Ile kosztuje twoja praca w kotłowni

Twoja praca także wli­cza się w koszty ogrze­wa­nia, choć zwy­kle nie bie­rzesz tego pod uwagę. Prze­cież zamiast szu­flo­wać węgiel, mógł­byś w tym cza­sie wyle­gi­wać się przed tele­wi­zo­rem albo zara­biać lep­sze pie­nią­dze w inny spo­sób. Nie­kiedy oszczęd­no­ści powstałe dzięki wkła­dowi wła­snej pracy będą rze­czy­wi­ście zna­czące. Ale co jeśli okaże się, że pra­cu­jesz jak nie­wol­nik za 2zł/h?

Różne spo­soby ogrze­wa­nia cechuje różny sto­pień pra­co­chłon­no­ści. Aby porów­nać te poza­pa­li­wowe koszty ogrze­wa­nia, do zesta­wie­nia kosz­tów dla róż­nych paliw na CieploWlasciwie.pl doda­li­śmy infor­ma­cje o orien­ta­cyj­nym rocz­nym nakła­dzie pracy z moż­li­wo­ścią uwzględ­nie­nia kosz­tów obsługi kotłowni w cał­ko­wi­tych kosz­tach ogrze­wa­nia według wybra­nej przez cie­bie stawki godzinowej.

Orien­ta­cyjny nakład pracy uwzględ­nia takie kwe­stie jak: dostawa, skła­do­wa­nie i przy­go­to­wa­nie paliwa, codzienna obsługa kotłowni oraz okre­sowe zabiegi kon­ser­wa­cyjne kotła i kotłowni.

Jeśli czasu masz aż nadto, a pie­nię­dzy jakby mniej — wtedy koszt two­jej pracy nie będzie tak istotny. W prze­ciw­nym wypadku, gdy czasu masz mniej niż pie­nię­dzy, bar­dziej opłaci się tobie dopła­cić nieco do bez­ob­słu­go­wego ogrzewania.

6 myśli nt. „Ile kosztuje twoja praca w kotłowni

 1. Grażyniasta

  Czy to naprawdę jest aż takie pro­ste? Sły­sza­łam o tym, że geniusz polega na tym, by wyszu­ki­wać pro­ste roz­wią­za­nia, któ­rych nie dostrzegł nikt inny — ale aż tak?:) Ten blog dał mi nadzieję na to, że w tym roku z domo­wej mody znikną potrójne kale­sony i cebu­la­sty sys­tem ubioru, a nasz port­fel nie będzie świe­cił pust­kami. Z ogromną chę­cią to sprawdzę!

  Odpowiedz
 2. Jan Nowak

  Dzień dobry,

  W Waszym arku­szu obli­cze­nio­wym bra­kuje opcji “pustka powietrzna” która uprzed­nio była. Także cena drewna buko­wego jest nie dosza­co­wana, w moich oko­li­cach kształ­tuje się ok160zł/mp.

  Pozdra­wiam.

  Odpowiedz
  1. Juzef Autor wpisu

   Dzięki za uwagę, popra­wione.
   Nato­miast co do ceny drewna, to nie da się usta­lić jed­nej wła­ści­wej dla każ­dego, stąd pod wykre­sem kosz­tów masz przy­cisk “Zmień ceny paliw” i tam możesz podać dowolną cenę każ­dego z paliw, następ­nie klik­nąć “Prze­licz koszty” — i masz dane na wykre­sie zak­tu­ali­zo­wane według zmie­nio­nej ceny.

   Odpowiedz
 3. Jan Nowak

  Dzień dobry,

  Piszę znowu tutaj bo for­mu­larz kon­tak­towy nie działa za bar­dzo, nie wysyła wia­do­mo­ści 😉
  Po wsta­wie­niu “pustki powietrz­nej” otrzy­mane wyniki są co naj­mniej “dziwne”. Sprawdź­cie jak może­cie opór cieplny tej prze­grody w waszym arku­szu bo wg normy powi­nien wyno­sić R=0,11—0,18 [m2K/W] bo teraz wycho­dzi że owa pustka lepiej izo­luje niż sty­ro­pian, co jest mało prawdopodobne.

  Pozdra­wiam

  Odpowiedz
 4. Marcin

  Gra­tu­luję pomy­słu. Takie obli­cze­nie jest bar­dzo dobrym porów­na­niem. Zasko­czyła mnie pro­stota i traf­ność. Pew­nie nie­jed­nemu czy­ta­ją­cemu w gło­wie zapa­liła się żarówka.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *