Gdzie się podziały tanie kotły węglowe?

Z początkiem lip­ca najwyższa dotąd pół­ka z kotła­mi na węgiel i drewno sta­je się jedyną – pół­ka dol­na i śred­nia zosta­ją wycięte z rynku przez normy emisyjne. Ter­az naj­tańszy kocioł w najbliższym sklepie będzie przy­na­jm­niej TRZY RAZY DROŻSZY niż rok temu a do wyboru będą niemal wyłącznie kotły poda­jnikowe.

Co się dzieje

Przyjęte we wrześniu ubiegłego roku roz­porządze­nie (tu pełny tekst) wprowadza wymóg, by nowo sprzedawane i instalowane kotły speł­ni­ały kry­te­ria emisyjne 5. klasy (czyli najwyższe, jakie obec­nie ist­nieją). Dodatkowo kotły automaty­czne nie mogą posi­adać rusz­tu awaryjnego ani opcji jego zamon­towa­nia.

Same normy emisyjne od daw­na były potrzeb­ne i spodziewane. Jed­nak wprowadze­nie ich ter­az i wobec takiej a nie innej sytu­acji zas­tanej (z czego ona wyni­ka, o tym za chwilę) spowodowało amputację dużej częś­ci rynku. Gdy­by to doty­czyło masła albo ben­zyny – mielibyśmy wojnę domową. W tym przy­pad­ku raczej nie należy się spodziewać zamieszek na uli­cach.

Może przy­na­jm­niej roz­porządze­nie odniesie zamier­zony skutek i do kotłowni nie będą już trafi­ać nowe kopcące pudła? Nie sądzę. Szy­bko zaczę­to wyko­rzysty­wać sposo­by jego obe­jś­cia, które są zresztą try­wialne i moż­na by się zas­tanaw­iać, kto i po co wpadł na pomysł, by kocioł na węgiel czy drewno musi­ał spalać czys­to a kocioł na słomę był z norm zwol­niony.
Możli­woś­ci finan­sowe osób kupu­ją­cych kotły węglowe nie wzrosły tak szy­bko jak ceny kotłów – a prze­cież ogrzać dom trze­ba. Rynek kotłów zawsze był w dużej mierze lokalny i okołog­a­rażowy, więc należy się spodziewać rozros­tu szarej stre­fy. Dalej będzie sprzedawane to samo pudło w podob­nej niskiej cenie, ale ter­az półle­gal­nie, jako pod­grzewacz wody kra­nowej, kocioł na pest­ki śli­wy albo kasa pancer­na.

Ile teraz kosztują najtańsze kotły węglowe

Najniższe ceny, jakie udało mi się znaleźć fil­tru­jąc inter­net:

 • Naj­tańszy kocioł poda­jnikowy w 5. klasieokoło 6600zł, przy czym jest to jakoś­ciowe min­i­mum przyz­woitoś­ci, na poziomie mniej więcej kotłów mar­ke­towych (w mar­ke­tach o dzi­wo na razie nic tańszego). Jeśli chcesz jakichkol­wiek “bajerów” typu lep­sze podze­społy i wyko­nanie, sterown­ik z kon­trolą nad wielo­ma różny­mi rzecza­mi i z pod­pię­ciem do inter­ne­tu – takie kotły to rejony 8–10 tysię­cy zł, bliżej tej górnej grani­cy niż dol­nej.
 • Naj­tańszy kocioł zasy­powy w 5. klasieokoło 4000zł, przy czym kotłów zasy­powych na rynku zostało raptem kil­ka sztuk (dlaczego – wyjaśnię za chwilę).
  Pon­ad­to aby być w zgodzie z uch­wała­mi antys­mogowy­mi należy kocioł zasy­powy pod­piąć pod bufor ciepła. Taka becz­ka z 1–2 tona­mi wody zaj­mu­je miejsce i potrafi kosz­tować dal­sze parę tysię­cy. Część pro­du­cen­tów “haku­je” normy pozwala­jąc na sym­bol­iczny zbiornik (300l), ale inni wyma­ga­ją min. 1500l pod groźbą utraty gwarancji. Nieste­ty to drugie pode­jś­cie jest poprawniejsze tech­nicznie, bo wtedy bufor speł­nia swo­ją rolę. Ale dodatkowy koszt i miejsce to prob­lem.

Poniższy obrazek ma kil­ka miesię­cy, ale moc­no się nie zdeza­k­tu­al­i­zował. Kotły 5. klasy niespec­jal­nie tanieją. Wręcz powiedzi­ałbym (na pod­staw­ie obserwacji cen kotłów z rankingu), że ceny się utrzy­mu­ją a część idzie w górę. Prędzej zami­ast spad­ków cen pojaw­ia­ją się tańsze, uboższe mod­ele. To wszys­tko skutek płyną­cych sze­rokim stru­mie­niem pieniędzy z gmin­nych dotacji na wymi­anę kotłów.

Czy czyste kotły muszą być tak drogie?

Może dla lai­ka to się wyda oczy­wiste: zazwyczaj wszys­tko, co eko­log­iczne i nowoczesne – jest do bólu dro­gie. Ale spalanie węgla i drew­na nawet czyś­ciej od najostrze­jszych obec­nych norm nie wyma­ga tech­nologii z NASA. Czyste kotły są dro­gie, bo od lat utr­wala się stan rzeczy, w którym nie ma motywacji dla roz­wo­ju tanich i czystych kotłów. Tanie może być brudne a czyste może być dro­gie – i do niedaw­na oba się świet­nie sprzedawały.

Patolo­gia, której żni­wo obec­nie zbier­amy, była hodowana od przy­na­jm­niej kilku­nas­tu lat. W tym cza­sie:

 • jakieś 3/4 sprzedaży nowych kotłów stanow­iły te najprost­sze i naj­tańsze, brudne i śmierdzące, trak­towane jako zło konieczne, ale chęt­nie kupowane – bo dlaczego nie, sko­ro były w zasięgu port­fe­li a pon­ad­to ludzie od urodzenia przy­wyk­li, że piec kop­ci i dla nich to nie wada, tylko pra­wo natu­ry,
 • resztę stanow­iły kotły automaty­czne, czyste ale dro­gie, które dotowano,
 • nar­rac­ja świat­ka nau­ki głosiła, że kotły zasy­powe muszą wym­rzeć, tam się już nic nowego nie da wymyślić, a przyszłoś­cią są tylko kotły automaty­czne na najlep­szej jakoś­ci pali­wa (co oznacza: naj­droższe – ale tego nikt nie dodawał).

Sko­ro czyste kotły się inten­sy­wnie dotu­je, to ich ceny nie muszą a nawet nie powin­ny spadać. Sko­ro tanie kotły się sprzeda­ją świet­nie, to po co próbować zro­bić cokol­wiek, by one nie kop­ciły jak wściekłe – prze­cież to ludziom nie przeszkadza, sko­ro je kupu­ją!

I tak się to turlało lata­mi. Cza­sem dochodz­iły z góry pom­ru­ki o wprowadze­niu jakichś norm, ale szy­bko cichły, bo w branży prze­ważał opór. Pojaw­iła się nor­ma EN 303–5:2012, Czesi czy Niem­cy zaczęli ją stop­niowo wprowadzać, a u nas radośnie zwlekano z czymkol­wiek. Aż w końcu dłużej zwlekać się nie dało – bo oto pom­ru­ki niezad­owole­nia zaczęły dochodz­ić od ludu (który niespodziewanie odkrył, że ten dym i smród, którym całe życie odd­y­chał to się nazy­wa smog i tego w cywili­zowanych kra­jach nie ma), ale co gorsza także z Bruk­seli.

Rzą­dowi pozostało tylko zacis­nąć zęby i dzi­ab­nąć hodowany lata­mi wrzód. I tak zro­biono. W parę miesię­cy od braku norm przes­zliśmy do norm najostrze­jszych. Całość wraz z kończą­cym się właśnie okre­sem wyprzedaży zapasów mag­a­zynowych zajęła niecały rok, pod­czas gdy w nor­mal­nych kra­jach ten pro­ces rozum­nie rozłożono na kil­ka lat.
Wśród kot­larzy popłoch: KTO BY SIĘ SPODZIEWAŁ, ŻE KIEDYŚ BĘDĄ JAKIEKOLWIEK NORMY?! W poprzed­nie wakac­je lab­o­ra­to­ria fedrowały na trzy zmi­any żeby nadążyć z prze­badaniem kotłów, które miały ambic­je pozostać na rynku. Ambic­je i możli­woś­ci, ponieważ realne szanse na prze­jś­cie badań spośród ist­nieją­cych kon­strukcji miały praw­ie wyłącznie kotły automaty­czne (a i tak nie wszys­tkie przeszły gład­ko).

Tanie śmierdziele musi­ały pójść pod nóż. Zastępst­wa dla nich nie było i nadal nie ma. Są całe cztery mod­ele kotłów zasy­powych w 5. klasie, plus jeszcze parę pod­chodzi do lądowa­nia, plus do jesieni coś jeszcze z lab­o­ra­toriów z pewnoś­cią wyjedzie, bo rynek nie znosi próżni.
Taki stan rzeczy wyni­ka stąd, że gdy tanie i brudne kotły musi­ały z obiegu wypaść, to pro­du­cen­ci dopiero zaczęli myśleć o czymś tan­im i czystym. A od myśle­nia do pro­duk­tu dro­ga daleeekaaa. A spec­jal­nej motywacji do tego myśle­nia nie ma, sko­ro trwa­ją złote żni­wa na dotowanych kotłach za ~10 tys. zł.

Powyżej znami­en­ny nagłówek i frag­ment artykułu z kwiet­nia 2017 pokazu­ją­cy pode­jś­cie wielu stron węglowego świat­ka – z których najwięk­szy kon­takt z rzeczy­wis­toś­cią wykazu­je przed­staw­iciel­ka Pol­skiej Grupy Gór­niczej:

Wyda­je się, że przyszłoś­cią dającą szan­sę węglowi i nasze­mu społeczeńst­wu w zakre­sie eko­nom­icznego ogrze­wa­nia budynków, jest przyj­mowanie rozwiązań naj­tańszych kotłów pracu­ją­cych na naj­tańszych pali­wach, ale speł­ni­a­ją­cych normy emisyjne

Jak żyć

Kto jedzie pal­ić opony i krzy­czeć pod Sejmem? Las rąk widzę… Tedy każdy sam będzie musi­ał wybrać, co w tej sytu­acji począć:

 • albo kupu­je tur­bo­dro­gi nor­mowany kocioł,
 • albo jed­nego z nielicznych nor­mowanych zasy­pow­ców ale ze świado­moś­cią, że trze­ba będzie dodać bufor (jeśli nie od razu to gdy uch­wały antys­mogowe zaczną tego wyma­gać),
 • albo staro­cia, który ter­az się nazy­wa pod­grzewacz CWU na łupiny kokosa – licząc się z tym, że co praw­da legal­nie go kupi, ale gdy przyjdzie uch­wała antys­mogowa, to i tak będzie go musi­ał wymienić na nor­mowane cacko.

