Ile kosztuje twoja praca w kotłowni

Two­ja pra­ca także wlicza się w kosz­ty ogrze­wa­nia, choć zwyk­le nie bierzesz tego pod uwagę. Prze­cież zami­ast szu­flować węgiel, mógłbyś w tym cza­sie wylegi­wać się przed telewiz­orem albo zara­bi­ać lep­sze pieniądze w inny sposób. Niekiedy oszczęd­noś­ci pow­stałe dzię­ki wkład­owi włas­nej pra­cy będą rzeczy­wiś­cie znaczące. Ale co jeśli okaże się, że pracu­jesz jak niewol­nik za 2zł/h?

Różne sposo­by ogrze­wa­nia cechu­je różny stopień pra­cochłon­noś­ci. Aby porów­nać te poza­pali­wowe kosz­ty ogrze­wa­nia, do zestaw­ienia kosztów dla różnych paliw na CieploWlasciwie.pl dodal­iśmy infor­ma­c­je o ori­en­ta­cyjnym rocznym nakładzie pra­cy z możli­woś­cią uwzględ­nienia kosztów obsłu­gi kotłowni w całkow­itych kosz­tach ogrze­wa­nia według wybranej przez ciebie staw­ki godzi­nowej.

Ori­en­ta­cyjny nakład pra­cy uwzględ­nia takie kwest­ie jak: dostawa, skład­owanie i przy­go­towanie pali­wa, codzi­en­na obsłu­ga kotłowni oraz okre­sowe zabie­gi kon­serwa­cyjne kotła i kotłowni.

Jeśli cza­su masz aż nad­to, a pieniędzy jak­by mniej — wtedy koszt two­jej pra­cy nie będzie tak istot­ny. W prze­ci­wnym wypad­ku, gdy cza­su masz mniej niż pieniędzy, bardziej opłaci się tobie dopłacić nieco do bezob­słu­gowego ogrze­wa­nia.

6 myśli nt. „Ile kosztuje twoja praca w kotłowni

 1. Grażyniasta

  Czy to naprawdę jest aż takie proste? Słysza­łam o tym, że geniusz pole­ga na tym, by wyszuki­wać proste rozwiąza­nia, których nie dostrzegł nikt inny — ale aż tak?:) Ten blog dał mi nadzieję na to, że w tym roku z domowej mody znikną potrójne kalesony i cebu­lasty sys­tem ubioru, a nasz port­fel nie będzie świecił pustka­mi. Z ogrom­ną chę­cią to sprawdzę!

  Odpowiedz
 2. Jan Nowak

  Dzień dobry,

  W Waszym arkuszu obliczeniowym braku­je opcji “pust­ka powi­etrz­na” która uprzed­nio była. Także cena drew­na bukowego jest nie dosza­cow­ana, w moich okoli­cach ksz­tał­tu­je się ok160zł/mp.

  Poz­draw­iam.

  Odpowiedz
  1. Juzef Autor wpisu

   Dzię­ki za uwagę, popraw­ione.
   Nato­mi­ast co do ceny drew­na, to nie da się ustal­ić jed­nej właś­ci­wej dla każdego, stąd pod wykre­sem kosztów masz przy­cisk “Zmień ceny paliw” i tam możesz podać dowol­ną cenę każdego z paliw, następ­nie kliknąć “Przelicz kosz­ty” — i masz dane na wykre­sie zak­tu­al­i­zowane według zmienionej ceny.

   Odpowiedz
 3. Jan Nowak

  Dzień dobry,

  Piszę znowu tutaj bo for­mu­la­rz kon­tak­towy nie dzi­ała za bard­zo, nie wysyła wiado­moś­ci 😉
  Po wstaw­ie­niu “pust­ki powi­etrznej” otrzy­mane wyni­ki są co najm­niej “dzi­wne”. Sprawdź­cie jak może­cie opór cieplny tej prze­grody w waszym arkuszu bo wg normy powinien wynosić R=0,11—0,18 [m2K/W] bo ter­az wychodzi że owa pust­ka lep­iej izolu­je niż sty­ropi­an, co jest mało praw­dopodob­ne.

  Poz­draw­iam

  Odpowiedz
 4. Marcin

  Grat­u­lu­ję pomysłu. Takie oblicze­nie jest bard­zo dobrym porów­naniem. Zaskoczyła mnie pros­to­ta i trafność. Pewnie niejed­ne­mu czy­ta­jące­mu w głowie zapal­iła się żarówka.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.