Archiwa kategorii: Ogłoszenia

To już pięć lat

Por­talowi Czyste Ogrze­wanie stuknęło właśnie pięć lat. Z małej stron­ki w internecie wyrósł niemały ruch społeczny, dzię­ki które­mu o czyst­szym pale­niu robi się coraz głośniej, mimo że niewielu więk­szych graczy spraw­ie poma­ga a nie brak takich, co przeszkadza­ją. Jak na skalę naszych możli­woś­ci i zasobów – wskóral­iśmy niemało.

Dobra czy zła zmiana – zawsze pod górkę

O samych początkach pisałem trzy lata temu. Z prostej stron­ki wyrósł por­ta­lik, który w 2017 roku odwiedz­iło 968 tysię­cy użytkown­ików.

Ogrom­nie wiele się przez te pięć lat nauczyłem tzw. życia. Pamię­tam moje początkowe nai­wne złudzenia: prze­cież tyle jest tych wszys­t­kich eko­log­icznych orga­ni­za­cji, więc pewnie wystar­czy zanieść im infor­ma­cję, że spalanie węgla i drew­na w ogóle nie musi być uciążli­we – chwycą to z pocałowaniem rącz­ki i rozniosą po kra­ju a ja nie będę musi­ał się nad tym pocić. Oj, jakże się myliłem… 🙂

Wszel­ka zmi­ana zawsze idzie z oporem – nieważne, czy na lep­sze, czy na gorsze. Bo nawy­ki, bo lenist­wo, bo intere­si­ki, układy itd. A już w ogóle dra­matem jest pró­ba zmi­any “pod­sta­wowych praw przy­rody”. To jest zupełnie nor­malne, że trze­ba wal­ić głową w ścianę, wylaty­wać drzwia­mi a wracać oknem, pow­tarzać po dziesięć razy to samo, by nagle za jede­nastym razem z niewiadomych przy­czyny zobaczyć efek­ty. Tak to po pros­tu dzi­ała i trze­ba się z tym pogodz­ić, upar­cie przeć naprzód – albo odwiesić na kołek i leg­nąć na kanapie. Gdy­bym to wszys­tko na początku wiedzi­ał, to bym pewnie nie zaczy­nał 😉

Siła w nas!

Niedawno dziesięć lat stuknęło wątkowi Last Rico na forum Mura­to­ra. To tam wielu z nas (i ja) zaczy­nało. To Last Rico należy się najwięk­szy sza­cunek za porusze­nie a potem stałe napędzanie tem­atu – dzie­le­nie się ogrom­ną wiedzą w sposób przys­tęp­ny, by drugiemu pomóc, a nie udowod­nić swo­ją wyżs­zość. Ten styl starałem się naślad­ować i wyglą­da na to, że dzi­ała, bo częs­to ludzie piszą, że tu w końcu znaleźli pros­to opisane pod­sta­wowe sprawy. Kto by pomyślał, że moż­na pisać o spala­niu węgla i drew­na a przez pięć lat nie użyć ani razu słowa “kar­bonizat”?

Złośli­wiec mógł­by stwierdz­ić, że przez ten czas nic się nie zmieniło: dym i smród na poziomie chod­ni­ka jak był, tak jest. Byna­jm­niej – zmieniło się ogrom­nie dużo: dziesięć lat temu NIKT o pale­niu od góry nie słyszał, pięć lat temu – mało kto i to głównie w internecie, ter­az – w internecie infor­ma­cji jest pełno i pomału przele­wa się to do świa­ta offline.

To jest zasłu­ga każdego, kto przekazał dalej infor­ma­cję o poprawnym pale­niu, m.in:

 • spamował zna­jomych na Face­booku post­a­mi o haj­cow­a­niu wun­glem,
 • podrzu­cił sąsi­ad­owi ulotkę a może i poroz­maw­iał,
 • chodz­ił i męczył lokalnych urzęd­ników, aż zain­tere­sowali się tem­atem (tak zor­ga­ni­zowano wiele pokazów pale­nia!),
 • wysłuchał szara­ka, co przy­chodzi do urzę­du z jakąś dzi­wną nowoś­cią, że niby bez dymu moż­na pal­ić,
 • roz­dawał ulot­ki swoim klien­tom, czy to w sklepie z kotła­mi, składzie węgla, czy osied­lowym spoży­w­cza­ku,
 • słucha­jąc gło­su swoich klien­tów napraw­ił instrukcję obsłu­gi swoich wyrobów, by znalazła się tam też możli­wość roz­pala­nia od góry.

