Szukamy osób do (współ)prowadzenia pokazów efektywnego palenia

Pokazy eko­nom­icznego pale­nia prowad­zone dotąd głównie siła­mi ekipy Ryb­nik bez dymu przy­cią­ga­ją coraz więk­sze zain­tere­sowanie. Bard­zo nas to cieszy, ale też każe wzmoc­nić skład osobowy nim zapotrze­bowanie przekroczy nasze skromne moce prze­r­obowe. Dlat­ego szukamy osób chcą­cych zasil­ić szere­gi ekipy prowadzącej wykłady i pokazy eko­nom­icznego pale­nia. Co, gdzie, jak, ile – wszys­tko się za chwilę wyjaśni.

Jak obecnie działamy

Jeśli chodzi o orga­ni­za­cję pokazów eko­nom­icznego pale­nia, osobowo-mate­ri­ałowa kwa­t­era głów­na zna­j­du­je się w Ryb­niku. Stamtąd na wezwanie wyjeżdża praw­ie-że-cygańs­ki tabor wyposażony w sprzę­ty potrzeb­ne do demon­stracji pale­nia od góry (głównie dwa proste piecy­ki-kozy i kominy do nich). W skład ekipy poka­zowej wchodzą min­i­mum dwie oso­by, bo tyle jest potrzeb­ne, aby sprawnie poradz­ić sobie z obsługą piecyków. Pokaz pale­nia na żywo zwyk­le poprzed­zony jest krótkim wykła­dem pod dachem, gdzie najpierw objaś­ni­amy o co nam chodzi.

Dzi­ałamy non-prof­it, co (nigdy dość wyjaś­ni­ać) nie oznacza robo­ty za dar­mo, lecz za pokryciem kosztów. Ewen­tu­al­nych wypra­cow­anych nad­wyżek nie prze­jadamy lecz przez­nacza­my na cele związane z dzi­ałal­noś­cią.

Zlece­nio­daw­ca­mi i orga­ni­za­tora­mi pokazów ostat­ni­mi cza­sy są głównie urzędy gmin lub insty­tuc­je pozarzą­dowe w danej miejs­cowoś­ci dzi­ała­jące. Pokazy odby­wa­ją się cza­sem w tygod­niu wiec­zo­ra­mi a cza­sem w week­endy, przy okazji więk­szych imprez.

Jak wyobrażamy sobie wdrożenie nowych ludzi

Szczegóły usta­lal­ibyśmy indy­wid­u­al­nie, bo zapewne różne były­by potrze­by kandy­datów zależnie od ich doświad­czenia przy kotle jak i w prowadze­niu takich pub­licznych wys­tępów. Oczy­wiś­cie niko­go nie rzu­cal­ibyśmy na głęboką wodę wbrew jego woli. Kari­erę moż­na zacząć od roli obser­wa­to­ra na wybranym, dogod­nym cza­sowo i miejs­cowo pokazie prowad­zonym przez ryb­nicką ekipę. Jeśli uznasz, że to dla ciebie – możesz z cza­sem prze­jść do roli współprowadzącego. To też nie jest zobow­iązanie po którym trze­ba by rzu­cać pracę czy rodz­inę albo pisać się na wyprawy przez pół Pol­s­ki. Przed pod­ję­ciem się danego zlece­nia zawsze najpierw sprawdza­my, czy zna­jdą się prowadzą­cy pokaz z chę­ci­a­mi i cza­sem.

Również chęt­nie widzielibyśmy pow­stanie więk­szej licz­by samodziel­nych lokalnych odd­zi­ałów prowadzą­cych pokazy, zwłaszcza w Małopolsce, skąd zaczy­na­ją również dochodz­ić syg­nały zain­tere­sowa­nia taki­mi akc­ja­mi (np. spod Tarnowa) a jed­nocześnie w powi­etrzu wisi – prócz dymu – uch­wała antys­mogowa nakazu­ją­ca wymi­anę wszys­t­kich kotłów na 5. klasę w per­spek­ty­wie 6–7 lat. Impreza taka będzie Małopolan kosz­towała grube mil­iardy zło­tych (kosz­ty lik­widacji raptem ~25 tys. kotłów i pieców w Krakowie sza­cow­ane były na ~700 mln zł a wstaw­ie­nie kotła 5. klasy to też dobre kilka­naś­cie tysię­cy wydatku). Dobrze było­by pokazać także tam, że nar­rac­ja alar­mów smogowych nie jest jedyną słuszną a sytu­ację moż­na znaczą­co popraw­ić prosty­mi i tan­i­mi środ­ka­mi zan­im wytoczy się ciężkie dzi­ała.

Jed­nak do pow­sta­nia samodziel­nych grup potrzeb­ne były­by oso­by moc­no siedzące w tema­cie. Na wstępie trze­ba by także zain­west­ować w sprzęt – piecy­ki, kominy, akce­so­ria do nich oraz możli­wość ich trans­portu. Oczy­wiś­cie w razie zain­tere­sowa­nia ufor­mowaniem takiej grupy służymy wspar­cie moral­nym i każdym innym na jakie nas stać, w tym naszy­mi mate­ri­ała­mi wykład­owy­mi i doświad­cze­niem z doty­chcza­sowego dzi­ała­nia.

Czy przyjmujecie bez doktoratu?

Aby dołączyć do “ryb­nick­iej” grupy nie musisz być nijak zawodowo pow­iązany z ogrze­waniem. Wystar­czą chę­ci do dzi­ała­nia i doświad­cze­nie w pale­niu od góry w takim stop­niu, aby potrafić innej oso­bie wyjaśnić jak to dzi­ała i odpowiedzieć na ewen­tu­alne wąt­pli­woś­ci. Pal­isz od góry w swo­jej kotłowni cho­ci­aż sezon czy dwa? Chci­ało­by ci się cza­sem ruszyć z kanapy niekoniecznie dla grubego zarobku, ale ze świado­moś­cią, że drob­ny­mi kroka­mi zmieni­asz ten kraj w dobrym kierunku zami­ast próżno biadolić? Świet­nie, nada­jesz się! Najlepiej jeśli jesteś z Ryb­ni­ka i okolic, bo stamtąd najczęś­ciej wyrusza ekspedy­c­ja w różne miejs­ca. Ale możesz też pojaw­ić się na którymś z pokazów, który aku­rat odbędzie się blisko two­jej siedz­i­by.

Chęt­nie widzielibyśmy także udzi­ał, niech­by i okazjon­al­ny, osób zawodowo związanych z ogrze­waniem i okoli­ca­mi, np. osób ze świat­ka kominkowego, zdunów czy kominiarzy. Czy to jako goś­ci na pokazach przez nas prowad­zonych, czy też jako samodziel­nych prowadzą­cych wys­tępy w swoim rejonie. Oso­by takie mają wiedzę i doświad­cze­nie w ogrze­wa­niu, więc wystar­czy jeszcze trochę cza­su oraz chę­ci, aby rozkrę­cić poważną dzi­ałal­ność.

Gdzie się zgłaszać?

Moż­na pisać zarówno na tute­jszy adres kon­tak­towy, do ekipy z Ryb­ni­ka (rybnik.bezdymu [mał­pa] gmail . com), jak i przez Face­booka jed­nego czy drugiego. Pyta­nia i wąt­pli­woś­ci moż­na też ser­wować poniżej w komen­tarzach.

Jedna myśl nt. „Szukamy osób do (współ)prowadzenia pokazów efektywnego palenia

  1. szamot

    Jedy­na rada na zanieczyszcze­nie powi­etrza to wyp…nie wszys­t­kich górnych kop­ci­uchów (które nieza­leżnie od metody pale­nia kopcą) do huty na przetopienie(za krucha stal by wyszła prze to smołę i sadze w wymi­en­nikach). Górne kop­ci­uchy należy zastąpić dobry­mi kotła­mi dol­nego spalani,które czys­to spala­ją każde pali­wo (węgiel,drewno,biomasę,gumo,plastik,śmieci,szmaty itp) łatwiej zro­bić taki kocioł(pozatym on już ist­nieje) niż zmieni­ać przyzwycza­je­nia ludzi.
    W kotle górnego kopce­nia nie da się czys­to spalać choć­by podrzu­ca­jąc węgla co 15min i tak będzie kop­cić.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.