Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Szukamy osób do (współ)prowadzenia pokazów efektywnego palenia

Pokazy eko­no­micz­nego pale­nia pro­wa­dzone dotąd głów­nie siłami ekipy Ryb­nik bez dymu przy­cią­gają coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie. Bar­dzo nas to cie­szy, ale też każe wzmoc­nić skład oso­bowy nim zapo­trze­bo­wa­nie prze­kro­czy nasze skromne moce prze­ro­bowe. Dla­tego szu­kamy osób chcą­cych zasi­lić sze­regi ekipy pro­wa­dzą­cej wykłady i pokazy eko­no­micz­nego pale­nia. Co, gdzie, jak, ile – wszystko się za chwilę wyjaśni.

Jak obec­nie działamy

Jeśli cho­dzi o orga­ni­za­cję poka­zów eko­no­micz­nego pale­nia, osobowo-materiałowa kwa­tera główna znaj­duje się w Ryb­niku. Stam­tąd na wezwa­nie wyjeż­dża prawie-że-cygański tabor wypo­sa­żony w sprzęty potrzebne do demon­stra­cji pale­nia od góry (głów­nie dwa pro­ste piecyki-kozy i kominy do nich). W skład ekipy poka­zo­wej wcho­dzą mini­mum dwie osoby, bo tyle jest potrzebne, aby spraw­nie pora­dzić sobie z obsługą pie­cy­ków. Pokaz pale­nia na żywo zwy­kle poprze­dzony jest krót­kim wykła­dem pod dachem, gdzie naj­pierw obja­śniamy o co nam chodzi.

Dzia­łamy non-profit, co (nigdy dość wyja­śniać) nie ozna­cza roboty za darmo, lecz za pokry­ciem kosz­tów. Ewen­tu­al­nych wypra­co­wa­nych nad­wy­żek nie prze­ja­damy lecz prze­zna­czamy na cele zwią­zane z działalnością.

Zle­ce­nio­daw­cami i orga­ni­za­to­rami poka­zów ostat­nimi czasy są głów­nie urzędy gmin lub insty­tu­cje poza­rzą­dowe w danej miej­sco­wo­ści dzia­ła­jące. Pokazy odby­wają się cza­sem w tygo­dniu wie­czo­rami a cza­sem w week­endy, przy oka­zji więk­szych imprez.

Jak wyobra­żamy sobie wdro­że­nie nowych ludzi

Szcze­góły usta­la­li­by­śmy indy­wi­du­al­nie, bo zapewne różne byłyby potrzeby kan­dy­da­tów zależ­nie od ich doświad­cze­nia przy kotle jak i w pro­wa­dze­niu takich publicz­nych wystę­pów. Oczy­wi­ście nikogo nie rzu­ca­li­by­śmy na głę­boką wodę wbrew jego woli. Karierę można zacząć od roli obser­wa­tora na wybra­nym, dogod­nym cza­sowo i miej­scowo poka­zie pro­wa­dzo­nym przez ryb­nicką ekipę. Jeśli uznasz, że to dla cie­bie – możesz z cza­sem przejść do roli współ­pro­wa­dzą­cego. To też nie jest zobo­wią­za­nie po któ­rym trzeba by rzu­cać pracę czy rodzinę albo pisać się na wyprawy przez pół Pol­ski. Przed pod­ję­ciem się danego zle­ce­nia zawsze naj­pierw spraw­dzamy, czy znajdą się pro­wa­dzący pokaz z chę­ciami i czasem.

Rów­nież chęt­nie widzie­li­by­śmy powsta­nie więk­szej liczby samo­dziel­nych lokal­nych oddzia­łów pro­wa­dzą­cych pokazy, zwłasz­cza w Mało­pol­sce, skąd zaczy­nają rów­nież docho­dzić sygnały zain­te­re­so­wa­nia takimi akcjami (np. spod Tar­nowa) a jed­no­cze­śnie w powie­trzu wisi – prócz dymu – uchwała anty­smo­gowa naka­zu­jąca wymianę wszyst­kich kotłów na 5. klasę w per­spek­ty­wie 6–7 lat. Impreza taka będzie Mało­po­lan kosz­to­wała grube miliardy zło­tych (koszty likwi­da­cji rap­tem ~25 tys. kotłów i pie­ców w Kra­ko­wie sza­co­wane były na ~700 mln zł a wsta­wie­nie kotła 5. klasy to też dobre kil­ka­na­ście tysięcy wydatku). Dobrze byłoby poka­zać także tam, że nar­ra­cja alar­mów smo­go­wych nie jest jedyną słuszną a sytu­ację można zna­cząco popra­wić pro­stymi i tanimi środ­kami zanim wyto­czy się cięż­kie działa.

Jed­nak do powsta­nia samo­dziel­nych grup potrzebne byłyby osoby mocno sie­dzące w tema­cie. Na wstę­pie trzeba by także zain­we­sto­wać w sprzęt – pie­cyki, kominy, akce­so­ria do nich oraz moż­li­wość ich trans­portu. Oczy­wi­ście w razie zain­te­re­so­wa­nia ufor­mo­wa­niem takiej grupy słu­żymy wspar­cie moral­nym i każ­dym innym na jakie nas stać, w tym naszymi mate­ria­łami wykła­do­wymi i doświad­cze­niem z dotych­cza­so­wego działania.

Czy przyj­mu­je­cie bez doktoratu?

Aby dołą­czyć do “ryb­nic­kiej” grupy nie musisz być nijak zawo­dowo powią­zany z ogrze­wa­niem. Wystar­czą chęci do dzia­ła­nia i doświad­cze­nie w pale­niu od góry w takim stop­niu, aby potra­fić innej oso­bie wyja­śnić jak to działa i odpo­wie­dzieć na ewen­tu­alne wąt­pli­wo­ści. Palisz od góry w swo­jej kotłowni cho­ciaż sezon czy dwa? Chcia­łoby ci się cza­sem ruszyć z kanapy nie­ko­niecz­nie dla gru­bego zarobku, ale ze świa­do­mo­ścią, że drob­nymi kro­kami zmie­niasz ten kraj w dobrym kie­runku zamiast próżno bia­do­lić? Świet­nie, nada­jesz się! Naj­le­piej jeśli jesteś z Ryb­nika i oko­lic, bo stam­tąd naj­czę­ściej wyru­sza eks­pe­dy­cja w różne miej­sca. Ale możesz też poja­wić się na któ­rymś z poka­zów, który aku­rat odbę­dzie się bli­sko two­jej siedziby.

Chęt­nie widzie­li­by­śmy także udział, niechby i oka­zjo­nalny, osób zawo­dowo zwią­za­nych z ogrze­wa­niem i oko­li­cami, np. osób ze światka komin­ko­wego, zdu­nów czy komi­nia­rzy. Czy to jako gości na poka­zach przez nas pro­wa­dzo­nych, czy też jako samo­dziel­nych pro­wa­dzą­cych występy w swoim rejo­nie. Osoby takie mają wie­dzę i doświad­cze­nie w ogrze­wa­niu, więc wystar­czy jesz­cze tro­chę czasu oraz chęci, aby roz­krę­cić poważną działalność.

Gdzie się zgłaszać?

Można pisać zarówno na tutej­szy adres kon­tak­towy, do ekipy z Ryb­nika (rybnik.bezdymu [małpa] gmail . com), jak i przez Face­bo­oka jed­nego czy dru­giego. Pyta­nia i wąt­pli­wo­ści można też ser­wo­wać poni­żej w komentarzach.