Żeby ten bor­del­lo ugasić, konieczne było­by tylko i aż: racjon­alne zarządzanie. W tej chwili przele­wa się mil­iony z naszych (pub­licznych) pieniędzy do kieszeni kot­larst­wa, dotu­jąc kotły za ~10 tys. i nikt nawet nie pyta, czy to tak być musi. Gdy­by zain­west­ować raz we wspo­ma­gany odgórnie rozwój tech­niczny tanich i czystych kotłów na węgiel i drewno, w wyniku czego udostęp­niono by gotowe pro­jek­ty nowoczes­nych i czystych urządzeń każde­mu zain­tere­sowane­mu pro­du­cen­towi, ceny nowoczes­nych i czystych urządzeń musi­ały­by spaść. Tak już raz zro­biono w połowie lat 90. XX w. i skutkiem tego w Polsce pojaw­iły się kotły retor­towe.

Pos­tu­lowałem takie dzi­ałanie w pety­cji do min­is­terstw. Nieste­ty – po odpowiedzi wnoszę brak zain­tere­sowa­nia. Praw­dopodob­nie łatwiej było­by uzyskać wspar­cie dla budowy łazi­ka mars­jańskiego niż czys­tego kotła na drewno / węgiel.

13 myśli nt. „Gdzie się podziały tanie kotły węglowe?

 1. Adam

  Rzeczy­wiś­cie, oso­by, które z włas­nego doświad­czenia zna­ją tem­at pale­nia węglem i drewnem, rozu­mieją absurd pro­ponowanych rozwiązań. Tylko że odnoszę wraże­nie, że nadal wśród palą­cych domin­u­je pode­jś­cie z “Misia”: “jak pali się węglem, to musi dymić, takie jest odwieczne pra­wo natu­ry” (plus do tego jeszcze argu­ment: “nie stać mnie na gaz”). A dla niepalą­cych to wina “węgla złej jakoś­ci” i spala­nia śmieci. Tym bardziej podzi­wiam Pana za wytr­wałość w dzi­ała­niu w tym tema­cie, bo patrząc na to, do czego zmierza­my, moż­na zwąt­pić i popaść w rezy­gnację.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   A dlaczego miało­by być inaczej? Utr­walonych przez lata stereo­typów nie zmienia się w parę lat, szczegól­nie gdy do dys­pozy­cji jest naparstek, a do prze­la­nia – ocean.

   Odpowiedz
 2. Jack

  Może przy­na­jm­niej roz­porządze­nie odniesie zamier­zony skutek i do kotłowni nie będą już trafi­ać nowe kopcące pudła? Nie sądzę.”

  To bard­zo słusz­na uwa­ga. W Polsce życie i zdrowie około 20 mln ludzi zależy od dostępu do tanich kotłów zasy­powych (tyle mniej więcej osób uży­wa kotłów bezk­la­sowych oraz kotłów 3. i 4. klasy). A tu jedne wybo­ry za pasem i drugie wybo­ry w 2019. Gdy­by tanie i uni­w­er­salne kotły zasy­powe zniknęły z rynku to PIS także zniknął­by z rynku (poli­ty­cznego). Tu pojaw­ia się jed­nak ogrom­ny prob­lem na przyszłość. Pola­cy nie zapłacą 15 tysię­cy zł za nowe sys­te­my ogrze­wa­nia (kocioł + bufor + konieczny ceram­iczny wkład komi­nowy) to zaś oznaczać będzie radykali­zowanie się nas­tro­jów społecznych i antyu­ni­jnych (coraz bardziej ros­nące kosz­ty dla gospo­darstw domowych). Ponieważ pon­ad 70% Polaków miesz­ka poza duży­mi mias­ta­mi (mias­ta powyżej 100 tys. mieszkańców) i to oni decy­du­ją o wynikach wyborów poli­ty­cznych to lep­iej było­by dla wszys­t­kich żeby cała ta kwes­t­ia związana z kotła­mi, smo­giem itp. została jak najszy­b­ciej zamieciona pod dywan.

  Odpowiedz
  1. dejf

   Chy­ba niezdrowie, ale dam ci szan­sę. Możesz mnie przekon­ać w jaki sposób zdrowie zależy od posi­ada­nia kopcącego pudeł­ka.
   Chy­ba, że masz na myśli jeszcze tych zdrowych, którzy w związku z prob­le­ma­mi od strony układu krąże­nia lub odd­e­chowego z powodu smro­du zdrowia nie utra­cili. Makrofa­gi z cząsteczka­mi sadzy badacze zna­j­du­ją w łożysku (popłodzie). Na zdrowie.
   Z two­jej niemą­drej nar­racji moż­na też wys­nuć wniosek, że kopcące pudła ratu­ją życie.
   Życie kolego sko­ro o nim mówisz z kotłem retor­towym i insta­lacją reagu­jącą na warun­ki pogodowe z zaworem miesza­ją­cym jest takie, że ogranicza­sz czas kon­tak­tu z kotłown­ią wzglę­dem kopcą­cych pudełek pracu­ją­cych najczęś­ciej w graw­itacji do min­i­mum. Masz to życie wbrew temu co twierdzisz a nie etat palacza. Masz dom ogrze­wany, a nie odgrze­wany. Zysku­jesz sto­sunkowo pre­cyzyjnie sterowaną insta­lację. (Pracu­je u mnie siłown­ik miesza­cza od 10 lat. Dziś SM4.6 kosz­tu­je niecałe 300zł.)
   Za węgiel w pier­wszym sezonie z kotłem retor­towym zapłaciłem 330zł/t z dowozem. Ter­az 770zł/t. Śląsk.
   W pier­wszym sezonie zużyłem go jeśli nie mniej, to na pewno nie więcej. Zyskałem na pewno na kom­for­cie cieplnym, więc gdy­bym się godz­ił na ustępst­wa od strony kom­for­tu wyszło­by go mniej.

   I jeszcze…
   Czy 70% mieszkańców mieszka­ją­cych w mias­tach poniżej 100 000 ogrze­wa TYLKO domy jed­norodzinne? Jaka część z 70% mieszkańców mieszka­ją­cych poza mias­ta­mi powyżej 100 000 jak sam twierdzisz ma gdzieś czym będą pal­ić w domach jed­norodzin­nych w tym sen­sie, że nie będą musieli dopła­cać z budże­tu do wymi­any źródła ciepła oraz fakt pos­tu­latów koniecznoś­ci wymi­any nie będzie dla nich stanow­ił żad­nego bodź­ca do wyjś­cia z domu? Może po pros­tu chcą uniknąć SMRODU w listopadzie przy wyb­o­rach? Wpływ smro­du na dworze na wyjś­cie z domu min. na wybo­ry samorzą­dowe mogło­by stanow­ić dla socjolo­ga ciekawe zagad­nie­nie badaw­cze. Inny­mi słowy nie wiem na jaką okoliczność rzu­casz jakim­iś cyfra­mi i sugeru­jesz swo­je 70% jako real­ną siłę wybor­czą? Załóż par­tię, na sztan­darach umieść hasła opowiada­ją się za ratu­ją­cy­mi życie kopcą­cy­mi pudełka­mi i brakiem koniecznoś­ci ich wymi­any! Zgod­nie z two­ją nie! logiką otrzy­masz 70% głosów w nad­chodzą­cych wyb­o­rach. Proste? To już wiesz co robić.

   Odpowiedz
  1. dejf

   Mówię ci załóż par­tię, na sztan­darach umieść hasła opowiada­ją się za ratu­ją­cy­mi życie kopcą­cy­mi pudełka­mi i brakiem koniecznoś­ci ich wymi­any! Dodaj, że wychłostasz pub­licznie na pręgierzu twór­ców uch­wał antys­mogowych, zielonych ekoter­ro­rys­tów wtrą­cisz do lochu.

   Odpowiedz
 3. Wojtek W.

  Proszę nie zapom­i­nać o kotłach zga­zowu­ją­cych pali­wa (w prak­tyce na drewno), które również mają 5 klasę i ekode­sign, a np w takiej Małopolsce nie będą dopuszc­zone kotły zasy­powe, za wyjątkiem właśnie zga­zowu­ją­cych.
  A więc cóż z tego że się pojaw­ią kole­jne do tych 4 nielicznych, w Małopolsce lokalna uch­wała antys­mogowa nie zostanie raczej “zmiękc­zona”

  Poz­draw­iam.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Zmiękła­by gdy­by było komu drążyć tem­at. Z jakiej niby paki aku­rat kotły zga­zowu­jące zostały dopuszc­zone? Bo twór­com się wydawało, że to są ele­ganck­ie i fajne kotły dla kul­tur­al­nych ludzi, którzy tam kalosza nie wepch­ną? Czym się różni kocioł zga­zowu­ją­cy drewno od kotła dol­nego spala­nia na drewno – gdy oba speł­ni­a­ją tę samą nor­mę emisji? Gdzie jest definic­ja “kotła zga­zowu­jącego”? Założę się, że gdy­by podrążyć, to kocioł dol­nego spala­nia trze­ba uznać za zga­zowu­ją­cy lub ten zapis jest niele­gal­ny. Ale drążyć nie ma komu, praw­ie wszyscy klepią automaty i ziś­cił się ich sen zło­ty.

   Odpowiedz
 4. Marek

  Ja od “zara­nia dziejów” palę w domu kok­sem, mam pol­s­ki kocioł z Doza­me­tu z 12letnią gwarancją i nie mam ani potrze­by ani ochoty tego wymieni­ać z prostej przy­czyny — to świet­nie dzi­ała, roz­palam raz w sezonie — koks żarzy się bez prz­er­wy od jesieni aż do wios­ny, do piwni­cy wystar­czy pójść 1–2 razy na dobę, i oczy­wiś­cie nie ma żad­nego smogu, bo w kok­sie nie ma smoły! A przy tym wyda­jność ener­gety­cz­na kok­su jest wyraźnie wyższa niż węgla, bez względy na inten­sy­wność pale­nia.
  Koks pro­duku­je się z węgla. Co praw­da powinien to być węgiel spec­jal­nego gatunku, tzw. kok­su­ją­cy, ale ze “zwykłego” też da się go wyt­worzyć — taki pro­dukt nazy­wa się “błęk­it­nym węglem”, gdyż płonie błęk­it­nym, gazowym płomie­niem, a nie żół­to-czarnym kop­ciem.
  Pow­sta­je zatem pytanie — dlaczego pro­dukc­ja kok­su w Polsce male­je, kur­czy się jego dostęp­ność, a ceny wciąż ros­ną? Szcz­erze mówiąc mam przykre wraże­nie, że wszys­tkim decy­den­tom najbardziej by odpowiadało wymusze­nie na Polakach ogrze­wa­nia domów gazem. O ile takie wymuszanie jest prak­tykowane w dużych mias­tach (vide Wrocław), o tyle Pol­s­ka powia­towa i gmin­na jeszcze przez dziesiąt­ki lat będzie uży­wać drew­na i węgla. I ględze­nie o smogu czy najróżniejsze uch­wały i ustawy niczego w tym stanie rzeczy nie zmienią. Swo­jego gazu mamy mało, import z Rosji jest ryzykowny a z USA dro­gi, dlat­ego niko­mu nawet nie przy­chodzi do głowy, żeby prowadz­ić insta­lac­je gazu ziem­nego “rurowego” do każdej wsi.
  A to wszys­tko znaczy, że jeszcze przez dziesię­ci­ole­cia będzie tak jak jest i jak wcześniej było. Polak potrafi — jak ze sklepów znikną klasy­czne kotły c.o., to i tak będą pro­dukowane (i sprzedawane) przez lokalne firmy. Chy­ba że rzeczy­wiś­cie kotły dol­nego spala­nia wyraźnie potanieją, a nieży­ciowe, absurdalne przepisy zostaną sko­ry­gowane. Tu mech­a­nizm jest prosty — jeśli urzęd­ni­cy utrud­ni­a­ją życie oby­wa­telom, to oby­wa­tele się ich przy najbliższej okazji (czyli przy wyb­o­rach) pozbędą. Vox pop­uli — vox Dei.

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Też mam Camino, ale kok­su on nie widzi­ał od 2009. Pomi­ja­jąc wszys­tkie inne prob­le­my, koks jest absurdal­nie dro­gi. Owszem, pale­nie na okrągło, czys­to i wygod­nie – rekom­pen­su­je to, ale pieniądz wyłożyć trze­ba.
   Przez chwilę JSW czyniła jakieś podry­gi w tema­cie kok­su pod kątem “eko” http://cieplownieielektrocieplownie.pl/wp-content/uploads/2017/05/JSWKOKS_T.Szeszko.pdf ale efek­tów nie widać. W sum­ie dzi­wne, że nie pow­sta­ją nowoczesne kotły na koks. Wydawało­by się, że to po powin­na być wręcz najłatwiejsza sprawa, sko­ro koks bez spec­jal­nych starań bard­zo czys­to się spala. Mimo to nie wystar­czy napchać do Camino kok­su by spełnić obec­ne normy (jest o tym pod w/w linkiem trochę).

   Odpowiedz
 5. Paweł

  Ja do kotła na pel­let przykładałem się już na początku 2017 ale nie udało mi się uzbier­ać i kupiłem dopiero rok później. Moja żona była temu prze­ci­w­na i resz­ta dal­szej rodziny pukała się w głowę mówiąć że węgiel to węgiel a troci­na­mi domu nie ogrze­je. Więc zakupiłem kocioł na pel­let ale wer­sję z dodatkowym rusztem wod­nym ( na wypadek w razie czego) pel­let spalam już od ubiegłego roku 2018 w między­cza­sie weszła ustawa, nie zwracałem na nią uwa­gi bo nie starałem się o dotację, coś tam było w gminie ale dla wybranych i to dro­ga przez mękę i mach­nalem ręką. Rzeczy­wiś­cie mój kocioł nie ma żad­nej klasy przez to że ma dru­gi ruszt bo taka sama kon­strukc­ja zmniejszy­mi srod­kowy­mi drzwia­mi bez rusz­tu wod­nego jest w 5 klasie. Na kotle napis kocioł do pod­grze­wa­nia cwu. Z prak­ty­cznego punk­tu widzenia niczym nie różnię się od tego właś­ci­ciela domu co pali kotłem 5 klasy bo to ten sam kocioł ta sama kon­strukc­ja, ten sam pal­nik a górny ruszt jest w ogóle nie uży­wany. Sam kocioł firmy tekla kosz­tował 11 tys plus mon­taż. Zas­tanaw­iam się co dalej czy ktoś jak­iś urzęd­nik za jak­iś czas każe mi go wymienić.…?

  Odpowiedz
  1. Wojciech Treter Autor wpisu

   Sko­ro klasy nie ma to tak, będzie podle­gał wymi­an­ie zgod­nie z uch­wałą “antys­mogową” jaka na danym obszarze jest (jeśli jest).

   Odpowiedz
 6. Grzesio

  Artykuł z 20.09.2018 “Rząd weźmie pod kon­trolę wszys­tkie domowe piece i kotły” Najpóźniej na początku 2020 roku ma pow­stać cen­tral­ny rejestr pieców i kotłów, do którego dane będą pozyski­wane w trak­cie wiz­y­ty kominiarzy. Zrzeszenia kominiars­ki mają rapor­tować do bazy jaki kocioł/piec jest zain­stalowany pod danym adresem. Link: https://energetyka.wnp.pl/rzad-wezmie-pod-kontrole-wszystkie-domowe-piece-i-kotly,330945_1_0_0.html

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.