Zabierzcie małpom brzytwy

Byli­śmy na kon­sul­ta­cjach pro­jektu uchwały anty­smo­go­wej dla Mało­pol­ski. W dys­ku­sji głos zabie­rały bar­dzo różne śro­do­wi­ska, pozna­li­śmy wiele punk­tów widze­nia tego samego pro­blemu. Jan Sięka (“Pod­hale bez dymu”) przed­sta­wił, na ile to było moż­liwe w ogra­ni­czo­nym cza­sie, poten­cjał metod czyst­szego pale­nia w sta­rych pie­cach i kotłach. Dzieła zna­ko­mi­cie dopeł­nili przed­sta­wi­ciele akcji “Nie rób dymu”. Wszystko jed­nak wska­zuje na to, że uchwała w pro­po­no­wa­nym kształ­cie zosta­nie przy­jęta, bowiem więk­szość opi­nii o niej zawie­rała się w zakre­sie od TAK entu­zja­stycz­nego do TAK scep­tycz­nego (gdyż jakoby zbyt libe­ralna jest, bo pozwala wun­glowi ist­nieć w XXI wieku).

Audyt pro­jektu bez poważ­nych uwag

Pro­jekt uchwały na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego (UMWM) przy­go­to­wała firma Atmo­term. Pod­dano go audy­towi firmy NILU Pol­ska, który zapre­zen­to­wany został przed dys­ku­sją nad pro­jek­tem. Audyt wska­zał kilka nie­do­cią­gnięć, głów­nie zwią­za­nych z nie­do­sza­co­wa­niem emi­sji komu­ni­ka­cyj­nych, jed­nak ogól­nie pro­jekt został uznany za rze­telny i wia­ry­godny. Pod­kre­ślono naj­waż­niej­szy wnio­sek w nim zawarty: zdro­wie 50% miesz­kań­ców Mało­pol­ski jest zagro­żone a 98% miesz­kań­ców woje­wódz­twa oddy­cha powie­trzem ze zbyt dużą zawar­to­ścią rako­twór­czego benzo-a-pirenu (o ile zbyt duża zawar­tość to nie eufe­mizm gdy mówimy o kilku[nasto]krotnych prze­kro­cze­niach dopusz­czal­nego poziomu).

Skrajne odcie­nie poparcia

W dys­ku­sji nad pro­jek­tem pra­wie wszy­scy zga­dzali się ze sobą, a jeśli się róż­nili, to głów­nie co do tego, czy węgiel w XXI wieku powi­nien w ogóle ist­nieć. Naj­bar­dziej postę­powo zapre­zen­to­wał się bur­mistrz Wado­wic Mate­usz Kli­now­ski, który przed dys­ku­sją zło­żył na ręce Mar­szałka Woje­wódz­twa list z popar­ciem dla pro­jektu uchwały ze strony Powiatu Wadowickiego.

Było kilka osób ze śro­do­wi­ska nauko­wego: medy­cyny oraz nauk tech­nicz­nych pokrew­nych wzglę­dem spa­la­nia i ochrony powie­trza. Nie stwier­dzono obec­no­ści nikogo z “węglo­wych ekspertów”.

Alter­na­tywne działania

Jacek Ręka, star­szy Mało­pol­skiego Cechu Zdu­nów i Zawo­dów Pokrew­nych, zdo­łał w regla­men­to­wa­nym cza­sie ok. 5 minut powie­dzieć jedy­nie tyle, że zdu­no­wie zgło­szą swoje obszerne uwagi na papie­rze. Znajdą się tam opra­co­wane we współ­pracy z naukow­cami z AGH a wzo­ro­wane na kra­jach cywi­li­zo­wa­nych pro­po­zy­cje dzia­łań alter­na­tyw­nych wobec przy­mu­so­wej wymiany wszyst­kich kotłów i pie­ców, które pozwolą osią­gnąć taki sam efekt.

Jan Sięka z Nowego Targu mówi m.in. o udowodnionych efektach palenia od góry

Każdy ma swoje pięć minut. Jan Sięka z Nowego Targu mówi m.in. o udo­wod­nio­nych efek­tach pale­nia od góry

Bez­sil­ność tych na pierw­szej linii

Zda­rzały się osoby zwią­zane z ochroną powie­trza tylko pośred­nio lub nawet wcale. Te głosy wyra­żały wspólny apel do władz, który można stre­ścić jak w tytule: my chcemy żyć, zabierz­cie mał­pom brzy­twy! Jaki obraz wyła­niał się z ich wystąpień?

Ludzie to beto­no­głowi idioci, któ­rzy nie wie­dzą, jaką krzywdę robią wszyst­kim dookoła swo­jego komina paląc w dzia­dow­ski spo­sób a czę­ściej po pro­stu trak­tu­jąc piec jako sta­cję prze­ła­dun­kową na dro­dze do śmiet­nika. Nawet jak się dowie­dzą, to po dobroci nie idzie ich skło­nić do zmian. Nie ma żad­nego sensu ani logiki w ich dzia­ła­niu. Prze­waż­nie podej­rzewa się oszczęd­ność, ale dziś za wywóz śmieci płaci się prze­cież nie­za­leż­nie od ilo­ści. Z dziada pra­dziada wszystko szło do pieca a potem za wycho­dek, więc i dziś tak się robi. Pla­stik, szmaty, szkło, metal, pam­persy – nie­ważne, czy to się pali, i tak leci przez piec. Nie ma tu zna­cze­nia bieda czy bogac­two – men­tal­ność jest iden­tyczna: przy­cho­dzi sobota, roz­pa­lam ogni­sko przed cha­łupą i pakuję tam co mi zbywa, wszystko jedno, czy to odpady kuchenne czy medyczne. Opatrz­no­ści dzię­ko­wać, że nie ma u nas sze­ro­kiego dostępu do odpa­dów ato­mo­wych, bo jak nic wyla­ty­wa­łyby kominami.

Brak środ­ków praw­nych poza uchwa­łami anty­smo­go­wymi, które by mogły cokol­wiek wskó­rać. Co to za kon­trola jak zięć szwa­growi ma wle­pić man­dat za pale­nie kre­densu, a wia­domo, że po 16-tej obaj i tak porą­bią kre­dens na opał? Bieda owszem ist­nieje, ale naj­więk­szy syf jest tam, gdzie wcale nie jest naj­bied­niej. Taka Kal­wa­ria Zebrzy­dow­ska, zagłę­bie meblar­skie, kopci odpa­dami pro­duk­cyj­nymi. Tu nie zadziała moty­wa­cja eko­no­miczna do czyst­szego pale­nia, bo opał jest dar­mowy. Alter­na­tywą dla uchwały byłoby posta­wie­nie uzbro­jo­nej nie­prze­kup­nej obstawy przy każ­dym piecu i kotle, pil­nu­ją­cej pra­wo­rząd­nego spa­la­nia, co jest oczy­wi­ście nie­wy­ko­nalne. Dla­tego, skoro nie jest łatwo małpę uczło­wie­czyć, przy­naj­mniej ją rozbrójmy.

Taki jest obraz sytu­acji u ludzi, któ­rzy czę­sto pró­bo­wali już wal­czyć z wia­tra­kami w swoim oto­cze­niu i widzą jak ciężko im cokol­wiek wskó­rać. Jest to zde­cy­do­wa­nie zbyt czarna wizja sytu­acji. Co nie zna­czy, że nie­praw­dziwa. Dosko­nale wiem, jak trudno kogo­kol­wiek do jakiej­kol­wiek zmiany prze­ko­nać, nawet jeśli robi się to umie­jęt­nie, a bar­dzo czę­sto prze­ko­nu­jący sta­wia się na stra­co­nej pozy­cji gdy dru­giej stro­nie wydaje się być tym mądrzej­szym, mia­sto­wym, co mu odwieczny tutej­szy porzą­dek nie pasuje. To natu­ralne, że sza­rak nie­wiele tu może, ale pro­ble­mem jest, że nic się z tym nie robi na wyż­szym szczeblu.

Wszyst­kie dzia­ła­nia są potrzebne, ale uchwała też

Pro­wa­dzący dys­ku­sję przed­sta­wi­ciel UMWM pod­su­mo­wu­jąc wszyst­kie wypo­wie­dzi stwier­dził, że każdy rodzaj dzia­łań jest potrzebny: zarówno uczło­wie­cza­nie małpy jak i stę­pie­nie jej brzy­twy. Owszem, rozu­mie cel i sens pale­nia od góry, także zachętę eko­no­miczną jaka się z tym wiąże, ale widział już tak wiele w swo­jej pracy (i poprzez eko­do­rad­ców), że jego zda­niem nawet to nie zadziała na więk­szość ludzi. Zna men­tal­ność ludzi, która tutaj jest głów­nym pro­ble­mem (jak mówił, są gminy, gdzie odbiera się 10% ilo­ści odpa­dów jaka sta­ty­stycz­nie przy­pada na głowę w Pol­sce – wia­domo gdzie tra­fia reszta).

Dla­tego uchwała anty­smo­gowa w obec­nym kształ­cie jest potrzebna, aby wyzna­czyć cel i skło­nić ludzi do stop­nio­wej wymiany kotłów w ciągu tych kilku lat. Jak to wcze­śniej mar­sza­łek był powie­dział, “prze­mysł tury­styczny jest jedy­nym prze­my­słem, jaki Mało­pol­ska powinna roz­wi­jać” a fatalna jakość powie­trza może z cza­sem zagro­zić obro­tom w tury­styce. Tutaj można by obszer­nie odpły­nąć w temat gustów prze­cięt­nego pol­skiego tury­sty, któ­remu czy­ste powie­trze jest jak na razie rów­nie cenne i potrzebne wokół wła­snej cha­łupy jak i pod Gie­won­tem (czyli nie­mal wcale). Więk­szym pro­ble­mem jest opłata kli­ma­tyczna, która na przy­kła­dzie Zako­pa­nego została zaskar­żona do sądu i jeśli roz­strzy­gnię­cie będzie na korzyść skar­żą­cych, z budże­tów “kli­ma­tycz­nych” gmin z syfem w powie­trzu znikną zna­czące kwoty.

Moim zda­niem nie­upraw­nione jest wnio­sko­wa­nie, że popu­la­ry­za­cja czyst­szych metod pale­nia nie zadziała, skoro nigdzie w Pol­sce dotąd na poważną skalę tego nie prze­te­sto­wano! Powie­dział­bym wręcz, że działa to zna­ko­mi­cie jak na siły i środki, jakimi dys­po­nu­jemy pro­mu­jąc tę wie­dzę (zna­czy się: pra­wie żadne). A co dopiero gdyby na poważ­nie podejść do tematu. Ale to by było uczło­wie­cza­nie małpy, robota nie­wdzięczna i nie­zbyt dochodowa.

Kto następny?

Mało­pol­ska będzie praw­do­po­dob­nie pierw­szym woje­wódz­twem z uchwałą anty­smo­gową. Ślą­skie póki co ma roz­dwo­je­nie jaźni, nie wszyst­kie gminy chcą się poże­gnać z mułem węglo­wym (!) choć jest to mini­mum przy­zwo­ito­ści spo­śród moż­li­wych dzia­łań. Pyta­nie brzmi: nie “czy” tylko “kiedy” podobne pomy­sły wykieł­kują w innych województwach.

W papie­rach urzę­do­wych pro­blem tru­ją­cego powie­trza jest znany od lat, tyle że dotąd roz­li­cza­nie efek­tów prze­ciw­dzia­ła­nia pro­ble­mowi było luźno trak­to­wane. Gdyby fak­tycz­nie chcieć zre­ali­zo­wać wszyst­kie obo­wią­zu­jące na papie­rze pro­gramy ochrony powie­trza, to uchwałę trzeba by wpro­wa­dzić pew­nie w więk­szo­ści województw.

Kwe­stią czasu jest, kiedy w innych regio­nach pojawi się nacisk spo­łeczny na realne dzia­ła­nia. Gdy już to się sta­nie, nie powin­ni­śmy mieć pre­ten­sji do tych, co wołają o uchwałę anty­smo­gową, bo oni prze­waż­nie chcą po pro­stu nor­mal­nie żyć a innej opcji nie widzą. Na kogo by tu winę zrzu­cić? Co prawda kop­cimy my wła­snymi rękoma, ale to pań­stwo nie paliło się nigdy, by ten obszar ucy­wi­li­zo­wać. Z kolei przed­sta­wi­ciele tego pań­stwa rekru­tują się spo­śród nas i też po godzi­nach dokła­dają do pieca, wobec czego nie widzą w syfie i smro­dzie pro­blemu. Błędne koło.

Za szybko i za dużo byśmy chcieli

Przez dekady temat powie­trza nie ist­niał. Syf był nor­mal­no­ścią i abso­lut­nie nikt w tym pro­blemu nie widział. Za chwilę stukną rap­tem CZTERY LATA odkąd zaczęto w ogóle mówić o jako­ści powie­trza w Pol­sce, i to głów­nie w inter­ne­cie. A już byśmy chcieli do gołej ziemi roz­wią­zać pro­blem, z któ­rym choćby USA bory­kało się miej­scami od lat 70. Wia­domo, każdy by chciał, żeby od zaraz było czy­sto i przy­jem­nie. W takim razie nie może być tanio. Ma być tanio i dobrze? Musi trwać.

tanio-dobrze-szybko

Samo wypo­sa­że­nie małp w mniej ostre brzy­twy nie zała­twi sprawy. Tępą brzy­twą nadal można oko wydłu­bać. Do kotła 5. klasy można łatwo doro­bić ruszt a ogni­sko ze śmieci roz­pa­lić kiedy się podoba. To ostat­nie to aku­rat przy­kład braku egze­kwo­wa­nia prawa. Od lat w wielu gmi­nach prze­pisy zabra­niają spa­la­nia odpa­dów roślin­nych, ale nikt tego nie egzekwuje.

Idę o zakład, że trzem czwar­tym Pola­ków temat smogu ledwo obił się o uszy (jeśli już, to że w Kra­ko­wie jest), a już na pewno nie zro­zu­mieli o co cho­dzi. Teraz w Mało­pol­sce strzela się do nich z armaty pt. “Dymem z pieca zabi­jasz (dzieci)”. Prze­cież to już było i nie dzia­łało! Lito­ści! Psy­cho­log ze mnie żaden, ale jakby mnie zaczęto szczuć takim tek­stem na temat rze­czy, którą uwa­żam za nor­malną i nie widzę w niej nic złego, to albo bym wypu­ścił dru­gim uchem, albo się prze­jął, ale nie mógł nic zro­bić, bo prze­cież nawet dziecko wie, że piec musi dymić 😉 , a na nowy mnie nie stać. Więc po co się tym przej­mo­wać. Trudną wia­do­mość naj­ła­twiej wyprzeć. Kto z pala­czy papie­ro­sów nie wie, że pale­nie szkodzi?

Despe­ra­cja ludzi jest zro­zu­miała. Pojęli, jakim syfem oddy­chają. Pró­bo­wali dzia­łać, ale zde­rzyli się z beto­nem; sąsiad po paru roz­mo­wach nie dał się prze­ko­nać do zmiany nawy­ków. Ależ to jest zupeł­nie natu­ralne! Zmie­nić jaki­kol­wiek nawyk u więk­szej liczby ludzi jest sza­le­nie trudno. To robota na lata. Nie­stety nikt dotąd nie wziął się za pro­blem kom­plek­sowo i na wielką skalę – jednocześnie:

 • uświa­da­mia­jąc ludziom pro­blem zanie­czysz­cze­nia powie­trza od przed­szkola do eme­ryta w spo­sób zro­zu­miały, by nie było to odbie­rane jako eko­lo­giczne fanaberie
 • sze­roko rekla­mu­jąc roz­wią­za­nia doraźne (czyst­sze palenie)
 • jak i dłu­go­fa­lowe (czyst­sze kotły i piece, inne spo­soby ogrzewania).