To najbardziej odd­ol­ny z możli­wych ruchów społecznych, od poziomu sąsi­ad – sąsi­ad­owi, total­nie spon­tan­iczny, bez żad­nej orga­ni­za­cji, budże­tu, wspar­cia z Unii Europe­jskiej. Po pros­tu:

 • sprawdzam…
 • dzi­ała!
 • poda­ję dalej, bo chcę, by innym też było lep­iej

To jest schemat cią­gle u nas rzad­ko spo­tykany. Nic dzi­wnego, że częs­to ludzie mają prob­lem, jak nas zaszu­flad­kować: czy oni sprzeda­ją opał, piece, roz­pałkę, kominy?

Kłody pod nogami, noże w plecach

Nieste­ty także podłość ludz­ka nie zna granic. Jest trochę osób i orga­ni­za­cji, które metody­cznie kopią pod nami doł­ki i, gdzie tylko mogą, obra­bi­a­ją ple­cy za ple­ca­mi. Ich interesy, wpły­wy, ide­olo­gia, rac­ja naj­mo­jsza są dla nich ważniejsze niż zwal­czanie smogu, ponieważ z pełną pre­m­e­dy­tacją wdep­tu­ją w bło­to sposób na poprawę sytu­acji.

Wyda­je się log­iczne, że lep­iej spalać węgiel bez dymu niż kop­cić a tym­cza­sem dla zielonych ide­ologów węgiel spalany bez dymu to jest najwięk­szy kosz­mar! Oni wal­czą, by węgiel lik­wid­ować, ograniczać, pod­nosić kosz­ty, utr­walać kopce­nie – bo syf jest naj­doskon­al­szym argu­mentem zwal­cza­ją­cym węgiel. Cholernie trud­no będzie ludzi nakrę­cić ludzi prze­ciw węglowi kiedy nie będzie go widać ani czuć.

Dlat­ego właśnie liczne orga­ni­za­c­je z nazwy zwal­cza­jące smog – utr­wala­ją kopce­nie, bo w braku dymu widzą – konkurencję? zagroże­nie? Z pewnoś­cią w tym momen­cie w powi­etrzu było­by mniej syfu niż jest, bo więcej ludzi wiedzi­ało­by i potrafiło lep­iej pal­ić, gdy­by nie czarny PR i kre­cia rob­o­ta Pol­skiego Alar­mu Smogowego. Rozsiedli się panowie na włoś­ci­ach, mianowali nie wiedzieć z czy­jego nada­nia eksper­ta­mi i zapo­b­ie­gaw­c­zo wygryza­ją “konkurencję”.

Jed­nym z celów prowad­zonej na Śląsku kam­panii “Gmi­na z dobrą energią” jest obrzy­dze­nie ludziom pomysłu czyst­szego pale­nia. W opar­ciu m.in. o:

powszech­nie znaną opinię w przed­miotowej spraw­ie dys­ponu­jącego znacznie więk­szą wiedzą i auto­ry­tetem w kwestii bez­piecznej oraz eko­log­icznej eksploat­acji urządzeń grzew­czych Krakowskiego Alar­mu Smogowego

jak napisał mi swego cza­su dyrek­tor Sub­re­gionu Zachod­niego Wojew­ództ­wa Śląskiego. Uśmi­ałem się bardziej niż koń był­by w stanie. Kam­panię prowadzi fir­ma Plan­er­gia, z którą od zara­nia dziejów dobrze żyliśmy, a potem widocznie układy się pozmieni­ały i … no cóż.

Kole­jny przykład: paszk­wil Dol­nośląskiego Alar­mu Smogowego jaki przyrządzili w trak­cie kon­sul­tacji pro­jek­tu zakazu wungla i drew­na we Wrocław­iu, gdy najwidoczniej zago­towali się na wieść, że jak­iś śmieć śmi­ał śmieć zabrać im monopol na głos w spraw­ie 😉

Pro­mo­torzy górnego spala­nia z por­talu Czyste Ogrze­wanie malu­ją się na bez­in­tere­sownych obrońców bied­nych. Jed­nocześnie prowadzą rozbu­dowaną kam­panię, pokazy spala­nia w całym kra­ju, umieszcza­ją w sieci reklam­owane treś­ci i nie ukry­wa­ją, że są wśród nich oso­by pow­iązane z branżą węglową.

Nie miejmy ich za idiotów, bo nie chwalą się orzeczeni­a­mi o niepełnosprawnoś­ci w rozu­mie­niu tek­stu pisanego – najwyraźniej łżą w pełni świadomie. Nie są to ich pier­wsze osiąg­nię­cia na tym polu. Po pier­wszym pokazie pale­nia we Wrocław­iu w sty­czniu 2017 również wytr­wale ryli i kopali, by zdusić zain­tere­sowanie tem­atem ze strony rad osiedli.

Już na star­cie pod­kładamy się tym, że musimy mówić i dzi­ałać wbrew zda­niu osób z tytuła­mi naukowy­mi oraz wbrew jed­ne­mu zapisowi instrukcji obsłu­gi sporej częś­ci kotłów. Z naukow­ca­mi i instrukc­ja­mi nie zgadza­ją się zazwyczaj różnej maś­ci oszołomy. Innej dro­gi dzi­ała­nia nieste­ty nie ma – ani nie zmien­imy wszys­t­kich instrukcji, ani nie zdobędziemy pochwały auto­ry­tetów dla nieprzestrze­ga­nia instrukcji. Czy instrukc­ja jest jakimś bożkiem? Nie, jest tylko wymówką – w Europie dało się infor­mować o poprawnym pale­niu, wystar­czyły chę­ci.

Wobec tego par­tyzancko próbu­je­my opróż­ni­ać to szam­bo, które przez lata inni napeł­niali biorąc za to pieniądze a ter­az nie poczuwa­ją się do żad­nej odpowiedzial­noś­ci.

Uchwały antysmogowe

Na ile jako poje­dynczy szarak byłem w stanie, starałem się nagłaś­ni­ać fakt prowadzenia prac nad uch­wała­mi antys­mogowy­mi w różnych regionach. Zazwyczaj strasznie z tym kru­cho było, chy­ba więcej bym osiągnął krzy­cząc przez okno. Ale też momen­ta­mi było widać, że pod­nos­zone chy­ba tylko przeze mnie wąt­ki jakim­iś pokręt­ny­mi droga­mi trafi­ały gdzie trze­ba.

Media to jest jakaś nadzwycza­j­na kas­ta, nikt nigdy nie zaszczy­cił mnie odpowiedz­ią nawet typu “spadaj na drze­wo”. Co dopiero mówić, by wzię­to pod uwagę moje argu­men­ty i je opub­likowano, nie – tem­at uch­wał jako takich w ogóle nie był poruszany lub robiono to z rzad­ka i powierz­chown­ie, w sty­lu “uch­wała jako jedyny sposób by som­si­ad przes­tał kop­cić”.

Nie od dziś twierdzę, że tzw. lob­by węglowe na poziomie domowych kotłowni nie ist­nieje (mimo to idio­ci dalej będą imputować, kto to nas nie spon­soru­je) lub ma zasięg tylko dookoła kom­i­na kopal­ni. Prace nad wrocławski­mi uch­wała­mi ostate­cznie to wykaza­ły. Nie było komu “bronić” węgla – prócz nielicznych użytkown­ików nowoczes­nych kotłów, zszokowanych że po tak dotk­li­wym wydatku przyjdzie im wyrzu­cić dro­gi kocioł i jeszcze bardziej pod­krę­cić rachun­ki… Nato­mi­ast kominkarze stanęli na wysokoś­ci zada­nia i komin­ki spod zakazu wyłąc­zono.

Przykład wrocławskiego zakazu po raz kole­jny uwy­puk­lił i wyz­naczył nowe poziomy znanych patologii pro­ce­su pode­j­mowa­nia uch­wał antys­mogowych:

 • arbi­tral­nie przyję­to założe­nie: lik­widu­je­my pali­wa stałe, nieważne komu to potrzeb­ne, nieważne jakie będą kosz­ty i czy to fak­ty­cznie niezbędne – jesteśmy tacy nowocześni i kto nam pod­skoczy?
 • tzw. stroną społeczną w pra­cach nad pro­jek­tem uch­wał byli więc wyłącznie zieloni
 • zieloni byli też de fac­to jedyną akty­wną, zor­ga­ni­zowaną i świadomą grupą biorącą udzi­ał w kon­sul­tac­jach społecznych,
 • na spotka­ni­ach – mimo skąpej infor­ma­cji w medi­ach – bywało sporo zwykłych ludzi, ale nic nie byli w stanie zmienić, karmieni urzę­dowym hap­pytalkiem rozmi­ja­ją­cym się z ich pyta­ni­a­mi a final­nie w więk­szoś­ci zig­norowani (wszak kon­sul­tac­je społeczne nie są wiążące),
 • i tak ostate­cznie zakaz przyk­lepano, wyj­mu­jąc spod niego komin­ki, które okaza­ły się mieć swo­je skuteczne lob­by.

Tak samo może się zdarzyć wszędzie indziej – zieloni, gdy już osiągnęli uch­wały wojew­ódzkie, mogą cis­nąć na zaostrzanie np. dla poszczegól­nych miast. To jest zwyk­le marne kil­ka tysię­cy ludzi – ale za to dobrze zor­ga­ni­zowanych, wspar­tych nar­ra­cyjnie przez zakumplowane media.
My nie mamy jak dotrzeć do ludzi, których uch­wały kop­ną, a ci ludzie nie są świado­mi, co się świę­ci i nieprzy­wyk­li, że trze­ba zabier­ać głos. Efek­ty są do przewidzenia.

Co ze zbiórką na badania rozpalania od góry?

Jak wyglą­da stan zbiór­ki – każdy widzi (~3800zł z założonego “na oko” celu 18000zł). Wielkie dzię­ki za każdą jed­ną wpłatę! Duch w nar­o­dzie jest, ale możli­woś­ci nie są z gumy. Co dalej? Prob­lemów tu jest kil­ka a roz­bieżność między tymi dwiema kwota­mi wcale nie jest najwięk­szym z nich:

 • Alar­mów i innych zielonych niczym nie przekon­amy jeśli sami nie zmą­drze­ją – dalej będą szerzyć kłam­li­wą pro­pa­gandę nieza­leżnie od fak­tów. Swo­ją nar­rację ogranicza­ją nie tylko do swoich badań, ale wręcz tylko do jed­nego wykre­siku z naj­gorszym przy­pad­kiem. Ist­nie­nie jakichkol­wiek innych badań po nich spły­wa.
 • Min­is­terst­wo Środowiska zale­ciło w końcu roz­palanie od góry – choć nieśmi­ało, ale jed­nak. Jak widać nic to nie zmienia.
 • Wstęp­nie przewidziana docelowa kwo­ta 18 tys. zł to i tak było­by mało dla przeprowadzenia badań podob­nych w skali do tego, co Krakows­ki Alarm zafun­dował sobie z pieniędzy pub­licznych.
 • Aby jakoś­ciowo prze­bić ist­niejące bada­nia, należało­by prze­badać dużą próbę różnych kotłów w rzeczy­wistych kotłow­n­i­ach, w cza­sie pra­cy pod ręką i okiem ich codzi­en­nych oper­a­torów. Na pewno skala poprawy była­by bard­zo róż­na, ale nie widzę i nie znam choć­by teo­re­ty­cznej możli­woś­ci, by zmi­ana z kopce­nia na pale­nie bliskie bezdym­ne­mu mogła pog­a­rszać emisję.

Wobec powyższego odwieszam tem­at badań na kołek. Jeśli nie zaspon­soru­je tego sze­jk arab­s­ki, to sami nie wydolimy nijak. Oczy­wiś­cie sprawdza­l­iśmy inne możli­we źródła finan­sowa­nia typu WFOŚ, jed­nak pod żaden ich kranik z gotówką się to nie kwal­i­fikowało. Zebrane pieniądze na razie leżą na kon­cie zbiór­ki. Raczej nie mam planów ni powodów ulot­nić się z nimi do Argen­tyny.