Koń przyszedł

Pora wyjaśnić, jakie zmi­any zaszły na stron­ie po his­torii z pre­ten­s­ja­mi firm Cichewicz i West­falia co do artykułów prezen­tu­ją­cych nieko­rzystne infor­ma­c­je na tem­at ich pro­duk­tów.

Koń Stefan

Koń Ste­fan

Od cza­su poprzed­niego wpisu na ten tem­at niewiele się dzi­ało. Nie kon­tak­tował się ze mną Sanepid, ZAIKS ani Święte Oficjum. Odezwali się za to po dłuższej prz­er­wie panowie z w/w firm, “dzięku­jąc za usunię­cie infor­ma­cji” o ich wyrobach, ale dokopali się do tych artykułów przez wyszuki­warkę ( 😉 ). Jed­nocześnie stwierdzili, że jeśli te artykuły całkowicie usunę, to wyco­fa­ją sprawę z proku­ratu­ry i policji.
Pan Cichewicz przesłał nawet urzę­dowy druczek z wezwaniem na komendę w charak­terze świad­ka dla jego oso­by — ale nie wiem, na ile jest to wiary­godne, bo prócz urzę­dowej syg­natu­ry nie ma na nim żad­nych danych pozwala­ją­cych stwierdz­ić, jakiej sprawy doty­czy.

Mama uczyła ustępować

Nie podo­ba mi się to, ale robię krok w tył i obchodzę… sprawę… sze­rokim łukiem. Dlat­ego wyna­jąłem konia, by zjadł artykuły: jeden, dru­gi i trze­ci. Zobaczymy, czy preze­si Cichewicza i West­falii okażą się słowni.

Dzięku­ję wszys­tkim za wspar­cie natu­ry moral­nej okazane różny­mi kanała­mi. Wielu pewnie pomyśli, żem mięt­ki. I macie rację. Ale łat­wo się oce­nia sto­jąc z boku.

Jedna zmiana

Po tej his­torii zmieni­a­ją się nieco zasady rankingu kotłów. Będą do niego trafi­ały tylko kotły wyróż­ni­a­jące się pozy­ty­wnie na tle rynku albo przy­na­jm­niej przyz­woite. Kotły, które naszym zdaniem nie są warte zakupu (dawniej otrzy­mały­by oce­ny D lub E) będą trafi­ały do Salonu Odrzu­conych.

Nieste­ty trud­ną sztuką było­by pisanie negaty­wnych recen­zji w sposób niepod­ważal­ny na wypadek gdy­by nad­gor­li­wy pro­du­cent zech­ci­ał pójść z tą sprawą do sądu. Zresztą to nie jest istotą tej strony. Nawet jeśli pozy­wa­ją­cy nie będzie miał racji, to szko­da życia na waże­nie każdego słowa w każdy zda­niu przy pisa­niu artykułu byle by nie pod­paść oraz na szla­janie się po sądach.

Zresztą wytykanie pro­du­cen­tom kiep­s­kich wyrobów nie jest naszym celem statu­towym. Trze­ba by od razu skreślić 3/4 rynku. Skup­my się na pro­mowa­niu tych kotłów, które dają szanse na możli­wie czyste i bezprob­le­mowe pale­nie węglem bez koniecznoś­ci daleko idącego samodziel­nego popraw­ia­nia ich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.