Potrzeba twoich uwag do projektu zakazu w Krakowie

Pro­jekt zakazu spa­la­nia paliw sta­łych w Kra­ko­wie zakłada cał­ko­witą likwi­da­cję wszel­kich kotłów, pie­ców oraz komin­ków. W kon­sul­ta­cjach spo­łecz­nych domi­nuje nar­ra­cja fana­ty­ków zakazu. Gdzie są ci, któ­rzy teraz ogrze­wają domy węglem i drew­nem? Czy nie wie­rzą, że zakaz doj­dzie do skutku? A może są pewni, że dota­cje i dopłaty zabez­pie­czą ich byt? Wiele wska­zuje na to, że nie do końca tak będzie, jeśli nadal mil­czeć będą ci, któ­rzy powinni być naj­bar­dziej zain­te­re­so­wani, bowiem to oni poniosą koszty tego zakazu.

Warto przy­po­mnieć, że wbrew medial­nemu pom­po­wa­niu jed­no­stron­nej wizji pro­blemu, Kra­ków ma pro­blem smogu, a nie pro­blem inwa­zji krwio­żer­czych pie­ców węglo­wych. Ogrze­wa­nie jest jed­nym ze źró­deł tego smogu i owszem, należy ogra­ni­czać emi­sję z domo­wych komi­nów, ale także z rur wyde­cho­wych die­sli, prze­my­słu jak i to, co napływa z oko­licy. Para­dok­sal­nie tzw. ustawa anty­smo­gowa prze­py­chana przez Sejm głów­nie dla rato­wa­nia kra­kow­skiego zakazu daje nowe moż­li­wo­ści dzia­łań poza cał­ko­wi­tym zaka­zem sto­so­wa­nia paliw sta­łych, które jed­nak nie były w ogóle brane pod uwagę, bo jedyne aktywne w tej spra­wie lobby ma par­cie tylko na zakaz.

Gotowe pro­po­zy­cje uwag do pro­jektu zakazu

Chęt­nie zabrał(a)byś głos w kon­sul­ta­cjach, ale nie wiesz co napi­sać? Na taką oka­zję przy­go­to­wa­li­śmy kilka mery­to­rycz­nych uwag do pro­jektu zakazu, poru­sza­ją­cych sprawy istotne z punktu widze­nia sza­rego pala­cza. Każdy może się z nimi zapo­znać i jeśli uzna je za słuszne, nie­chaj wysyła je w swoim imie­niu do Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego na niżej podany adres.

Pobierz pro­po­zy­cje uwag do pro­jektu uchwały “zaka­zo­wej”: wer­sja PDF  /  wer­sja edytowalna

Główne kwe­stie jakie poru­szamy to:

 • Póki co wymie­niono może 20% pie­ców i kotłów, a łączna moc pozo­sta­łych to dobre 400MW. Nic nie mówi się o tech­nicz­nej moż­li­wo­ści przy­łą­cze­nia tylu nowych odbior­ców do sieci gazo­wej a zwłasz­cza elek­trycz­nej, bo o wiel­kiej roz­bu­do­wie sieci cie­płow­ni­czej w nie­całe trzy lata można zapo­mnieć. Nie wia­domo jak liczne będą przy­padki osób, które pozo­staną tylko z jed­nym źró­dłem ener­gii i będzie to prąd. Eks­per­tyza z 2011 roku wyraź­nie stwier­dzała, że ter­min wpro­wa­dze­nia zakazu powi­nien być pod­po­rząd­ko­wany kwe­stii zapew­nie­nia wszyst­kim alter­na­tyw­nych źró­deł ener­gii. Tym­cza­sem w uza­sad­nie­niu pro­jek­to­wa­nej uchwały stwier­dza się, że zaopa­trze­nie wszyst­kich miesz­kań­ców w min. dwa źró­dła ener­gii jest w pla­nach zakła­dów ener­ge­tycz­nych (nie wia­domo czy i kiedy zosta­nie zre­ali­zo­wane ani jaki jest stan obecny). Już aka­pit dalej przy­znano, że nie można wyklu­czyć nie­licz­nych przy­pad­ków osób, któ­rym zosta­nie tylko prąd. Chyba nikt nie zadał sobie trudu dokład­nego spraw­dze­nia, ile takich gospo­darstw domo­wych będzie. A pamię­tajmy, że przy­łą­cze ener­ge­tyczne do budynku to nie wszystko. Sieć prze­sy­łowa i insta­la­cja domowa musi być w sta­nie wytrzy­mać zwięk­szony pobór mocy na potrzeby ogrze­wa­nia. Wspo­mi­na­jąc let­nie pro­blemy z bra­kiem mocy w całym kraju oraz prze­rwy w dosta­wach prądu po byle wie­trze i śniegu, można mieć wąt­pli­wo­ści, na ile pewne będzie zasi­la­nie przy więk­szych mrozach.
 • Zakaz jest próbą walki z pro­ble­mem całego mia­sta przez zrzu­ce­nie kosz­tów na sto­sun­kowo małą grupę miesz­kań­ców (25 tys. kotłów i pie­ców, więc powiedzmy w pory­wach do 100 tys. osób). Jed­no­cze­śnie nie prze­wi­duje się nawet po czę­ści tak rady­kal­nych dzia­łań w innych dzie­dzi­nach, np. wobec trans­portu, mimo że ponad pół miliona aut zare­je­stro­wa­nych w Kra­ko­wie plus przy­jezdni i tran­zyt wedle danych zawar­tych w woje­wódz­kim pro­gra­mie ochrony powie­trza mają podobny udział w emi­sji pyłów co ogrze­wa­nie węglem i drewnem.
 • Nie roz­pa­trzono nowych moż­li­wo­ści unor­mo­wa­nia rynku paliw i kotłów jakie dała tzw. ustawa anty­smo­gowa. Być może wymiana sta­rych pie­ców i kotłów na naj­lep­sze pod kątem emi­sji dostępne dziś urzą­dze­nia dawa­łaby efekt zbli­żony do pro­po­no­wa­nego zakazu, ale nie powo­do­wa­łaby tak dużego wzro­stu kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych po stro­nie mieszkańców.
 • W przy­szło­ści nie jest pewne, jakiej wyso­ko­ści będą dopłaty do wyż­szych kosz­tów ogrze­wa­nia dla naj­uboż­szych i czy w ogóle będą. Lokalny pro­gram osło­nowy ma trwać tylko do 2022 roku (tak stwier­dza obecna uchwała, która go usta­na­wia). Co potem? Nie wia­domo. Gdy już wszy­scy będą pod­pięci pod droż­sze ogrze­wa­nie a sprawa zej­dzie z czo­łó­wek mediów, będzie można po cichu wyłą­czyć wspar­cie dla naj­uboż­szych. A to nie będzie dla nich finan­sowy dys­kom­fort, lecz kata­strofa. Pamię­tajmy, że pro­gram osło­nowy skie­ro­wany jest do tych, któ­rzy docho­dami kwa­li­fi­kują się do obję­cia pomocą spo­łeczną. Dla takich gospo­darstw domo­wych koniecz­ność wysu­pła­nia rocz­nie dodat­ko­wego tysiąca czy dwóch, nie wspo­mi­na­jąc o wyż­szych kwo­tach w przy­padku ogrze­wa­nia wprost prą­dem, ozna­cza, że zabrak­nie na jedze­nie lub inne opłaty.

Pełny pro­jekt uchwały dostępny jest na stro­nie Samo­rządu Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego. Uwagi można wysy­łać na adres powietrze@umwm.pl lub drogą pocz­tową (szcze­góły pod w/w linkiem).

Jeśli masz uwagi do w/w pro­po­zy­cji uwag, uwa­żasz że można by coś dodać lub popra­wić — daj znać.

Jedna myśl nt. „Potrzeba twoich uwag do projektu zakazu w Krakowie

 1. Piotr Kmiecik

  Jak tak dalej pój­dzie to tylko maj­chrow­ski i jego kole­sie będą miesz­kać w Mało­pol­sce bo reszta będzie musiała szu­kać tań­szego życia.
  Czy o to im chodzi?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *