Jaki sposób ogrzewania najbardziej się opłaci? Policz na CiepłoWłaściwie.pl

W wybo­rze spo­sobu ogrze­wa­nia domu czę­sto myślimy ste­reo­ty­pami o tym co jest tanie a co dro­gie lub ule­gamy cudzym opi­niom. Pro­blem w tym, że — nawet zakła­da­jąc uczciwe inten­cje wszyst­kich naokoło — wybór, który spraw­dza się u sąsiada obok, w twoim domu może nie dzia­łać rów­nie dobrze i tanio. Nie jest też roz­sądne ślepe podą­ża­nie za tani­zną. Spo­sób ogrze­wa­nia, który jest tylko nieco droż­szy na eta­pie insta­la­cji, może dać o wiele niż­sze rachunki, dzięki czemu wyda­tek zwróci się naj­da­lej w kilka lat.

Na CiepłoWłaściwie.pl poja­wił się wła­śnie sze­reg zmian, dzięki któ­rym moż­liwe jest porów­na­nie kosz­tów mon­tażu i eks­plo­ata­cji wielu róż­nych spo­so­bów ogrze­wa­nia — od pro­stego śmie­ciu­cha po pompy cie­pła.
Weźmy na tapetę przy­kła­dowy wynik obli­czeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/s09

Czym i za ile ogrzewać

W sek­cji Czym i za ile ogrze­wać, na pierw­szym z wykre­sów, zesta­wione zostały roczne koszty ogrze­wa­nia budynku róż­nymi pali­wami i urzą­dze­niami grzewczymi.

cieplowlasciwie_czym_za_ile_ogrzewac

Przy­jęte zało­że­nia (spraw­no­ści itp.) są roz­sąd­nie ure­al­nione. Ceny paliw rów­nież, choć możesz dosto­so­wać je do warun­ków w swo­jej oko­licy, które mogą się nie­raz bar­dzo różnić.

Drugi wykres porów­nuje koszty inwe­sty­cji, jakie trzeba by ponieść, by przejść na wybrany spo­sób ogrze­wa­nia. Koszt ten uwzględ­nia obecny spo­sób ogrze­wa­nia, więc bywa i tak, że jest on zerowy gdy doty­czy wyłącz­nie zmiany paliwa w posia­da­nym kotle.

cieplowlasciwie_czym_za_ile_ogrzewac_instalacja

W koszty inwe­sty­cji zostały wli­czone wszyst­kie ele­menty potrzebne wyłącz­nie do uru­cho­mie­nia danego sys­temu grzew­czego (poza samą insta­la­cją grzew­czą). I tak np. na koszt insta­la­cji kotła zasy­po­wego za 3000zł skła­dają się także koszt budowy komina oraz koszt wydzie­le­nia kotłowni — razem ok. 20 tys. zł. Zazwy­czaj nie myślimy o tych spra­wach jako o kosz­tach a kotłow­nia i komin są w powszech­nej świa­do­mo­ści natu­ral­nymi ele­men­tami domu. Jed­nak kotły gazowe czy pompy cie­pła zaj­mują zde­cy­do­wa­nie mniej miej­sca a czę­sto nie potrze­bują wydzie­lo­nej kotłowni i komina, stąd taki spo­sób licze­nia kosz­tów inwe­sty­cji jest najrzetelniejszy.

Jakie ogrze­wa­nie jest naj­bar­dziej opłacalne

Zaraz obok, w sek­cji Jakie ogrze­wa­nie jest naj­bar­dziej opła­calne? wymie­nione zostały spo­soby ogrze­wa­nia na które warto byłoby przejść, ponie­waż dają naj­szyb­szy zwrot nakładu inwe­sty­cyj­nego w niż­szych rachunkach.

cieplowlasciwie_jakie_ogrzewanie_oplacalne

Każda pozy­cja zawiera:

 • orien­ta­cyjny koszt inwe­sty­cji wraz z kosz­tami składowymi
 • roczną oszczęd­ność na kosz­tach paliwa oraz czasu pracy (z godziną pracy pala­cza wyce­nioną wedle aktu­al­nej płacy mini­mal­nej, którą możesz zmie­nić wedle uzna­nia w for­mu­la­rzu kosz­tów paliw)
 • okres zwrotu kosz­tów inwe­sty­cji — czas po jakim oszczęd­no­ści na kosz­tach ogrze­wa­nia prze­wyż­szą koszty przej­ścia na dany spo­sób ogrze­wa­nia (jeśli są jakieś koszty)

Bywa, że lista ta jest pusta — zna­czy to, że przy obec­nym kosz­cie rocz­nym (jeśli został podany) żadna inwe­sty­cja w wymianę ogrze­wa­nia nie zwróci się w prze­ciągu 30 lat.

Jeśli podasz infor­ma­cje o aktu­al­nie sto­so­wa­nym rodzaju ogrze­wa­nia oraz zuży­cie i koszt paliwa, wtedy wzglę­dem tych danych wyli­czana jest opła­cal­ność przej­ścia na inne paliwa i/lub urzą­dze­nia grzew­cze.
Gdy tych danych bra­kuje (np. budy­nek dopiero powstaje), wtedy punk­tem odnie­sie­nia staje się kocioł zasy­powy napę­dzany węglem, a więc na liście naj­bar­dziej opła­cal­nych spo­so­bów ogrze­wa­nia znaj­dują się te, które nie­kiedy są droż­sze w zaku­pie, ale dadzą niż­sze rachunki i koszt inwe­sty­cji zwróci się w kilka lat. Koszt opału dla kotła zasy­po­wego wyli­czony jest przy zało­że­niu, że nie jest on dra­stycz­nie prze­wy­mia­ro­wany oraz jest obsłu­gi­wany w spo­sób rozumny (nie kopci). W nowym nie­du­żym domu bar­dzo trudno takie zało­że­nia speł­nić, dla­tego warto zain­we­sto­wać od razu w bufor cie­pła.

3 myśli nt. „Jaki sposób ogrzewania najbardziej się opłaci? Policz na CiepłoWłaściwie.pl

 1. Mariusz

  A czy doda­nie pompy wod­nej do insta­la­cji z pie­cem węglo­wym z gra­wi­ta­cyj­nym prze­pły­wem wody pod­nie­sie w sen­sowny spo­sób spraw­ność insta­la­cji? U nas grza­nie polega na tym że grzeje się przez kilka góra kil­ka­na­ście godzin dzien­nie — czy jak w piecu już się będzie koń­czył palić węgiel i wyłą­czy się pompę to czy ona będzie wtedy blo­ko­wać gra­wi­ta­cyjny obieg wody i spo­wo­duje problemy ?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Nie pod­nie­sie sen­sow­nie. To nie insta­la­cja pro­du­kuje cie­pło, tylko kocioł, a dla niego róż­nica w pręd­ko­ści prze­pływu wody ma mar­gi­nalne zna­cze­nie. Ile kocioł wypro­du­kuje cie­pła, tyle insta­la­cja dostar­czy do miesz­ka­nia. Tu nie ma strat, całe cie­pło grzeje budy­nek, chyba że gołe rury idą piw­nicą gdzie hula wia­ter. Insta­la­cja gra­wi­ta­cyjna dostar­czy cie­pło wol­niej, pom­powa — szyb­ciej jeśli usta­wisz wyż­szy bieg pompy + zje prąd na tę robotę. I dzięki pom­pie będziesz mieć nieco szyb­ciej cie­pło w domu, ale potem też szyb­ciej zrobi się zimno, bo dłu­gość koł­dry musi się zga­dzać.
   Pra­wi­dłowo wsta­wiona pompa nie blo­kuje grawitacji.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *