Wymiana kotła a uchwały antysmogowe

Pla­nu­jąc wymianę kotła a nawet kupu­jąc opał na przy­szłą zimę trzeba już brać pod uwagę obo­wią­zu­jące i wiszące w powie­trzu uchwały anty­smo­gowe. Pierw­sze ich regu­la­cje wejdą w życie w Mało­pol­sce już od lipca tego roku. Ślą­ska uchwała zacznie obo­wią­zy­wać we wrześniu.

Obszar mia­sta Kra­kowa – nowy zakaz

Na tere­nie Kra­kowa od wrze­śnia 2019 wej­dzie w życie cał­ko­wity zakaz spa­la­nia węgla i drewna. Ale to nie wszystko! W pośpie­chu kle­cona jest druga tym­cza­sowa uchwała anty­smo­gowa dla Kra­kowa, która – jak wiele na to wska­zuje – od lipca b.r. zakaże pale­nia “złej jako­ści” węglem i nie­se­zo­no­wa­nym drew­nem. Kto do przy­szłego sezonu nie wymieni w Kra­ko­wie pieca czy kotła, będzie musiał zaopa­trzyć się w węgiel o nastę­pu­ją­cych parametrach:

 • war­tość opa­łowa min. 26 MJ/kg,
 • zawar­tość popiołu max. 10%,
 • zawar­tość siarki max. 0,8%,
 • zawar­tość ziarna 0-5mm max. 5%.

Takie para­me­try unie­moż­li­wią spa­la­nie mułu, flotu, miału, mar­ke­to­wych “eko­grosz­ków”, ale także grub­szych węgli z czę­ści kopalń. Nie łapie się np. żaden węgiel z kopalni Piast czy eko­gro­szek Reto­pal.

Jak żyć w Krakowie?

Czym prę­dzej zakle­puj miej­sce w kolejce po wymianę pieca/kotła, póki jesz­cze je roz­dają. Albo pakuj walizki.

Woje­wódz­two Małopolskie

W stycz­niu Sej­mik Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego przy­jął uchwałę anty­smo­gową dla obszaru woje­wódz­twa z wyłą­cze­niem Kra­kowa.

Od 1. lipca b.r. wejdą w życie regu­la­cje dot. paliw:

 • nie będzie można spa­lać węgla o uziar­nie­niu 0-3mm (nie okre­ślono wyma­gań co do innych parametrów)
 • nie będzie można spa­lać drewna o wil­got­no­ści powy­żej 20%

Rów­nież od 1. lipca b.r. w woj. mało­pol­skim wszyst­kie nowo insta­lo­wane kotły muszą speł­niać wyma­ga­nia dyrek­tywy eco­de­sign i muszą to być kotły auto­ma­tyczne albo zga­zo­wu­jące drewno.

Do końca 2022 roku muszą zostać wymie­nione wszyst­kie poza­kla­sowe kotły zale­ga­jące w kotłowniach.

Urzą­dze­nia speł­nia­jące kry­te­ria 3. i 4. klasy będą mogły pra­co­wać do końca 2026 roku.

Kotły 5. klasy – zarówno auto­ma­tyczne jak i ręczne – są dopusz­czone “do ruchu” bez­ter­mi­nowo.

Jak żyć w woje­wódz­twie małopolskim?

Na przy­szły sezon grzew­czy na pewno nie kupuj mułu ani flotu.

Jeśli przy­mie­rzasz się do zakupu kotła, pro­blem jest zło­żony a czas goni:

 • do końca czerwca możesz zain­sta­lo­wać dowolny kocioł
 • od 1. lipca do wyboru pozo­staną wyłącz­nie kotły auto­ma­tyczne lub zga­zo­wu­jące, speł­nia­jące kry­te­ria ecodesign.

Kocioł zain­sta­lo­wany do końca czerwca będzie mógł pracować:

 • 5 lat jeśli będzie pozaklasowy,
 • pra­wie 10 lat jeśli będzie 3. lub 4. klasy,
 • bez­ter­mi­nowo jeśli będzie 5. klasy

Tak więc roz­sąd­nym mini­mum wydaje się obec­nie kocioł 3. klasy, o ile wyro­bisz się do końca czerwca. Naj­ko­rzyst­niej nato­miast nabyć do tego czasu kocioł 5. klasy. Pamię­ta­jąc, że na 99% będzie się to wią­zało z koniecz­no­ścią moder­ni­za­cji sta­rego komina o cera­miczny wkład odporny na węglowy kondensat.

Eco­de­sign od 5. klasy różni się mini­mal­nie, ale wymaga dodat­ko­wego papierka, który póki co nie­wiele kotłów posiada. Listę kotłów zgod­nych z eco­de­sign publi­kuje Mało­pol­ski Urząd Mar­szał­kow­ski – to te z “zie­lo­nym pta­kiem” w ostat­niej kolum­nie “Eko­pro­jekt RPOPONE”. Rów­nież w ran­kingu kotłów poja­wiła się infor­ma­cja o eco­de­sign. Trzeba jed­nak uwa­żać, bo nie­kiedy nie wszyst­kie moce danego modelu speł­niają tę normę.

Lista kotłów zasy­po­wych w 5. kla­sie nie jest zbyt impo­nu­jąca. Uchwała mało­pol­ska wyraź­nie wymaga, by kocioł speł­niał jed­no­cze­śnie kry­te­ria emi­syjne i spraw­no­ści, dla­tego np. MPM DS kwa­li­fi­kuje się do 4. klasy, gdyż nie osiąga spraw­no­ści wyma­ga­nej w 5. kla­sie. Co ozna­cza, że zaku­piony przed 1. lipca będzie mógł pra­co­wać do końca 2026 roku (od 1. lipca nie będzie można go zain­sta­lo­wać). Wyma­ga­nia 5. klasy speł­nia w cało­ści Eko-Wery Michał.

Ist­nieją już kotły zga­zo­wu­jące zgodne z dyrek­tywą eco­de­sign. Nie są to oczy­wi­ście tanie rze­czy. A prócz samego kotła konieczny jest bufor cie­pła oraz stały dostęp do sezo­no­wa­nego drewna. Jed­nak lep­sze to niż woże­nie ze Ślą­ska węgla gdy ma się las za płotem.

Woje­wódz­two Śląskie

Przy­jęta 7. kwiet­nia 2017 uchwała anty­smo­gowa dla woj. ślą­skiego zaka­zuje od 1. wrze­śnia spa­la­nia mułu, flotu, węgla bru­nat­nego i drewna o wil­got­no­ści ponad 20%.

Rów­nież od 1 wrze­śnia 2017 nie będzie można mon­to­wać kotłów nie­speł­nia­ją­cych stan­dardu emi­syj­nego min. 5. klasy normy PN-EN 303–5:2012. Tu, w prze­ci­wień­stwie do uchwały mało­pol­skiej, mowa jest wyłącz­nie o stan­dar­dzie emi­syj­nym, a nie spraw­no­ścio­wym, dla­tego będzie można zamon­to­wać kocioł nie­speł­nia­jący wymogu spraw­no­ści 5. klasy jak wspo­mniany wyżej MPM DS (który wedle słów pro­du­centa nie był śru­bo­wany na spraw­ność w 5. kla­sie wła­śnie po to, by unik­nąć potrzeby moder­ni­za­cji komina).

Pierw­szy etap wymiany kotłów to rok 2021 – z jego koń­cem z użytku wyj­dzie naj­gor­sza padlina, kotły naj­star­sze, nie­cer­ty­fi­ko­wane. Kotły klas 3. i 4. będą mogły pra­co­wać jesz­cze 10 lat. Kominki nie­speł­nia­jące wymo­gów ekpro­jektu będą mogły być w ruchu do końca 2022 roku, chyba że zostaną zmo­der­ni­zo­wane, aby dotrzy­my­wały para­me­trów emi­sji. Szcze­góły co do ter­mi­na­rza wymiany we wpi­sie o ślą­skiej uchwale.

Jak żyć w woje­wódz­twie śląskim?

 

Uchwała wpro­wa­dza na tyle odle­głe ter­miny wymiany, że do 1. wrze­śnia 2017 wciąż będzie względ­nie opła­calne insta­lo­wać kotły nawet 3. klasy, gdyż popra­cują jesz­cze 10 lat. Po 1. wrze­śnia konieczne będzie insta­lo­wa­nie wyłącz­nie kotłów min. 5. klasy – obo­jęt­nie czy auto­ma­tycz­nych, czy zasypowych.

Inne rejony kraju

Wstępny pro­jekt uchwały anty­smo­go­wej dla Dol­nego Ślą­ska postu­luje cał­ko­wity zakaz pale­nia węglem i drew­nem we Wro­cła­wiu oraz w gmi­nach uzdro­wi­sko­wych. Dla reszty woje­wódz­twa prze­wi­duje się wymianę kotłów na 5. klasę. Nie upu­blicz­niono jesz­cze nawet pro­jek­tów uchwał w Wiel­ko­pol­sce i na Mazowszu.

Roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie wyma­gań dla kotłów na paliwa stałe

Co jakiś czas sły­chać o pro­jek­cie rzą­do­wego roz­po­rzą­dze­nia, które wpro­wa­dzi wyma­ga­nia emi­syjne dla nowo sprze­da­wa­nych kotłów na węgiel i drewno. W chwili powsta­nia tego wpisu prace nad roz­po­rzą­dze­niem są mocno zaawan­so­wane a z jego tre­ści wynika, że wej­dzie w życie od 1 paź­dzier­nika 2017 roku. W obec­nie dostęp­nej wer­sji ustala ono przede wszyst­kim, że wszyst­kie dostępne w sprze­daży kotły będą musiały speł­niać wyma­ga­nia 5. klasy a kotły podaj­ni­kowe nie będą mogły mieć na wypo­sa­że­niu rusztu awaryjnego.

9 myśli nt. „Wymiana kotła a uchwały antysmogowe

 1. suchy

  nie ma nikt prawa wejsc do mojego domu bez nakazu, ja mam zaku­piony piec 3 klasy i nie rozu­mie dla­czego mam go wymie­nic do 2026 r jezeli wytrzyma dłu­zej to bedzie pra­co­wał nie potrze­buje zło­dziej­skiej dota­cji a tak poza­tym do tego czasu unia praw­do­po­dob­niej sie rozpadnie

  Odpowiedz
  1. KB

   nie ma nikt prawa wejsc do mojego domu bez nakazu,“
   Po wej­ściu zakazu w życie w 2019 roku nie będą potrze­bo­wali wcho­dzić do miesz­ka­nia — wystar­czy, że będzie dym z komina i już wia­domo, że koleś pali zaka­za­nym pali­wem i man­dat zosta­nie wysta­wiony zaocznie…

   Odpowiedz
   1. Marekcb500

    Ja uwa­żam, że jeżeli tzw. uchwały anty­smo­gowe będą kon­stru­owane na zasa­dzie “kto wpro­wa­dzi więk­sze zakazy ten lep­szy” to będą mar­twymi prze­pi­sami. Nie wyobra­żam sobie jak wła­dze zmu­szą ludzi do inwe­sto­wa­nia ogrom­nych pie­nię­dzy w wymianę urzą­dzeń i póź­niej­szą ich znacz­nie droż­szą eks­plo­ata­cję. W skraj­nym przy­padku to się może nawet skoń­czyć bun­tem spo­łecz­nym. Poza tym wystar­czy, że kopal­nie wpro­wa­dzą w kolej­nych sezo­nach grzew­czych takie ogra­ni­cze­nia sprze­daży węgla jak teraz (co naj­cie­kaw­sze muły i flo­to­kon­cen­traty można kupić bez ogra­ni­czeń) i cały plan weź­mie w łeb. Będzie jesz­cze gorzej niż teraz. Żeby zmiany były sku­teczne muszą być powolne i kon­se­kwentne, ale na to bym nie liczył.

 2. sh_ma

  Ta uchwała tro­skę trak­tuje mnie jak **** który do pieca ma zamiar wsa­dzać stare gumiaki.
  Wyma­ga­nia sta­wia ostrzej­sze niż dyrek­tywa UE, która zacznie obo­wią­zy­wać za kilka lat. Bo według tam­tej dyrek­tywy po bodajże 2020 roku w innych kra­jach UE będzie można nadal insta­lo­wać piec MPM-DS 14 z bufo­rem cie­pła, a w mało­pol­sce nie! Dla­czego?
  1. Bo speł­nia on wyma­ga­nia dyrek­tywy, ale nie speł­nia wyma­gań pią­tej klasy. A wyma­ga­nia 5 klasy nie speł­nia tylko dla­tego, aby ludzie ywmie­nia­jąc stary piec na nowy nie musieli wymie­niać także komina
  2. Bo zmie­ści się w nim cały gumiak — nie jest auto­ma­tem podaj­ni­ko­wym tylko zasypowym

  W dodatku jest to tym bar­dziej wku­rza­jące, bo ten piec w połą­cze­niu z bufo­rem cie­pła w 4 cie­plej­sze okresy sezonu grzew­czego ma para­dok­sal­nie szansę mniej zanie­czysz­czać śro­do­wi­sko niż nie­które piece podaj­ni­kowi speł­nia­jące wyma­ga­nia uchwały eks­plo­ato­wane w spo­sób cią­gły. A tym bar­dziej już ten :http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/eko-wery-michal

  Dla­czego? Bo nie zna­la­złem kotła podaj­ni­ko­wego który by speł­niał wyma­ga­nia przy pracy z mocą mniej­szą niż 4KW, a w małych i śred­nich domach wybu­do­wa­nych wg obec­nych norm przez więk­szość sezonu grzew­czego trzeba nam mniej niż 4KW.

  Odpowiedz
 3. tombou

  to ze smo­gowi trzeba dac stop,dymieniu stop,nie ma o czym mówić.Ja wła­snie nauczy­łem sie palic weglem i flo­tem z Mar­cela tak ze dymi sie tylko przy rozpalaniu.Bazą jest wegiel, a flot Mar­cel słuzy tylko do przed­łu­ze­nia pale­nia do wieczora,i co cie­kawe ‚uszczel­niony od góry połowe prze­kroju komory spa­la­nia i nie­palna gazetą, spala sie bez­dym­nie!! Dla­tego jesli wpro­wa­dzono by zakaz palenia,bo kry­te­rium jest dymie­nie z komina,to nie mam sie czego oba­wiac paląc codzien 8–10 kg flotu i mini­malna ilosc dymu,a uszczel­niona komora swieci sło­necz­kiem i flot spala sie nie­bie­skim pło­mie­niem niczym gaz.Byc moze samym flo­tem sie czy­sto palic nie da, ale juz jako trze­cia czesc opału,ale dająca czy­ste cie­pło — jak najbardziej

  Odpowiedz
 4. Jack

  Jak żyć z uchwałą anty­smo­gową? Dokład­nie tak samo jakby jej w ogóle nie było, ponie­waż nie będzie miała ona żad­nego prak­tycz­nego wpływu na życie osób, które ze wzglę­dów finan­so­wych lub ide­olo­gicz­nych nie zasto­sują się do jej prze­pi­sów (80% Pola­ków nie segre­guje śmieci mino obo­wią­zu­ją­cej od kilku lat odpo­wied­niej ustawy). Różne eko­lo­giczne oszo­łom­stwo stra­szy spo­łe­czeń­stwo man­da­tami zaocz­nymi za dym z komina cho­ciaż bez jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji sprawcy takiego man­datu nie można wysta­wić (w prze­pi­sach ruchu dro­go­wego pomocne są zazwy­czaj nagra­nia z kamery moni­to­ringu iden­ty­fi­ku­jące sprawcę wykro­cze­nia). A w przy­padku ewen­tu­al­nej kon­troli wła­ści­ciel miesz­ka­nia lub domu zwy­kle i tak nie zauważa osób prze­pro­wa­dza­ją­cych kon­trolę i nie reaguje na ich obec­ność. No i poza tym dym z komina to zawsze prze­cież może być zwy­kły kominek.

  § 4. Man­da­tem kar­nym zaocz­nym można nało­żyć grzywnę w razie stwier­dze­nia wykro­cze­nia, któ­rego sprawcy nie zastano na miej­scu jego popeł­nie­nia, gdy nie zacho­dzi wąt­pli­wość co do osoby tego sprawcy; man­dat taki pozo­sta­wia się wów­czas w takim miej­scu, aby sprawca mógł go nie­zwłocz­nie odebrać.”

  Odpowiedz
 5. suchy

  wiec mi nkt nic nie zrobi bo mam kocioł 3 klasy dodat­kowo zro­bi­łem odpo­wiedni pal­nik z cera­miki który dopala dym z komina niech badaja mi zawar­tosc zanie­czysz­czen z dymu to sie zdzi­wia bo wynik jest lep­szy od pie­ców 5 klasy ‚a tak poza tym mam jesz­cze jeden patent wytwa­rza­nie energi taka mała elek­tro­cie­płow­nia na wegiel na razie wytwa­rza 2kwe dodat­kowo grzeje nim dom .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *