Potrzeba twoich uwag do projektu zakazu w Krakowie

Pro­jekt zakazu spala­nia paliw stałych w Krakowie zakła­da całkow­itą lik­widację wszel­kich kotłów, pieców oraz kominków. W kon­sul­tac­jach społecznych domin­u­je nar­rac­ja fanatyków zakazu. Gdzie są ci, którzy ter­az ogrze­wa­ją domy węglem i drewnem? Czy nie wierzą, że zakaz dojdzie do skutku? A może są pewni, że dotac­je i dopłaty zabez­pieczą ich byt? Wiele wskazu­je na to, że nie do koń­ca tak będzie, jeśli nadal mil­czeć będą ci, którzy powin­ni być najbardziej zain­tere­sowani, bowiem to oni poniosą kosz­ty tego zakazu.

Warto przy­pom­nieć, że wbrew medi­al­ne­mu pom­powa­niu jed­nos­tron­nej wiz­ji prob­le­mu, Kraków ma prob­lem smogu, a nie prob­lem inwazji krwiożer­czych pieców węglowych. Ogrze­wanie jest jed­nym ze źródeł tego smogu i owszem, należy ograniczać emisję z domowych kom­inów, ale także z rur wyde­chowych dies­li, prze­mysłu jak i to, co napły­wa z okol­i­cy. Paradok­sal­nie tzw. ustawa antys­mogowa przepy­chana przez Sejm głównie dla ratowa­nia krakowskiego zakazu daje nowe możli­woś­ci dzi­ałań poza całkow­itym zakazem stosowa­nia paliw stałych, które jed­nak nie były w ogóle brane pod uwagę, bo jedyne akty­wne w tej spraw­ie lob­by ma par­cie tylko na zakaz.

Gotowe propozycje uwag do projektu zakazu

Chęt­nie zabrał(a)byś głos w kon­sul­tac­jach, ale nie wiesz co napisać? Na taką okazję przy­go­towal­iśmy kil­ka mery­to­rycznych uwag do pro­jek­tu zakazu, porusza­ją­cych sprawy istotne z punk­tu widzenia szarego palacza. Każdy może się z nimi zapoz­nać i jeśli uzna je za słuszne, niechaj wysyła je w swoim imie­niu do Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego na niżej podany adres.

Pobierz propozy­c­je uwag do pro­jek­tu uch­wały “zaka­zowej”: wer­s­ja PDF  /  wer­s­ja edy­towal­na

Główne kwest­ie jakie porusza­my to:

 • Póki co wymieniono może 20% pieców i kotłów, a łącz­na moc pozostałych to dobre 400MW. Nic nie mówi się o tech­nicznej możli­woś­ci przyłączenia tylu nowych odbior­ców do sieci gazowej a zwłaszcza elek­trycznej, bo o wielkiej rozbu­dowie sieci ciepłown­iczej w niecałe trzy lata moż­na zapom­nieć. Nie wiado­mo jak liczne będą przy­pad­ki osób, które pozostaną tylko z jed­nym źródłem energii i będzie to prąd. Eksper­tyza z 2011 roku wyraźnie stwierdza­ła, że ter­min wprowadzenia zakazu powinien być pod­porząd­kowany kwestii zapewnienia wszys­tkim alter­naty­wnych źródeł energii. Tym­cza­sem w uza­sad­nie­niu pro­jek­towanej uch­wały stwierdza się, że zaopa­trze­nie wszys­t­kich mieszkańców w min. dwa źródła energii jest w planach zakładów ener­gety­cznych (nie wiado­mo czy i kiedy zostanie zre­al­i­zowane ani jaki jest stan obec­ny). Już akapit dalej przyz­nano, że nie moż­na wyk­luczyć nielicznych przy­pad­ków osób, którym zostanie tylko prąd. Chy­ba nikt nie zadał sobie trudu dokład­nego sprawdzenia, ile takich gospo­darstw domowych będzie. A pamię­ta­jmy, że przyłącze ener­gety­czne do budynku to nie wszys­tko. Sieć przesyłowa i insta­lac­ja domowa musi być w stanie wytrzy­mać zwięk­szony pobór mocy na potrze­by ogrze­wa­nia. Wspom­i­na­jąc let­nie prob­le­my z brakiem mocy w całym kra­ju oraz prz­er­wy w dostawach prą­du po byle wietrze i śniegu, moż­na mieć wąt­pli­woś­ci, na ile pewne będzie zasi­lanie przy więk­szych mrozach.
 • Zakaz jest próbą wal­ki z prob­le­mem całego mias­ta przez zrzuce­nie kosztów na sto­sunkowo małą grupę mieszkańców (25 tys. kotłów i pieców, więc powiedzmy w porywach do 100 tys. osób). Jed­nocześnie nie przewidu­je się nawet po częś­ci tak radykalnych dzi­ałań w innych dziedz­i­nach, np. wobec trans­portu, mimo że pon­ad pół mil­iona aut zare­je­strowanych w Krakowie plus przy­jezd­ni i tranzyt wedle danych zawartych w wojew­ódzkim pro­gramie ochrony powi­etrza mają podob­ny udzi­ał w emisji pyłów co ogrze­wanie węglem i drewnem.
 • Nie roz­pa­tr­zono nowych możli­woś­ci unor­mowa­nia rynku paliw i kotłów jakie dała tzw. ustawa antys­mogowa. Być może wymi­ana starych pieców i kotłów na najlep­sze pod kątem emisji dostęp­ne dziś urządzenia dawała­by efekt zbliżony do pro­ponowanego zakazu, ale nie powodowała­by tak dużego wzros­tu kosztów eksploat­a­cyjnych po stron­ie mieszkańców.
 • W przyszłoś­ci nie jest pewne, jakiej wysokoś­ci będą dopłaty do wyższych kosztów ogrze­wa­nia dla najuboższych i czy w ogóle będą. Lokalny pro­gram osłonowy ma trwać tylko do 2022 roku (tak stwierdza obec­na uch­wała, która go ustanaw­ia). Co potem? Nie wiado­mo. Gdy już wszyscy będą pod­pię­ci pod droższe ogrze­wanie a sprawa zejdzie z czołówek mediów, będzie moż­na po cichu wyłączyć wspar­cie dla najuboższych. A to nie będzie dla nich finan­sowy dyskom­fort, lecz katas­tro­fa. Pamię­ta­jmy, że pro­gram osłonowy skierowany jest do tych, którzy dochoda­mi kwal­i­fiku­ją się do obję­cia pomocą społeczną. Dla takich gospo­darstw domowych konieczność wysupła­nia rocznie dodatkowego tysią­ca czy dwóch, nie wspom­i­na­jąc o wyższych kwotach w przy­pad­ku ogrze­wa­nia wprost prą­dem, oznacza, że zabraknie na jedze­nie lub inne opłaty.

Pełny pro­jekt uch­wały dostęp­ny jest na stron­ie Samorzą­du Wojew­ództ­wa Małopol­skiego. Uwa­gi moż­na wysyłać na adres powietrze@umwm.pl lub drogą pocz­tową (szczegóły pod w/w linkiem).

Jeśli masz uwa­gi do w/w propozy­cji uwag, uważasz że moż­na by coś dodać lub popraw­ić — daj znać.

Jedna myśl nt. „Potrzeba twoich uwag do projektu zakazu w Krakowie

 1. Piotr Kmiecik

  Jak tak dalej pójdzie to tylko majchrows­ki i jego kole­sie będą mieszkać w Małopolsce bo resz­ta będzie musi­ała szukać tańszego życia.
  Czy o to im chodzi?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.