Wymiana kotła a uchwały antysmogowe

Planu­jąc wymi­anę kotła a nawet kupu­jąc opał na przyszłą zimę trze­ba już brać pod uwagę obow­iązu­jące i wiszące w powi­etrzu uch­wały antys­mogowe. Pier­wsze ich reg­u­lac­je wejdą w życie w Małopolsce już od lip­ca tego roku. Śląs­ka uch­wała zacznie obow­iązy­wać we wrześniu.

Zobacz pełny i aktu­al­ny przegląd uch­wał antys­mogowych w całym kra­ju

Obszar miasta Krakowa – nowy zakaz

Na tere­nie Krakowa od wrześ­nia 2019 wejdzie w życie całkow­ity zakaz spala­nia węgla i drew­na. Ale to nie wszys­tko! W poś­piechu kle­cona jest dru­ga tym­cza­sowa uch­wała antys­mogowa dla Krakowa, która – jak wiele na to wskazu­je – od lip­ca b.r. zakaże pale­nia “złej jakoś­ci” węglem i niese­zonowanym drewnem. Kto do przyszłego sezonu nie wymieni w Krakowie pieca czy kotła, będzie musi­ał zaopa­trzyć się w węgiel o następu­ją­cych para­me­tra­ch:

 • wartość opałowa min. 26 MJ/kg,
 • zawartość popi­ołu max. 10%,
 • zawartość siar­ki max. 0,8%,
 • zawartość ziar­na 0–5mm max. 5%.

Takie para­me­try uniemożli­wią spalanie mułu, flo­tu, miału, mar­ke­towych “ekogroszków”, ale także grub­szych węgli z częś­ci kopalń. Nie łapie się np. żaden węgiel z kopal­ni Piast czy ekogroszek Retopal.

Jak żyć w Krakowie?

Czym prędzej zak­lepuj miejsce w kole­jce po wymi­anę pieca/kotła, póki jeszcze je roz­da­ją. Albo pakuj wal­iz­ki.

Województwo Małopolskie

W sty­czniu Sejmik Wojew­ództ­wa Małopol­skiego przyjął uch­wałę antys­mogową dla obszaru wojew­ództ­wa z wyłącze­niem Krakowa.

Od 1. lip­ca b.r. wejdą w życie reg­u­lac­je dot. paliw:

 • nie będzie moż­na spalać węgla o uziarnie­niu 0–3mm (nie określono wyma­gań co do innych para­metrów)
 • nie będzie moż­na spalać drew­na o wilgo­t­noś­ci powyżej 20%

Również od 1. lip­ca b.r. w woj. małopol­skim wszys­tkie nowo instalowane kotły muszą speł­ni­ać wyma­gania dyrek­ty­wy ecode­sign i muszą to być kotły automaty­czne albo zga­zowu­jące drewno.

Do koń­ca 2022 roku muszą zostać wymienione wszys­tkie poza­k­la­sowe kotły zale­ga­jące w kotłow­n­i­ach.

Urządzenia speł­ni­a­jące kry­te­ria 3. i 4. klasy będą mogły pra­cow­ać do koń­ca 2026 roku.

Kotły 5. klasy – zarówno automaty­czne jak i ręczne – są dopuszc­zone “do ruchu” bezter­mi­nowo.

Jak żyć w województwie małopolskim?

Na przyszły sezon grzew­czy na pewno nie kupuj mułu ani flo­tu.

Jeśli przymierza­sz się do zakupu kotła, prob­lem jest złożony a czas goni:

 • do koń­ca czer­w­ca możesz zain­stalować dowol­ny kocioł
 • od 1. lip­ca do wyboru pozostaną wyłącznie kotły automaty­czne lub zga­zowu­jące, speł­ni­a­jące kry­te­ria ecode­sign.

Kocioł zain­stalowany do koń­ca czer­w­ca będzie mógł pra­cow­ać:

 • 5 lat jeśli będzie poza­k­la­sowy,
 • praw­ie 10 lat jeśli będzie 3. lub 4. klasy,
 • bezter­mi­nowo jeśli będzie 5. klasy

Tak więc rozsąd­nym min­i­mum wyda­je się obec­nie kocioł 3. klasy, o ile wyro­bisz się do koń­ca czer­w­ca. Najko­rzyst­niej nato­mi­ast nabyć do tego cza­su kocioł 5. klasy. Pamię­ta­jąc, że na 99% będzie się to wiąza­ło z koniecznoś­cią mod­ern­iza­cji starego kom­i­na o ceram­iczny wkład odporny na węglowy kon­den­sat.

Ecode­sign od 5. klasy różni się min­i­mal­nie, ale wyma­ga dodatkowego papier­ka, który póki co niewiele kotłów posi­a­da. Listę kotłów zgod­nych z ecode­sign pub­liku­je Małopol­s­ki Urząd Marsza­łkows­ki – to te z “zielonym ptakiem” w ostat­niej kolum­nie “Eko­pro­jekt RPO i PONE”. Również w rankingu kotłów pojaw­iła się infor­ma­c­ja o ecode­sign. Trze­ba jed­nak uważać, bo niekiedy nie wszys­tkie moce danego mod­elu speł­ni­a­ją tę nor­mę.

Lista kotłów zasy­powych w 5. klasie nie jest zbyt imponu­ją­ca. Uch­wała małopol­s­ka wyraźnie wyma­ga, by kocioł speł­ni­ał jed­nocześnie kry­te­ria emisyjne i sprawnoś­ci, dlat­ego np. MPM DS kwal­i­fiku­je się do 4. klasy, gdyż nie osią­ga sprawnoś­ci wyma­ganej w 5. klasie. Co oznacza, że zaku­pi­ony przed 1. lip­ca będzie mógł pra­cow­ać do koń­ca 2026 roku (od 1. lip­ca nie będzie moż­na go zain­stalować). Wyma­gania 5. klasy speł­nia w całoś­ci Eko-Wery Michał.

Ist­nieją już kotły zga­zowu­jące zgodne z dyrek­ty­wą ecode­sign. Nie są to oczy­wiś­cie tanie rzeczy. A prócz samego kotła konieczny jest bufor ciepła oraz stały dostęp do sezonowanego drew­na. Jed­nak lep­sze to niż woże­nie ze Śląs­ka węgla gdy ma się las za płotem.

Województwo Śląskie

Przyję­ta 7. kwiet­nia 2017 uch­wała antys­mogowa dla woj. śląskiego zakazu­je od 1. wrześ­nia spala­nia mułu, flo­tu, węgla brunatnego i drew­na o wilgo­t­noś­ci pon­ad 20%.

Również od 1 wrześ­nia 2017 nie będzie moż­na mon­tować kotłów niespeł­ni­a­ją­cych stan­dar­du emisyjnego min. 5. klasy normy PN-EN 303–5:2012. Tu, w prze­ci­wieńst­wie do uch­wały małopol­skiej, mowa jest wyłącznie o stan­dard­zie emisyjnym, a nie sprawnoś­ciowym, dlat­ego będzie moż­na zamon­tować kocioł niespeł­ni­a­ją­cy wymogu sprawnoś­ci 5. klasy jak wspom­ni­any wyżej MPM DS (który wedle słów pro­du­cen­ta nie był śrubowany na sprawność w 5. klasie właśnie po to, by uniknąć potrze­by mod­ern­iza­cji kom­i­na).

Pier­wszy etap wymi­any kotłów to rok 2021 – z jego końcem z użytku wyjdzie naj­gorsza padli­na, kotły najs­tarsze, niecer­ty­fikowane. Kotły klas 3. i 4. będą mogły pra­cow­ać jeszcze 10 lat. Komin­ki niespeł­ni­a­jące wymogów ekpro­jek­tu będą mogły być w ruchu do koń­ca 2022 roku, chy­ba że zostaną zmod­ern­i­zowane, aby dotrzymy­wały para­metrów emisji. Szczegóły co do ter­mi­narza wymi­any we wpisie o śląskiej uch­wale.

Jak żyć w województwie śląskim?

Uch­wała wprowadza na tyle odległe ter­miny wymi­any, że do 1. wrześ­nia 2017 wciąż będzie względ­nie opła­calne instalować kotły nawet 3. klasy, gdyż popracu­ją jeszcze 10 lat. Po 1. wrześ­nia konieczne będzie instalowanie wyłącznie kotłów min. 5. klasy – obo­jęt­nie czy automaty­cznych, czy zasy­powych.

Inne rejony kraju

Wstęp­ny pro­jekt uch­wały antys­mogowej dla Dol­nego Śląs­ka pos­tu­lu­je całkow­ity zakaz pale­nia węglem i drewnem we Wrocław­iu oraz w gmi­nach uzdrowiskowych. Dla resz­ty wojew­ództ­wa przewidu­je się wymi­anę kotłów na 5. klasę. Nie upub­liczniono jeszcze nawet pro­jek­tów uch­wał w Wielkopolsce i na Mazowszu.

Rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe

Co jak­iś czas sły­chać o pro­jek­cie rzą­dowego roz­porządzenia, które wprowadzi wyma­gania emisyjne dla nowo sprzedawanych kotłów na węgiel i drewno. W chwili pow­sta­nia tego wpisu prace nad roz­porządze­niem są moc­no zaawan­sowane a z jego treś­ci wyni­ka, że wejdzie w życie od 1 październi­ka 2017 roku. W obec­nie dostęp­nej wer­sji usta­la ono przede wszys­tkim, że wszys­tkie dostęp­ne w sprzedaży kotły będą musi­ały speł­ni­ać wyma­gania 5. klasy a kotły poda­jnikowe nie będą mogły mieć na wyposaże­niu rusz­tu awaryjnego.

10 myśli nt. „Wymiana kotła a uchwały antysmogowe

 1. suchy

  nie ma nikt prawa wejsc do mojego domu bez nakazu, ja mam zaku­pi­ony piec 3 klasy i nie rozu­mie dlaczego mam go wymienic do 2026 r jezeli wytrzy­ma dłuzej to bedzie pra­cow­ał nie potrze­bu­je złodziejskiej dotacji a tak pozatym do tego cza­su unia praw­dopodob­niej sie roz­pad­nie

  Odpowiedz
  1. KB

   nie ma nikt prawa wejsc do mojego domu bez nakazu,”
   Po wejś­ciu zakazu w życie w 2019 roku nie będą potrze­bowali wchodz­ić do mieszka­nia — wystar­czy, że będzie dym z kom­i­na i już wiado­mo, że koleś pali zakazanym pali­wem i man­dat zostanie wys­taw­iony zaocznie…

   Odpowiedz
   1. Marekcb500

    Ja uważam, że jeżeli tzw. uch­wały antys­mogowe będą kon­struowane na zasadzie “kto wprowadzi więk­sze zakazy ten lep­szy” to będą martwy­mi przepisa­mi. Nie wyobrażam sobie jak władze zmuszą ludzi do inwest­owa­nia ogrom­nych pieniędzy w wymi­anę urządzeń i późniejszą ich znacznie droższą eksploat­ację. W skra­jnym przy­pad­ku to się może nawet skończyć bun­tem społecznym. Poza tym wystar­czy, że kopal­nie wprowadzą w kole­jnych sezonach grzew­czych takie ograniczenia sprzedaży węgla jak ter­az (co naj­ciekawsze muły i flo­tokon­cen­traty moż­na kupić bez ograniczeń) i cały plan weźmie w łeb. Będzie jeszcze gorzej niż ter­az. Żeby zmi­any były skuteczne muszą być powolne i kon­sek­wentne, ale na to bym nie liczył.

 2. sh_ma

  Ta uch­wała troskę trak­tu­je mnie jak **** który do pieca ma zami­ar wsadzać stare gumi­a­ki.
  Wyma­gania staw­ia ostrze­jsze niż dyrek­ty­wa UE, która zacznie obow­iązy­wać za kil­ka lat. Bo według tamtej dyrek­ty­wy po boda­jże 2020 roku w innych kra­jach UE będzie moż­na nadal instalować piec MPM-DS 14 z buforem ciepła, a w małopolsce nie! Dlaczego?
  1. Bo speł­nia on wyma­gania dyrek­ty­wy, ale nie speł­nia wyma­gań piątej klasy. A wyma­gania 5 klasy nie speł­nia tylko dlat­ego, aby ludzie ywmieni­a­jąc stary piec na nowy nie musieli wymieni­ać także kom­i­na
  2. Bo zmieś­ci się w nim cały gumi­ak — nie jest auto­matem poda­jnikowym tylko zasy­powym

  W dodatku jest to tym bardziej wkurza­jące, bo ten piec w połącze­niu z buforem ciepła w 4 cieple­jsze okresy sezonu grzew­czego ma paradok­sal­nie szan­sę mniej zanieczyszczać środowisko niż niek­tóre piece poda­jnikowi speł­ni­a­jące wyma­gania uch­wały eksploa­towane w sposób ciągły. A tym bardziej już ten :http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/eko-wery-michal

  Dlaczego? Bo nie znalazłem kotła poda­jnikowego który by speł­ni­ał wyma­gania przy pra­cy z mocą mniejszą niż 4KW, a w małych i śred­nich domach wybu­dowanych wg obec­nych norm przez więk­szość sezonu grzew­czego trze­ba nam mniej niż 4KW.

  Odpowiedz
 3. tombou

  to ze smogowi trze­ba dac stop,dymieniu stop,nie ma o czym mówić.Ja włas­nie nauczyłem sie pal­ic weglem i flotem z Marcela tak ze dymi sie tylko przy rozpalaniu.Bazą jest wegiel, a flot Mar­cel słuzy tylko do przedłuzenia pale­nia do wieczora,i co ciekawe ‚uszczel­niony od góry połowe przekro­ju komory spala­nia i niepal­na gazetą, spala sie bezdym­nie!! Dlat­ego jes­li wprowad­zono by zakaz palenia,bo kry­teri­um jest dymie­nie z komina,to nie mam sie czego obaw­iac paląc codzien 8–10 kg flo­tu i min­i­mal­na ilosc dymu,a uszczel­niona komo­ra swieci słoneczkiem i flot spala sie niebieskim płomie­niem niczym gaz.Byc moze samym flotem sie czys­to pal­ic nie da, ale juz jako trze­cia czesc opału,ale dają­ca czyste ciepło — jak najbardziej

  Odpowiedz
 4. Jack

  Jak żyć z uch­wałą antys­mogową? Dokład­nie tak samo jak­by jej w ogóle nie było, ponieważ nie będzie miała ona żad­nego prak­ty­cznego wpły­wu na życie osób, które ze względów finan­sowych lub ide­o­log­icznych nie zas­to­su­ją się do jej przepisów (80% Polaków nie seg­regu­je śmieci mino obow­iązu­jącej od kilku lat odpowied­niej ustawy). Różne eko­log­iczne oszołomst­wo straszy społeczeńst­wo man­data­mi zaoczny­mi za dym z kom­i­na cho­ci­aż bez jed­noz­nacznej iden­ty­fikacji spraw­cy takiego man­datu nie moż­na wys­taw­ić (w przepisach ruchu dro­gowego pomoc­ne są zazwyczaj nagra­nia z kamery mon­i­toringu iden­ty­fiku­jące spraw­cę wykroczenia). A w przy­pad­ku ewen­tu­al­nej kon­troli właś­ci­ciel mieszka­nia lub domu zwyk­le i tak nie zauważa osób przeprowadza­ją­cych kon­trolę i nie reagu­je na ich obec­ność. No i poza tym dym z kom­i­na to zawsze prze­cież może być zwykły kominek.

  § 4. Man­datem karnym zaocznym moż­na nałożyć grzy­wnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego spraw­cy nie zas­tano na miejs­cu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wąt­pli­wość co do oso­by tego spraw­cy; man­dat taki pozostaw­ia się wów­czas w takim miejs­cu, aby spraw­ca mógł go niezwłocznie ode­brać.”

  Odpowiedz
 5. suchy

  wiec mi nkt nic nie zro­bi bo mam kocioł 3 klasy dodatkowo zro­biłem odpowied­ni pal­nik z cerami­ki który dopala dym z kom­i­na niech bada­ja mi zawartosc zanieczyszczen z dymu to sie zdzi­wia bo wynik jest lep­szy od pieców 5 klasy ‚a tak poza tym mam jeszcze jeden patent wyt­warzanie ener­gi taka mała elek­tro­ciepłow­n­ia na wegiel na razie wyt­warza 2kwe dodatkowo grze­je nim dom .

  Odpowiedz
 6. Maraton

  Ekolo­gia kosz­tu­je. Mam piec ole­jowy i zimą zuży­wam 500 l. ekoter­mu plus na miesiąc ! Nie wiem jak dłu­go jeszcze dam radę być eko­log­icznym. Moja super kotłowa­nia z piecem Viess­mann kosz­towała mnie 60 tys. Dlaczego Rząd nie obniży akcyzy na olej opałowy? Bo ekolo­gia , to tylko puste hasło. Dotac­je ? Dotac­je co chwila się zmieni­a­ją i jak przeliczysz, to Ty dotu­jesz bank. Tutaj prow­iz­ja 1,5 %, tutaj 2% opro­cen­towanie, podatek od umorzenia itd. :). Jest jak z drze­wa­mi za Szysz­ki, dziś możesz ciąć jak leci jutro nie. Nieprzewidy­wal­ność wszys­tkiego w tym kra­ju.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.