Prawdziwy postęp techniczny w spalaniu węgla

Fachow­cy z całego świa­ta roz­maw­iali w Warsza­w­ie o czystym spala­niu bio­masy i węgla… w “trzec­im świecie”. Pol­s­ka – kraj duszą­cy się w syfie, który sam sobie pro­duku­je przez zaco­fanie w spala­niu tych paliw, nie jest zain­tere­sowany roz­wo­jem tech­nologii, bo łudzi się, że już-zaraz od węgla w domach całkiem ode­jdzie. Gdy my potrafimy głównie wieszać czu­jni­ki i pisać apki, w “trzec­im świecie” pow­sta­ją proste i tanie piece, które emisją biją na głowę naszą 5. klasę.

Przekleństwo aspirujących do pierwszego świata

W Polsce czu­je­my się w wielu wzglę­dach już-praw­ie pier­wszym światem. Węgiel i drewno są skazą na tym wyobraże­niu, jak­by gdzieś wybiło XIX-wieczne szam­bo. Każdy nor­mal­ny człowiek, co sam nie musi­ał się w tym nigdy taplać, chci­ał­by się tego smro­du pozbyć czym prędzej. Ponieważ w powszech­nym przeko­na­niu smród = węgiel a węgiel = smród, dla pozby­cia się smro­du trze­ba pozbyć się węgla. Do tego dochodzi main­streamowa zielona nar­rac­ja jaki to węgiel jest zły i już tuż-tuż jego kres (a w każdym razie trze­ba ku temu dzi­ałać). To zbiera swo­je żni­wo nawet wśród tzw. węglowej nau­ki (tu mamy pro­fe­so­ra, który 10 lat temu sze­fował ICh­PW a dziś bardziej skrę­ca ku gazowi).

Kto by chci­ał rozwi­jać cokol­wiek w tym – jak się zewsząd słyszy – dogo­ry­wa­ją­cym światku? Kiedyś się dzi­wiłem, jak to możli­we, że w tzw. trzec­im świecie jest postęp w spala­niu węgla i drew­na, a u nas – nic.

Odpowiedź wyda­je się pros­ta: trze­ci świat jest świadom, że od paliw stałych dłu­go nie ucieknie choć­by chci­ał. Tam widzą, że warto i trze­ba popraw­iać tech­nologię ich spala­nia. Piece muszą być proste i tanie, bo inaczej nie będzie komu ich kupować a państ­wa nie stać na spraw­ian­ie wszys­tkim drogich prezen­tów.
My też dłu­go od węgla nie uciekniemy. Różni­ca jest taka, że oszuku­je­my się i łudz­imy, że wcale tak nie jest. Dlat­ego nie rozwi­jamy tech­nologii jego spala­nia a jed­nocześnie nie nad­chodzi upragnione zniknię­cie węgla. Stoimy w miejs­cu.

Gdy­by 20 lat temu prócz kotłów poda­jnikowych wrzu­cono na rynek także tanie i czyste kotły zasy­powe, dziś nie było­by wielkiego śmierdzącego prob­le­mu. Cza­su nie cofniemy, ale może­my ruszyć tem­at dziś. Nieste­ty z odpowiedzi na moją pety­cję sprzed trzech miesię­cy w tej spraw­ie (a raczej ich niemalże braku) wyni­ka, że państ­wo pol­skie nie jest zain­tere­sowane zapewnie­niem swoim oby­wa­telom taniego i czys­tego ciepła z węgla i drew­na. Dlaczego? Moż­na odgad­nąć z cytowanej poniżej wypowiedzi min­is­tra środowiska: po co rozwiązy­wać prob­lem u pod­staw, kiedy na odpędze­nie wid­ma kar z Bruk­seli wystar­czyło przy­gasić najwięk­sze pożary (i to głównie na papierze póki co).

Warsaw Stove Summit 2017

Rok temu w Warsza­w­ie odbyła się War­saw Stove Sum­mit – między­nar­o­dowa kon­fer­enc­ja na tem­at roz­wo­ju czystych i tanich pieców na bio­masę i węgiel. Dlaczego piszę rok po fak­cie? Bo dowiedzi­ałem się o tym kil­ka dni temu, zupełnym przy­pad­kiem. Wydarze­nie nie było nijak nagłośnione w Polsce choć goś­ciło je Min­is­terst­wo Środowiska. Pol­s­kich prele­gen­tów było mniej niż rodzynek w serniku, bo u nas nikt nie zaj­mu­je się roz­wo­jem tanich i czystych pieców. Byli za to ciekawi i konkret­ni ludzie ze świa­ta, którzy nad tym pracu­ją, co w efek­cie poz­woli porów­nać pol­skie i “trze­cioświa­towe” pode­jś­cie do roz­wo­ju w dziedzinie spala­nia węgla i drew­na.

W kon­fer­encji palce macza­ły nie tylko orga­ni­za­c­je od lat związane z roz­wo­jem pieców, szczegól­nie tych do gotowa­nia, ale także ludzie zaj­mu­ją­cy się… ochroną lodow­ców, czy szerzej: sprawa­mi kli­matu. Że niby piec na węgiel nie ma wiele z tym wspól­nego? Byna­jm­niej. Ok. 3 mil­iardy ludzi na świecie na co dzień gotu­je i ogrze­wa się bio­masą lub węglem. Zanieczyszczenia przy tym pow­sta­jące to nie tylko choro­by bezpośred­nich użytkown­ików pieców – to też nad­mierne nagrze­wanie atmos­fery, bowiem cząst­ki sadzy w niej zaw­ies­zone świet­nie chłoną promieniowanie słoneczne. O tym się rzadziej mówi niż o CO2, bo to wyma­ga wiedzy tech­nicznej a najgłośniejsi zawsze są ekolodzy “roman­ty­czni”, którzy zami­ast wiedzy mają w głowach ślepą ide­ologię.

Dostęp­ne są prezen­tac­je z kon­fer­encji (wszys­tko po ang­iel­sku). Ja skupię się na dwóch z nich.

Polski dogmat: drogo, drożej, kosmos

Jedyny poważny pol­s­ki akcent na kon­fer­encji stanow­ili prof. Szlęk i dr Robert Kubi­ca. Cóż tam mogli zaprezen­tować? Dro­gie kotły na dro­gie pali­wa. I elek­troflit­ry. Słowem: ma być czys­to – musi być dro­go.

Obrazek z 2016, pier­wot­nie satyryczny wobec kierunku, w jakim zmierza ogrze­wanie węglowe, w 2018 roku już doku­men­tu­ją­cy rzeczy­wis­tość, a niedłu­go może być miłym wspom­nie­niem, że lep­iej już było.

Jako przykład najczyst­szego kotła przy­toc­zony został niemiec­ki Wind­hager PuroWIN. To w pełni zau­tomaty­zowany kocioł na zrębkę drzewną, który emi­tu­je poniżej 1mg/m3 pyłu. Czyli 40 razy mniej niż wyma­ga 5. klasa. Jak się przyjrzeć zasadzie jego dzi­ała­nia, to jest ona taka, jak w kotle górnego spala­nia roz­palonym od dołu – z tą różnicą, że gór­ni­ak prz­er­abia pali­wo na gaz i wypluwa ten gaz kominem nie spali­wszy go. Tutaj z początku jest tak samo, ale potem inaczej: nad pali­wem zna­j­du­je się pal­nik, w którym gaz drzewny jest spalany a automaty­ki podtrzy­mu­je tam płomień, tak że nie ma mowy o dymie­niu. Dokład­nie zasadę dzi­ała­nia tego kotła obrazu­je poniższy film.

Jest ultra­czys­to – jest też ultra­dro­go. Jest to wyrób zachod­ni na ryn­ki zachod­nie, dlat­ego w mocy 24kW kosz­tu­je w Polsce (trzy­ma­j­cie mnie) 81 tysię­cy zło­tych!

Prele­gen­ci kon­kludu­ją: nie sztu­ka spalać czys­to – sztu­ka zbu­dować kocioł czysty a odpowied­nio tani. No i oczy­wiś­cie pali­wo cer­ty­fikowane wysok­iej jakoś­ci musi być.

Dawno się o tym przekon­ałem, że pol­s­ka “nau­ka węglowa” odfrunęła w oko­lice Jow­isza. Jedyną możli­wą i słuszną drogę widzą w automatyce, elek­tron­ice i najlep­szej jakoś­ci naj­droższych pali­wach. To jest bard­zo prag­maty­czne pode­jś­cie z ich punk­tu widzenia, bo bez automaty­ki, elek­tron­i­ki i na nor­mal­nych pali­wach trud­niej jest osiągnąć najczyst­sze spalanie. Moż­na by nawet pomyśleć, że się nie da. W końcu naukow­cy z wielo­let­nim doświad­cze­niem mieli­by się mylić?

Tak się skła­da, że na tej samej kon­fer­encji pojaw­ił się jaskrawy przykład pod­waża­ją­cy tę nar­rację. Więcej: ja, wobec tego przykładu, na miejs­cu pol­skiej “nau­ki węglowej” zapadłbym się dawno pod ziemię.

To, czego nam trzeba, dzieje się w Kirgistanie

Kiedyś pisałem o czystych piecach kuchen­nych dla “trze­ciego świa­ta”. Był tam rodzynek: mon­gol­s­ki piec na węgiel (wszys­tko inne jest na drewno/biomasę). Jego autorem jest Crispin Pem­ber­ton-Pig­ott z RPA, który pracu­je przy szeregu przed­sięwz­ięć związanych z czystym spalaniem węgla w domowych piecach w wielu kra­jach. Jako jeden z niewielu naukow­ców na tym poletku rozwi­ja tanie i proste urządzenia do spala­nia węgla i ma odwagę mówić prawdę o tym pali­wie ludziom od dziec­ka nauc­zonym doświad­cze­niem, że węgiel to dym i smród. Poniżej jego prezen­tac­ja z kon­fer­encji w Warsza­w­ie.

Początek prezen­tacji wyjaś­nia, skąd się bierze dym przy spala­niu węgla i że wcale go być nie musi. Autor argu­men­tu­je, że obec­nie błęd­nie sto­su­je się poję­cia “jakoś­ci” pali­wa albo pieca. Zami­ast tego należało­by patrzeć na koń­cowy efekt w postaci emisji, a na to wpływ ma zestaw: pali­wo + piec + palacz:

 • kiep­skie pali­wo w dobrym piecu z dobrym palaczem – da dobry efekt,
 • świetne pali­wo w kiep­skim piecu z kiep­skim palaczem – to będzie dra­mat.

Potem opisana jest budowa i dzi­ałanie nowoczes­nego pieca węglowego.

Piec spala­ją­cy krzyżowo (bard­zo rzad­ko po pol­sku wys­tępu­je ten ter­min). W isto­cie nasze kotły dol­nego spala­nia pracu­ją bard­zo podob­nie. 1. Zasob­nik węgla, 2. Stre­fa wstęp­nego pod­grze­wa­nia pali­wa, 3. Stre­fa kok­sowa­nia, 4. Stre­fa spala­nia kok­su, 5. Spalanie gazów, 6. Miejsce na gar­nek. W prze­ci­wieńst­wie do piecyków roz­palanych od góry, ten może pra­cow­ać na okrągło, bo da się łat­wo uzu­peł­ni­ać pali­wo bez zaburza­nia pro­ce­su spala­nia.

Budowa takiego pieca jest zaskaku­ją­co pros­ta. Tu nie ma wiel­kich nowoś­ci, ale rzetelne trzy­manie się praw fizy­ki i chemii:

 • pali­wo pali się w niewielkiej por­cji, dzię­ki czemu mamy kon­trolowane spalanie, a nie pożar,
 • moc generu­je głównie por­c­ja żaru (4), który zawsze pali się czys­to,
 • smoły węglowe ze stref (2) i (3) są uwal­ni­ane pomału i muszą prze­jść przez to żarowe infer­no, gdzie zosta­ją ele­gancko dopalone,
 • komo­ra dopala­nia (5) jest izolowana, jest tam czas, miejsce i warun­ki (gorą­co), by prz­ereagowało wszys­tko, co jeszcze nie jest dopalone w stru­mie­niu gazów.

Poniżej przykład­owe wyko­nanie tego rodza­ju pieca, który w Kir­gis­tanie kosz­tu­je w przelicze­niu ok. 600zł. A tu relac­ja z budowy egzem­plarza w Polsce.

Widok od fron­tu

Przekrój

Wsyp pali­wa (węgiel sorty­men­tu gorszek) jest po lewej. Po prawej pal­nik, w którym ukła­da się roz­pałkę i pod­pala od góry

Moment roz­pale­nia

Piec przed ostate­cznym mon­tażem górnej pły­ty

Pra­ca na małej mocy

Pra­ca na pełnej mocy

Naj­ciekawsze rzeczy zaczy­na­ją się gdy mowa o emis­jach. Na tym wykre­sie doty­czą­cym powyższego pieca chwilowa emis­ja pyłów jest trud­na do zauważe­nia, bo kładzie się na osi X. Widać zaz­nac­zone poje­dyncze wartoś­ci: ułam­ki miligra­ma. Łącznie w ciągu 6 godzin tes­tu piec wyemi­tował 100mg pyłu ze spale­nia 7,2kg węgla. Dla porów­na­nia kocioł 3. klasy mógł emi­tować 150mg pyłu tylko w 1m3 spalin! W kotle 5. klasy tyle pyłu będzie w 2,5m3 spalin pod­czas gdy spale­nie takiej iloś­ci pali­wa wyt­warza w sum­ie dziesiąt­ki metrów sześ­ci­en­nych spalin.

Bada­nia tego i innych pieców wykony­wane były w Chi­nach, Mon­golii, na Indonezji i w RPA. Nie są bezpośred­nio porówny­walne z tym, jak bada się kotły u nas, ale ta różni­ca dzi­ała po trosze na nieko­rzyść tych pieców – u nas w bada­niu pomi­ja się roz­palanie a tam zostało ono uwzględ­nione (tu powyżej widać poje­dyncze sko­ki emisji pyłu na samym początku – to moment pod­pale­nia roz­pał­ki).

Na pod­staw­ie wykre­su moż­na przyjąć, że śred­nio piec emi­tował (zaokrąglając z zapasem w górę) jakieś 0,2mg/m3 pyłu. Co to oznacza?

Ten piecyk węglowy z Kir­gis­tanu, bez automaty­ki, poda­jni­ka, gra­ma prą­du, elek­tron­i­ki czy fil­tra, za ~600zł, spala czyś­ciej niż nasze kotły na naj­droższy węgiel, kosz­tu­jące pod 10000zł. Mało tego: on nie spala porówny­wal­nie czys­to – on jest DWIEŚCIE RAZY CZYSTSZY niż wyma­ga 5. klasa! Bije nawet wspom­ni­anego Wind­hagera za 80 tysię­cy zł.
No dobra, ale porów­na­jmy się do podob­ne­go pieca. W w/w prezen­tacji jako punkt odniesienia uży­ty został trady­cyjny kopcą­cy piec mon­gol­s­ki, który w bada­ni­ach wyemi­tował 13,3g pyłu na 1 godz­inę pra­cy. Z kolei ten piec wyemi­tował 0,016g na godz­inę. Różni­ca niemal TYSIĄCKROTNA.

To wyglą­da niepraw­dopodob­nie, jak­by wóz dra­bini­asty wygry­wał z boli­dem For­muły 1. Ale to tylko złudze­nie – boli­dem F1 jest właśnie ten piec. Nakładziono nam do głów, że automaty­ka, elek­tron­i­ka i najlep­sze pali­wa to Jedy­na Słusz­na Dro­ga Postępu. Byna­jm­niej. To jest dro­ga łatwiejsza, ale nieje­dy­na możli­wa.

Licz­by liczba­mi, ale niech przemówi obraz. Poniższa grafi­ka prezen­tu­je różnicę w emisji pyłów ze spala­nia węgla kami­en­nego zależnie od jakoś­ci spala­nia. Proszę nie reg­u­lować mon­i­torów – musi­ała być tak wiel­ka dla przed­staw­ienia pro­por­cji.

Crispin Pem­ber­ton-Pig­ott jako jeden z niewielu na świecie pokazu­je, że domowe spalanie węgla może być nie tylko nieu­ciążli­we, ale niemal bezemisyjne (bo jak nazwać redukcję emisji o pon­ad 99%?!) a nie potrze­ba do tego tech­nologii z NASA – potrzeb­na jest za to wiedza i doświad­cze­nie w budowie prostych i tanich urządzeń, o co wbrew pozorom trud­niej.

Na swo­jej stron­ie autor pub­liku­je cały zestaw pieców opra­cow­anych dla różnych kra­jów i do różnych zas­tosowań wraz ze szczegółowy­mi pro­jek­ta­mi, które każdy może wyko­rzys­tać.

A tutaj relac­ja z budowy pol­skiego egzem­plarza tego pieca.

Tani piec. Na co to komu?

Nier­az już pisałem, co myślę o kierunku, w którym podąża ogrze­wanie węglowe między Odrą a Bugiem. Ter­az mam dowód na to, że to nie było tylko moje jałowe biadole­nie, ale da się do tem­atu pode­jść inaczej i to z nie gorszy­mi a dużo lep­szy­mi efek­ta­mi. Trze­ba by tylko chcieć a najwidoczniej u nas nikt nie ma w intere­sie napraw­iać świa­ta, tylko robić hajs tu i ter­az.

Wiado­mo, że łatwiej jest wszys­tko zau­tomaty­zować i wrzu­cić najlep­szy możli­wy opał. I odpowied­nio ska­sować delik­wen­ta. Drepczą­cy tą ścieżką mają ter­az złote żni­wa, w dużej częś­ci z pub­licznych pieniędzy. Nie potrafią dostrzec, że jed­nocześnie wczy­tu­ją pro­tokół samoza­głady, bo ceny ich wyba­jerowanych cacek ros­ną szy­b­ciej niż zarob­ki potenc­jal­nych naby­w­ców a jed­nocześnie użyteczność male­je – zawęża się zakres możli­wych do zas­tosowa­nia paliw, ros­ną ich ceny.

Z drugiej strony wiem, że łat­wo mi się wymą­drzać sto­jąc z boku. Inaczej bym pewnie śpiewał gdy­bym musi­ał zbu­dować na szy­bko pro­dukt, który zaro­bi na chleb i na jacht. Ale jed­nak jestem ciekaw, co się będzie dzi­ało jesienią, gdy ludzie masowo ruszą kupować kotły i odkryją, co się stało z ich cena­mi.

77 myśli nt. „Prawdziwy postęp techniczny w spalaniu węgla

 1. Przemek

  no to jeszcze trze­ba stwozyc blog o kon­strukc­jach i pomys­lach piecow za grosze napewno kazdy cos wymys­li cos ciekawego pokaze

  Odpowiedz
  1. Wizytator

   Takie coś pow­stało: https://czystespalanie.tk/ Ale mała reklama/małe zain­tere­sowanie ludzi i póki co nikt poza autora­mi tam się nie udziela. Twór­ca pieca pod­pisany jako Staszek (pseud. Ranger) stworzył coś jeszcze lep­szego od pieca z Kir­gis­tanu — https://czystespalanie.tk/piece/piece-rangera/. Tam płomień jest błęk­it­ny (zbliżony do doskon­ałoś­ci) i masa pieca znacznie mniejsza. Koszt nowych mate­ri­ałów to może z 200 zł. A ze zło­mu to za kilka­naś­cie zł.

   Odpowiedz
 2. zizi

  Drzwi od stodoły też będą lat­ac, jak dobrą elek­tron­ikę się dołoży. Ale szy­bowiec będzie z tego marny. Tak na mar­gin­e­sie aktu­al­nego tren­du kon­struk­cyjnego “pomiędzy Odrą a Bugiem”.
  Wg. mnie pan Marek Ściążko ma rację, że nie ma sen­su dotować gór­nict­wa, aby pal­ić węglem. Ale intere­su­ją­co brz­mi argu­ment, żeby wspier­ać rosyjs­ki gaz, a nie rosyjs­ki węgiel. Taka mini spec­jal­iza­c­ja?

  Odpowiedz
  1. takitam

   Sko­ro i tak nie może­my się obyć bez impor­tu to chy­ba lep­iej opalać rosyjskim gazem niż węglem (a przy okazji wszys­tkim co się pali…)

   Odpowiedz
 3. Jack

  co się będzie dzi­ało jesienią, gdy ludzie masowo ruszą kupować kotły i odkryją, co się stało z ich cena­mi.”

  Ludzie kupią sobie tanie kotły zasy­powe dostęp­ne na rynku bo one będą dostęp­ne na rynku ze względów poli­ty­cznych. Prze­cież PIS chce wygrać wybo­ry samorzą­dowe w 2018 i par­la­men­tarne w 2019, a bez tych kotłów PIS nie ma szans na dobry wynik wybor­czy.
  Poza tym cała ta paplan­i­na o obniże­niu niskiej emisji nie ma więk­szego sen­su ze wzglę­du na rozpros­zoną struk­turę zamieszka­nia w Polsce. Niecałe 30% Polaków miesz­ka w dużych mias­tach (mias­ta powyżej 100 tys. mieszkańców), 40% Polaków miesz­ka na wsi, a pon­ad 30% zamieszku­je małe i śred­nie mias­ta (połowa z tych mias­ta to mias­ta liczące do 10 tys. mieszkańców, czyli jest to w rzeczy­wis­toś­ci trochę więk­sza wieś). Te wszys­tkie artykuły i kam­panie antys­mogowe, przekazy medi­alne, inter­ne­towe dyskus­je itp. są przy­go­towywane przez mieszkańców dużych miast dla częś­ci mieszkańców dużych mias­ta. Ci ludzie stanow­ią mniejs­zość w Polsce. 70% Polaków żyją­ca poza duży­mi mias­ta­mi ma niższe wyna­grodzenia niż mieszkań­cy dużych miast, trochę inny sys­tem wartoś­ci i inne potrze­by. Wyborów w Polsce nie wygry­wa się w Warsza­w­ie, Krakowie i Poz­na­niu.

  https://pbs.twimg.com/media/Dd41KtqUQAEQBnH.jpg:small

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Na razie przepisy są jasne, powin­ny poznikać. Jaka będzie prak­ty­ka to się oczy­wiś­cie okaże.

   Odpowiedz
   1. Jack

    Ustawa śmieciowa, a więc przepis wyższej ran­gi niż roz­porządze­nie już w momen­cie jej wprowadzenia w 2013 stała się martwym prawem. Mamy 2018 i wiado­mo, że 80% Polaków nie seg­regu­je śmieci, niele­galne lub legalne wysypiska śmieci płoną czarnym dymem i jakoś te orga­ni­za­c­je eko­log­iczne częs­to na usłu­gach obcych agent nie protes­tu­ją. Mówiąc krótko niko­go to nie obchodzi.
    Przy okazji to chy­ba do tego kotła z artykułu za pon­ad 7 tysię­cy zł należało­by jeszcze dołożyć bufor 1500 L za 3–4 tysiące zł oraz wkład ceram­iczny do kom­i­na za co najm­niej 4 tys. zł. Zgod­nie więc z wiz­ja­mi eko­log­icznych bajkopis­arzy z dużych miast prze­ciętne gospo­darst­wo domowe musi­ało­by wyłożyć około 15 tysię­cy zł na zmi­anę ogrze­wa­nia. Moż­na sobie wyobraz­ić te komen­tarze wybor­cze: “Najpierw dawali po 500 zł, a ter­az chcą nam zabrać po 15 tysię­cy na jakieś duperele. Złodzieje”. Na Pod­la­siu, Lubel­szczyźnie i Pod­karpaciu PIS będzie skońc­zony. A jeszcze jak się pojawi jakaś ultra­nacjon­al­isty­cz­na i skra­jnie antyu­ni­j­na opc­ja poli­ty­cz­na, która wyko­rzys­ta cały ten zamęt wokół kotłów i wys­tar­tu­je w wyb­o­rach z propozy­cją zor­ga­ni­zowa­nia ref­er­en­dum antyu­ni­jnego, w którym zapro­ponu­je Polakom pytanie: “Czy jest Pan/Pani za pozostaniem w Unii Europe­jskiej i wyłoże­niem z włas­nej kieszeni 15–20 tysię­cy zł na nowy rodzaj ogrze­wa­nia, czy woli Pan/Pani opuś­cić UE i niczego nie płacić.” Zna­jąc poglądy Polaków wiado­mo już dzisi­aj jaki będzie wynik takiego ref­er­en­dum (warto poczy­tać np. anal­izy Fun­dacji Batorego i inne bada­nia).

 4. Jola

  Pytanie pod­sta­wowe, czy ktokol­wiek potwierdz­ił, oprócz kon­struk­to­ra, uzyskane przez ten piec wyni­ki?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Nie wiem kto i gdzie przeprowadz­ił przed­staw­ione tu bada­nia, postaram się źródła zdobyć. Nato­mi­ast kon­struk­tor jest rozch­wyty­wanym na świecie ekspertem od tanich prostych pieców, ten aku­rat pro­jekt w Kir­gis­tanie jest na zlece­nie Banku Świa­towego, więc ja się tam lipy nie spodziewam.

   Odpowiedz
   1. Crispin Pemberton-Pigott

    The stove was devel­oped over a peri­od of time and has been test­ed in Mon­go­lia, Chi­na, South Africa and small per­for­mance tests in Kyr­gyzs­tan (they use the test facil­i­ty next door in in Chi­na). There are mul­ti­ple arti­cles about the per­for­mance avail­able. The orig­i­nal TJ4 (pic­tured above with the cook­ing hole opened) was the sub­ject of a Mas­ters The­sis in Engi­neer­ing on the test­ing of the stove with dif­fer­ent types of coal and dif­fer­ent sizes. It uses 16 to 25mm mixed sizes. Many tests are avail­able from var­i­ous labs. Expan­sion of the Kyr­gyz project will expand short­ly to 11,000 homes of peo­ple with social pass­ports. They will pay about 1/3 of the cost. The instal­la­tion includes a new chim­ney to ensure prop­er func­tion­ing.

    There are numer­ous reports from the file about the fuel effi­cien­cy and the pos­i­tive social impact of hav­ing a stove that oper­ates all the time. It is typ­i­cal­ly attend­ed to twice per day.

    Piec był rozwi­jany przez dłuższy czas. Badano go w Mon­golii, Chi­nach, RPA i co nieco w Kir­gis­tanie (tam korzys­tali po sąsiedzku z chińskiego labo). Jest szereg artykułów na tem­at tej rodziny pieców. Jeden z pier­wszych mod­eli TJ4 (z którego pochodzi tak właś­ci­wie zdję­cie tytułowe) był wyko­rzys­tany w bada­ni­ach na cele pra­cy mag­is­ter­skiej, gdzie porówny­wane było zas­tosowanie różnych rodza­jów i gran­u­lacji węgli. Najlepiej pracu­je na pali­wie o gran­u­lacji 16–25mm. W Kir­gis­tanie niebawem pro­jekt będzie kon­tyn­uowany, piece trafią do 11 tys. gospo­darstw domowych korzys­ta­ją­cych z pomo­cy społecznej. Odbior­ca koń­cowy poniesie tylko 1/3 kosztów. Łącznie z piecem wymieni­any będzie komin, aby całość dobrze dzi­ałała.

    Jest dostęp­ny szereg źródeł potwierdza­ją­cych efek­ty­wność i korzyś­ci z posi­ada­nia pieca, który może pra­cow­ać na okrągło bez ponownego roz­pala­nia. Piec zazwyczaj wyma­ga obsłu­gi dwa razy dzi­en­nie. [tłum. WT]

  2. K

   Dzięku­ję. Jed­nak ktoś jeszcze myśli o sprawdza­niu źródeł, a nie wierzy na słowo w to co piszą inter­ne­ty, nawet jak jest to po naszej myśli.

   Odpowiedz
 5. pepe

  Dlaczego jeszcze żaden pol­s­ki pro­du­cent kotłów nie pod­ch­wycił tego? Może warto kogoś tym zain­tere­sować żeby zaczął je pro­dukować?
  Jeśli te bada­nia to praw­da to prze­cież będzie miał z tego niezły biznes, a może Pola­cy w końcu zaczną czys­to spalać z odpowied­nią kam­panią reklam­ową — to nawet ci co mówią, że nie mają pieniędzy na lep­szy kocioł.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Rzecz w tym, że tu nie ma wiel­kich cud­ów – to wszys­tko jest znane od paru stule­ci. Po pros­tu gość z doświad­cze­niem dopra­cow­ał taki piec (to jest na zlece­nie Banku Świa­towego + rzą­du Kir­gis­tanu) i są tego efek­ty. U nas się to chy­ba nie opła­ca, bo na droższych kotłach jest więk­sza marża a dopłaty płyną rwącą rzeką. Albo zwycza­jnie ta branża jest tak men­tal­nie zas­tana, że nie potrafi sprzedać zalet czys­to spala­jącego prostego kotła.

   Choć w sum­ie wypa­da zaz­naczyć, że ist­nieją prze­cież kotły dol­nego spala­nia o bard­zo zbliżonej budowie i sposo­bie pra­cy. Nie są aż tak czyste, ale palą bez dymu a gdy­by tak więk­szość z nas robiła, to już była­by ogrom­na poprawa. Nieste­ty one cenowo poszy­bowały ostro a niek­tóre firmy wyma­ga­ją mon­tażu bufo­ra pod groźbą całkowitej utraty gwarancji. Kocioł + bufor to już kosz­ty podob­ne do poda­jnikow­ca. Tym­cza­sem gdy­by trochę wysiłku włożyć, to pewnie dało­by się opra­cow­ać kocioł zasy­powy, ale niewyma­ga­ją­cy bufo­ra (musi­ał­by na 30% mocy mieć tak samo dobre emis­je jak na pełnej).

   Odpowiedz
   1. Wizytator

    Czy­tali Panowie cały eko­pro­jekt dla kotłów na pali­wa stałe? Bo mi się wyda­je, że bardziej opiera­cie się na pol­skiej normie, która jest mniej waż­na od prawa uni­jnego…
    Tutaj jest link do odpowied­nego przepisu:
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0100.01.POL
    Za powyższym cytu­ję intere­su­ją­cy nas frag­ment z I załączni­ka:
    „emis­je doty­czące sezonowego ogrze­wa­nia pomieszczeń” oznacza­ją:
    a) w przy­pad­ku kotłów na pali­wo stałe z automaty­cznym podawaniem pali­wa – wyrażane w mg/m3, emis­je przy znamionowej mocy cieplnej oraz emis­je przy 30 % znamionowej mocy cieplnej;
    b) w przy­pad­ku kotłów na pali­wo stałe z ręcznym podawaniem pali­wa, które moż­na eksploa­tować przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w try­bie ciągłym – wyrażaną w mg/m3, śred­nią ważoną emisji przy znamionowej mocy cieplnej oraz emisji przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;
    c) w przy­pad­ku kotłów na pali­wo z ręcznym podawaniem pali­wa, których nie moż­na eksploa­tować przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w try­bie ciągłym – wyrażane w mg/m3, emis­je przy znamionowej mocy cieplnej;
    d) w przy­pad­ku kotłów kogen­er­a­cyjnych na pali­wo stałe – wyrażane w mg/m3, emis­je przy znamionowej mocy cieplnej;
    Dla ręcznego załadunku oznacza to, że jak jest w DTR, że moż­na pal­ić tylko na “pełnych obro­tach”, to wiążące są pomi­ary dla mocy nom­i­nal­nej, zaś jeśli moż­na obniżyć moc o połowę, to przy takiej mocy ma być pomi­ar. Te 30 % doty­czy tylko podawa­nia automaty­cznego.
    W zakre­sie odnoszą­cym się do przy­wołanego w artykule pieca: Ma Pan tu wyma­gania eko­pro­jek­tu dla miejs­cowych ogrzewaczy pomieszczeń: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1185
    Warto zauważyć, że wartoś­ci są odnie­sione do innej zawartoś­ci tlenu (13 %, w wyma­gani­ach dla kotłów jest 10 % O2). Jest też przewidz­i­na meto­da pomi­aru pyłu w odniesie­niu do masy pali­wa (tak jak w tym artykule). I tak dla MOP z otwartą komorą spala­nia i kuch­enek emis­ja pyłów nie może przekroczyć 6 g/kg (suchej masy) — pytanie czy trze­ba uwzględ­nić tu wilgo­t­ność węgla? — u tego goś­cia było 0,1g/7,2 kg, tj. ok. 0,014 g/kg, tj. pon­ad CZTERYSTA RAZY MNIEJ NIŻ WYMAGA EKOPROJEKT!!!
    Na końcu przy­wołanego roz­porządzenia zawarte jest też takie zdanie: W przy­pad­ku kuch­enek przykła­dem dobrej kom­bi­nacji para­metrów jest ist­nieją­cy mod­el o sezonowej efek­ty­wnoś­ci ogrze­wa­nia pomieszczeń wynoszącej 78 %, emis­jach cząstek stałych na poziomie 38 mg/m3 przy 13 % O2, emis­jach organ­icznych związków gazowych na poziomie 66 mg/m3 przy 13 % O2, emis­jach tlenku węgla na poziomie 1 375 mg/m3 przy 13 % O2 oraz emis­jach tlenków azo­tu na poziomie 71 mg/m3 przy 13 % O2.
    Także eko­pro­jekt nie jest wcale taki trag­iczny dla pieców/kotłów z ręcznym załadunkiem pali­wa. Inna sprawa to dobór opty­mal­nej mocy. Ale to łat­wo zmienić cegła­mi szamo­towy­mi i zaprawą hut­niczą, które kosz­tu­ją max. kilka­set zło­tych.
    Warto dodać, że przy rozbu­dowa­niu wsadu do pieca tego Pana, moż­na mieć jeden zasyp na całą dobę…
    Swo­ją drogą emis­ja z kozy palonej od góry jest mil­iard razy mniej szkodli­wa niż emis­ja, jaką robią płonące w całym kra­ju wysypiska odpadów niebez­piecznych, które zami­ast zasy­pać jakimś ciałem stałym (w celu odcię­cia tlenu) z wojskowych śmigłow­ców, mądrale gaszą sikawka­mi wodą, gdzie przy takiej tem­per­aturze mamy roz­pad na tlen i wodór i podsy­camy pożar!

  2. Zen Yen

   Może wszyscy wypowiada­ją­cy się zna­ją się na tech­nice i tech­nologii to bdb . ale na poli­tyce to chy­ba mniej .taki piec żeby być dopuszc­zonym do obro­tu musi otrzy­mać atesty homolo­gac­je i inne przepraszam “srac­je ” a to kosz­tu­je nie będzie opła­cało się tego robić dla taniego wyrobu .
   “““Państ­wo zwłaszcza to pis­dziel­ców ( i tu napisałem o swoich pref­er­enc­jach) nie jest zain­tere­sowane żeby ścią­gać niskie podat­ki ponieważ ktoś musi wypra­cow­ać na te ich zach­cian­ki.“““
   Napisałem tylko tyle że trze­ba szerzej spo­jrzeć na ekonomię a i tak w tej chwili gdy pod­pisy­wałem zerknąwszy poniżej widzę że coś zbliżonego już zostało napisane.

   Odpowiedz
 6. ja z domu

  eko­pro­jek­tu nie spełni, bo przy roz­pala­niu będzie za “bard­zo dymił” zan­im zacznie zaga­zowywać.
  Zad­bali o to żeby tylko te po 10–20k były legalne 😀

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   A wiesz cho­ci­aż jak wyglą­da pro­ce­du­ra testowa i czy na pewno roz­palanie się do niej wlicza? 🙂

   Odpowiedz
   1. M

    Przed rozpoczę­ciem badań kocioł należy doprowadz­ić do sta­bil­nej pra­cy. Sam pro­ces roz­palani nie wlicza sie do pomi­aru

   2. Crispin Pemberton-Pigott

    The test sequence is not the same in all coun­tries because in some places, they re-light their stove from time to time, in which case it is fair to include the igni­tion emis­sions. In oth­er coun­tries, Chi­na for exam­ple, they light the stove once dur­ing the sea­son and it is run­ning until Spring. In that case the igni­tion is irrel­e­vant.

    We asked in Kyr­gyzs­tan how often the own­er had lit the stove over the past 5 months. Some said, “Nev­er.” It was lit in Novem­ber and was still run­ning in March. In such a case, the prop­er con­tex­tu­al test would be no igni­tion emis­sions con­sid­ered, and it should be at low pow­er most of the time, with high pow­er for cook­ing only. Such a test sequence is designed by observ­ing people’s behav­iour and repli­cat­ed in the lab.

    I have been sur­prised repeat­ed­ly how many peo­ple run their stove all the time at low pow­er. Most domes­tic stoves we rat­ed at high pow­er only, which can be very mis­lead­ing in terms of achiev­ing good num­bers. I have seen stoves that at low that were only 20% effi­cient. Real­is­tic test­ing reflects what peo­ple are expect­ed to do if they own one. With a very high per­for­mance stove, they change their pat­terns of use dra­mat­i­cal­ly because they have nev­er had a decent heater before. Very poor peo­ple often have stoves in appalling con­di­tion and they leak smoke into the house. One home was test­ed and found to have 11,300 micro­grammes of PM2.5 in the room. The is 450 times the WHO rec­om­mend­ed 24 hr lim­it.

    Pro­ce­du­ra testowa dla takich pieców jest róż­na w różnych kra­jach. Jed­ni zwyk­li cyk­licznie roz­palać swo­je piece – wtedy wskazane jest uwzględ­nie­nie emisji z roz­pala­nia. W innych kra­jach (np. Chiny) piec roz­pala się jesienią i pali bez wygasza­nia do wios­ny. Wtedy emis­ja z roz­pala­nia jest pomi­jal­na.

    W Kir­gis­tanie pytal­iśmy ludzi, jak częs­to roz­palali swój piec przez ostat­nie 5 miesię­cy. Częs­to mówili: wcale. Jak odpalili w listopadzie, tak jechali do mar­ca. W takim wypad­ku sce­nar­iusz bada­nia dos­tosowany do kon­tek­stu użytkowego nie powinien uwzględ­ni­ać emisji z roz­pala­nia a skupić się na ciągłej pra­cy z niewielką mocą na potrze­by ogrze­wa­nia + okazjon­al­nie wyższa moc na potrze­by kuchenne. Taka pro­ce­du­ra testowa odw­zorowu­je możli­wie wiernie rzeczy­wiste warun­ki użytkowa­nia pieca w środowisku lab­o­ra­to­ryjnym.

    Byłem zaskoc­zony, jak wiele osób praw­ie zawsze pali na niewiel­kich mocach. Więk­szość pieców badal­iśmy na wyso­kich mocach, co może dawać wyni­ki zbyt dobre w sto­sunku do rzeczy­wis­toś­ci. Widy­wałem piece pracu­jące ze sprawnoś­cią led­wie 20%. Badanie w warunk­ach możli­wie real­isty­cznych ma wiernie odw­zorować sposób uży­cia pieca na co dzień. Nawy­ki ludzi moc­no się zmieni­a­ją kiedy po raz pier­wszy w życiu mają do dys­pozy­cji porząd­ny efek­ty­wny piec w miejsce dzi­u­rawego truchła, które dymi tak na zewnątrz jak i do pomieszczenia. Kiedyś w jed­nym domu zmierzyliśmy stęże­nie PM2.5 w powi­etrzu rzę­du 11300ug/m3 tj. 450 razy więcej niż zalece­nie WHO odnośnie śred­niej dobowej. [tłum.
    WT]

 7. Tut-Nick.

  Toż to „piec raki­etowy”. Na YT prezen­tu­je takie spalanie m.in. Obser­wa­tor. Opał (pele­ty albo drob­ny węgiel), może samoczyn­nie opadać do stre­fy paleniska, a dal­sza dro­ga spalin jest tak dłu­ga, że daje to łatwą możli­wość samoczyn­nego dopala­nia gazów drzewnych czy węglowych. Moż­na nawet zain­stalować pal­nik gazowy (zwłaszcza w weglowych), dla spale­nia gazów. But­la gazu na miesiąc spoko.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Raki­eta to jest zupełnie co innego. Przy­na­jm­niej w kanon­icznej formie. Jeśli coś ma ruszt, to już nie jest piecem raki­etowym w pier­wot­nym rozu­mie­niu. Fakt, że może być miejs­ca­mi podob­ne, bo prawa fizy­ki rządzą te same, czyli np. zawsze komorę dopala­nia warto zaizolować, więc jak­iś taki ceram­iczny kanał zawsze się tam trafi.

   Odpowiedz
 8. podpis

  OK. Tylko że to jest piec a nie kocioł bo braku­je mu płaszcza wod­nego. Po dołoże­niu płaszcza wod­nego lub wymi­en­ni­ka chy­ba już tak łat­wo nie będzie.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   On ma wymi­en­nik, ale powi­etrzny. Dołoże­nie wod­nego nic nie zmieni, bo dopalanie i tak odby­wa się w izolowanej ceramiką częś­ci.

   Odpowiedz
   1. Fireman

    This stove is very good, but it can be done even bet­ter. My geog­ra­phy teacher at school said that nature does not rec­og­nize the prin­ci­ple of a right angle. Ide­al stove should have a spher­i­cal shape. Look at this stove from Wiz­y­ta­tor link: https://czystespalanie.tk/piece/piece-rangera/ There, it burns with a blue flame. Soot is burned in its entire­ty. A deflec­tor is need­ed above the flame to raise the tem­per­a­ture. Just like in the gas Mek­er-Fish­er burn­er.

 9. ahd

  Chcę ten pieć kupić — gdzie mogę? Bo artykuł zakrawa na “roman­ty­czny” tak jak zarzu­ca to komuś innemu w treś­ci.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Ale dlaczego niby? Jest mowa o piecu, który jest pro­dukowany w Kir­gis­tanie. Nic nie poradzę, że nie u nas. A jak­bym wys­taw­ił ofer­tę sprzedaży, to by znowu biado­lili, że kap­i­tal­ista prze­brzy­dły. Weź tu dogódź.

   Odpowiedz
   1. Paweł

    Ale coś takiego moż­na bard­zo łat­wo prze­nieść na realia pol­skie i dos­tosować do swoich potrzeb.

    Niech się tylko zna­jdą na to chęt­ni.
    Ja prob­le­mu nie widzę w tej kwestii.
    😉

   2. Wojciech Treter Autor wpisu

    Z tym łat­wo to bym był ostrożny. Zbu­dowałem pro­to­typ. To nie jest żad­na mag­icz­na skrzyn­ka, piec fajnie dzi­ała pod pewny­mi warunk­a­mi, głównie odpowied­niej gran­u­lacji opału i dos­tosowanego doń rusz­tu. Odpopielanie jest prob­le­mem, nad tym trze­ba by popra­cow­ać.

 10. digi

  Czy­tam to i tak się zas­tanaw­iam w czym jest prob­lem? Jeżeli piec na mod­łę kir­gis­tańską prze­jdzie pol­skie bada­nia w labie i dostanie jak­iś kwit, to chy­ba moż­na go wprowadz­ić do obro­tu.
  Jeżeli autor wpisu jest pasjonatem i ma know how, to nie widzę tu wiel­kich bari­er wejś­cia. Trze­ba sprzedać pro­dukt jako taki, który poz­woli dzieciom i wnukom klien­ta odd­y­chać czyst­szym powi­etrzem.

  Odpowiedz
 11. marcin

  W Polsce to ze wszys­tkim jest prob­lem i tylko kłody pod nogi. Obec­nie jestem w Niem­czech i muszę powiedzieć, że jestem w wielkim szoku. Mieszkam w małej gminie Nor­drach, która ma sta­tus uzdrowiska (Luftkurort im Schwarzwald), nie ma tutaj sieci gazowej, dopuszc­zone jest spalanie drew­na zarówno w kominkach jak i CO, przy wielu domach suszą się stosy buka wielkoś­ci wag­onu. Jed­nak najbardziej zdzi­wiło mnie to, że pry­wat­ny przed­siębior­ca, właś­ci­ciel tar­taku postanow­ił wybu­dować sieć ciepłown­iczą w gminie.
  Do tej sieci jest przyłąc­zone pon­ad 200 domów, 2 duże klini­ki, olbrzy­mi basen, budyn­ki gminne i wszys­tkie suszarnie drew­na okolicznych tar­taków. Ciekawa jest insta­lac­ja do wyt­warza­nia ciepła, zna­j­du­je się ona w obrę­bie tar­taku, zasi­lana jest bio­masą, głównie mokrą korą w ok. 1/4 pochodzącą z tego tar­taku, resz­ta kupowana ale może też być zasi­lana maku­laturą czy odpada­mi zielony­mi z wycin­ki. Jest to mały blok ener­gety­czny ORC o mocy cieplnej ok. 3,8MW oraz elek­trycznej ok. 0,9MW sprzedawanej do sieci jako eko­log­icz­na z bio­masy. Blok ten różni się tym od kon­wencjon­al­nego tym, że zami­ast wody w obiegu turbiny jest olej silikonowy prze­grze­wany do temp. ok. 270 stop­ni C przy ciśnie­niu 10 barów i krąży on w obiegu zamknię­tym, po rozpręże­niu w turbinie idzie do skraplacza gdzie odd­a­je ciepło do wody pod­grze­wa­jąc ją do ok. 80 stop­ni C. Spaliny prze­chodzą przez elek­tro­fil­try i uchodzą wysokim kominem, nie ma jakiegokol­wiek dymu ogól­nie nic nie widać, jedynie przy mrozach widać parę wod­ną.
  Ciepło­ciąg pracu­je okrągły rok, więc ciepła woda użytkowa jest cały czas dostęp­na. Za całoroczne ogrze­wanie domu i ciepłej wody ludzie płacą ok. 1000 euro czyli śmieszne pieniądze i da się? A u nas gdy­by ktoś chci­ał zro­bić coś takiego to armia urzę­dasów zabiła­by go pewnie śmiechem a potem nieskońc­zoną iloś­cią papierologii. Tu jest strona, na której jest o tym więcej: http://www.echtle-holz.de/energieerzeugung

  Odpowiedz
  1. Wizytator

   Pol­s­ka to kraj absur­du. Więc legal­nie jest trud­no. Ale… Jak ktoś postawi dużą halę i w niej schowa insta­lację do pirolizy, zga­zowa­nia paliw stałych i odpadów oraz spala­nia syn­gazu i prąd oraz ciepło wyko­rzys­ta na potrze­by włas­nego zakładu, to jak nie będzie widać dymu i nie będzie zbyt­niego hała­su i smro­du dla sąsi­adów, to nikt mu zbyt­nio nic nie zro­bi. Taka insta­lac­ja może też napędzać chłod­nię za sprawą chłodziar­ki absorp­cyjnej lub wyko­rzysty­wać ciepło grun­tu poprzez gazową pom­pę ciepła.
   Tym­cza­sem za Odrą, papierów jest mniej, ale to co jest wyma­gane, tego się przestrze­ga i odstęp­cy mają prz­erąbane. Tak tam było zawsze. W zaborze pruskim Drzy­mała nie musi­ał brać poz­wole­nia na budowę, ale budować mógł tylko tam, gdzie ist­ni­ała zabu­dowa. Na pustej dzi­ałce kom­bi­nował z wozem, ale dał sobie spokój i postaw­ił chałupę tam, gdzie wcześniej jak­iś dom ist­ni­ał.
   U nas poz­wole­nia są wszelkiej maś­ci, ale w prak­tyce zabu­dowa jest tak rozpros­zona, że nie ma gdzie wia­traków postaw­ić, bo nigdzie nie zna­jdzie się miejs­ca z odległoś­cią od domów 2 km. A swo­ją drogą, małe wia­tracz­ki to mógł­by postaw­ić ten gość od kogen­er­acji i “napędzać je” prą­dem, i sprzedawać prąd ode­brany z wia­traków to będzie miał więk­sze dopłaty 🙂 Albo jaką fotowoltaikę “napędzać”.
   PS: Sza­cunek dla auto­ra por­talu za wypełnie­nie jed­nej z głównych idei rodo, że chcąc dodać komen­tarz, nie trze­ba podawać swego maila.

   Odpowiedz
 12. Crispin Pemberton-Pigott

  Friends, I can only speak Eng­lish so please par­don my miss­ing sev­er­al ques­tions above.

  The rea­son for not report­ing the PM10 num­ber is small, nat­ur­al draft domes­tic coal stoves don’t make any PM10. Gen­er­al­ly they do not make any­thing above PM2.0. The rea­son for not report­ing NO in the fig­ures above is that it is not reg­u­lat­ed at this scale, and the cross­draft design is inher­ent­ly a low NOx com­bus­tor. The res­i­dence time >800 C is more than 250 ms which is effec­tive in reduc­ing the NO to N2 and O2. As the fire ignites and gets hot­ter, the NO emis­sion reduces per kg burned.

  The com­bus­tion prin­ci­ples described above are incor­po­rat­ed into water heat­ing stoves (three mod­els) and sev­er­al space heaters in dif­fer­ent coun­tries. At present work is pro­ceed­ing on mak­ing a 35 kW low pres­sure water heater for homes in Ulaan­baatar. South Africa is repli­cat­ing their SA8 mod­el which is a scaled down MN4.2 with about 9 kW max out­put. It has two cook­ing sta­tions.

  Those wish­ing to exper­i­ment can down­load draw­ings and pho­tos from my web­site
  http://www.newdawnengineering.com
  From the front page go to the Library/ Stoves/ then the coun­try, then the mod­el. There are .dwg for­mat draw­ings in many cas­es. The site is fre­quent­ly updat­ed and links are edit­ed so you may have to go up the tree to find some­thing old­er. The old­er sets of draw­ings are archived in sub-fold­ers of the rel­e­vant cur­rent ver­sion.

  If you are won­der­ing how it is pos­si­ble to burn coal so clean­ly, remem­ber that smoke is unburned fuel so if it is burned well, there is no smoke remain­ing. If you require dis­cussing this work with some­one who speaks Pol­ish, con­tact Mal­go­rza­ta Biczyk through CAMP Ala­too in Bishkek as she is famil­iar with the Kyr­gyz project.

  W bada­ni­ach nie poda­je­my stężeń pyłów PM10, ponieważ tego typu piece z nat­u­ral­nym ciągiem prak­ty­cznie ich nie emi­tu­ją. Frakc­ja emi­towana z takiego pieca nie przekracza rozmi­aru PM2.0. Nie ma też mowy o tlenkach azo­tu, ponieważ w tego typu piecach nie podle­ga­ją one na razie żad­nym reg­u­lacjom, a pon­ad­to przy tym pali­wie i rodza­ju paleniska emis­je NOx są niskie w porów­na­niu z inny­mi źródła­mi. Czas prze­by­wa­nia gazów w temp. min. 800st.C wynosi pon­ad 250ms co sprzy­ja redukcji NO do N2 i O2. W miarę jak palenisko się nagrze­wa, emis­ja NO na jed­nos­tkę spalonego pali­wa spa­da.

  Zasa­da dzi­ała­nia tego pieca została wyko­rzys­tana także w szeregu innych urządzeń dla różnych kra­jów. W tej chwili trwa­ją prace nad kotłem o mocy 35kW w Ułan Bator (Mon­go­lia). W RPA pro­dukowany jest mod­el SA8, który jest mniejszą wer­sją tego pieca o mocy max. ~9kW.

  Kogo dzi­wi, jak to możli­we, by spalać węgiel tak czys­to, niech pamię­ta, że wszel­ki dym, to nies­palone skład­ni­ki pali­wa. Jeśli więc popraw­ia się jakość spala­nia, nie ma mowy o żad­nym dymie.
  Kto chci­ał­by poekspery­men­tować na włas­ną rękę, może śmi­ało korzys­tać z rysunków i zdjęć na mojej stron­ie. Są też rysun­ki w .dwg. Zasób obe­j­mu­je wiele mod­eli pieców w różnych wer­s­jach i jest stale aktu­al­i­zowany.
  Gdy­by ktoś chci­ał poroz­maw­iać po pol­sku na tem­at pro­jek­tu w Kir­gis­tanie, p. Mał­gorza­ta Biczyk jest tutaj właś­ci­wym kon­tak­tem http://camp.kg/who-we-are/about-us/our-team/ [choć bardziej od strony socjo­log­icznej niż tech­nicznej]. [tłum. WT]

  Odpowiedz
 13. Przemek

  kole­jne pieni­adze sa na walkę z smo­giem ciekawe jak by te pieniądze zain­west­ował w elek­tro­ciepłown­ie nowoczesne i prąd tańszy o 60% zro­bił . to by się opła­cało grzać prą­dem tego u nas nie wymyśla

  Odpowiedz
 14. Jarek

  Sęk w tym,że to inne pro­ce­dury badaw­cze i inne wyni­ki.
  Nas w EU obowiazu­je nor­ma 303–5:2012 a od 2020 ecode­sign i metody­ka badan tam opisana.

  Jest różni­ca w sposo­bie podawa­nia emisji i jak ktoś tego nie widzi, to za szy­bko się pod­nieca.

  To tak jak byśmy chcieli porów­nać bada­nia w Indyjskim czy chińskim odpowied­niku euro NCAP do tych testów zderzeniowych, które są w europie.

  Kierunek słuszny na tamten region świa­ta, tamte zaso­by, tamten stan posi­ada­nia środ­ków pieniężnych i tamte uwarunk­owa­nia odnośnie emisji.…

  Odpowiedz
 15. Wizytator

  Byłem zaskoc­zony, jak wiele osób praw­ie zawsze pali na niewiel­kich mocach.”
  To nie jest nic zaskaku­jącego. Piec ma relaty­wnie dużą moc i taka jest potrzeb­na do pale­nia okre­sowego, gdy trze­ba roz­grze­wać wychłod­zone pomieszczenia. W tym piecu jed­nak ludzie palą na okrągło, nie wygasza­jąc go w ogóle, przez co chału­pa nie styg­nie. Do podtrzy­ma­nia tem­per­atu­ry potrze­ba zaś znacznie mniej mocy niż do roz­grza­nia mieszka­nia (podob­nie jest z samo­cho­dem, który w cyk­lu miejskim rozpędza­jąc się i hamu­jąc co chwilę zuży­wa nawet 2 razy tyle pali­wa, co na trasie bez zatrzy­mań, gdy jedzie ze stałą pręd­koś­cią).
  Pal­iłem kiedyś w kozie od góry non stop w pewnym pier­wot­nie wychłod­zonym pomieszcze­niu. Przy pier­wszym roz­pale­niu było tam zaled­wie + 7 stop­ni (na dworze 0 w dzień, -3 w nocy). Po pier­wszej dobie (3 roz­pala­nia co ok. 8 godzin) zro­biło się + 25. W kole­jnej dobie były 2 roz­pala­nia i mniej powi­etrza w fazie kok­su­jącej, przez co wyszły dłuższe 12 godzinne pro­cesy. Na koniec tem­per­atu­ra ścian przekracza­ła 30 stop­ni, na ter­mometrze blisko pieca 35 st., a komin pod sufitem miał pon­ad 70 stop­ni. Trze­ba było zaprzes­tać pale­nia na kil­ka godzin, bo się zro­biły tropi­ki.
  Co ciekawe paląc prze­ci­w­prą­dowo spal­iłbym więcej pali­wa, a miałbym huśtaw­ki raz gorą­co, raz zim­no.
  Geniusz pros­to­ty tego pieca pole­ga na tym, że moż­na w nim pal­ić współprą­dowo, ale dokładać tak, jak do zwykłej kozy przy pale­niu prze­ci­w­prą­dowym. Albo zro­bić sobie wyższy zasyp i dokładać raz dzi­en­nie.
  Z tymi emis­ja­mi zależny­mi od mocy to możn­a­by polem­i­zować. Gdy trzy­mamy piec na niskiej mocy i uda­je się nam uzyskać błęk­it­nawą bar­wę płomienia, to prze­cież efek­ty­wność spala­nia jest wtedy najwyższa.

  Odpowiedz
 16. samsu

  Witam serdecznie.
  Mod­er­a­tor jego naj­jaśniejsza cen­zu­ra nie opub­likował mi tego na info-ogrze­wanie ( Co sądzi­cie o tym piecyku_ — Kotły zasy­powe — Forum o ogrzewaniu.html ) — zapewne z uwa­gi na swój punkt widzenia i ustawę eko-pro­jek, to może tu się coś z tym zro­bić uda albo choć ktoś napisze mi co w jego oce­nie jest w tym złego, że nie trafiło tam gdzie było tego przez­nacze­nie.
  Witam serdecznie.
  No dobrze jak tak chce­cie to ja protes­tu­ję dla tego, że to piecyk nie z żad­nej Mon­golii jakiegoś Kir­giz a już na pewno nie ze Stanów tylko z Info i innych forów pl.
  1.) Pod­nośnik RS-y i sam­bor.
  2.) Na moje oko prze­suwny ruszt i palenisko heso.
  3.) Pochyl­nia w komorze zasy­powej do tankowa­nia paleniska marcus312, bo i ja to tak widzę.
  4.) Od siebie dorzucę zasadę dyszę z pal­ni­ka do kotłów c.o. na pali­wa stałe — w pod­nośniku nad paleniskiem i tu macie prezen­tację jak coś takiego w dol­ni­aku dzi­ała Pal­nik ceram­iczny do kotła ds sked Sebas­t­ian Now­ińs­ki.
  5.) Jak i co najważniejsze w tym i tego podob­nym tema­cie Andrzej_M_ …Wyko­rzys­tu­je­my to bard­zo ciekawe rozwiązanie, do zbu­dowa­nia gril­la “bezdym­nego” z pod­grze­waną tacą… czyli z fajerka­mi, dzię­ki które­mu odkryłem jeszcze jed­no zas­tosowanie tego piecy­ka.
  6.) Arbi­trem i prowadzą­cym tego może być Juzef jeśli będzie miał taką wolę, bo ja co innego mam na głowie i nie poprowadzę tem­atu tego.
  Tam gdzie to jest możli­we ja to bym jeszcze go uproś­cił i z całych cegieł poskładał bez wyci­na­nia wpustów : na zakład­kę i do lica. Przez środek 230x114x64 i dalej nad paleniskiem wszędzie dookoła 230x114x32. Cegły moż­na po skle­jać wodą szk­laną z prze­sianym popi­ołem (sprawd­zone – pole­cam) lub kupić do tego żarood­porną zaprawę (tego nie znam) ale to na samym końcu jak już wszys­tko będzie wiadome. Nad­mieniłem o dyszy bo przekrój pod­nośni­ka złożony z całych cegieł może mieć za duży przekrój i nie będzie dzi­ałać lub nad paleniskiem w pod­nośniku zro­bić daszek. Tym, że przekrój pod­nośni­ka będzie pros­tokąt­ny, to ja bym się nie prze­j­mował. Płomień musi nieć miejsce by się mógł dopal­ić z kolei zro­bi­e­nie go o przekro­ju kwadratu i połącze­nie z komorą spala­nia może być zbyt kłopotli­we. Piszę o pros­toką­cie z uwa­gi na komorę załad­ow­czą której wielkość określam przy­na­jm­niej na jakieś 10–15 kg węgla.
  Popiel­nik bym zro­bił w głębi z połów­ki 230x114x32 dalej z pełnej cegły 230x114x64. W ściankach bocznych bym wyciął kanały na ruszt prze­suwny którego skok cięgnem by był ogranic­zony na jakieś 1,5 do 2.0 cm.
  Na tym cegła peł­na 230x114x64 tak by rusz pod nią wchodz­ił pod kątem gdzieś 30* nad który i którego przedłuże­niem by była pochyl­nia z szamo­tu, która powin­na mieć albo taki sam kąt albo więk­szy by opał się na niej nie wieszał z komory załad­ow­czej.
  Wymi­ary cegieł są stan­dar­d­owe i raczej je trzy­ma­ją lecz w zależnoś­ci od pro­du­cen­ta mogą być min­i­malne różnice z tego też powodu gdy­by się ktoś zde­cy­dował na zamówie­nie obu­dowy lep­iej ją zro­bić z małym zapasem. Obu­dowa nie musi bić spawana moż­na ją z nitować i uszczel­nić czymkol­wiek.
  To przykład tylko taki nie jakaś rekla­ma jak ktoś popa­trzy na ceny wysył­ki może pora­chować ile dostawa takiego załad­owanego szamotem może kosz­tować. : Cegła szamo­towa – 230x114x64 mm 5—48szt. 230X114x32 3,38 zł Tem­per­atu­ra stosowa­nia: 1350*C .
  http://www.notec.pl/oferta/cegly-ogniotrwale/cegly-szamotowe/?gclid=EAIaIQobChMIl_v84dae3AIVWPhRCh06wg1DEAAYASAAEgJ_HPD_BwE
  W zależnoś­ci od przez­naczenia dalej wedle swych potrzeb trze­ba rozstrzygnąć.
  To jest taki mój pomysł, który pod­da­ję pod rozwagę w nadziei na opinie, rysun­ki i wymi­ary oraz jaskół­ki, które teorię czynem sprawdzą, by moż­na było to bez obaw wdrożyć w życie. Mile widziane włoże­nie w ten piecyk i innych odkryć i pomysłów, których na info nie braku­je.
  Ja zosta­ję przy pal­niku rurowym. Na mar­gin­e­sie – składam nowe dużo więk­sze palenisko z którego pal­nik będzie wchodz­ił do kotła jako wymi­en­ni­ka pod kątem 90*.
  Na zakończe­nie mam wiado­mość, że wypa­trzyłem nową stronę  https://czystespalanie.tk/  — na której jest lit­er­atu­ra fachowa, są zdję­cia, opisy, filmy i pokazy. Pole­cam wszys­tkim choć­by z uwa­gi na związek bezpośred­ni którym jest czyste spalanie a na tej stron­ie zaj­mu­ją się wyłącznie płomie­niem niebieskim.
  Poz­draw­iam – sam­su.
  Do tego przekrój z góry wkleiłem ale tu nie przeszedł.

  A od siebie tu na koniec zwycza­jowo dorzucę by się w tema­cie nie potrzeb­nie rozpisy­wać, bo i po co obnażać prawdę sko­ro praw­da jest naga. Najpierw nauczmy się jarać bez dymu – dalej resztą się zajmiemy.
  http://czysteogrzewanie.pl/technika/dyskusja/
  http://czysteogrzewanie.pl/technika/ekonomiczne-spalanie-wegla-spis-tresci/
  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26666-co-s%C4%85dzicie-o-tym-piecyku/
  https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26683-wydzielone-z-tematu-co-s%C4%85dzicie-o-tym-piecyku/
  Janek Wiśniews­ki padł.
  https://youtu.be/-oAzD4h2ats
  https://youtu.be/sakId7WYB-E
  Igrzys­ka śmier­ci – Kosogłos.
  https://youtu.be/LSL2BGHaY8I

  Sam­su poz­draw­ia serdecznie.

  Odpowiedz
 17. Adrian Keys

  Jest W Polsce fir­ma która pro­duku­je licen­cyjne kotły spala­nia podci$nieniowego. Ów kocioł charak­teryzu­je się tym że spała mokre trociny lep­iej jak suche fla­ki zwierząt pesty­cy­dy a nawet broń chemiczną spala. Trud­no ich znalezć w Internecie.Mój pomys£ na uzyskanie niższego ci$nienia jak atmos­fer­yczne i min­i­mal­nej wielki$ci kotła jak nara­zie mam tylko w głowie. Jak jest jak­iś ucz­ci­wy prak­tyk pasjonat to chęt­nie się podzielę wiedzą jak spróbować uzyskać pod­ciśnieniowe spalanie np minus pół atmos­fery. Adri­an Keys.
  PS kochani robi­cie rzeczy godne nagrody Nobla !!!!!!

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Czy kom­p­likac­ja jest tego warta jeśli nie zamierzam spalać martwych zwierząt ani broni chemicznej?

   Odpowiedz
 18. Anonim

  Witam serdecznie.
  Na info — https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26666-co-s%C4%85dzicie-o-tym-piecyku/ — Norman1212 — tak o tym napisał :
  Tak sie zas­tanaw­iam co będzie jeśli przerusz­tu­je­my?
  Z doświad­czenia z podob­ny­mi kon­strukc­ja­mi wiem, że ten koks się kiedyś wypali zro­bi się luźniej i trze­ba będzie albo przerusz­tować albo węgiel sam opad­nie (tutaj też jest jed­na kwes­t­ia, o której później napisze).
  I co się wtedy dzieje? Kocioł zaczy­na kop­cić bo do stre­fy spala­nia spa­da węgiel nie całkiem odga­zowany, po drugie to czas kiedy wys­tępu­je już niedo­mi­ar tlenu bo piecyk osią­ga właśnie pożą­dana tem­per­aturę więc warun­ki spala­nia pog­a­rsza­ją się.
  Jak dotąd czy­tam tylko o teo­re­ty­cznych dywa­gac­jach a chci­ałbym poczy­tać o doświad­czeni­ach w pale­niu w takim ustro­jst­wie…

  Z tego powodu na priv tak Koledze odpisałem.
  Witam serdecznie.Norwidku 1212, bo tak zwę Kolegę — to nic oso­bis­tego i dla Kole­gi, to żad­na obraza — ner­wy tak mi szarpiesz tym swoim bajaniem Kolego, że zasłużyłeś na spec­jalne względy i tyle.Cieszę się i rad jestem z tego, że Kolego do zdrowia żeś wró­cił i na forum tylko pojąć nie mogę czemu piszesz po dawnemu.Jak na Czyste ogrze­wanie przeczy­tasz komen­tarze do tego piecy­ka — nie kotła — to może coś więcej zobaczysz i pojmiesz dopiero.Stanowisz o sobie jako o specu z prak­ty­czną wiedzą, który posi­a­da nad­er bogate doświad­czenia w kwestii czys­tego spala­nia a z tego co wyp­isu­jesz ja czy­tam, że co najwyżej w mikro­fali pal­isz i tyle.Przeczytałem wiele Kole­gi wpisów ale nigdzie nie spotkałem tego w jakim kotle pal­isz. To tajem­ni­ca jakaś jest, bo i na tem­at ewen­tu­al­nych mody­fikacji tego chy­ba wyimag­i­nowanego kotła Kole­gi też nigdzie nic nie wyczytałem.Twe pipi-em baw­ią mnie strasznie, bo sko­ro tak piszesz, to i za pewne tak samo polisz.O teo­re­ty­cznych dywa­gac­jach se możesz kolego czy­tać gdzie chcesz i też na info — zwłaszcza, że sam takie dywa­gac­je tworzysz za pewne z takiego powodu by ktoś przes­tał słuchać cię i zro­bił za ciebie coś takiego a w tym co najważniejsze by ci to opub­likował byś miał co opluwać, bo aku­rat w tym piecyku wszys­tko jak na dłoni widać i se wyp­isuj o tym co Ci się w głowie ura­ji a i tak tu nic nie pop­su­jesz oraz tym bzdur wyp­isy­waniem nie zmienisz.Jeszcze raz proszę zerknij do tego o co prosiłem jak czegoś nie pojmiesz albo nie zrozu­miesz — pytaj w Czystym ogrze­wa­niu w komen­tarzach do piecy­ka — tam Ci będę odpowiadać.Jeśli zda­nia nie zmienisz i dalej przy swoim forowa­niu w taki sposób stać będziesz — jak te co go na mikro­falę prze­r­o­bić próbowały, co se przy okazji sposób na spalanie śmieci znalazły w zależnoś­ci od rodza­ju — tymi w dzień a tymi w nocy pal­ić — spodziewać się z mojej strony możesz i spot­ka ciebie to co — tajne — w Czyste zupełne spalanie alby w Mura­torze — na forum Piecy raki­etowych mój wpis gdzieś przepadł — albo jeszcze gorzej.Chcesz mery­to­rycznie dysku­tować zapraszam — może coś pożytecznego i ciekawego z tego wyniknąć — może coś raz na zawsze da się obal­ić — może jakąś wydumkę szlak trafi albo może coś da się w końcu ocal­ić — może ktoś się otwar­cie w końcu zbłaźni — co też ciekawe może być dla wielu.Na info z Kolegą dysku­tować nie będę — nie będą mnie z moich mery­to­rycznych wpisów okradać — ukry­wać prawdę która dla nich jest nie wygod­na i.t.d. — na tym zakończę bo wiele mógł bym tu jeszcze napisać — dlat­ego zapraszam Kolegę do Czyste ogrzewanie.Samsu poz­draw­iam serdecznie. 

  Odpowiedzi na priv z uwa­gi na drasty­czność i wul­gar­yzm słów nie będę cytował ale jest o kim i gdzie pisać — to tyle — po mimo tego, że z tym powrotem do zdrowia Nir­wid­ka 1212 strasznie prze­sadz­iłem.

  Kończąc ten wątek ma to j/w wbite na stron­ie info z tem­atem i adresem j/w — zapewne to też zostanie w moich ukry­tych plikach na info, o co i tym razem mod­er­a­tor zad­ba.
  Ter­az dalej jak Koledzy mamy bić się o czyste ogrze­wanie jak tu cią­gle ktoś wali nam kłody pod nogi — mało tego wszys­tkiego dookoła to jeszcze się cią­gle okazu­je, że i w szere­gach naszych są tacy sami a jacy — kto mnie coś czy­tał — nie będę się pow­tarzał i tego cytował.
  Cóż na to powiesz dro­gi Kolego, Gospo­darzu miły.
  Jak moż­na nie widzieć tego, że w tym piecyku mamy do czynienia z ukła­dem, który jed­nym powi­etrzem jest sterowany. Pali­wa na rusz­cie jest tylko tyle by się jarało. Tu powi­etrze przez żar prze­chodzi biorąc udzi­ał w pro­ce­sie spala­nia. Resz­ta w martwej stre­fie dosy­cha i ule­ga pirolizie. To co na rusz­cie się wypala pomału jest uzu­peł­ni­ane świeżym przy­go­towanym do spale­nia. Do tego gran­u­lac­ja i rodzaj pali­wa — dodawać tu chy­ba nie muszę, że jak ktoś nasyp­ie do niego grubego albo takiego co i kok­sown­ie przed takim węglem pęka­ją lub który pęcznieć czy skle­jać się będzie to nic nie będzie z tego i jeszcze zawartość popi­ołu ale to dro­bi­azg przy piecyko-kuchence — najwyżej zgaśnie jak ktoś nie dopil­nu­je tego.
  Sam­su poz­draw­iam serdecznie.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Moż­na nie wiedzieć jeśli się nie czy­tało coś więcej, bo ja tego chy­ba na forum nie wyłuszcza­łem tak szczegółowo, jak swego cza­su było w artykule o tym piecu. Gość wpadł chy­ba na świeżo w tem­at, widać że coś tam wie, ale nie do koń­ca.

   Odpowiedz
  2. Wizytator

   To jed­no powi­etrze stanowi zasad­niczą różnicę z pieca­mi Rangera — tam jest pier­wotne i dwa wtórne.
   U Rangera jest jeszcze deflek­tor, zwęż­ka z vortex;em.

   Odpowiedz
   1. Samsu

    Witam serdecznie. O których piecykach Rangera Kolego piszesz — o tych które opub­likował czy o tych które tes­tu­je i dlat­ego je ukry­wa przed nami jeszcze. Sam­su poz­draw­ia serdecznie.

 19. Norman

  Powiem więcej, gość zbu­dował coś podob­ne­go i obser­wu­je jak to dzi­ała zami­ast teo­re­ty­zować robiąc z siebie błaz­na 🙂

  Odpowiedz
 20. Mtdeusz

  Jak się umie roz­pal­ić to dym dymek na początku będzie znikomy ale to tylko z pod­pał­ki np. żywicznych dżask a już z drewienek dymu nie będzie żad­nego.
  Więc prosze nie pisać ‚że przy­roz­pala­niu jest zady­ma.
  Lep­iej by było roz­palać przed pal­nikiem (przy samym pal­niku) niż w kanale dopala­ją­cym.

  Odpowiedz
 21. Norman

  Nikt nie mówi o zadymie kto kiedykol­wiek uży­wał tego wynalazku i ma poje­cie co pisze. Przed pal­nikiem to możesz roz­palać MPMa tutaj nie ma pal­ni­ka a roz­palanie w kanale dopala­ją­cym jest chy­ba najbardziej opty­malne.

  Odpowiedz
 22. user

  Przeglą­dam właśnie dokład­nie pro­jekt tego pieca i to nie jest tylko jakaś koza z 3go świa­ta, jest tam wszys­tko polic­zone ile energii odbiera wymi­en­nik, temp wejś­cia, temp wyjś­cia, uzyskana ener­gia, różni­ca pomiędzy okrągłym i kwadra­towym wymi­en­nikiem, para­me­try kom­i­na itd. itp. ale wiado­mo nasze Janusze pat­szo na kom­put­erek jak ni ma kom­put­er­ka znaczy 3ci świat 🙂 Cza dotac­je wzioć bo dajo 🙂

  Odpowiedz
 23. Jarek

  Pro­duku­je się kotły zasy­powe na gru­by węgiel, koks itp. niby 5 klasy, ale tam nie powin­no być rusz­tu awaryjnego. Do tych nowoczes­nych wynalazków trady­cyjnych zasy­powych moż­na prze­cież wrzu­cić wszys­tko!!!

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   W żad­nym kotle zasy­powym nie ma rusz­tu awaryjnego.
   No tak, moż­na wrzu­cić nawet uran od Czeczenów. To straszne. A w każdej kuch­ni jest po kil­ka narzędzi, który­mi moż­na człowieka zamor­dować.

   Odpowiedz
   1. Samsu

    Witam serdecznie. Aleś Kolego się postaw­ił — aś mnie rozbaw­ił — widzi­ałeś jak zizi twój na info obs­marował — sam w — zero — nie ma co pokazać — to innym szkodzi i na rzecz nie wiado­mo czego kadzi — może czas by z mojej pocz­ty cytować. Sam­su poz­draw­ia serdecznie.

 24. student

  A czy nie jest przy­pad­kiem tak, że ten piec nie poradzi sobie już tak dobrze z ogrzaniem domu?
  Może wyni­ki były­by inne w tym przy­pad­ku?
  Wyraźnie pisze, że jest to piec kuchen­ny.
  A co z c.w.u, co z cen­tral­nym?

  Poza tym automaty­ka kotła to aku­rat zale­ta. Zapew­nia stałą tem­per­aturę i zapo­b­ie­ga najwięk­szej emisji pod­czas roz­pala­nia. Choć wiem, że odbi­ja się to na cenie.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   A gdzie jest prob­lem, by dodać wymi­en­nik jeden, dru­gi, zmienić moc, czy dodać automatykę jeśli trze­ba? Ten sam kon­struk­tor ma na kon­cie pro­jek­ty kotłów do 32kW.

   Odpowiedz
 25. Zen Yen

  Grat­u­lac­je autorowi
  nie tylko za artykuł ale za sprowokowanie do tak sze­rok­iego wach­larza porus­zonych w komen­tarzach zagad­nień
  Dzięku­ję

  Odpowiedz
 26. dakon

  Prze­cież takie piece ist­nieją od kilku­nas­tu lat!
  Najpierw pro­dukował je czes­ki Dakon, później prze­jął go boda­jże Buderus.
  Mam taki piec i rzeczy­wiś­cie jest wysoce efek­ty­wny i eko­log­iczny, sąsiedzi myślą, że palę gazem 🙂

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Wyda­je mi się, że w artykule wyjaś­ni­ałem: ten piec różni się od Dakonów i resz­ty, tak jak Mer­cedes różni się od May­bacha, mimo że oba mają po cztery koła, sil­nik i kierown­icę. Są zasad­nicze acz dość sub­telne różnice w zasadzie dzi­ała­nia.

   Odpowiedz
   1. dakon

    Nie znalazłem żad­nej infor­ma­cji czym miał­by się różnić ten piec od innych ist­nieją­cych na rynku. Proś­ba o wskazanie aka­pitu bądź wyjaśnie­nie.

   2. Wojciech Treter Autor wpisu

    Ten obrazek http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2018/05/pigott1.png i frag­ment pod nim. W typowych dol­ni­akach nie ma tej stre­fy żaru (4) wydzielonej. Wszys­tko jest pod zasypem a przez “pal­nik” prze­chodzą tylko gazy. Tutaj prze­chodzi koks. Dlat­ego pali się głównie koks a odga­zowanie zasad­niczej częś­ci pali­wa jest wol­niejsze i prze­b­ie­ga stop­niowo. Tutaj nie ma powi­etrza wtórnego jak we wszys­t­kich rynkowych dol­ni­akach. Powi­etrze wtórne, dopala­jące na końcu koks i gazy, bierze się spod rusz­tu a dawka samoczyn­nie reg­u­lu­je się gruboś­cią warst­wy pali­wa.

   1. mietek

    Chy­ba odludek nigdy ruskim węglem nie pal­ił, bo pali się jak każdy inny.

 27. tedi

  Czy ktoś popełnił już taki piec i czy moż­na jak­iś link gdzie ew moż­na coś takiego doko­nanego w naszym kra­ju do ogrze­wa­nia domu?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Popełnić to moż­na czyn niec­ny. Ja zbu­dowałem egzem­plarz.

   Tu jest kawałek fil­mu z dzi­ała­nia: https://photos.app.goo.gl/qKQCzjGVbsEAmZ627
   A tu kil­ka zdjęć: https://bit.ly/2E0Z6PC

   Nie opisy­wałem jeszcze, bo niespec­jal­nie było co – dzi­ała fajnie, ale do cza­su. Kil­ka godzin i się zapopiela a możli­woś­ci odpopie­le­nia – mało wygodne. Tak więc trze­ba jeszcze nad tym popra­cow­ać. Poza tym – miodzio, naprawdę bez trudu leci paląc bezdym­nie na okrągło. Przy czym ja go testowałem na razie tylko na pełnej mocy głównie. Kon­struk­tor twierdzi, że sprawdza się też przy naprawdę malut­kich mocach. Będę sprawdzał jak tylko zna­jdę czas, by poradz­ić coś w spraw­ie odpopiela­nia. A tu trze­ba by wynaleźć coś lep­szego niż posz­erze­nie szczebli rusz­tu. Sam pomysł przetrząsa­nia popi­ołu przez ruszt jest sła­by. Musi być możli­wość pozby­wa­nia się z rusz­tu wszys­tkiego, co na nim zale­ga. Tak, jak to jest w kotłach poda­jnikowych.

   Odpowiedz
   1. Początkujący Palacz

    Teo­re­ty­cznie moż­na zro­bić piec poda­jnikowy na węgiel z górnym ażurowym stożkowym rusztem, gdzie popiół od razu będzie się zsuwał poza palenisko . I to wszys­tko bez sil­ników z wyko­rzys­taniem graw­ita­cyjnego wyciągu (odpowied­nie obciąże­nie+ spręży­na wyp­ier­a­jące węgiel do góry). Prak­ty­cznie jed­nak musi to być bard­zo pre­cyzyjne, ręcznie raczej się tego nie wykona.

 28. Jacek

  wysłałem do nich zapy­tanie ofer­towe (RPA) , moge pro­dukować prze­mysłowo takie piece, aktu­al­nie wykonu­je kotły wysoko­ciśnieniowe dla prze­mysłu petro­chemicznego i gazowego, eksport wyłącznie do Niemiec i Francji. Zero odzewu. Może to fake news? Proś­ba o kon­takt.

  Odpowiedz
 29. Sasajmon

  Pro­jekt super efek­ty­wnego pieca od Banku Świa­towego? Ja to bym im nie ufał. Ta orga­ni­za­c­ja ma na pieńku wśród teo­re­tyków i prak­tyków spiskowych bo właś­ci­wie nikt jej nie kon­trolu­je i nawet nie wie czym siebie konkret­nie zaj­mu­je. Powidzi­ałbym, że ten pro­jekt mieli schowany w szafie juz od kilku lat, ale stwierdzili, że jak tak ludzie będą pal­ić tak cią­gle to się i bez­dom­ni i mil­iarderzy potru­ją lub zginą od glob­al­nego ocieple­nia, a tego by nie chcieli. Pod warunk­iem, że moje wyobraże­nie o nich jest prawdzi­we.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.