Instytut orzekł: kopcenie jest bezpieczniejsze i zdrowsze niż palenie od góry

Wła­śnie usta­lono na naj­wyż­szym szcze­blu, że kop­ce­nie węglem i drew­nem jest bez­piecz­niej­sze i zdrow­sze od bez­dym­nego ich spa­la­nia. Pro­szę się rozejść i grzecz­nie cze­kać na dota­cje. To wszystko był hum­bug i zbio­rowa halucynacja 😉

Kra­kow­ski Alarm Smo­gowy wraz z Insty­tu­tem Che­micz­nej Prze­róbki Węgla w Zabrzu wzięły się za osta­teczne roz­wią­za­nie (niem. Endlösung) kwe­stii pale­nia od góry. My wszy­scy, jako mrówki bez struk­tur, dota­cji i budże­tów, zdo­ła­li­śmy jed­nak ugryźć tego sło­nia na tyle dotkli­wie, że pod­jął wysiłki, by nas roz­dep­tać. Orga­ni­za­cja nasta­wiona na likwi­da­cję albo przy­naj­mniej doje­cha­nie ogrze­wa­ją­cych węglem i drew­nem oraz insty­tu­cja nie­cha­ry­ta­tywna rekla­mu­jąca gdzie się da swój spo­sób na smog (w odróż­nie­niu od pale­nia od góry bez­pieczny i prze­wi­dziany w DTR 😉 ) – błę­kitny węgiel. Wyniki chyba łatwo przewidzieć?

Zneu­tra­li­zo­wać kon­ku­ren­cję dla wymiany kotłów i błę­kit­nego węgla

Przy­czyna zle­ce­nia przez KAS badań pale­nia od góry jest pro­sta: zakazy i wymiana kotłów prze­stały mieć mono­pol w walce ze smo­giem, bo roz­nio­sła się wieść, że da się palić w sta­rym piecu bez kop­ce­nia. Wsz­czął się fer­ment, poja­wiły się wąt­pli­wo­ści, czy uchwały i zakazy na pewno są konieczne? Trzeba więc było karła reak­cji odło­wić, aby dys­cy­plinę utrzymać.

Na stro­nach orga­nów pana Guły znaj­duje się skrót raportu z badań. Prze­ba­dano podob­nież kilka kotłów oraz piece “kozy”. Wedle wyni­ków pale­nie od góry cza­sem powo­duje wyż­sze emi­sje niż kop­ce­nie, cza­sem zbli­żone, a cza­sem emi­sje przy pale­niu od góry spa­dają tak jak to poka­zują dotąd znane bada­nia.

Wnio­ski są odpowiednie:

 • roz­pa­la­nie od góry daje efekty od sasa do lasa, może nie zmniej­szać emi­sji, a nawet ją zwiększać,
 • roz­pa­la­nie od góry nie pozwala osią­gnąć emi­sji miesz­czą­cych się w 5. klasie/ecodesign,
 • emi­sje tlenku węgla rów­nież są dale­kie od wyma­gań ecodesign,
 • instruk­cje obsługi kotłów nie prze­wi­dują pale­nia od góry,
 • pale­nie od góry może pro­wa­dzić do śmierci na różne spo­soby a będą temu winne osoby pro­pa­gu­jące tę metodę palenia,
 • pale­nie od góry jest nie­wy­godne, bo trzeba palić cyklicz­nie i prze­kła­dać żar do popiel­nika przy ponow­nym roz­pa­la­niu a to już w ogóle zgroza ile tu zagrożeń!
 • pale­nie od góry jest trudne i uciąż­liwe w kotłach bez nadmuchu,
 • spa­liny przy spa­la­niu od góry drewna są dużo bar­dziej gorące niż przy pale­niu od dołu, co może przy­spie­szyć zuży­cie kotła,
 • ele­menty zewnętrzne kotła moc­niej się nagrze­wają, co grozi poparzeniami,
 • jed­no­cze­śnie moc kotła spada, co grozi “spad­kiem kom­fortu ciepl­nego” (i dla­tego “powinni tego zabro­nić” żeby ludzie nie zamarzali).

Patrz­cie i uczcie się od naj­lep­szych, przy­szli Goeb­bel­so­wie! Tu nie ma jaw­nych kłamstw, bo nie są potrzebne. Wystar­czy przed­sta­wić fakty w odpo­wied­nich pro­por­cjach i wła­ści­wym świe­tle. My, któ­rzy mamy doświad­cze­nie z tą tech­niką pale­nia, śmie­jemy się widząc taki absurd, ale laik – urzęd­nik, zwy­kły palacz – prze­czyta i się wystra­szy, jaką to śmier­cio­no­śną metodę chcą jemu wci­snąć oszo­łomi jacyś. Dobrze, że Insty­tut, ostoja bez­stron­nej facho­wo­ści, zdą­żył ostrzec.

Po raz kolejny napro­stuję pokrótce powyż­sze manipulacje:

 • Osią­ga­nie emi­sji na pozio­mie 5. klasy nie jest ambi­cją pale­nia od góry, bo nigdy nie twier­dzi­li­śmy, że to pana­ceum na smog, ale tania i pro­sta metoda na znaczną poprawę – znane wyniki badań, na pod­sta­wie któ­rych kraje związ­kowe m.in. Szwaj­ca­rii i Austrii pro­mują tę metodę, poka­zują spadki emi­sji o ponad 50%, co przy nikłym kosz­cie wdro­że­nia jest grą wartą świeczki.
 • Nic nie pora­dzimy na to, że wiele firm kotlar­skich ma swo­ich klien­tów we rzici i zamiesz­cza w instruk­cjach tylko spo­sób na wędze­nie sąsia­dów i straty paliwa, mimo że kon­struk­cja kotła umoż­li­wia inne tech­niki pale­nia. Nie­stety chcąc spa­lać mniej paliwa musimy nie­raz dzia­łać na wła­sną rękę, czę­sto wbrew instruk­cjom. Co nie zna­czy, że lek­ce­wa­żymy sobie bez­pie­czeń­stwo! Zale­camy przy tym dużą ostroż­ność i naj­pierw uprze­dzamy o moż­li­wych pro­ble­mach. Nie­pew­nych możemy tylko ode­słać po wspar­cie facho­wego kominiarza.
 • Wszel­kie wybu­chy, zacza­dze­nia, popa­rze­nia itp. wypadki mogą być jedy­nie kon­se­kwen­cją par­tac­twa: nie­na­le­ży­tej budowy insta­la­cji grzew­czej, nie­sta­ran­nego utrzy­ma­nia kotłowni z przy­le­gło­ściami lub nie­prze­strze­ga­nia DTR tam, gdzie to konieczne. Jak może czło­wiek, który zapo­znał się z DTR, opa­rzyć się o ele­menty kotła, kiedy jak byk stoi tam, że do kotła powi­nien pod­cho­dzić w ognio­od­por­nym ubio­rze, izo­lo­wa­nych ręka­wi­cach i oku­la­rach? Jak może go zasko­czyć buch­nię­cie ognia z kotła, skoro DTR ostrzega, by otwie­ra­jąc kocioł nigdy nie stać na wprost drzwiczek?
 • Pale­nie cykliczne to zmiana nawyku, co nigdy nie jest kom­for­towe, ale efekt jest tego wart. Hej­te­rzy sta­rają się wyol­brzy­mić nie­wy­godę koniecz­no­ści cze­ka­nia na wyga­sze­nie kotła, bo to pierw­szy odruch “prze­ciw” osób przy­zwy­cza­jo­nych do bie­ga­nia do kotłowni. Mil­czą przy tym o zale­cie cyklicz­nego i dłuż­szego grza­nia jaką jest bez­ob­słu­gowe grza­nie przez kilka godzin oraz wygrza­nie budynku i lep­szy kom­fort cieplny.
 • Na pod­sta­wie 8 lat wła­snego doświad­cze­nia mogę stwier­dzić, że pale­nie od góry w kotle bez nadmu­chu nie jest ani trudne, ani uciąż­liwe, a przede wszyst­kim przy­nosi istotną oszczęd­ność opału. Takie tezy można wysu­wać po pierw­szych nie­uda­nych pró­bach pale­nia, ale to tak jakby nie­na­wi­dzić kola­rzy po pierw­szej wywrotce na rowerze.
 • Kocioł roz­pa­lony od góry wol­niej star­tuje, bo wol­niej prze­biega pro­ces zapa­la­nia paliwa, ale w zamian wzra­sta efek­tyw­ność spa­la­nia – chmura pal­nych gazów nor­mal­nie wypusz­czana komi­nem zostaje dopa­lona. Nie ma potrzeby, by kocioł zawsze star­to­wał jak z procy, bo w wygrza­nym budynku to nie jest konieczne, by utrzy­mać kom­fort cieplny.

To są rze­czy pod­sta­wowe, o któ­rych można prze­czy­tać przed pierw­szym pale­niem, a kto prze­trwa pierw­sze kilka prób, szybko będzie się z tego śmiał. Pod­no­sze­nie ich do rangi pro­ble­mów świad­czy tylko o złej woli auto­rów i chęci mak­sy­mal­nego odstra­sze­nia nowicjuszy.

Ana­lo­gia: rower jest nie­bez­pieczny – nie wysia­daj z auta

Żeby oddać poziom absurdu całej sytu­acji, prze­niosę to na powszech­niej znaną dzie­dzinę. Wyobraźmy sobie, że jakiś insty­tut od ropy i die­sli zba­dał uży­tecz­ność rowe­rów i spo­rzą­dził takie wnioski:

 • rower nie zmniej­sza czasu dojazdu do pracy a cza­sem nawet go zwięk­sza, np. jak zła­pie cię kolka,
 • rower nie pozwala osią­gnąć pręd­ko­ści takich jak samo­chody, w rze­czy­wi­sto­ści są one kil­ku­krot­nie niższe,
 • wiele tere­nów w mia­stach nie zostało przy­sto­so­wa­nych do jazdy rowerem,
 • jazda na rowe­rze może skut­ko­wać śmier­cią na różne spo­soby, za co odpo­wie­dzialne będą osoby zachę­ca­jące do tej aktywności,
 • jazda na rowe­rze jest trudna i uciąż­liwa w rowe­rach bez dodat­ko­wego napędu spa­li­no­wego lub elektrycznego,
 • ist­nieje ryzyko wło­że­nia nogi mię­dzy szpry­chy w trak­cie jazdy, co grozi hospitalizacją,
 • jazda na rowe­rze zwięk­sza wydzie­la­nie potu co może upo­śle­dzać rela­cje międzyludzkie,

Wszyst­kie punktu to szczera prawda – tylko nacią­gana, jed­no­stronna, nad­in­ter­pre­to­wana. Rowe­rzy­sta je wyśmieje, ale nowy adept kolar­stwa może się znie­chę­cić i zostać przy die­slu. I o to chodzi.

Dym jest zdrowy albo w Insty­tu­cie nie potra­fią palić

Wyniki badań pro­wa­dzą do rewo­lu­cyj­nych wnio­sków: kop­ce­nie jest zdrow­sze niż myśle­li­śmy. Dopiero gdy prze­sta­jesz kop­cić, nara­żasz się na pro­duk­cję zwięk­szo­nych dawek benzo-a-pirenu. Dla­tego kopć (kop­cij?) dalej!

Brak dymu = wyż­sza emi­sja. Ergo: dym jest zdrowy.

Sytu­acja z powyż­szego zdję­cia przed­sta­wia emi­sję z pie­ców “kóz” takich jakie roz­sta­wiamy na poka­zach i zakrawa na kpinę. W jed­nym z zagra­nicz­nych badań porów­ny­walne emi­sje w obu meto­dach osią­gnięto tylko w wadli­wie zbu­do­wa­nym piecu, który był pozba­wiony powie­trza wtór­nego i dosta­wał zbyt mało powie­trza pier­wot­nego. Stąd wnio­sek, że praw­do­po­dob­nie palone było nie­rze­tel­nie, w spo­sób który fawo­ry­zo­wał lub upo­śle­dzał któ­rąś z metod. W kotle zasy­po­wym to ope­ra­tor decy­duje o wszyst­kim – ten sam kocioł i paliwo mogą mieć kolo­salny roz­rzut emisji.

Poni­żej ewi­dentny wypa­dek przy pracy: 80-procentowy spa­dek emi­sji pyłów przy roz­pa­la­niu od góry węgla.

Na szczę­ście pozy­tywny efekt udało się przy­ćmić ostrze­że­niem o znacz­nym spadku mocy kotła, co może gro­zić zamar­z­nię­ciem domow­ni­ków. I obo­wiąz­kowo trzeba zazna­czyć, że to nadal kilka razy powy­żej normy eco­de­sign! Jest za to kon­klu­zja, że ponie­waż moc przy pale­niu od góry spa­dła, to i emi­sję nale­ża­łoby sko­ry­go­wać w górę – to chyba kpina? Badana jest emi­sja w prze­li­cze­niu na obję­tość spa­lin – moc nie ma tu nic do rze­czy, a nawet niż­sza emi­sja na niż­szej mocy to tym lepiej, gdyż zwy­kle ze spad­kiem mocy emi­sje wzrastają.

Test spa­la­nia drewna nasuwa podobne wąt­pli­wo­ści co “kozy”. We wszel­kich bada­niach emi­sja pyłów ze spa­la­nia drewna prze­kra­cza kil­ku­krot­nie poziomy osią­gane przez węgiel ze względu na dużo wyż­szą zawar­tość czę­ści lot­nych w drew­nie. A tutaj, w kotle do drewna nie­prze­wi­dzia­nym, pod­pa­lono furę drewna od dołu – i kop­ciła pięć razy mniej niż węgiel w tym samym kotle!

Nie wiemy, czy w obu przy­pad­kach takie same były: jed­no­ra­zowy zała­du­nek, obcią­że­nie cieplne, daw­ko­wa­nie powie­trza. Skoro prze­pro­wa­dzono wiele prób dla tych samych paliw, to moż­liwe powinno być stwier­dze­nie, jakie czyn­niki decy­do­wały o emi­sji. Ale celem tych badań nie było poka­za­nie ludziom jak pra­wi­dłowo mają palić, lecz obrzy­dze­nie wszel­kich pomy­słów na czyst­sze palenie.

Bada­nia nie są nie­za­leżne a meto­do­lo­gia – nie w pełni znana

Zastrze­że­nia do w/w badań mam następujące:

 • prze­pro­wa­dził je insty­tut komer­cyj­nie zaan­ga­żo­wany w przed­się­wzię­cia, któ­rym upo­wszech­nie­nie pale­nia od góry zagraża (błę­kitny węgiel), przez co można mieć wąt­pli­wość co do rze­tel­no­ści ich prze­pro­wa­dze­nia lub przy­naj­mniej przed­sta­wie­nia wyników,
 • mowa jest o zmia­nach emi­sji w zasa­dzie o 180 stopni, a nie jest wytłu­ma­czone, co było tego przy­czyną – a musiały to być dzia­ła­nia operatora,
 • nie jest wyja­śniona meto­do­lo­gia pomia­rów: czy liczby na wykre­sach to war­to­ści szczy­towe, średnie?
 • bada­nia nazy­wają się energetyczno-emisyjne, a nie ma nic o spraw­no­ści kotłów – naj­bar­dziej mia­ro­dajne byłoby prze­li­cze­nie emi­sji na 1kWh uzy­ska­nej energii

Wobec tego nie rezy­gnu­jemy na razie z zamiaru prze­pro­wa­dze­nia badań na nie­za­leż­nym grun­cie, w spo­sób dobrze udo­ku­men­to­wany. Będzie nam cokol­wiek trud­niej, bo nie zasila nas pro­gram LIFE.

To działa.

Znów spraw­dza się mądrość ludowa: kto chce, znaj­dzie spo­sób – kto nie chce, znaj­dzie powód. Kie­dyś byłem naiwny. Myśla­łem, że skoro jest cień szansy, że tak pro­sta i tania metoda może dać nie­złe efekty, ba, jest już pro­mo­wana w kilku kra­jach, to wystar­czy powia­do­mić o jej ist­nie­niu różne orga­ni­za­cje dzia­ła­jące na rzecz śro­do­wi­ska i zdro­wia ludzi – prze­cież tyle ich jest! – a dalej pój­dzie z górki.

Szybko się z tej naiw­no­ści – przez doświad­cze­nie – wyle­czy­łem. Tylko kasa się liczy. Nie dość, że samo pro­mo­wa­nie pale­nia od góry jest słabo docho­dowe, to jesz­cze pod­cina gałę­zie innym biz­ne­som. Nic dziw­nego, że mało kto w to wcho­dzi, a komu my wcho­dzimy w szkodę, będzie się sta­rał psem poszczuć.

Nie mamy struk­tur, budże­tów na mar­ke­ting ani dota­cji. To ruch spo­łeczny w naj­głęb­szym tego słowa zna­cze­niu. To, że ludzie usły­szeli o pale­niu od góry, wynika tylko z jed­nej rzeczy:

TO DZIAŁA

Ludzie widzą na wła­sne oczy, że spa­lają mniej i czy­ściej – więc podają wie­dzę dalej. A co o tym sądzi W.Cz. dyr. Sobo­lew­skiego (audy­cja z 7.04):

Kra­kow­ski Alarm Smo­gowy zle­cił nam przy­go­to­wa­nie pew­nych testów. Myśmy te testy wyko­nali w typo­wych kla­sycz­nych urzą­dze­niach grzew­czych robiąc to dla węgla i bio­masy. Były to urzą­dze­nia ręczne, gdzie spa­la­nie było metodą od dołu jak i od góry. Po to żeby poka­zać naukowo w naszym labo­ra­to­rium akre­dy­to­wa­nym czy jest poprawa czy nie. Wie­cie pań­stwo, gdyby to wszystko było takie pro­ste to byśmy pro­stu obra­żali inte­li­gen­cję Pola­ków. Mie­li­by­śmy wszyst­kich Pola­ków za idio­tów, że dawno nie wpa­dli na to w jaki spo­sób to robić. Pro­szę pań­stwa mówiąc języ­kiem takim mło­dzie­żo­wym to ściema. To po pro­stu tak to wygląda. W nie­któ­rych przy­pad­kach rze­czy­wi­ście nastę­puje obni­że­nie, w przy­padku innych urzą­dzeń nastę­puje nawet pod­wyż­sze­nie. Dodat­kowo mamy bar­dzo duże ryzyko, że nie­które z tych kotów nie są przy­sto­so­wane do gór­nego spa­la­nia i może gro­zić to zarówno poża­rami jaki wybu­chami. To są bar­dzo pro­ble­ma­tyczne sprawy. Kto weź­mie odpo­wie­dzial­ność za pierw­szy wypa­dek, który będzie tym spowodowany?

Metoda jest sze­rzej znana od ład­nych kilku do ok. 10 lat. Nie sły­szymy o żad­nych podob­nych wypad­kach – a czy ewen­tu­alny poszko­do­wany trzy­małby to w tajem­nicy? Nato­miast nie ma dnia, by gdzieś w kraju nie palił się komin zakle­jony smołą przez kocioł palony “zgod­nie z instruk­cją” zamiast zgod­nie z rozumem.

Ponadto górne spa­la­nie wymaga bar­dzo dużej dba­ło­ści osoby palą­cej. Pro­szę zwró­cić uwagę, że kocioł powi­nien być po każ­dym cyklu roz­pa­lany na nowo. Bądźmy reali­stami, kto scho­dząc wie­czo­rem do wła­snej piw­nicy będzie chciał roz­pa­lać od nowa. Każdy jak widzi ten żar nor­mal­nie pro­sto dorzuci… I to są opo­wie­ści, że nagle całe spo­łe­czeń­stwo sta­nie się zdy­scy­pli­no­wa­nym. Zoba­czymy tylko jak idzie nam selek­tywna zbiórka odpa­dów. To są mity.

Tak, skoro nie osią­gniemy efektu 100%, to lepiej w ogóle nie próbować.

Rze­czą, którą trzeba zwal­czać to jest takie naiwne prze­ko­na­nie, że nagle wydamy jakąś bro­szurkę i powiemy ludziom, żeby palili od góry. Wtedy nie trzeba ani stan­dar­dów na węgiel ani nie trzeba wymiany kotłów na nisko­emi­syjne ani nie trzeba prze­cho­dze­nia na gaz i cie­pło sys­te­mowe. Wystar­czy palić od góry w sta­rych urzą­dze­niach czę­sto zde­ze­lo­wa­nych eks­plo­ato­wa­nych w spo­sób bez­na­dziejny. To są po pro­stu bzdury. Każ­dego zachę­cam do naszego akre­dy­to­wa­nego labo­ra­to­rium na mery­to­ryczną dys­ku­sję nad fak­tami a nie mitami.

Sta­wia­nie pale­nia od góry w roli pana­ceum to zagrywka tak­tyczna, aby za chwilę zane­go­wać tę metodę po cało­ści – skoro nie jest pana­ceum, to do niczego się nie nadaje.

A poza tym, panie Sobo­lew­ski, ma pan ludzi za idio­tów wła­śnie przez takie podej­ście: oni widzą na wła­sne oczy, że to działa, a Pan im ciśnie kit, że mają zwidy oraz są głupi i leniwi.

Jak żyć?

Nadal każdy musi sam zde­cy­do­wać, czy sie­dzi dalej w dymie i syfie zgod­nie z zale­ce­niem instruk­cji i insty­tutu, czy – cytu­jąc w/w raport – lokuje znaczne zasoby finan­sowe (HUE HUE), kadrowe oraz orga­ni­za­cyjne w pro­mo­cję tego roz­wią­za­nia.

19 myśli nt. „Instytut orzekł: kopcenie jest bezpieczniejsze i zdrowsze niż palenie od góry

 1. Emila

  Gdy­by­ście odpu­ścili reto­rykę struk­tur pana Guły, prze­stali ugry­zać dzia­ła­nia smo­gow­ców może doszłoby do jakie­goś poro­zu­mie­nia. Woli­cie uda­wać zbaw­ców narodu wma­wia­jąc jak to pale­nie od góry jest pana­ceum na całe zło. Nie, nie jest. Rozu­miemy jed­nak że tu cho­dzi o biz­nes pre­zen­ta­cji dla ciem­nego ludu który chęt­nie kupuje łatwe rozwiązania.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Zdaje mi się, że powy­żej jakoś ze trzy razy pisa­łem, że to nie jest pana­ceum i nigdy tak nie twier­dzi­łem. To jest pro­sta i tania metoda na znaczną poprawę tej tra­ge­dii, jaką mamy obec­nie. Ale to tylko pierw­szy krok i wer­sja demo “ogrze­wa­nia bez syfu”.
   Grzecz­ność wobec KAS nic nie da. Pro­szę mi wie­rzyć, roz­ma­wia­li­śmy nie­raz. Nie będą sobie hodo­wać konkurencji.

   Odpowiedz
 2. Emila

  Panie Woj­ciecu, znajdź­cie nić poro­zu­mie­nia, nie kop­cie sie na wza­jem a pro­blem smogu roz­wią­że­cie szybciej.

  Odpowiedz
 3. Sjan

  p.Emilo pale­nie od góry w kotłach gór­nego spa­la­nia jest pana­ceum na…kotły gór­nego spalania,których w Pol­sce mamy kilka milionów,a corocz­nie sprze­daje sie ok 200 000 nowych kotłów,z któ­rych ok 75% to kotły przestarzałe,górnego spa­la­nia GS ZASYPOWE. Kotły GS powinny być zaka­zane w pro­duk­cji już 20 lat temu bo ich kon­struk­cja nie speł­nia żad­nych norm śro­do­wi­sko­wych bo nie może. Pro­pa­go­wa­nie pale­nia od góry to mini­ma­li­zo­wa­nie zanie­czysz­czeń w naszych małych społecznościach,bo śmier­dzace dymy nad komi­nami to nie tylko pro­blem dużych miast. Czy wyobraża sobie pani wymianę kilku milio­nów kotłów GS w ciągu kilku lat? Ustawą samo­rzą­dową? Ja tego nie widzę. Tu i teraz można zmniej­szyć tok­sycz­ność kotłów GS pale­niem od góry,od razu. W mie­dzy­cza­sie zaka­zać pro­duk­cji i sprze­daży smieciuchów,wdrożyć dobre kotły zasy­powe dol­nego spalania,a i tak pro­blem dzi­siej­szego kop­ce­nia z domo­wych komi­nów roz­wiąże wzrost zamoż­no­ści Pola­ków i rela­tyw­nie do zarob­ków tan­sze paliwo gazowe. Prze­cież Polak nie pali w kotle c.o bo to uwielbia,ale dla­tego że to rela­tyw­nie naj­tan­sze paliwo,a mamy go pod dostat­kiem w naszym pięk­nym kraju. Ktoś pró­buje wci­snąć Pola­kom dro­gie kotły,z dro­że­ją­cym pali­wem [gro­szek] i okaże się za pare lat,że taniej wycho­dzi gaz. Taniej,ale dwa razy dro­zej niz teraz,bo dzięki naszym rzą­dzą­cym i ich poli­tyce stopa życiowa Pola­ków jakoś nie chce sie podnieść,a coraz to nowe podatki,ustawy,normy,załączniki,zalecenia,interpretacje itp powstają jak grzyby po deszczu

  Odpowiedz
 4. szamot

  Spa­dek emi­sji na drew­nie można łatwo wyja­śnić.
  Gaz z drewna zapal się bły­ska­wicz­nie i idzie pło­mień aż do komina,włańcza się rakieta i z komina wyla­tują śla­dowe ilo­ści dymu.
  Nato­miast drewno odpa­lone od góry pali się leni­wie i kopci.
  Są kotły zasy­powe w,których palacz nic nie spieprzy.Popala ładuje i idzie,przychodzi pod­kłada i idzie.Mój kocioł jest taki.

  Odpowiedz
 5. Przemek

  unia euro­pej­ska ma się ku koń­cowi wiec po co nam dro­gie piece 5 klasy jak można osią­gnąć te same wyniki w pie­cach dużo tań­szych i pro­stych .wegiel będzie i palić nikt nie zabroni .tez nie ma nikt prawa wejść do mojej posia­dło­ści bez nakazu

  Odpowiedz
 6. Marmark

  Juze­fie, współ­czuję Ci.
  Mia­łem sze­rzej sko­men­to­wać sta­no­wi­sko “śro­do­wi­ska nauko­wego”, ale odpusz­czam — Ty zro­bi­łeś to bar­dzo dobrze.
  Ja po pro­stu osła­błem po prze­czy­ta­niu tylu głupot.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Dzięki, choć współ­czuć trzeba raczej temu kra­jowi, bo to jest ta “elyta”, co nam obecny stan urzą­dziła i utrwala. Mnie też słabo, ale komen­to­wać trzeba, żeby inni się dowie­dzieli, że to głu­pota, bo to tylko dla wta­jem­ni­czo­nych może być oczywiste.

   Odpowiedz
   1. KB

    Juze­fie — tak wła­śnie wygląda — nie tylko u nas — tzw. spra­wie­dli­wość spo­łeczna. Robisz coś dla spo­łe­czeń­stwa, a potem owi przed­sta­wi­ciele spo­łe­czeń­stwa dadzą Ci po przy­sło­wio­wym pysku. Taka zapłata. Swoją drogą zauwa­żam coraz bar­dziej, że u nas Pola­ków udaje się już zaszcze­pić nie­na­wiść do węgla jako takiego wogóle. Dziwi mnie to, że my mając w sumie bogate tra­dy­cje myśli tech­nicz­nej wolimy się węgla pozbyć niż roz­wi­nąć tech­no­lo­gię czy­stego i zno­śnego dla śro­do­wi­ska jego spa­la­nia. To tak jakby Nor­we­go­wie zli­kwi­do­wali rafi­ne­rie i prze­stali wydo­by­wać ropę. Nie wiem czemu węgiel, ze wszyst­kich paliw kopal­nych jest tak bar­dzo “passe”? Czyżby dla­tego, że na Zacho­dzie zużywa się inne kopa­liny? Nie wiem. Ale głowa boli jak się nad tym myśli.
    Cóż… Juze­fie, mogę Tobie i innym człon­kom ekipy życzyć wytrwa­ło­ści i cier­pli­wo­ści w ope­dza­niu się od wście­kłych psów… A na pocie­sze­nie cytat przy­pi­sy­wany Gan­dhiemu: “Naj­pierw cię igno­rują. Potem śmieją się z cie­bie. Póź­niej z tobą wal­czą. Póź­niej wygry­wasz”. Tak więc zwy­cię­stwa wam życzę.

 7. szamot

  wun­giel ma metale cięż­kie i siarkę więc Pani Mer­ker się nie podoba.
  A tak na serio pro­dukty ropo­chodne kopcą nie­pra­wi­dłowo spa­lane gożej od drewna.
  W elek­trowni w pol­sce nie umią spa­lać mazutu bez czarne zadymy.

  Odpowiedz
 8. GUMA

  Nie­stety muszę przy­znać racje panu Sobolewskiemu.90% ludzi palą­cych w swo­ich śmieciuszkach,nigdy w życiu nie zmieni spo­sobu palenia.Nikt i nic ich do tego nie przekona.Floty,muły i kotły GS już dawno powinny być zakazane,zapomniałem o dmuchawach(nasyp do pełna i zapomnij).Uważam że smog długo jesz­cze będzie z nami i dla­tego dalej musimy wal­czyć i nawra­cać te 90%.Pozdrawia palacz DS.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Gdyby przy­jąć takie zało­że­nie, to żadne kam­pa­nie spo­łeczne nie mia­łyby sensu ani skutku.

   Odpowiedz
 9. Przemek

  Cie­kawe czy w Rosji są jakieś normy w spa­la­niu ? Niech Niemcy zre­zy­gnują z węgla bru­nat­nego. To wina rządu czym palimy jak by było nas stać to nawet prą­dem bym grzal a nie bru­dził się w węglu .a blo­kowcy niech się nie odzy­wają bo nawet nie wie­dzą że ich grzej­niki są opa­la­nie weglem

  Odpowiedz
 10. Mtdeusz

  Taki jeden gościo kop­cił w GS jak 5lokomotyw,podpalamy i węgla do pełna zadyma że świata nie widać.
  Komin czy­ścił co dwa tygodnie.Jak otwo­rzył drzwiczki zasy­powe to pier­dol­neło jak z moż­dzie­rza.
  Jak mu się dwa razy komin zapa­lił to przy­szedł do mnie i chciał taki kocioł jak mój czyli DS.
  A to spa­la­nia od góry to nie można prze­ko­nać taki upur.
  Flot nie jest złym pali­wem.
  Muł powinni zaka­zać bo ma dużo metali ciężkich.

  Odpowiedz
 11. drewniak

  Paląc od góry drew­nem zuży­cie opału spa­dło mi o 30% , z komina nie widać było dymu, komin prze­stał się zapa­lać 1–2 razy w roku , w domu było cie­plej , no po pro­stu nuda , chyba wrócę do kop­ce­nia , wtedy coś się działo.

  Odpowiedz
 12. Nawrocony

  Palę w piecu “kop­ciuch 24kw” od góry juz 3 sezon. Posia­dam dom typowy kloc 10x11 i dwa pie­tra okolo 220 metrow
  — lata 70te Gie­rek. Spa­la­lem 7 ton węgla. Po zmia­nie nawy­kow w sezo­nie grzew­czym 10.2015r 5.2016r spa­li­lem 4.5 tony palac od gory. Wg. Mnie rewe­la­cja, 4 osoby udalo mi sie prze­ko­nać i sto­suja. Jed­nakze “beton” ist­nieje — moj tesc. Palacz 30 lat stazu — uparty jak os…ol.

  Odpowiedz
 13. Obserwator

  Tych bada­czy ze Ślą­ska ja za bar­dzo nie rozu­miem, bo chyba za wiele mówią swoją gwarą.
  Nato­miast o wiele lepiej jest mi pojąć argu­menty tych z Łodzi — https://www.ien.com.pl/cue-zaklad-badan-urzadzen-energetycznych
  Już kilka lat temu opra­co­wali taką bro­szurkę, tzw. pre­zen­ta­cję sta­tu­tową — https://www.ien.com.pl/tl_files/pliki/CUE/Prezentacja_statutowa_2013.pdf — w któ­rej dokład­nie wyja­śnili o co cho­dzi w tym całym pale­niu.
  Gene­ral­nie mamy zdia­gno­zo­wane kilka pro­ble­mów. Ale zaczy­na­jąc od naj­waż­niej­szych.
  Aby emi­sje były niskie konieczne jest stwo­rze­nie w piecu jak naj­lep­szych warun­ków do spa­le­nia paliwa. Musimy więc zadbać przede wszyst­kim odpo­wied­nią ilość powie­trza, z któ­rego naj­istot­niej­szy jest dla nas tlen. Podob­nie jak dla mózgu nie­do­tle­nie­nie jest kata­strofą, tak i z sytu­acją w piecu. Nad­mia­rem powie­trza też możemy zaszko­dzić — na przy­kład wysy­ła­jąc w komin mnó­stwo nie­spa­lo­nego lot­nego węgla orga­nicz­nie zwią­za­nego.
  Wiele trud­no­ści spra­wiają kociołki z zamon­to­wa­nymi wen­ty­la­to­rami nadmu­cho­wymi ste­ro­wane pry­mi­tywną elek­tro­niką. Pry­mi­tywną na tyle, że po uzy­ska­niu zada­nej tem­pe­ra­tury wody, ste­row­nik wyłą­cza wen­ty­la­tor i szczel­nie zamknięty piec dusi się, pro­du­ku­jąc nie­spa­lo­nego węgla, czadu i pyłów. Pro­blem roz­wiąże lep­sza elek­tro­nika ze wie­loma stop­niami regu­la­cji wen­ty­la­tora. Ale sen­sow­nym roz­wią­za­niem jest zain­we­sto­wa­nie w duży pojem­no­ściowo bufor cie­pła, przy któ­rym piec będzie od początku do końca swej pracy funk­cjo­no­wał na mak­sy­mal­nych obro­tach i nie będzie potrzeby go dusić. Ten pro­blem aku­rat jest szcze­gó­łowo wyja­śniony na stro­nie czysteogrzewanie.

  Odpowiedz
 14. Obserwator

  Co jest cie­kawe w zale­ce­niach dla pie­ców z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa (s. 14 cyto­wa­nej wcze­śniej bro­szurki) napi­sano:
  “Pro­jek­to­wać tylko kotły z dol­nym spa­la­niem oraz kotły z zasy­pem cyklicz­nym paliwa każ­do­ra­zowo po zasy­pie roz­pa­lane od góry. Wyeli­mi­no­wać kon­struk­cje z gór­nym spa­la­niem gdyż w tego typu kotłach nie ma moż­li­wo­ści poprawy para­me­trów emi­syj­nych”.
  Gwoli wyja­śnie­nia. Auto­rom cho­dziło o to, aby pro­jek­to­wać tylko takie piece, które prze­wi­dują spa­la­nie współ­prą­dowe oraz zre­zy­gno­wać z pie­ców palo­nych prze­ciw­prą­dowo. Wynika z tego więc, że naj­lep­szy w Pol­sce ośro­dek badań reko­men­duje tech­nikę ROZPALANIA OD GÓRY w pie­cach z ręcz­nym zała­dun­kiem paliwa!

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *