Jaki sposób ogrzewania najbardziej się opłaci? Policz na CiepłoWłaściwie.pl

W wyborze sposobu ogrze­wa­nia domu częs­to myślimy stereo­ty­pa­mi o tym co jest tanie a co dro­gie lub ulegamy cud­zym opin­iom. Prob­lem w tym, że — nawet zakłada­jąc ucz­ci­we intenc­je wszys­t­kich naokoło — wybór, który sprawdza się u sąsi­a­da obok, w twoim domu może nie dzi­ałać równie dobrze i tanio. Nie jest też rozsądne ślepe podążanie za tanizną. Sposób ogrze­wa­nia, który jest tylko nieco droższy na etapie insta­lacji, może dać o wiele niższe rachun­ki, dzię­ki czemu wydatek zwró­ci się naj­dalej w kil­ka lat.

Na CiepłoWłaściwie.pl pojaw­ił się właśnie szereg zmi­an, dzię­ki którym możli­we jest porów­nanie kosztów mon­tażu i eksploat­acji wielu różnych sposobów ogrze­wa­nia — od prostego śmieci­ucha po pompy ciepła.
Weźmy na tapetę przykład­owy wynik obliczeń: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/s09

Czym i za ile ogrzewać

W sekcji Czym i za ile ogrze­wać, na pier­wszym z wykresów, zestaw­ione zostały roczne kosz­ty ogrze­wa­nia budynku różny­mi pali­wa­mi i urządzeni­a­mi grzew­czy­mi.

cieplowlasciwie_czym_za_ile_ogrzewac

Przyjęte założe­nia (sprawnoś­ci itp.) są rozsąd­nie ure­al­nione. Ceny paliw również, choć możesz dos­tosować je do warunk­ów w swo­jej okol­i­cy, które mogą się nier­az bard­zo różnić.

Dru­gi wykres porównu­je kosz­ty inwest­y­cji, jakie trze­ba by ponieść, by prze­jść na wybrany sposób ogrze­wa­nia. Koszt ten uwzględ­nia obec­ny sposób ogrze­wa­nia, więc bywa i tak, że jest on zerowy gdy doty­czy wyłącznie zmi­any pali­wa w posi­adanym kotle.

cieplowlasciwie_czym_za_ile_ogrzewac_instalacja

W kosz­ty inwest­y­cji zostały wlic­zone wszys­tkie ele­men­ty potrzeb­ne wyłącznie do uru­chomienia danego sys­te­mu grzew­czego (poza samą insta­lacją grzew­czą). I tak np. na koszt insta­lacji kotła zasy­powego za 3000zł składa­ją się także koszt budowy kom­i­na oraz koszt wydzie­le­nia kotłowni — razem ok. 20 tys. zł. Zazwyczaj nie myślimy o tych sprawach jako o kosz­tach a kotłow­n­ia i komin są w powszech­nej świado­moś­ci nat­u­ral­ny­mi ele­men­ta­mi domu. Jed­nak kotły gazowe czy pompy ciepła zaj­mu­ją zde­cy­dowanie mniej miejs­ca a częs­to nie potrze­bu­ją wydzielonej kotłowni i kom­i­na, stąd taki sposób liczenia kosztów inwest­y­cji jest najrzetel­niejszy.

Jakie ogrzewanie jest najbardziej opłacalne

Zaraz obok, w sekcji Jakie ogrze­wanie jest najbardziej opła­calne? wymienione zostały sposo­by ogrze­wa­nia na które warto było­by prze­jść, ponieważ dają najszyb­szy zwrot nakładu inwest­y­cyjnego w niższych rachunkach.

cieplowlasciwie_jakie_ogrzewanie_oplacalne

Każ­da pozy­c­ja zaw­iera:

 • ori­en­ta­cyjny koszt inwest­y­cji wraz z kosz­ta­mi skład­owy­mi
 • roczną oszczęd­ność na kosz­tach pali­wa oraz cza­su pra­cy (z godz­iną pra­cy palacza wyce­nioną wedle aktu­al­nej pła­cy min­i­mal­nej, którą możesz zmienić wedle uzna­nia w for­mu­la­rzu kosztów paliw)
 • okres zwro­tu kosztów inwest­y­cji — czas po jakim oszczęd­noś­ci na kosz­tach ogrze­wa­nia przewyższą kosz­ty prze­jś­cia na dany sposób ogrze­wa­nia (jeśli są jakieś kosz­ty)

Bywa, że lista ta jest pus­ta — znaczy to, że przy obec­nym kosz­cie rocznym (jeśli został podany) żad­na inwest­y­c­ja w wymi­anę ogrze­wa­nia nie zwró­ci się w prze­ciągu 30 lat.

Jeśli podasz infor­ma­c­je o aktu­al­nie stosowanym rodza­ju ogrze­wa­nia oraz zuży­cie i koszt pali­wa, wtedy wzglę­dem tych danych wyliczana jest opła­cal­ność prze­jś­cia na inne pali­wa i/lub urządzenia grzew­cze.
Gdy tych danych braku­je (np. budynek dopiero pow­sta­je), wtedy punk­tem odniesienia sta­je się kocioł zasy­powy napędzany węglem, a więc na liś­cie najbardziej opła­cal­nych sposobów ogrze­wa­nia zna­j­du­ją się te, które niekiedy są droższe w zakupie, ale dadzą niższe rachun­ki i koszt inwest­y­cji zwró­ci się w kil­ka lat. Koszt opału dla kotła zasy­powego wylic­zony jest przy założe­niu, że nie jest on drasty­cznie przewymi­arowany oraz jest obsługi­wany w sposób rozum­ny (nie kop­ci). W nowym niedużym domu bard­zo trud­no takie założe­nia spełnić, dlat­ego warto zain­west­ować od razu w bufor ciepła.

3 myśli nt. „Jaki sposób ogrzewania najbardziej się opłaci? Policz na CiepłoWłaściwie.pl

 1. Mariusz

  A czy dodanie pompy wod­nej do insta­lacji z piecem węglowym z graw­ita­cyjnym przepły­wem wody pod­niesie w sen­sowny sposób sprawność insta­lacji? U nas grzanie pole­ga na tym że grze­je się przez kil­ka góra kilka­naś­cie godzin dzi­en­nie — czy jak w piecu już się będzie kończył pal­ić węgiel i wyłączy się pom­pę to czy ona będzie wtedy blokować graw­ita­cyjny obieg wody i spowodu­je prob­le­my ?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Nie pod­niesie sen­sown­ie. To nie insta­lac­ja pro­duku­je ciepło, tylko kocioł, a dla niego różni­ca w pręd­koś­ci przepły­wu wody ma mar­gin­alne znacze­nie. Ile kocioł wypro­duku­je ciepła, tyle insta­lac­ja dostar­czy do mieszka­nia. Tu nie ma strat, całe ciepło grze­je budynek, chy­ba że gołe rury idą piwnicą gdzie hula wiater. Insta­lac­ja graw­ita­cyj­na dostar­czy ciepło wol­niej, pom­powa — szy­b­ciej jeśli ustaw­isz wyższy bieg pompy + zje prąd na tę robotę. I dzię­ki pom­pie będziesz mieć nieco szy­b­ciej ciepło w domu, ale potem też szy­b­ciej zro­bi się zim­no, bo dłu­gość kołdry musi się zgadzać.
   Praw­idłowo wstaw­iona pom­pa nie bloku­je graw­itacji.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.