Konsultacje projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza

W samym środku lata, przez mie­siąc – tak Mazo­wiecki Urząd Mar­szał­kow­ski pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje pro­jektu uchwały anty­smo­go­wej. Co w nim cie­ka­wego? Znów geniu­sze kopiują zakaz uży­wa­nia kotłów zasy­po­wych. Cie­kawe kiedy stwier­dzą, że nóż kuchenny umoż­li­wia zabi­cie czło­wieka, więc wszyst­kim każą kupić kra­jal­nice? Będzie to miało podobny sens i cel jak ten przepis.

Główne zało­że­nia mazo­wiec­kiej uchwały antysmogowej

Pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej jest dostępny na stro­nach Urzędu Mar­szał­kow­skiego. Jego główne zało­że­nia (w więk­szo­ści kopiuj-wklej z Mało­pol­ski) to:

 • zakaz spa­la­nia mułu, flotu, węgla bru­nat­nego w ogóle, węgla kamien­nego o udziale ziarna do 3mm powy­żej 15%, bio­masy o wil­got­no­ści ponad 20% – od 1. listo­pada 2017
 • doce­lowo moż­li­wość eks­plo­ata­cji wyłącz­nie kotłów auto­ma­tycz­nych speł­nia­ją­cych wymogi eko­pro­jektu i tylko tam, gdzie brak tech­nicz­nych lub eko­no­micz­nych moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia obiektu budow­la­nego do sieci cie­płow­ni­czej cen­tral­nej lub sieci gazowej
 • koniecz­ność wymiany kotłów poza­kla­so­wych do końca 2022 roku
 • koniecz­ność wymiany kotłów 3. i 4. klasy do końca 2027 roku.

Uwagi do projektu

Głów­nym błę­dem w pro­jek­cie mazo­wiec­kiej uchwały jest przy­mus uży­wa­nia wyłącz­nie kotłów auto­ma­tycz­nych. Jesz­cze rok temu nie przy­pusz­czał­bym, że można wpaść na taki idio­tyzm a dziś mamy to w Mało­pol­sce przy­kle­pane i rzecz sze­rzy się na kolejne woje­wódz­twa jakby nigdy nic! XXI wiek a wciąż można eks­pe­ry­men­to­wać na ludziach!

Zarówno norma PN-EN 303–5:2012 (ta od klas) jak i eko­pro­jekt nie dys­kry­mi­nują kotłów zasy­po­wych. Wyszli z tym to dopiero pomy­sło­dawcy uchwał anty­smo­go­wych, chcąc uka­rać użyt­kow­ni­ków tych kotłów za myślo­zbrod­nię spa­la­nia w nich odpa­dów – bo prze­cież każdy palił, pali lub będzie palić kalo­sza – a jed­no­cze­śnie przy­kryć wła­sną nie­udol­ność w ści­ga­niu tego wykro­cze­nia (nie tyle nie­sku­tecz­ność dzia­łań, co brak tych dzia­łań a miej­scami nawet chęci).

Kon­se­kwen­cją braku kotłów zasy­po­wych jest pozba­wie­nie ludzi moż­li­wo­ści spa­la­nia dobrego gru­bego węgla, który kopal­nie będą musiały pokru­szyć i prze­ro­bić na paliwo do kotłów auto­ma­tycz­nych (co odbije się na cenie tego węgla). Jed­no­cze­śnie z nie­ja­snych przy­czyn dopusz­cza się kotły zga­zo­wu­jące drewno. Dla­czego nie kotły zga­zo­wu­jące węgiel? Czy za tak fiku­śnym roz­wią­za­niem stoi li tylko naganna niekompetencja?

Dru­gim błę­dem w pro­jek­cie mazo­wiec­kiej uchwały jest przy­mus pod­łą­cza­nia się do sieci gazo­wej lub cie­płow­ni­czej jeśli “są moż­li­wo­ści tech­niczne i eko­no­miczne. Widać, że auto­rzy pro­jektu nie odro­bili lek­cji ze Ślą­ska – tam taki zapis wykre­ślono w kon­sul­ta­cjach jako naru­sza­jący kon­sty­tu­cyjną zasadę rów­no­ści wobec prawa.

Poni­żej szkic uwag, które możesz wysłać jako swoje w konsultacjach:

Sprze­ci­wiam się wyklu­cza­niu z użytku kotłów z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa ponie­waż wpro­wa­dza się tym samym nie­uza­sad­nioną dys­kry­mi­na­cję użyt­kow­ni­ków róż­nych rodza­jów urzą­dzeń grzew­czych, mimo że wszyst­kie one speł­niają tę samą normę emisyjną:

 • Norma PN-EN 303–5:2012 jak i “eko­pro­jekt” wymu­szają eks­plo­ata­cję kotłów zasy­po­wych z mocą nomi­nalną, we współ­pracy ze zbior­ni­kiem aku­mu­lu­ją­cym cie­pło – są to warunki, które zapew­niają osią­ga­nie zakła­da­nych pozio­mów emi­sji i sprawności.
 • Spa­la­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów “dla chcą­cego” jest moż­liwe tak samo w kotłach zga­zo­wu­ją­cych drewno (które pro­jekt dopusz­cza) jak i w kotłach zasy­po­wych dol­nego spa­la­nia na węgiel lub drewno (któ­rych pro­jekt nie dopuszcza).

Zbio­rowa odpo­wie­dzial­ność wszyst­kich użyt­kow­ni­ków kotłów zasy­po­wych za prak­tykę spa­la­nia nie­bez­piecz­nych odpa­dów przez część z nich pach­nie “myślo­zbrod­nią” i jest nie­do­pusz­czalna. Jed­no­cze­śnie trzeba zauwa­żyć, że – wbrew chłop­skiemu rozu­mowi – uciąż­liwy dym z komina nie równa się pro­ce­de­rowi spa­la­nia nie­bez­piecz­nych odpa­dów. Kocioł zga­zo­wu­jący drewno, kocioł zasy­powy na węgiel, kocioł zasy­powy na drewno i komi­nek speł­nia­jące takie same wymogi emi­syjne powinny być trak­to­wane tak samo. Eli­mi­na­cja kotłów zasy­po­wych byłaby nie­uza­sad­nio­nym cio­sem w osoby naj­mniej zamożne ponie­waż taki kocioł, nawet przy koniecz­no­ści eks­plo­ata­cji ze zbior­ni­kiem aku­mu­la­cyj­nym, pozo­staje znacz­nie tań­szy od kotła auto­ma­tycz­nego i pozwala spa­lać szer­szy zakres tań­szych paliw niż kocioł zga­zo­wu­jący drewno, który wymaga wyłącz­nie drewna w postaci naj­le­piej zdro­wych, gru­bych polan.

Sprze­ci­wiam się także przy­mu­sowi pod­łą­cza­nia budyn­ków do sieci gazo­wej lub cie­płow­ni­czej, gdyż wpro­wa­dza on nie­rów­ność oby­wa­teli wobec prawa, ogra­ni­cza­jąc wybór spo­sobu ogrze­wa­nia tylko czę­ści z nich. Ponadto sfor­mu­ło­wa­nie o “moż­li­wo­ściach tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych” jest nie­pre­cy­zyjne i otwiera pole do uzna­nio­wej inter­pre­ta­cji. Pro­po­zy­cja iden­tycz­nego zapisu została odrzu­cona w kon­sul­ta­cjach pro­jektu ślą­skiej uchwały anty­smo­go­wej jako niekonstytucyjna.

Uwagi można wno­sić do 18 sierp­nia nastę­pu­ją­cymi metodami:

 1. w for­mie pisem­nej na adres: Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego w War­sza­wie, Depar­ta­ment Gospo­darki Odpa­dami oraz Pozwo­leń Zin­te­gro­wa­nych i Wod­no­praw­nych, ul. ks. I. Kło­po­tow­skiego 5, 03–718 Warszawa,
 2. ust­nie do protokołu,
 3. mailowo na adres: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

9 myśli nt. „Konsultacje projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza

 1. Adam

  Pyta­nie. Co z kotłami (śmie­ciu­chami) prze­ro­bio­nymi na spa­la­nie pel­letu (czyt. zamo­no­twano pal­nik pel­le­towy), jak okre­ślić ich klasę? W ogóle do kogo się zwró­cić aby doko­nał takiej oceny i potwier­dził na piśmie, że kocioł speł­nia lub nie 3 albo 4 klasę? W ogóle ciężko uwie­rzyć, że to przej­dzie w takiej for­mie, a jeśli nawet to Ci, któ­rzy zatwier­dzą ten doku­ment nie wyobra­żają sobie jaki będzie “krzyk” za 5 lat, bo spo­łe­czeń­stwo dowie się o tej uchwale “za pięć dwu­na­sta”, a więc skala poten­cjal­nych kar za nie dosto­so­wa­nie się będzie ogromna. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Zwró­cić się trzeba do pierw­szego lep­szego akre­dy­to­wa­nego labo­ra­to­rium. Za jakieś 15 tys. netto wysta­wią sto­sowny kwitek 🙂

   Odpowiedz
  2. Jack

   Za 5 lat nikt o tych uchwa­łach nie będzie pamię­tać ze względu na pro­blemy gospo­dar­cze, spo­łeczne i poli­tyczne, z któ­rymi kolejne rządy w Pol­sce będą się zma­gać. Po 2020 Pol­skę czeka trwały spa­dek tempa wzro­stu gospo­dar­czego, środki unijne skoń­czą się i nastąpi spa­dek inwe­sty­cji rów­nież tych tzw. eko­lo­gicz­nych, z powodu sta­rze­nia się spo­łe­czeń­stwa wzro­sną podatki i koszty pracy (np. składka zdro­wotna), gospo­darkę nie­miecką, naszego głów­nego part­nera gospo­dar­czego czeka trwałe wyha­mo­wa­nie wyni­ka­jące ze zmian demo­gra­ficz­nych (ana­lizy Bun­des­banku), liczba eme­ry­tów w kraju wzro­śnie, co z każ­dym kolej­nym rokiem wyma­gać będzie zebra­nia ogrom­nych środ­ków na świad­cze­nia eme­ry­talne, pol­skie koszty człon­ko­stwa w UE znacz­nie wzro­sną i coraz czę­ściej będzie się dys­ku­to­wać o ewen­tu­al­nym Pole­xi­cie. W tym kon­tek­ście kwe­stia przyj­mo­wa­nych obec­nie uchwał nie ma więc więk­szego zna­cze­nia, ich reali­za­cja bowiem nie ma więk­szych szans powodzenia.

   Odpowiedz
 2. Obserwator

  Więk­szość z tych ludzi, któ­rzy two­rzą te uchwały, nie ma bla­dego poję­cia o fizyce i che­mii. Powinno się im ode­brać świa­dec­two ukoń­cze­nia ośmio­let­niej szkoły pod­sta­wo­wej, w któ­rej pro­gra­mie wszystko było!
  Suchą desty­la­cję (piro­lizę) prze­pro­wa­dzamy poprzez pod­grze­wa­nie związ­ków do wyso­kiej tem­pe­ra­tury bez udziału tlenu. W wyniku jej skom­pli­ko­wane związki roz­kła­dają się na prost­sze, w róż­nych sanach sku­pie­nia.
  Desty­lu­jąc węgiel uzy­sku­jemy: koks, sadzę, gaz (piro­li­tyczny) i wodę poga­zową. Gaz można spa­lić po wymie­sza­niu z tle­nem. Koks można spa­lić czy­sto razem z tym gazem. Uzy­skaną z wody parę wystar­czy dostar­czyć do roz­ża­rzo­nego koksu, gdzie oddzieli się wodór, a tlen połą­czy się z węglem. Wodór i czad przy w wyso­kiej tem­pe­ra­tu­rze i przy udziale tlenu spalą się wydzie­la­jąc wielką ilość ener­gii.
  Urzą­dze­nie można połą­czyć z absorp­cyjną pompą cie­płą (wyna­la­zek Ein­ste­ina) i odbie­rać nisko­tem­pe­ra­tu­rową ener­gię z ziemi. Zimą do ogrze­wa­nia, w upały do chło­dze­nia. Możemy też zbu­do­wać tur­binę tesli zasi­laną parą i będziemy mieć dodat­kowo ener­gię mechaniczną/elektryczną.
  Wszystko jest pro­ste, wymaga tylko tro­chę chęci, czasu, prze­czy­ta­nia ogól­nie dostęp­nych od dzie­sią­tek lat patentów.

  Desty­lo­wać można wiele rze­czy. Nie tylko czy­sty węgiel, ale też wszel­kie jego pochodne. Pra­wi­dłowo prze­pro­wa­dzona desty­la­cja w ukła­dzie zamknię­tym nie wydziela na zewnątrz tylu orga­nicz­nych związ­ków węgla i pyłów, co zabawa w kocioł, który czę­sto nie nadaje się do czy­stego spa­la­nia cze­go­kol­wiek. Kotły roz­pa­lane od dołu wywa­lają paliwo do komina, bo nie ma moż­li­wo­ści na jego uprzed­nie spa­le­nie. Nie ma ani odpo­wied­niej ilo­ści tlenu, ani wyso­kiej tem­pe­ra­tury, ani iskry. Odkrę­cony w kuchence kurek gazu bez iskry też nie da płomienia…

  Odpowiedz
 3. Vision

  Na mojej ulicy w zasa­dzie każdy ma przy­łą­cze gazowe, ale tylko kilka domów jest ogrze­wa­nych gazem, jakieś 80% węglem lub drew­nem. Czy dobrze rozu­miem, że w myśl tej uchwały wszy­scy będziemy zmu­szeni do zmiany ogrze­wa­nia na gazowe?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Taka jest inten­cja pomy­sło­daw­ców pro­jektu. Jed­nak naj­pew­niej zapis ten nie przej­dzie przez kon­sul­ta­cje, tak jak to było na Śląsku.

   Odpowiedz
 4. Piotr

  Do prze­wi­dze­nia jest to, że urzędy będą kopio­wały jeden od dru­giego bo tak jest łatwiej. Nie da się nie zauwa­żyć, że takie kopio­wa­nie jest bez­myślne. Nie dość, że nie usuwa się błę­dów, które już ktoś kie­dyś zro­bił i musiał popra­wiać to dodat­kowo wyklu­cza się lub zmie­nia na ele­menty nie­ja­sne i nie­pre­cy­zyjne np. dość istotny punkt w któ­rym poprzed­nie uchwały miały wiele nie­do­cią­gnięć uogól­niono jesz­cze bar­dziej
  “Pod­miot eks­plo­atu­jący insta­la­cję jest zobo­wią­zany do wyka­za­nia speł­nia­nia wyma­gań okre­ślo­nych w niniej­szej uchwale poprzez przed­sta­wie­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nie­nie tych wyma­gań, w szcze­gól­no­ści:
  1) doku­men­ta­cji z badań; (JAKICH BADAŃ, PRZEZ KOGO WYKONANYCHCZYM ZGODNYCH????)
  2) doku­men­ta­cji tech­nicz­nej urzą­dze­nia; itd…
  Nie­długo doku­men­ta­cja z badań będzie do kupie­nia na alle­gro albo u leka­rza rodzin­nego 😀
  Z tym leka­rzem to oczy­wi­ście żart ale… pisząc o wyma­ga­niu badań powinno się pewne kwe­stię uści­ślić. Bada­nie może wyko­nać każdy ???

  Odpowiedz
 5. łuki

  Ostat­nio dozna­łem nie­ma­łego szoku. Googlu­jąc inter­nety zna­la­złem pewną inte­re­su­jąco zaska­ku­jącą rzecz…
  Ostat­nio zro­bi­łem pewną ana­lizę. Szu­ka­lem małego kotła dla rodzi­ców do ich kotłowni. Zauwa­ży­łem, że forma Defro pod­ra­bia kotły Kostrzewy. A pod­ro­bione wia­domo, nie zna­czy takie same. Weźmy na przy­kład kocioł Bio Slim od Defro. Niby wyko­nali bada­nia, lecz zro­bili to na palinku, któ­rego już teraz nie pro­du­kują! Czyli kupu­jąc ten kocioł kupu­jesz maszynę z zupeł­nie innym pal­ni­kiem, który jak wia­domo jest całym ser­cem kotła! Nie jest to w porządku w sto­sunku do klienta, bo nie każdy tak jak ja ana­li­zuje każdy zakup, tylko ślepo wie­rzy producentom.

  Odpowiedz
 6. Agnes

  Czy ja dobrze rozumie?…zapłacisz i masz kwit na kocioł 5 klasy nawet gdy kocioł jest 3 lub 4 klasy? Para­noja! Pła­cić za kwit tyle kasy jak można kupić kocioł pią­tej klasy, dobrać dota­cję i mieć spo­kojną głowę w trak­cie kon­troli. A co do kotłów firmy Defro sły­sza­łam o dobrej rekla­mie, ale nijako ma się to do jako­ści kotłów. Jest kilku lide­rów kotłów na pelet na pol­skim rynku. Trzeba dokład­nie prze­ana­li­zo­wać sche­mat kotła i dopiero doko­nać zakupu.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *