleksander Szurpita

  Witam

  Czy moż­na przy­wró­cić kosz­ty obsłu­gi? Zda­je się ze zniknęły z pod­sumowa­nia.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Są, tylko że jedynie w obliczeni­ach najko­rzyst­niejszego sposobu ogrze­wa­nia, a nie na wykre­sie jak dawniej. Się doda.

   Odpowiedz
 2. Grzegorz

  Mój dom jest pod­pi­wnic­zony ‚ale nie cała piwni­ca jest ogrzewana.Warto by dodać para­metr m2 ogrze­wanej piwni­cy.

  Odpowiedz
 3. Dariusz

  Ja mam dość niety­pową sytu­ację. Jed­ną kotłown­ią ogrze­wam 2 dom­ki. Jeden o powierzch­ni około120m2 (parter plus pod­dasze), a dru­gi 33m2 (tylko parter). Oba są budowane w innych lat­ach i z innych mate­ri­ałów. Trud­no jest określić powierzch­nię z obry­su zabu­dowy, są różne gruboś­ci ścian obu domów, a więk­szy ma na pod­daszu duży taras nad częś­cią mieszkalną, więc powierzch­nia podło­gi parteru nie jest zdublowana… Tak skom­p­likowana sytu­ac­ja chy­ba jest nie do prze­jś­cia na ciepło właś­ci­we

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Fak­ty­cznie nie da się ter­az ująć przy­pad­ku z tarasem nad częś­cią mieszkalną. Ale moż­na pokom­bi­nować dając dwa pię­tra o metrażu w sum­ie podob­nym do fak­ty­cznego, tak jak­by tara­su nie było. Zawsze to jakieś przy­bliże­nie.
   Zobaczę czy da się łat­wo taki sce­nar­iusz dodać.

   Odpowiedz
   1. Dariusz

    A jak z wer­sją dwóch budynków pod­pię­tych pod jed­ną kotłown­ię? Trud­no jest ter­az określić w jakich pro­por­c­jach rozkła­da się zuży­cie pali­wa.

 4. Piotr

  Mam na piętrze dwa ogrze­wane poko­je, na pozostałej (+- połowa) powierzch­ni to nieogrze­wane i nieo­cieplone pod­dasze — jak to podać do obliczeń?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Liczyłbym raz bez tych pokoi, dru­gi raz jak­by całe pod­dasze było ogrze­wane, i z różni­cy między wynika­mi dodał do tego pier­wszego wyniku tyle, ile odpowia­da pro­por­cji metrażu tych pokoi do całoś­ci pię­tra.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.