Smog polski pospolity

Myślisz zima i co widzisz? Śnieg. Dru­ga rzecz? Kłę­by dymu z węglowych pieców. To jest właśnie rzeczy­wis­tość zimowa pol­s­kich wsi i miast. Pół biedy, gdy w dymie nie ma dodatków z palonych plas­tików, starych butów, zdechłych kotów…

Więk­szość z nas wie, że to szkodli­we dla zdrowia, ale nic z tym nie może­my zro­bić. Tem­at zwyk­le rozbi­ja się o bied­nych ludzi, którzy nie mają pieniędzy na węgiel. Jakim cud­em miało­by ich być stać na gaz? Czyli co, nigdy nie pozbędziemy się prob­le­mu, bo zawsze bied­ni ludzie się zna­jdą?

Przypadek krakowskiej siekiery

Słyszymy nier­az o miejs­cach na świecie, gdzie smog przy­biera katas­tro­falne rozmi­ary (ostat­nio Pekin). A nie wiemy, że podob­ne zjawiska mamy w Polsce! Pomi­ja­jąc syf z kom­inów w każdej wsi i mieś­cie, szczegól­nie trud­na sytu­ac­ja jest w Krakowie. Zanieczyszczenia z domowych palenisk, trans­port i prze­mysł powodu­ją tam nawet dziesię­ciokrotne przekroczenia norm czys­toś­ci powi­etrza! Przekrocze­nie 2–3-krotne jest na porząd­ku dzi­en­nym. Śmieje­my się ze Śląs­ka, ale to w Krakowie siekiera wyrzu­cona za okno nie spa­da — tak gęste bywa powi­etrze.

Krakowski Alarm Smogowy

Nie dzi­wi, że ludzie zaczęli ten stan rzeczy zauważać i doma­gać się od władz jego zmi­any. Pow­stał ruch społeczny — Krakows­ki Alarm Smogowy.
krakowskialarmsmogowy

Ruch ma na celu wymusze­nie na władzach Krakowa szyb­szej wal­ki z fatal­ną jakoś­cią powi­etrza w mieś­cie przez dofi­nan­sowa­nia do mod­ern­iza­cji kotłowni i przyłączenia do miejskiej sieci ciepłown­iczej domów opalanych węglem. A docelowo wal­czy także o zakaz pale­nia pali­wa­mi stały­mi na tere­nie mias­ta. Nieco rozgło­su w ogólnopol­s­kich medi­ach zyskał marsz zor­ga­ni­zowany przez KAS w Krakowie pod koniec 2012 roku.

Tem­at nie jest łatwy. Jak zwyk­le ścier­a­ją się interesy bid­nych ludzi co to nawet na wungiel ni majo i starom kanapo pal­ić mus­zo i więk­szoś­ci trutej nieustan­nie przez tę smrodzącą mniejs­zość. Lokalni poli­ty­cy nie są sko­rzy ani do szy­bkiego wprowadzenia zakazu pale­nia węglem, ani do łatwego zig­norowa­nia prob­le­mu pod­nos­zonego przez KAS, gdyż ruch jed­nak reprezen­tu­je już real­ną siłę mieszkańców, a wybo­ry samorzą­dowe coraz bliżej.

Więcej na tem­at bieżą­cych akcji pode­j­mowanych przez KAS moż­na zawsze znaleźć na face­booku.

Popier­amy tę akcję w całej roz­ciągłoś­ci! Na czyst­szym powi­etrzu wszyscy może­my tylko zyskać! Nawet jes­li nie mieszkasz w Krakowie, pole­camy przyłączyć się, np. pod­pisu­jąc pety­cję w spraw­ie prob­le­mu jakoś­ci powi­etrza do Sejmiku Wojew­ództ­wa.

Gdziekolwiek mieszkasz, ogrzewaj czysto

Czytel­ni­cy tej strony wiedzą, że nie ma brud­nych paliw. Węgiel da się spal­ić bez smro­du i brudu. I nie trze­ba do tego wykradać tajnych urządzeń z NASA.

Każde­mu ogrze­wa­jące­mu węglem, gdziekol­wiek miesz­ka, pole­camy zmi­anę sposobu pale­nia na czysty. Oczy­wiś­cie jeśli stać go na ogrze­wanie gazem — lep­iej jeśli by ogrze­wał gazem. Ale nie oszuku­jmy się, więk­szość pali węglem nie z miłoś­ci do węgla, a z potrze­by port­fela. Dlat­ego zami­ast emi­tować smród na okolicę, lep­iej pal­ić czys­to węglem już ter­az, niż liczyć na dopłaty, kary, przy­musy i zakazy w nieokreślonej przyszłoś­ci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.