Kraje dziś cywi­li­zo­wane rów­nież star­to­wały z naszego dzi­siej­szego poziomu. Inne narody nie są z innej gliny i same z sie­bie nie palą grzecz­nie. Nie są też nagmin­nie “zaga­zo­wane”, bo to czy­sto spa­lane drewno – suro­wiec odna­wialny – jest eko­lo­gicz­nym ide­ałem ogrze­wa­nia na Zacho­dzie, a nie kopalny gaz ziemny. Tam jed­nak spa­la­nie jest ucy­wi­li­zo­wane, gdyż przed laty przy­go­to­wano fun­da­menty prawne (choćby tylko regu­larne prze­glądy kotłowni), wyko­nano pracę nad świa­do­mo­ścią ludzi, która dziś daje efekty. U nas nie zro­biono nic, pozwo­lono by noc­nik napeł­nił się po brzegi, a teraz jego ist­nie­nie zaczyna być dostrze­gane. Jasnym jest, że teraz prę­dzej znajdą poklask obiet­nice wysa­dze­nia go w powie­trze choćby kosz­tem ochla­pa­nia postron­nych niż wyno­sze­nie zawar­to­ści łyżeczkami.

19 myśli nt. „Zabierzcie małpom brzytwy

 1. Przemek

  Oj trudno bedzie zmie­nić polaka głów­nie men­tal­ność , wystar­czy popa­trzeć ile śmieci ląduje w rowach przy ulicy ‚o pale­niu ich to szkoda gadać co się dzieje ‚ogni­ska przy­do­mowe a ten zapach to czuć na całe osie­dle cho­ciaż płaci się za wywóz śmierci, tu raczej cho­dzi o leni­stwo nie chce się segre­go­wać lepiej spa­lić . Trzeba byłoby zachę­cić polaka by jakoś cześć tych odpa­dów odda­wać , popa­trzyc wystar­czy na inny kraj np Szwe­cja butelki pla­sti­kowe , szklane ‚puszki itp przy skle­pach są auto­maty sor­tujce wrzuca się i dostaje się kupon z kwotą która wydamy na nastepne zakupy , nie ma tam rekla­mó­wek tylko papie­rowe torby bar­dziej ekologicznej .

  Odpowiedz
 2. sh'ma

  Nie­uchron­ność kary (man­datu) za pale­nie śmieci — to jest jedyny spo­sób.
  W Austrii ponoć jak się zapar­kuje nie­pra­wi­dłowo zaraz ktoś zadzwoni na policję.

  Odpowiedz
  1. Roberto

   Man­daty w jakiś spo­sób by pomo­gły, ale nie do końca, bo będą spa­lać śmieci w nocy. Spa­la­nie śmieci to jedno, a nauka pale­nia od góry to dru­gie. Co z tego źe gościu nie będzie palił śmieci, skoro będzie palił od dołu w gór­niaku. Brak zain­te­re­so­wa­nia tym tema­tem w mediach. Kotły 5 klasy to wymysł jakiś eko-bredni. Buduje dom 180m2 gdzie zapo­trze­bo­wa­nie na cie­pło to max 7-8kw przy –20oC. A kotly na eko 5 klasy zaczy­nają sie od tego poziomu. To ja juź wolę być nie­wol­ni­kiem w domu paląc węglem w gor­niaku i posia­da­jąc bufor. Przy­naj­mniej nie bedzie potrzeby co tydzien wywa­lać wia­dra smoły i komin będzie suchy. Cie­kawe jaka bedzie tem­pe­ra­tura spa­lin w kotle na eko 5 klasy teraz w oko­licy 0oC i przy pracy na mocy 2-3kw czyli grubo poni­zej bada­nych 30%?

   Odpowiedz
 3. Przemek

  Cie­kawe kiedy będą kotły 6 klasy . To już lepiej niech sprze­dają ten błę­kitny węgiel a nie coraz droż­sze te piece za dużo elek­tro­niki to tez nie­zdrowo . A ludzi prze­ko­nać na górne spa­la­nie to tez ciężko a zwłasz­cza veteranow .

  Odpowiedz
  1. również Przemek

   Nie­prawde piszesz ja oso­bi­scie uży­wam pieca z gór­nym spa­la­niem od 1997 roku ‚oczy­wi­scie uży­wam dru­giej sztuki bo pierw­szy wytrzy­mal 10 lat ‚teraz drugi jest od 2006 i nastepny też bedzie z gór­nym spa­la­niem .Oso­bi­scie wygodny i nie jest tak kop­cący jak z dol­nym spa­la­niem.
   gdy sie roz­pali to z komina wycho­dzi biały dymek

   Odpowiedz
 4. Przemek

  Zakaz pale­nia drew­nem mokrym flo­tem i mulem dla mało­pol­ski ..!! Cie­kawe kto pali mokrym drew­nem chyba wie jakie skutki mogą być w komi­nie ..wyco­fa­nie kop­ciu­chow i tak będą pro­du­ko­wać w domo­wych warsz­ta­tach spo­sób pale­nia jest naj­waż­niej­szy dla mnie to chore powinni ina­czej to rozwiązać

  Odpowiedz
 5. godz

  witam
  a ja sobie myślę ze przez media i pro­jekty tego nie zała­twimy, tam są lob­by­ści i ludzie któ­rzy nie maja poję­cia o spa­la­niu za to: normy, dota­cje i kręcą wałek za wał­kiem .
  wszystko po to żeby wydoić do końca sza­rego czło­wieka.
  wydaje mi się ze niech każdy z nas się rozej­rzy po swo­jej oko­licy i pój­dzie śla­dem dymy z jed­nego i dru­giego komina, nie trzeba od razu wszyst­kiego tłu­ma­czyć, wystar­czy poka­zać albo roz­pa­lić sąsia­dowi żeby zoba­czył jak jest czy­sto od razu i że mu opal zostaje czyli kasa.
  pozdra­wiam
  p.s.
  dzię­kuje za tą stronę i wielki sza­cun Juzef dla Ciebe

  Odpowiedz
 6. ef

  A ja sądzę, że ponad 50% palą­cych zwy­czaj­nie nie wie jak palić. Cie­gle i masowo przed­kła­dane infor­ma­cje — nie o man­da­tach tylko o tym jak palić zała­twią co naj­mniej 50% spraw. Sam jak sie już pod­uczy­łem dałem tj. wrzu­ciełm do skrzynki na listy — nie­zbyt lubia­nemu sąsia­dowi– wydruk ze strony z obraz­kami jak palić. Minęły 2 tygo­dnie i może­cie nie wie­rzyć ale widzę ze z jego komina nie wyla­tuje to co zawsze. Infor­ma­cja, infor­ma­cja i raz jesz­cze infor­ma­cja — edukacja.

  Odpowiedz
 7. adam

  Miesz­kam na wsi i już widzę jak ludzie wywa­lają co naj­mniej 5 tys. zł na kocioł 5 klasy plus kilka tysięcy na prze­róbkę sta­rego ciągu komi­no­wego. Więk­szo­ści nie stać na taki wyda­tek. Uchwała pozo­sta­nie mar­twa. Nie da się wyeg­ze­kwo­wać pła­ce­nia abo­na­mentu RTV w wyso­ko­ści 200 zł rocz­nie a wła­dza myśli, że wyeg­ze­kwuje wymianę kotłów i potem pale­nie eko­grosz­kiem za 800 zł tona. Mrzonki. Nawet jak wymy­ślą restryk­cyjne prawo doty­czące kon­troli kotłowni to więk­szość zade­kla­ruje, że ani kotłowni ani cen­tral­nego ogrze­wa­nia nie posiada a pokoje ogrzewa prą­dem albo sie­dzi w kurtce

  Odpowiedz
 8. Andrzej

  Miesz­kam w małej wsi koło Żywca, Żywiec widzę z góry bo jest w kotli­nie. Przez pra­wie całą zimę mia­sto przy­krywa smog, a jakość powie­trza jest dra­ma­tyczna. Nic nie skut­kują apele Bur­mi­strza żeby nie palić śmieci. Ludzie wie­dzą swoje. W samym Żywcu Bur­mistrz jesz­cze stara się coś robić, ale w oko­licz­nych wsiach wła­dze nie robią nic. Kwit­nie sprze­daż mułu, flotu, mało kto oddaje pla­stik do powtór­nej prze­róbki. I nie cho­dzi tu o biedę, bo tzw. Pod­be­ski­dzie to dość bogaty rejon. Pra­wie nikt w mojej wsi nie pali węglem a o pale­niu od góry nie sły­szał nikt. Tylko ja to robię i z mojego komina pra­wie nie leci dym. Inni do rana kopcą nie­mi­ło­sier­nie.
  Ludzie nie mają żad­nej świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej, nie uczy się o tym dzieci w szko­łach i nic nie wska­zuje żeby jakość powie­trza miała się popra­wić. Naj­bar­dziej bul­wer­su­jącą sprawą jest powszechna dostęp­ność mułu nawet po 200 zł. za tonę. bo kopal­nie na tym zara­biają. Wyco­fa­nie mułu ze sprze­daży i egze­kwo­wa­nie odda­wa­nia surow­ców wtór­nych jest pierw­szym kro­kiem do poprawy jako­ści powietrza.

  Odpowiedz
 9. erew

  Pol­ska to jed­naj dziwny kraj?
  Zamiast uczyć w szkole prak­tycz­nej edu­ka­cji, zacho­wa­nie przy­ja­znego ludziom i przy­ro­dzie to uczymy jed­nej popraw­nej reli­gii.
  A rząd wpro­wa­dza tylko kolejne ustawy i man­daty, co ma zała­twić pro­blem.
  Pro­blem śmieci, ludzie segre­guja i pła­cimy coraz wię­cej, w tym roku kolejna pod­wyżka, z leni­stwa ludzie za chwile prze­staną segre­go­wać bo i po co to robic, powinno być tak ktoś oddaje śmieci segre­go­wać to w kolej­nym mie­siącu płaci mniej, nie segre­guje to płaci drogo, po kie­szeni jak ludzie zoba­czą ile zosta­nie im w kie­szeni to sami zaczną sumien­nie segregować.

  Odpowiedz
 10. Przemek

  W tym roku nagle smog się uka­zał haha …bo kolejny inte­res się szy­kuje pseudo dota­cja tyle warta co kot napla­kal zara­bia ktoś inny na nas …zwy­kle piece dalej będą do kupie­nia nie znikna tak szybko tylko nauka spo­sobu pale­nia jest ważna …a tak poza tym to dobry wegiel jest wysy­łany za gra­nicę a spro­wa­dzają guwno …wszystko przez Unię jeste­śmy nie­wol­ni­kami pła­cimy im wię­cej niż otrzy­mu­jemy tylko ludzie o tym nie wie­dzą .Pol­ska węglem stoi kopal­nie powinny być odkryw­kowe nowo­cze­sne eko­lo­giczne elek­trow­nie na węgiel przez co ener­gia elek­tryczna kosz­to­wała gro­sze .ogrze­wa­nie elek­tryczne i nie ma smogu

  Odpowiedz
 11. pxl666

  hey a czemu nie mowi sie o tym aby dofi­nan­so­wy­wac IZOLACJE budyn­kow ? prze­cierz to nie zwiek­sza kosz­tow eks­plo­ata­cji jak wymiana kotla / zmiana paliwa ?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Mówi się, mówi, ale to drogi sport a dofi­nan­so­wać by trzeba ze 2/3 budyn­ków w kraju.

   Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Jasne, to już z rok wisi. Tu odpo­wiedź: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/nie-klamstwom-alarmow-smogowych-na-temat-palenia-od-gory/ (jest na głów­nej stro­nie link).
   Nie wytłu­ma­czy się im, bo tam jest beton. Oni chyba świę­cie wie­rzą, że tylko nowo­cze­sny kocioł i unor­mo­wany opał są wyba­wie­niem (tzn. ci, co nie mają pier***ca na punk­cie węgla i gene­ral­nie uznają tylko jego likwi­da­cję). Albo są finan­so­wani przez wro­gie zagra­niczne lobby, aby tak dzia­łali. Ale ja wolę w tę pierw­szą wer­sję wie­rzyć. Podobno boją się, że jak ludzie nauczą się palić, to jesz­cze 100 lat nie będą chcieli kotłów wymie­niać, a że tylko w wymianę wie­rzą, no to muszą nas kopać.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *